«…Міласці Вашай просім» (fb2)


Настройки текста:Аляксандр Гужалоўскі «…Міласці Вашай просім», альбо Адзін год у навейшай гісторыі Беларусі, адлюстраваны ў лістах, заявах, скаргах і іншых формах звароту грамадзян

Уводзіны

Калі скончылася вайна, шмат каму падавалася, што жыццё пойдзе па-іншаму. Яно сапраўды пайшло па-іншаму ў параўнанні з ваеннымі гадамі, калі перад краінай і асобнымі людзьмі паўстала задача выжыць, вытрымаць у барацьбе з нацызмам.

За першае пасляваеннае пяцігоддзе ў БССР было шмат чаго дасягнута. Высокімі тэмпамі ішло ўзнаўленне прамысловасці — у 1950 г. аб’ём прамысловай прадукцыі павялічыўся ў параўнанні з 1946 г. у тры з паловай разы. Былі створаны новыя галіны прамысловасці — аўтамабільная, трактарная, веласіпедная, лакамабільная, цукровая. Гордасцю рэспублікі сталі гіганты беларускай індустрыі — аўтамабільны і трактарны заводы. Значна пашырыліся станкабудаўнічая, паліўная, тэкстыльная, харчовая галіны прамысловасці. Ішло актыўнае стварэнне энэргетычнай базы — будаўніцтва электрастанцый. Калі да вайны галоўнай крыніцай эканамічнага росту было прыцягненне ў вытворчасць новых мас людзей, дык пасля таго, як рэспубліка згубіла найбольш працаздольных і таленавітых грамадзян, трэба было шукаць новыя шляхі ўзмацнення эканамічнага патэнцыялу. Беларуская савецкая гістарыяграфія слушна падкрэслівала гераічны аспект пасляваеннага гаспадарчага аднаўлення. Дасягнуць і перавысіць менш чым за пяць гадоў даваенныя прамысловыя паказчыкі — вялікае дасягненне па любых стандартах. Тым больш, калі ўлічваць страты ваеннага часу. Заданні чацвёртай пяцігодкі 1946–1950 гг. былі выкананы датэрмінова. Гадавыя тэмпы прыросту вытворчасці прамысловай прадукцыі ў БССР склалі 41,7 % — адзін з лепшых паказчыкаў сярод савецкіх рэспублік. На сан-францыскай канферэнцыі 1945 г. БССР аднагалосна была ўключана ў склад дзяржаў-заснавальніц ААН.

Разам з тым, у савецкім грамадстве назіраўся працэс вяртання да старых, даваенных каштоўнасцей. У міжнародным плане гэта праявілася ў рэзкай канфрантацыі з былымі саюзнікамі, а ва ўнутранай палітыцы — ва ўзнаўленні стратэгіі камуністычнага будаўніцтва і жорсткай сацыяльнай рэгламентацыі. Да «спадчыны» 1930-х гг. вайна дадала яшчэ шэраг пунктаў, якія былі зачэпкай да праследавання грамадзян з боку ўлад, абмежавання іх правоў і магчымасцей. Першымі сярод падазроных сталі тыя, хто пабываў у нямецкім палоне альбо пражываў на акупіраванай тэрыторыі, а такіх налічвалася мільёны. Сваякі, якія апынуліся ў акупацыі, таксама сталі крыніцай праблем для многіх, асабліва для тых, хто прасоўваўся па службовай лесвіцы. Нягледзячы на тое, што пасля вайны рэпрэсіі не афішыраваліся, спецправеркі, якія праводзіліся міністэрствам дзяржаўнай бяспекі СССР на працягу доўгага часу, часта прыводзілі да пераследу, асабістых трагедый і буйных непрыемнасцей.

Важным для разумення пасляваеннай палітычнай і грамадскай сітуацыі з’яўляецца аналіз сацыяльнай іерархіі грамадства. Афіцыйная дактрына падзяляла савецкае грамадства на сяброўскія классы і групы, якія яшчэ шчыльней з'ядналіся пасля вайны. З 178,5 млн. чалавек насельніцтва СССР у 1950 г. рабочыя складалі 36,2 %, калгаснікі і члены кааператываў (у гарадах) — 41,9 %, некалектывізаваныя сяляне і рамеснікі — 2,3 %, інтэлігенцыя і служачыя — 19,6 %. Аднак гэтая афіцыйная класіфікацыя савецкага грамадства патрабуе сур’ёзных карэктыў. Полюсамі сацыяльнага складу грамадства з’яўляліся шматлікія вязні ГУЛАГу, з аднаго боку, і разнастайныя эліты — з другога. Найбольш моцнай і ўплывовай элітарнай групай былі наменклатурныя работнікі, колькасць якіх толькі ў рамках партыйнай наменклатуры перавышала 100 тыс. чалавек. Але і на гэтых полюсах меліся істотныя варыяцыі{1}.

Шырокія абагульненні аб узроўні жыцця розных груп савецкага грамадства пасляваеннага часу рабіць цяжка. Невялікая квартплата, бясплатная медыцына і адукацыя дазвалялі жыць на мяжы неабходнага. Для большасці людзей падобнае становішча было звыклым — яшчэ не сцёрліся з памяці ўспаміны пра ваенны час і голад 1946-47 гг. Вясковае насельніцтва ў большасці жыло з прысядзібных участкаў. Разлічыўшыся з дзяржаваю па абавязковых пастаўках (у адваротным выпадку калгаснік лічыўся дэзерцірам, спекулянтам і падвяргаўся штрафу альбо турэмнаму зняволенню), селянін, як правіла, нёс на рынак не лішкі сваёй вытворчасці, а прадукты, неабходныя для спажывання яго сям’і, каб на ўтаргаваныя грошы купіць які-небудзь «прамтавар». Для гараджан паказальныя лічбы ніжэйшых узроўняў заробкаў. Так, адразу пасля вайны афіцыйная сума неабкладаемых падаткамі прыбыткаў была ўзнята з 150 да 280 рублёў у месяц, што можа даць уяўленне пра мінімальныя заробкі. Студэнцкая стыпендыя складала 280 рублёў, сталінская стыпендыя — 400, аспірантам плацілі 800. Ёсць звесткі, што заробкі рабочых-будаўнікоў у 200–300 рублёў у месяц выклікалі рэзкае незадавальненне. Старшыні сельсавета плацілі 200 рублёў. Адзін з намеснікаў дырэктара МТС па палітычнай частцы скардзіўся ў Маскву, што на яго заробак у 750 рублёў жыць з сям’ёю немагчыма. Міністр дзяржбяспекі СССР В. С. Абакумаў атрымліваў у месяц 25 тыс. рублёў — сума, дастатковая для набыцця аўтамабіля і дачы. Вартасць тагачасных грошаў можа праілюстраваць выпадак, калі ў адным з калгасаў былі растрачаны грошы на набыццё старшыні калгаса касцюма (4 тыс. рублёў) і каровы (6 тыс. рублёў){2}.

Літаратура пра пасляваеннае развіццё БССР няпоўная. У аснову канцэпцыі гэтага часу, створанай беларускімі савецкімі гісторыкамі, была пакладзена героіка пасляваеннага ўзнаўлення рэспублікі{3}. Маштабы гэтых сапраўды вырашальных для далейшага лёсу рэспублікі падзей абумовілі, на наш погляд, выпадзенне са сферы аналізу і сучасных беларускіх даследчыкаў канкрэтна-гістарычных супярэчнасцей першага пасляваеннага дзесяцігоддзя. Між тым, менавіта гэты перыяд знаходжання Сталіна ва ўладзе найбольш важны для вывучэння і разумення сутнасці сталінскай сістэмы. У гэты час сфарміраваліся як палітыкі людзі, якія пазней, да сярэдзіны 1980-х гадоў, кіравалі рэспублікай. Нарэшце, менавіта ў гэты час канчаткова сфарміраваліся культ асобы Сталіна, рэжым аўтарытарнай улады, сама сістэма сталінізму, якая паказала свае моцныя і слабыя бакі, прадэманстравала ўласцівыя ёй каштоўнасці і прынцыпы, чаканні і мэты.

Супярэчнасці грамадскага развіцця вельмі выразна прасочваюцца праз псіхалогію мас, маральнае усведамленне людзей, іх патрэбы, інтарэсы, светапогляд. Сучасныя даследчыкі навейшай гісторыі за невялікімі выключэннямі імкнуліся ў лепшым выпадку ажывіць свае творы кароткімі біяграфіямі «простых людзей», разглядаючы іх як давесак да гаспадарчага механізма. Такі падыход абумовіў фіксацыю пераважна знешняга боку гістарычнага працэсу, апісальніцтва і каментатарства. Пранікнуць па-за «бачную паверхню» гістарычнага працэсу дазваляюць такія цікавыя першакрыніцы, як звароты працоўных да вышэйшага партыйнага кіраўніцтва. Беларускімі гісторыкамі зроблены толькі першыя спробы выкарыстання зваротаў працоўных да ўлад у якасці самастойнай гістарычнай першакрыніцы{4}. Пры ўсёй сваёй спецыфічнасці — мы маем справу выключна з негатыўным баком жыцця — яна стварае вельмі каларытную мазаіку тагачаснага жыцця, сапраўдны калейдаскоп чалавечых лёсаў.

У дадзеным зборніку прадстаўлена менш за дзесятую частку ад агульнай колькасці зваротаў, напісаных грамадзянамі БССР вышэйшаму партыйнаму кіраўніцтву ў 1951 г. (не будзем забывацца на тое, што пісалі і ў іншыя інстанцыі — міністэрства дзяржаўнай бяспекі, савецкія органы ўлады, свайму непасрэднаму кіраўніцтву). Большасць зваротаў — гэта просьбы аб персанальных пенсіях, паляпшэнні жыллёвых умоў, лячэнні і, канешне, працаўладкаванні (заработная плата з’яўлялася адзінай крыніцай існавання людзей — астатнія віды гаспадарчай дзейнасці жорстка пераследаваліся). Другая па значнасці тэма звароту да партыйнага кіраўніцтва — даносы на начальства, таварышаў па службе, суседзяў. У большасці скаргаў адчуваецца подых нядаўняй вайны. У іх нярэдка сусракаюцца звесткі пра палітычных рэпрэсаваных, сумны лёс якіх у той ці іншай ступені закранаў таксама іх сваякоў. Звароты на беларускай мове складаюць менш за 1 %.

Крытэрыем адбору матэрыялаў у зборнік была ступень рэпрэзентатыўнасці ў адлюстраванні ментальнасці пасляваеннага беларускага грамадства. Лісты да ўлад — тыпова масавая першакрыніца, якая дазваляе рабіць пэўныя высновы на аснове вывучэння іх вялікай савакупнасці. Дадзеная асаблівасць стварае адну з сур’ёзных крыніцазнаўчых праблем, уласцівых рабоце з масавымі дакументамі. Як правіла, найбольш яскравыя лісты ў недастатковай ступені адлюстроўваюць агульныя настроі насельніцтва, у той час як масіў тыповых скаргаў (нецікавых для чытача) дэманструе найбольш тыповыя рысы масавай свядомасці. Таму ў аснове адбору матэрыялу ў дадзены зборнік было імкненне дасягнуць збалансаванасці паміж адлюстраваннем сацыякультурнага аблічча беларускага грамадства, менталітэта чалавека таго часу і цікавым зместам лістоў.

Вялікая колькасць просьбаў і скарг — яскравая прыкмета таталітарнага грамадства, калі ў простага чалавека была адзіная і апошняя надзея знайсці паратунак — звярнуцца да вышэйшага кіраўніцтва. Зварот да ўлады ў выглядзе скаргаў, даносаў і г.д. у сталінскім СССР быў адзіным інструментам уздзеяння грамадства на палітычную рэальнасць, іншымі словамі — формай удзелу ў палітычным жыцці. Толькі такім чынам, ва ўмовах адсутнасці дэмакратычна абранага парламента і мясцовага самакіравання, можна было пазбавіцца ад злодзея — старшыні калгаса альбо самадура сакратара райкома. Таму кіраўніцтву не трэба было ініцыіраваць і стымуляваць гэтую актыўнасць грамадзян зверху. З іншага боку, звароты грамадзян былі ледзь не адзіным каналам, які дазваляў кіраўніцтву ўбачыць непрыфарбаваную рэальнасць такой, якой яна была на самой справе. Ёсць прыклады таго, што рашэнні вышэйшага партыйнага кіраўніцтва карэкціраваліся пад уплывам паступіўшых «сігналаў з месц». Колькасць жа дробных злачынстаў, махлярстваў, злоўжыванняў уладай, выкрытых дзякуючы гэтым сігналам, — незлічоная. Акрамя таго, яны дазвалялі вышэйшаму партыйнаму кіраўніцтву трымаць пад кантролем апарат чыноўніцтва. Такім чынам, аб’ектыўна звароты грамадзян, нават у выглядзе даноса, рабілі ўладу больш эфектыўнай і як вынік спрыялі яе ўмацаванню.

Але існавалі пэўныя межы ўзроўню крытычнасці заяў, пераступіўшы якія заявіцель трапляў у разрад ворагаў і антысавецкіх агітатараў. Мяжа гэта была даволі хісткай, але аўтары лістоў, напэўна, адчувалі яе, пра што сведчыць наяўнасць вялікага пласта ананімных лістоў. У некаторых выпадках па ананімных лістах, прызнаных асабліва небяспечнымі, праводзіліся спецыяльныя расследаванні з мэтаю выяўлення іх аўтараў.

Партыйныя і дзяржаўныя інстанцыі павінны былі рэагаваць на кожную скаргу альбо крытычную заўвагу. Факты падлягалі разгляду ў дакладна акрэсленыя тэрміны. Калі гутарка ішла пра камуніста, скарга разглядалася на партыйных сходах, вінаватым выносілі партыйныя спагнанні, складаўся план выпраўлення недахопаў. Заявіцель, ананімны альбо з подпісам, заявіцель меў права на адказ. Адказ павінен быў давацца той інстанцыяй, якой тычылася скарга. Звычайна ён меў даволі фармальны змест: паведамлялася, ці пацвердзіліся факты, выкладзеныя ў скарзе, потым размова ішла пра прынятыя меры. Адказ у большасці выпадкаў быў пісьмовы, але мог быць і вусным, калі існавала магчымасць выклікаць аўтара ў адпаведную інстанцыю. Калі скарга паступала ў рэдакцыю газеты, яе маглі надрукаваць у аглядзе лістоў, альбо (у большасці выпадкаў) адаслаць у адпаведную інстанцыю для прыняцця мер. У любым выпадку арганізацыя, якая падвяргалася «крытыцы працоўных», павінна была адрэагаваць.

Канец 1940-х — пачатак 1950-х гг. — гэта перыяд найвышэйшага ўзлёту эпісталярнай творчасці савецкіх грамадзян. Павялічылася колькасць зваротаў да ўлад, пашырылася кола пытанняў, якія закраналі іх аўтары. Як вынік, напачатку 1953 г. у партапараце разгортваецца кампанія па наладжванні работы са зваротамі працоўных. Гэтай тэме былі прысвечаны пленумы райкомаў і гаркомаў, партыйныя сходы пярвічных арганізацый, прадпрыемстваў і ўстаноў. Вышэйшае партыйнае кіраўніцтва настойліва патрабавала палепшыць работу з лістамі працоўных. Паўсюдна партыйныя бюро райкомаў і гаркомаў разглядалі справы аб нездавальняючай рабоце са скаргамі. Аднак за фармальна-бюракратычнае стаўленне да гэтай справы пакаранне было не надта строгім — звычайна абмяжоўваліся «указаннем».

Да каго ж звярталіся грамадзяне БССР у пошуках праўды як да найвышэйшай інстанцыі?

У 1948 г., пасля абрання Г. М. Малянкова сакратаром ЦК ВКП(б), была праведзена рэарганізацыя апаратаў ЦК нацыянальных кампартый саюзных рэспублік, абкомаў, крайкомаў. Яе сутнасць заключалася ў скарачэнні штатаў і замене грувасткіх упраўленняў ЦК аддзеламі, заснаванымі па галіновым прынцыпе. У ЦК КП(б)Б былі ўтвораны: 1) аддзел партыйных, прафсаюзных і камсамольскіх органаў; 2) аддзел прапаганды і агітацыі; 3) сельскагаспадарчы аддзел; 4) аддзел цяжкай прамысловасці; 5) аддзел машынабудавання; 6) аддзел лёгкай прамысловасці; 7) аддзел транспарта; 8) планава-фінансава-гандлёвы аддзел; 9) аддзел адміністрацыйных органаў; 10) аддзел па рабоце сярод жанчын. Пра значэнне, якое надавалася вышэйшым партыйным кіраўніцтвам рабоце таго ці іншага аддзела, сведчыла не толькі яго месца ў вышэйпададзеным спісе, але і штатны расклад. Так, у найбольш шматлікім аддзеле — прапаганды і агітацыі — працавала 55 чалавек, у аддзеле па рабоце сярод жанчын — 4 чалавекі. У ЦК КП(б)Б у той час працавала 274 чалавекі, з якіх 200 займалі адказныя пасады і 74 — тэхнічныя{5}.

Кіраваў апаратам ЦК Сакратарыят ЦК КП(б)Б на чале з пяццю сакратарамі. Сакратарыят вызначаўся ў якасці стала дзеючага рабочага органа, асноўнай функцыяй якога была падрыхтоўка пытанняў да разгляду на бюро і праверка выканання рашэнняў. Галоўнай задачай бюро была праверка работы партыйных арганізацый, заслухоўванне справаздач абкомаў і райкомаў і прыняцце мер па паляпшэнні іх дзейнасці. Бюро разглядала і зацвярджала кіраўнічыя ўказанні па пытаннях арганізацыйнай і выхаваўчай работы. Асноўнай задачай аддзелаў ЦК вызначаўся падбор кадраў па адпаведных галінах і праверка выканання рашэнняў ЦК і Урада.

Узаемаадносіны цэнтра і месцаў нарадзілі асаблівую групу мясцовых палітыкаў — першых сакратароў абласных і раённых партыйных камітэтаў. Звычайна яны прызначаліся ў Мінску, таму іх шлях наверх альбо падзенне былі вынікам рашэння ЦК КП(б)Б. Большасць мясцовых партыйных сакратароў былі дзецьмі ваеннай фартуны. Аднак рэпрэсіі канца 1930-х гг. помніліся добра, іх трымалі ў напружанні з дапамогай сакрэтнай інфармацыі пра «справы» кшталту ленінградскага. У эканамічным плане мясцовая партыйная эліта канцэнтравала сваю ўвагу перш за ўсё на выкананні планаў па пастаўках сельгаспрадукцыі. А паколькі сельская гаспадарка практычна паўсюль была занядбана, перад абласнымі і раённымі партыйнымі кіраўнікамі ў той час паўставалі, як правіла, невыканальныя задачы{6}. Палітычная ж дзейнасць мясцовай партнаменклатуры зводзілася пераважна да тлумачэння народу рашэнняў вышэйшага партыйнага кіраўніцтва.

Пасля вайны працягвалі губляць палітычны ўплыў Саветы — скарацілася колькасць сур'ёзных дэбатаў, значных ініцыятыў, адбылося канчатковае падпарадкаванне дыктату партыі ў кадравых прызначэннях. У іерархіі структур, якія ўтваралі сталінскую сістэму, Саветы знаходзіліся не толькі пасля партыі, але і служб дзяржбяспекі, арміі, выканаўчых органаў урада. Любы крок Саветаў усіх узроўняў папярэдне абмяркоўваўся і адабраўся адпаведнай партыйнай інстанцыяй. Так, падчас правядзення выбараў у Вярхоўны Савет БССР 25 лютага 1951 г. спісы кандыдатаў у дэпутаты, парадак дня сесій, перамяшчэнні савецкіх работнікаў па службовай лесвіцы, узнагароджванні і да т. п. — усё гэта зацвярджалася сакратарыятам ЦК КП(б)Б.

Прызначэнні савецкіх работнікаў адбываліся ў партыйных кабінетах, а за іх работай уважліва сачылі аддзелы партыйных, прафсаюзных і камсамольскіх органаў адпаведных камітэтаў партыі. Падрыхтоўка савецкіх работнікаў праводзілася ў партшколах, дзе яны вучыліся разам з будучымі партыйнымі функцыянерамі. І па заробках, і па іншых прывілеях партыйная і савецкая наменклатура былі прыкладна ў аднолькавым становішчы. Склад дэпутатаў Саветаў камплектаваўся ў асноўным з асоб, якія ўваходзілі ў наменклатурныя спісы партыйных камітэтаў. Да іх дадаваліся пэўныя групы рабочых і сялян, каб пацвердзіць тытульную назву Саветаў працоўных. Вызваленыя савецкія работнікі камплектаваліся пераважна з менш удалых партыйных функцыянераў, якія не бралі да ўвагі факт агоніі Саветаў. Роля гэтых органаў, калі паглядзець парадак дня сесій таго часу, была зведзена да руціннага прыняцця бюджэтаў, адабрэння указаў, ужо ўхваленых у партыйна-урадавых інстанцыях, а таксама да зацвярджэння вызначанага канстытуцыяй кола работнікаў. Асабліва бачны заняпад Саветаў быў на нізавым узроўні.

Сістэма не магла працаваць без адпаведных «кадраў», на якіх звярталі вялікую ўвагу. Кожнае міністэрства і цэнтральнае ведамства мела сярод намеснікаў міністра (кіраўнікоў) чалавека, звычайна афіцэра МДБ у цывільным, які адказваў за гэту работу. Кадравікі адсейвалі тых, хто здаваўся ненадзейным і прасоўвалі наперад лаяльных і рэзультатыўных. У пасляваенных умовах сталінскі лозунг «кадры вырашаюць усё» пераўтварыўся ў практыку, калі ўсё, уключаючы лёсы людзей, вырашалі аддзелы і ўпраўленні кадраў. Асаблівая ўвага надзялялася «кадрам», жыццёва важным для функцыянавання сістэмы. Акрамя адбору, запалохвання і «клопату» аб такіх людзях, ужываліся больш тонкія метады, уключаючы разгалінаваную сістэму прывілей — да размеркавання прадуктаў, спажывецкіх тавараў, паслуг. Многія, калі не ўсе партыйныя і ўрадавыя арганізацыі стваралі ў сябе падраздзяленні забеспячэння для аказання паслуг ключавому персаналу. Насельніцтва абуралася падобнай практыкай. Перад XIX з’ездам КПСС выказвалася шмат незадаволенасці наконт прыслугі ў непрацуючых жонак кіраўніцтва, персанальных машын, якія выкарыстоўваліся для задавальнення асабістых патрэб, матэрыяльнай дапамогі высокапастаўленым чыноўнікам.

Людзі вельмі часта скардзіліся ў ЦК КП(б)Б на несправядлівасць судовай сістэмы і жорсткасць альбо абыякавае стаўленне да іх праваахоўных органаў. Галоўнай прычынай злачыннасці, якая ахапіла ўвесь СССР ў пасляваенны перыяд, была беднасць. Для набыцця самага неабходнага — ежы, адзення і да т. п. людзі ішлі на крадзеж, рабаўніцтва, забойства. У склаўшыхся абставінах кіраўніцтва краіны ўзмацняла карныя функцыі дзяржавы. Указы Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 4 чэрвеня 1947 г. «Аб крымінальнай адказнасці за крадзеж дзяржаўнай і грамадскай маёмасці»{7} і «Аб узмацненні аховы асабістай уласнасці грамадзян»{8} пераўзышлі па сваёй жорсткасці Закон ад 7 жніўня 1932 г., празваны ў народзе «законам аб пяці каласках». У адпаведнасці з указамі 1947 г. мінімальны тэрмін за крадзеж, прысваенне альбо растрату дзяржаўнай маёмасці складаў ад 7 да 10 гадоў папраўча-працоўных лагераў, а за паўторнае альбо здзейсненае ў групе падобнае злачынства — да 25 гадоў з канфіскацыяй маёмасці.

Указ аб ахове асабістай маёмасці быў больш лагодны. У ім за разбой, гэта значыць напад з мэтай завалодвання чужой маёмасцю з ужываннем альбо пагрозай гвалту давалася ад 10 да 15 гадоў з канфіскацыяй маёмасці. Паводле сакрэтнага распараджэння Савета Міністраў СССР, дзеянне ўказаў ад 4 чэрвеня 1947 г. было распаўсюджана і на дробныя крадзяжы на вытворчасці, у выніку чаго рабочыя, калгаснікі, служачыя асуджаліся за дробны крадзеж не да аднаго года пазбаўлення волі, як гэта было раней, а да 7-10 гадоў. На практыке судовыя ворганы ў большасці выпадкаў за крадзёж дзяржаўнай маёмасці, незалежна ад асобы абвінавачанага, а таксама ад характару і памераў скрадзенага (напрыклад, парожняга мяшка), прызначалі найвышэйшы тэрмін — 10 гадоў. Указы і пастановы раздулі нечувана гучную кампанію па барацьбе з крадяжом. У сціслыя тэрміны суды правялі сотні і тысячы паказальных працэсаў. Праз паўгода пасля выхаду ўказаў турмы і лагеры былі перапоўнены. Але ў пасляваенных эканамічна складаных умовах эскалацыя крымінальнага заканадаўства ўдарыла не столькі па сапраўдных крымінальніках — буйных рабаўніках дзяржаўнай і асабістай маёмасці, колькі па абяздоленых людзях, у тым ліку жанчынах і падлетках. Па ўсіх відах злачынстваў дамінавалі самыя нізкааплатныя і найменш адукаваныя сацыяльныя групы насельніцтва — рабочыя і сяляне.

Нізкім быў узровень таго, што мела назву сацыялістычнай альбо рэвалюцыйнай законнасці. Канешне, рабіліся крокі ў накірунку захавання прынамсі знешняга выгляду законнасці ў паўсядзённым жыцці грамадзян, але дакументы сведчаць, што парушэнняў было шмат. Указам Вярхоўнага Савета СССР ад 23 ліпеня 1951 г. «За ўхіленне ад грамадска карыснай працы і за вядзенне паразітычнага ладу жыцця» уводзілася крымінальная адказнасць{9}. Характэрна, што «псіхушкі» ужо выконвалі рэпрэсіўную функцыю. Начальства стала практываць адпраўку ў псіхіятрычныя клінікі асоб, якія надакучвалі настойлівымі просьбамі, петыцыямі і г.д. Былі выпадкі адпраўкі здаровых людзей з прыёмнай Вярхоўнага Савета СССР у псіхіятрычную клініку толькі таму, што чалавек прыходзіў туды кожны дзень, займаў чаргу і чакаў.

У вялікай колькасці зваротаў грамадзян да вышэйшых партыйных інстанцый знаходзім вельмі цікавыя замалёўкі паўсядзённага жыцця беларускага горада і вёскі.

Напрыканцы 1940-х — пачатку 50-х гг. у беларускіх гарадах рабіліся першыя крокі па наладжванні мірнага жыцця. Быў узноўлены 8-гадзінны працоўны дзень, адменены абавязковыя звышурочныя работы, рабочыя і служачыя зноў атрымалі штогадовы аплачваемы адпачынак, наладжваў работу транспарт. Амаль нанова была адбудавана сталіца БССР. За пяць пасляваенных гадоў у горадзе было ўзноўлена і пабудавана звыш 400 тыс. квадратных метраў жылой плошчы. Узнаўляліся іншыя гарады рэспублікі. За той жа перыяд была адноўлена дзейнасць 29 ВНУ, 110 тэхнікумаў, каля 12 тыс. школ, дзе навучалася звыш 1,5 млн. дзяцей. За пасляваеннае пяцігоддзе ў рэспубліцы было выдадзена 2 141 найменне кніг агульным накладам у 43 872 000 асобнікаў{10}.

У першыя пасляваенныя гады працэсы урбанізацыі БССР у значнай ступені фарміраваліся пад уплывам Вялікай Айчыннай вайны, дэмаграфічныя вынікі якой для рэспублікі былі выключна цяжкімі. Колькасць насельніцтва рэзка скарацілася — у 1950 г. у БССР пражывала 7 778,1 тыс. чалавек, у тым ліку ў гарадах 1 619,5 тыс. чалавек (21 % насельніцтва).

Гарадскія работнікі з’яўлялася другой па колькасці, пасля калгаснікаў, групай насельніцтва. Невялікі слой узорных работнікаў (стаханаўцаў), а таксама работнікі стратэгічных галін прамысловасці прыкметна адрозніваліся ўзроўнем жыцця ад асноўнай массы працоўных. Вялікую і няпростую па свайму складу групу ўтваралі служачыя. Яна складалася з многіх падгруп з розным доступам да тавараў і паслуг, па-рознаму аплачваемых і кіруемых. Многія з гэтых людзей амаль не адрозніваліся ад простых рабочых і сялян, але некаторыя належалі да субэліт па доступу да ўлады і матэрыяльных выгодах. Інтэлектуалы разглядаліся рэжымам як дзяржаўныя служачыя. Толькі адзінкі з іх здолелі захаваць матэрыяльную і духоўную незалежнасць дзякуючы таму, што ўлада не магла адмовіцца ад іх спецыяльных ведаў і навыкаў.

Мілітарызацыя працы праявілася і ў такой навіне, як увядзенне уніформы для работнікаў найважнейшых галін эканомікі. Мундзіры пачалі насіць чыгуначнікі, работнікі рачнога транспарту, грамадзянскай авіяцыі, хімікі, сувязісты, геолагі, гарнякі, чыноўнікі юрыдычных ведамстваў, дзяржаўнага кантролю, работнікі лясной галіны. Планавалася ўвесці форменнае адзенне для студэнтаў і выкладчыкаў ВНУ. Пры гэтым мелася і прагматычная мэта — надаць работнікам ключавых ведамстваў мінімальна прыстойны выгляд, бо за перыяд выйны адзенне цалкам знасілася.

Вялікай праблемай пасляваеннага часу стала маргіналізацыя гараджан. Гаворка ідзе не толькі пра дэмабілізацыю, працаўладкаванне, пенсіі. Гарадскім уладам трэба было клапаціцца, каб многія людзі знайшлі сябе ва ўмовах мірнага часу. Гэта было няпроста, нягледзячы на тое, што ў сувязі з гіганцкімі чалавечымі стратамі востра паўстала пытанне працоўных рэсурсаў. Мільёны франтавікоў, эвукуіраваных, перамешчаных асоб, былых палонных, сваякоў, якія шукалі адзін аднаго, не адразу перайшлі на аседлы лад жыцця. Амаль кожнаму давялося жыць на карткі альбо пайкі. Жабракі, бяздомныя, сіроты, калекі напаўнялі гарады, чыгуначныя станцыі, рынкі ў пошуках міласціны альбо аб’екта крадзяжу як галоўнай крыніцы харчавання. Падобная маргіналізацыя, дапоўненая пакутамі і звычкай да гвалту і смерці, рабіла дэвіянтныя паводзіны паўсядзённасцю.

Яшчэ больш складанымі былі ўмовы пасляваеннага жыцця ў беларускай вёсцы. Сельская гаспадарка выйшла з вайны вельмі аслабленай, з падарванай матэрыяльна-тэхнічнай базай, абмежаванымі працоўнымі рэсурсамі. Паводле афіцыйных звестак, за гады вайны матэрыяльныя страты ў сельскай гаспадарцы БССР склалі 45 млрд. рублёў (у цэнах 1941 г.), страты насельніцтва ў вёсцы склалі 782,2 тыс. чалавек. Значная частка вяскоўцаў была вывезена ў Германію. Асабліва вялікія страты назіраліся сярод мужчын. Была знішчана асноўная частка матэрыяльна-тэхнічнай базы калгасаў, саўгасаў і МТС, многія вёскі абязлюдзелі, 420,1 тыс. сем’яў засталіся без жылля. 628 вёсак было спалена разам з жыхарамі. Скарачэнне вясковага насельніцтва працягвалася і ў пасляваенны час за кошт працэсаў урбанізацыі, якія набіралі моц у БССР, а таксама планавых перасяленняў з мэтай асваення аддаленых і малазямельных рэгіёнаў Савецкага Саюза. Тым не менш, і ў аднаўленні сельскай гаспадаркі былі дасягнуты пэўныя поспехі. Так, на працягу пасляваеннага пяцігоддзя было пабудавана звыш 431 тыс. дамоў, дзе пражывала больш 2 млн. чалавек, на працягу 1950 г. колькасць трактараў у беларускіх калгасах павялічылася на 50 %{11}.

Звароты і скаргі калгаснікаў сведчаць, што працэсы індустрыялізацыі і урбанізацыі ў пасляваенны перыяд, а таксама ажыццяўленне сталінскай мадэлі калектывізацыі, у выніку якой селянін павінен быў пераўтварыцца ў рабочага з агародам, не пахіснулі асноў калгасна-вясковага жыцця. Па-ранейшаму яго першаснай сацыяльна-эканамічнай адзінкай з'яўляўся калгасны двор, які быў генетычна звязаны з адзінаасобным сялянскім дваром, з'яўляючыся, як і апошні, сямейна-працоўным аб'яднаннем. Калгасны двор быў тым сацыяльным інстытутам, які працягваў адвечныя сялянскія традыцыі працы і побыту, перш за ўсё, — перадачу з пакалення ў пакаленне пачуцця гаспадара зямлі, працавітасці, самастойнасці. Найбольшым цяжарам была сістэма падаткаабкладання сялянскага двара, якая склалася яшчэ ў 1930-я гг. Сістэма абавязковых паставак дзяржаве зерня была пашырана на іншыя віды прадукцыі — мяса, малако, яйкі, бульбу. Значна быў павышаны і грашовы сельскагаспадарчы падатак на прысядзібную гаспадарку калгасніка. Усе вясковыя працаўнікі былі пад жорсткім, несправядлівым кантролем, іх праца аплачвалася жабрацкімі працаднямі, а самі яны былі ў стане напаўпрыгонных, не мелі пашпартоў і былі пазбаўлены права свабоднага перамяшчэння па краіне{12}.

У 1949 г. была прынята трохгадовая праграма паляпшэння становішча ў жывёлагадоўлі{13}. «Паляпшэнне» — афіцыйны тэрмін, хаця варта было казаць пра выратаванне жывёлагадоўлі. Выканана гэтая праграма не была, наадварот — напярэдадні тэрміну яе заканчэння сітуацыя пагражала выйсці з-пад кантролю. У маі 1950 г. М. С. Хрушчоў яшчэ пагоршыў стан сельскай гаспадаркі сваім планам зліцця малых калгасаў у аграгарады{14}. Амаль паўсюдна гэта кампанія была ўспрынята калгаснікамі як катастрофа. Падчас ліквідацыі малых вёсак і пераводу іх жыхароў у іншыя месцы — без усялякай падрыхтоўкі, фінансавай падтрымкі і нават транспарту — людзі проста спынялі працу. Уцёкі сялян у гарады прывялі да таго, што там пачаў адчувацца недахоп хлеба, бульбы, жыроў, іншых прадуктаў. Не лепшым было становішча ў саўгасах і МТС, якія належалі дзяржаве. Больш паспяховымі былі гаспадаркі, якія выраблялі тэхнічныя культуры, — іх менш абкладалі падаткамі, частка іх выдаткаў фінансавалася з дзяржбюджэта і г.д. Але і ва ўкараненне тэхнічных культур Сталін здолеў унесці элемент ірацыянальнасці. Дастаткова прыгадаць вырошчванне ў беларускіх кліматычных умовах экзатычнага кок-сагызу для атрымання ўласнай крыніцы вырабу натуральнай гумы.

У шматлікіх скаргах пасляваеннага часу выразна адлюстраваны ўсе негатыўныя бакі калектывізацыі ў заходніх абласцях БССР. Як вядома, партыйна-савецкімі ўладамі былі прыняты меры па ажыццяўленні калектывізацыі Заходняй Беларусі адразу пасля яе далучэння ў верасні 1939 г. Гэта работа вялася адначасова з наступам на заможныя гаспадаркі найперш шляхам канфіскацыі часткі іх зямель, якія перадаваліся калгасам альбо пераходзілі ў дзяржаўны фонд з мэтай надзялення малазямельных сялян. Апошняе, разам з моцнай агітацыйна-прапагандысцкай работай, верай значнай часткі бедных сялян у ідэалы сацыялізму і ў першую чаргу арганізацыйна-націскныя метады, садзейнічала інтэнсіўнаму стварэнню калектыўных гаспадарак на заходнебеларускіх землях. Адначасова з калгасамі на землях былых шляхецкіх маёнткаў утвараліся саўгасы. У час нямецкай акупацыі тэрыторыі БССР калгасы і саўгасы былі распушчаны.

У першыя пасляваенныя гады ў заходняй частцы рэспублікі (у адрозненне ад усходняй) сельскагаспадарчая вытворчасць аднаўлялася пераважна на аснове індывідуальнай сялянскай гаспадаркі. Адначасова аднаўлялася работа арганізаваных у даваенны час калгасаў і саўгасаў, ішло актыўнае стварэнне новых. Жорстка і буйнамаштабна праводзілася палітыка раскулачвання. У мэтах яе актывізацыі Савет Міністраў СССР у верасні 1951 г. прыняў спецыяльную пастанову «Аб высяленні кулакоў з Беларускай ССР»{15}. У ходзе яе выканання адміністрацыйна-карныя органы толькі ў 1952 г. выслалі за межы рэспублікі 4 431 кулацкую сям’ю. Адметнымі рысамі калектывізацыі на заходне-беларускіх землях былі не толькі кароткія тэрміны яе правядзення, але і складаныя палітычныя ўмовы, працяг узброенага супраціўлення сялян, новы наступ партыйна-дзяржаўнага апарату на былых палітычных дзеячаў, інтэлегенцыю, каталіцкіх святароў. У спалучэнні з жорсткімі рэпрэсіямі ў адносінах да заможнай часткі вёскі ўсё гэта прывяло да амаль поўнай калектывізацыі на працягу некалькіх гадоў. На канец 1950 г. у заходніх абласцях БССР налічвалася 6 054 калгасы і 78 МТС{16}.

Шэраг скаргаў і зваротаў дазваляе прасачыць тыповыя праблемы, якія паўставалі ў першыя пасляваенныя гады перад беларускай моладдзю. Афіцыйна з 1920-х па 1960-я гг. у Савецкім Саюзе не існавала маладзёжных праблем. У адрозненне ад моладзі буржуазнага грамадства, савецкая моладзь не ўдзельнічала ў канфлікце пакаленняў. На ўсе пытанні паміж бацькамі і дзецьмі былі знойдзены адказы, і любое магчымае напружанне паступова растваралася ў сацыялістычным грамадстве, дзе не сям’я, а дзяржава адыгрывала асноўную ролю ў сацыялізацыі маладых людзей. Зніклі маладзёжныя субкультуры, таксама як звычаі і святы, звязаныя з моладдзю ў вясковых супольнасцях. Энтузіязм моладзі, яе надзеі на светлую будучыню, любоў да жыцця і работы былі пастаўлены ў цэнтр камуністычнай ідэалогіі. На маладых людзей была ускладзена роля будаўнікоў камунізму. З умацаваннем курсу на пабудову камунізму, паняцці «моладзь» і «камуністычная будучыня» зрабіліся непадзельнымі. Якасці моладзі, сплаўленыя з камуністычнай ідэалогіяй, павінны былі стварыць новы тып «савецкага чалавека». Новыя савецкія людзі абавязаны былі быць жыццярадаснымі, энергічнымі, любячымі радзіму і ахопленымі надзеямі на будучыню сваёй маладой краіны. Выявы ідэальных грамадзян краіны, прадстаўленыя ў мастацтве сацрэалізму 1940-50 гг., малююць гарадскую і вясковую моладзь, якая ззяе ад працоўнага поту на карысць будаўніцтва камунізму. Сярод іх няма ніводнага чалавека сталага ўзросту.

Савецкая сістэма імкнулася спланаваць усе сферы жыцця новага чалавека, і ў рамках гэтай сістэмы паняцце «моладзь» было добра распрацавана. Маладыя людзі, якія імкнуліся дасягнуць поспеху ў сістэме, у дзяцінстве ўступалі ў піянеры, потым ва ўзросце 14 гадоў — у камсамол, і чакалася, што недзе ў 28 гадоў яны павінны будуць падаць заяву аб прыёме ў партыю. Маладосць афіцыйна заканчвалася ў 35 гадоў. Існавала цэлая сістэма дзяржаўных органаў і афіцыйных пасад, звязаных з моладдзю, а таксама катэгорыя адміністрацыйных органаў пад эгідай маладых палітыкаў. Патэрналісцкі падыход забяспечваў пэўную ўвагу да моладзі, але ў той жа час перашкаджаў здзяйсненню любых яе незалежных ініцыятыў, якія ішлі насуперак ужо спланаваных альбо чакаемых працэсаў.

Вялікая колькасць скаргаў выйшла з-пад пяра жанчын, на долю якіх прыпала значная частка ваенных цяжкасцей. Пасля вайны іх становішча палепшылася не нашмат. Жанчыны звычайна пісалі пра набалелае — дзіцячыя садкі, пенсіі, санаторны адпачынак, стварэнне нармальных умоў працы. Але галоўным лейтматывам іх зваротаў да вышэйшага партыйнага кіраўніцтва ўсё ж было самае набалелае — просьбы аб уратаванні сям'і альбо аб дапамозе ў стварэнні новай. Гэта цалкам зразумела. Калі ў 1940 г. у СССР жанчын было больш за мужчын на 7 млн., то ў 1950 г. — ужо на 20 млн.

Вайна аслабіла адну з галоўных крыніц нарошчвання высілкаў у сферы прамысловасці — мужчынскую працоўную сілу. У той жа час узросшыя глабальныя магчымасці і амбіцыі Сталіна не дазвалялі пайсці на скарачэнне мабілізацыйных высілкаў. Поруч з раней гучаўшымі і раней заклікамі моладзі ў прамысловасць, на шахты і да т. п. шырока выкарыстоўвалася ідэалагічнае стымуляванне цяжкай фізічнай працы жанчын. Сацыяльна і палітычна яны заставаліся ніжэйшым класам. Жанчынам у прамысловасці і сельскай гаспадарцы даводзілася выконваць у асноўным ручную і некваліфікаваную працу. Дзяржаўныя планы будаўніцтва дзіцячых садкоў выконваліся толькі напалову. Кіраўніцтвам рабіліся спробы выправіць сітуацыю. Напрыклад, гэтай праблеме, была прысвечана спецыяльная нарада ЦК ВКП(б), якая адбылася напрыканцы 1950 г. Пра гаротны лёс жанчын-сялянак удзельнікам нарады нагадала рэдактар часопіса «Крестьянка». Яе словы пра тое, што вясковая жанчына — «абсевак» у полі, што яна заўчасна робіцца старой, яе не дапускаюць да кіруючых пасад, былі даведзены да Г. М. Малянкова як «глыбока памылковыя і палітычна шкодныя». Нават на агульным невясёлым фоне пасляваеннага стану краіны жаночы лёс выглядаў вельмі змрочна{17}.

Нарэшце, шэраг матэрыялаў зборніка адлюстроўвае латэнтную палітыку дзяржаўнага антысемітызму ў пасляваенным СССР, і, як вынік яе, павелічэнне колькасці праяў побытавай юдафобіі. Пачынаючы з 1949 г. антысемітызм спалучаўся з «барацьбой супраць касмапалітаў», якая дасягнула апагею ў 1953 г., падчас «справы ўрачоў». Першым моцным ударам па савецкіх яўрэях у пасляваенны час была справа Яўрэйскага антыфашысцкага камітэта, якая пачалася ў 1946 г. Ніякіх доказаў антысавецкай дзейнасці сябраў камітэта ў органаў дзяржбяспекі не было. На сваіх паседжаннях яны абмяркоўвалі спецыфічна яўрэйскія праблемы — генацыд яўрэяў падчас ІІ сусветнай вайны, аднаўленне яўрэйскіх культурных устаноў, закрытых у 1930-х гг., стварэнне новых яўрэйскіх газет. Тады ж паўстала пытанне пра ўтварэнне ў Гомельскай вобласці аўтаномнага яўрэйскага этнічнага рэгіёна і рассяленне яўрэяў, што засталіся пасля нацысцкага генацыду, на тэрыторыі Крыма (ў Сталіна былі зусім іншыя планы — ён рыхтаваў дэпартацыю ўсяго яўрэйскага насельніцтва СССР на Далёкі Усход).

У студзені 1948 г. у Мінску быў забіты старшыня Яўрэйскага антыфашысцкага камітэта, народны артыст СССР С. М. Міхоэлс{18}. У верасні таго ж года пачаліся арышты сябраў камітэта, абсалютная большасць якіх была расстраляна. Са справай Яўрэйскага антыфашысцкага камітэта было штучна звязана яшчэ каля 70 спраў. Па ўсёй краіне пачаліся антысеміцкія судовыя працэсы, атрымаўшыя афіцыйную назву «працэсаў над удзельнікамі арганізацый яўрэйскіх буржуазных нацыяналістаў». Пад нож рэпрэсій трапілі работнікі шэрагу міністэрстваў, сродкаў масавай інфармацыі, аховы здароўя і інш. Пачалося выцісканне яўрэяў пад рознымі зачэпкамі з кіраўнічых пасад у прамысловасці і культуры. Узніклі складанасці з прыняццем абітурыентаў-яўрэяў у ВНУ. На кухнях камунальных кватэр, падчас перапынкаў на прадпрыемствах наладжваліся калектыўныя чытанні фельетонаў пра махлярствы яўрэяў. У краіне стваралася атмасфера пагрому.

Такім чынам, атмасфера пасляваеннага беларускага грамадства фарміравалася не толькі поспехамі ў аднаўленні народнай гаспадаркі, энтузіязмам перамогі, але і ўсеагульным страхам, знявагай да чалавечай асобы, беззаконнасцю, дагматызацыяй грамадскай думкі. Магчымасць аўтарытарнага вырышэння пытання нараджала адчуванне безадказнасці ў адных і пасіўнасць у другіх, кансервавала грамадскую думку, стрымлівала яе развіццё аглядкай на высокія аўтарытэты. Пры вырашэнні надзённых пытанняў апелявалі не да патрабаванняў практыкі, а да падтрымкі гэтых аўтарытэтаў, перш за ўсё Сталіна. Імя Сталіна выкарыстоўвалася як сцяг, вышэйшая інстанцыя, апошні аргумент у любой спрэчцы. Сціплыя спробы ўзняць «хворыя пытанні» танулі ў агульнай плыні паўтораў афіцыйнага пункту гледжання і адзінадумстве. Быў працягнуты курс на нарашчванне эканамічнай магутнасці дзяржавы, замаскіраваны пад пабудову камунізму. Каркасам гэтага курсу з’яўлялася грамадска-палітычная сістэма сталінізму.

У прапануемым зборніку змешчаны выключна архіўны матэрыял без скарачэнняў, с захаваннем усіх стылістычных і арфаграфічных асаблівасцей арыгіналаў. На думку ўкладальніка, мова, якой паўстагоддзя таму карысталіся аўтары зваротаў (у першую чаргу гэта тычыцца сялян), уяўляе адзінае цэлае са зместам і перадае каларыт эпохі. З этычных меркаванняў імёны аўтараў лістоў, а таксама асоб, на якіх яны скардзяцца, пазначаны ініцыяламі. Пасля кожнага ліста ў сціслым выглядзе змешчаны вынікі яго разгляду ва ўладных структурах (за выключэннем тых выпадкаў, калі вынікі не захаваліся).

Хацелася б спадзявацца, што прапануемы архіўны матэрыял падштурхне да рэканструявання складанага, супярэчлівага і пакуль малавывучанага паўсядзённага жыцця людзей у БССР.

А. А. Гужалоўскі

Хроніка грамадска-палітычнага і культурнага жыцця БССР у 1951 г

24 студзеня — з нагоды згоды Сталіна балаціравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Сталінскай акрузе ў Мінску адбыўся 100-тысячны агульнагарадскі мітынг;

Студзень — у БДУ адбылася навуковая канферэнцыя, прысвечаная працам Сталіна па пытаннях мовазнаўства;

Студзень — на Усесаюзнай мастацкай выстаўцы ў Маскве БССР была прадстаўлена маштабным палатном «Слава вялікаму Сталіну!» мастакоў Я. Ціхановіча і І. Давідовіча;

Студзень — выйшаў з друку альбом «К. Я. Варашылаў і Беларуская ССР»;

3–4 лютага — адбыўся VI пленум ЦК ЛКСМБ, на якім абмяркоўваліся шляхі паляпшэння работы піянерскай арганізацыі;

12–14 лютага — адбыўся VI пленум ЦК КП(б)Б, прысвечаны ўмацаванню калгасаў і ўздыму сельскай гаспадаркі;

25 лютага — адбыліся выбары ў Вярхоўны Савет БССР, дзе ўсе аднагалосна прагаласавалі за «блок камуністаў і беспартыйных»;

Люты — заслужаны дзеяч мастацтваў БССР скульптар А. Бембель закончыў работу над скульптурай беларускай сялянкі, якая неўзабаве ўпрыгожыць беларускі павільён на Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы;

Люты — прынята рашэнне аб узвядзенні 20-мятровага помніка Сталіну на Цэнтральнай плошчы ў Мінску;

Люты — закончыўся конкурс на лепшы праект помніка-манумента ў Мінску на Круглай плошчы воінам Савецкай Арміі і партызанам, загінуўшым у баях за вызваленне Беларусі (конкурс выйгралі архітэктары Г. Заборскі і В. Кароль);

Люты — распачата выданне 6-томнага збору твораў Я. Купалы;

Люты — адсвяткаваў сваё 30-годдзе БДУ, на шасці факультэтах якога навучалася 1700 студэнтаў;

1 сакавіка — адбылося чарговае паніжэнне цэн на прамысловыя і харчовыя тавары на 10–20 %;

26 сакавіка — у Мінску адбылася рэспубліканская нарада жанчын-актывістак сельскай гаспадаркі;

27 сакавіка — ў Дзяржаўным рускім драматычным тэатры БССР адбылася сустрэча моладзі з артыстамі тэатра, дзе маладыя рабочыя, служачыя, студэнты падверглі справядлівай дзелавой крытыцы работу тэатра;

8 красавіка — у мінскім Доме афіцэраў адбыўся канцэрт Д. Шастаковіча;

Красавік — адбыўся IV пленум праўлення Саюза савецкіх пісьменнікаў БССР, прысвечаны мове літаратурнага твора ў святле прац Сталіна па мовазнаўстве;

1 мая — у новым будынку адкрыўся літаратурны музей Я. Купалы;

7 мая — адкрыўся Пінскі абласны гісторыка-краязнаўчы музей;

Май — арганізавана прайшоў подпіс на дзяржаўную пазыку;

25 чэрвеня — у Мінску ў парку Чалюскінцаў адбыўся матацыклетны крос на першынства горада;

29 чэрвеня — у Маладзечна прайшоў кінафестываль «Наша вялікая Радзіма»;

Чэрвень — у Віцебскім парку культуры і адпачынку імя Фрунзе адкрыўся Зялёны тэатр;

27 ліпеня — у тэатры імя Я. Купалы адкрыўся сход інтэлігенцыі г. Мінска, прысвечаны вынікам партыйнай вучобы;

Ліпень — на плошчы Свабоды ў Мінску адкрыўся кніжны кірмаш;

Ліпень — прайшла VII усебеларуская спартакіяда;

Ліпень — жнівень — на Мінскім замчышчы праводзіліся археалагічныя раскопкі;

5–6 верасня — у Беларускім дзяржаўным тэатру оперы і балета праходзіла Беларуская рэспубліканская канферэнцыя прыхільнікаў міра, якую адкрыў Я. Колас;

1 кастрычніка — адкрыўся Гродзенскі дзяржаўны сельскагаспадарчы інстытут;

Кастрычнік — пачалося праектаванне першай ў рэспубліцы тралейбуснай лініі;

11 лістапада — у памяшканні Мінскага акруговага Дома афіцэраў імя К. Я. Варашылава адкрылася рэспубліканская выстаўка выяўленчага мастацтва. Увагу гледачоў прыцягвалі скульптурны партрэт Сталіна работы З. Азгура, карціна «Ленін і Сталін у Горках» работы В. Цвіркі і інш.;

Лістапад — закончана выданне твораў Леніна на беларускай мове;

25 снежня — выйшаў указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР «Аб дзяржаўным сцягу БССР», які складаўся з двух гарызантальных палос чырвонага і зялёнага колеру з залатымі зоркай, сярпом і молатам у верхнім левым куце і вертыкальна размешчаным нацыянальным арнаментам каля дрэўка.

Раздзел І Твар улады

№ 1

Секретарю ЦК КП(б)Б т. Потоличеву{19}


21 февраля 1951 г. в Горках состоялся пленум РК КП(б)Б, где с докладом выступил первый секретарь райкома т. Р. Доклад продолжался более 2-х часов, причем был очень сух, без всякой критики и самокритики. Основное т. Р. останавливался на достижениях Белорусской Советской Социалистической республики. А что творится в районе и какие его достижения он почти ничего не сказал. Ничего не сказал как РК КП(б)Б перестроил свою работу. За последних два года в райкоме беспрерывно меняются работники. И в настоящий момент райком укомплектован грубыми некультурными людьми, очковтирателями и проходимцами.

С первых их можно назвать секретаря по кадрам т. Д. Он очень любит подвыпить и тогда он может и работу подходящую предложить. На район он выезжать не любит, а если выезжает то с очередной накачкой. Ни одного доклада на политические темы среди населения он еще не делал. Авторитетом даже среди работников райкома не пользуется. Не так давно он был в Ленинском с/совете по отчетновыборным собраниям колхозов. Почему бы т. Д. не сделать доклад среди колхозников. О международном положении, о постановлении партии и правительства об укрупнении колхозов, а потом провести и собрание. Но т. Д. принципиальный, он «нажимать» умеет крепко.

Возьмем пропагандистов РК КП(б)Б, которые тоже выезжают на район лишь бы съездить, а хорошему никто ничего не научился. За райком пускай отделываются уполномоченные от райкома, что в учреждениях работа срывается, это ерунда. А по всякой работе, которую только возложить на райком КП(б)Б нужно, они стараются посылать других. Бывают и поверяющие с обкома, но почему то никто ничего не замечает. Делаются ли доклады среди трактористов, помогает ли райком КП(б)Б М. Т. С. Поверяющие покровительствуют районному комитету партии.

А что в районе делается? Это тихий ужас. Еще много семей живут в землянках, бункерах, как в Ленинском, Ворошиловском с/советах. У нас очень много падежа скота, особенно молодняка почти в каждом колхозе. Скот истощенный еле ходит. Посмотрите в свиноферму, которая находится в д. Тосно Паршинского с/совета. И от ужаса закружится голова, как мучаются свиньи, посмотрите и спросите чем их кормят. Свинноматки поросятся, а поросенка почти ни одного нет все они померзли.

Партийно политическая работа в первичных организациях находится на низком уровне. Секретари райкома партии редко бывают в первичных организациях, а если где и бывают, то относятся обывательски. Секретари первичных партийных организаций помощи не получают. А исходя из этого поставлена работа в колхозах. Скотные фермы почти все в ужасном положении. Когда же кончится очковтирательство. Ложные сводки, красиво и красноречиво изложенные протоколы. Когда же этих горе-руководителей перестанут покровительствовать. Этим государственным преступникам разве место на руководящих постах, которые своими красноречивыми словами и ложными сводками отделываются от поверяющих, а район на краю провала. И поверка со стороны обкома и ЦК КП(б)Б формальная. Остаются довольны, прочев красиво изложенные протоколы бюро райкома.

Надеемся т. Патоличев, что вы эти факты не оставите не выясненными. И поможете нам устранить эти факты.

Одновременно анологичное письмо послано в ЦК ВКП(б)

27/II-51


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 115, арк. 335–337.


У сакавіку 1951 г. Магілёўскі абком КП(б)Б праводзіў праверку ананімнага ліста. Падчас праверкі факты, выкладзеныя ў ім, у цэлым пацвердзіліся, першы сакратар Горацкага райкома Р. прызнаў свае памылкі і атрымаў на абласной партканферэнцыі парады па паляпшэнні кіраўніцтва раёнам, на чым справа скончылася.

№ 2

Cекретарю ЦК КП(б)Белоруссии т. Горбунову Т. С.{20}


Если просмотреть газеты «Советская Белоруссия», «Звязда», «Мінская праўда» и другие за 1951 г. и по 25 марта с. г., то надо признать, что состояние критики и самокритики снизу во многих учреждениях и организациях в Белоруссии все еще неудовлетворительное и как принято говорить «критика и самокритика развита слабо». Почему? По моему только потому что продолжает действовать «тихой сапою» и даже открыто зажим и преследование критикующих с одной стороны, а с другой отсутствие культурно-воспитательной пропаганды т. е. не читаются лекции и доклады для трудящихся — О критике и самокритике — движущей силе нашего развития на путях к коммунизму; О бюрократизме и бюрократах заклятых врагах партии — душителях критики и самокритики снизу; О гнилом либерализме и примиренчестве и Об усилении революционной бдительности.

Однако, на эти темы лекции и доклады за 1951 г. и по сей день не читались как факт:

В доме партийного просвещения (см. извещения газеты «Мінская праўда») не было лекций и докладов для партийного актива и интеллигенции города.

Не проводились семинары и занятия с пропагандистами и консультантами самостоятельно изучающих марксистко-ленинскую теорию.

Докладчики ЦК КП(б)Б не читали докладов на эти темы при их выездах в колхозы.

На созываемых ЦК КП(б)Б семинарах штатных лекторов обкомов и горкомов КП(б)Б не читаются лекции на указанные выше темы.

В Белоруссии по данным печати за 1951 г. было прочитано более 40 тысяч лекций и десятки тысяч докладов в колхозах, но также на упомянутые выше темы лекции и доклады не читались.

По-моему, если не читать лекций и докладов на эти темы, то невозможно своевременно вскрывать и устранять наши ошибки и недостатки, а также разоблачать проступки и преступления бюрократов и космополитов, подхалимов и гнилых либералов; невозможно воспитывать коммунистическую сознательность и большевистское чувство нового; невозможно своевременно раскрывать и предупреждать противоречия и конфликты в нашем социалистическом обществе и успешно вести борьбу с пережитками капитализма в сознании наших людей на путях к коммунизму и совершенно невозможно развивать критику и самокритику снизу и усиливать зоркость и бдительность трудящихся.

По-моему, если не читать лекций и докладов на указанные темы, это неизбежно будет расхолаживать наших людей, усиливать и порождать у них аполитичность, равнодушие и беспечность, слепоту и благодушие. Мне думается, что всемерная пропаганда критики и самокритики, а таже разоблачение вольных и невольных, прямых и косвенных, явных и тайных душителей-зажимщиков — найважнейшая задача идеологической работы в массах.

Уважаемый товарищ Горбунов! Если мое письмо заслуживает внимания, то прошу принять надлежащие меры и мне сообщить Ваше мнение.

С уважением [Подпіс]

25. 3. 52. г. Минск, Могилевская ул. 15. Г. Михаил Сильвестрович


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 113, арк. 61–62.


Пасля абмеркавання ліста Г. ідэалагічным аддзелам ЦК КП(б)Б было вырашана змясціць кароткі змест лекцыі аб крытыцы і самакрытыцы ў адной з рэспубліканскіх газет.

№ 3

Секретарю Бобруйского ОК КП(б)Б

Секретарю ЦК КП(б)Б тов. Горбунову

от члена ВКП(б) Е. № п/б 2211786


Заявление


Поступил на работу в Паричский РК КП(б)Б в марте 1950 г. где и работаю по настоящее время в отделе пропаганды и агитации в должности пропагандиста.

На этой работе работаю 12 лет. С порученной мне работой справляюсь, но за-последнее время т. е. 18/III-51 г. работа чрезмерно усложнилась в виду следующих обстоятельств:

На отчётно-выборной райпартконференции 18/III-51 г. я выступил с критикой зав. отдела пропаганды и агитации РК КП(б)Б тов. К. о том, что по имеющимся данным он скрыл при вступлении в ВКП(б) о своём социальном прошлом например:

а) дед К. Андрея, К. Семён в 1935 г. облогался твердым заданием как кулацкое хозяйство.

б) отец К., К. Алексей Семёнович осужден в 1939 г. за расхищение колхозной собственности, умер в тюрьме.

в) дядя К. Антон Семёнович также облогался твёрдым заданием в 1932–1933 гг. а при немецкой оккупации активно помогал немцам. При отступлении немецких оккупантов он ушёл в Германию откуда не вернулся.

г) второй дядя К. Михаил Семёнович служил монахом с 1932 г. и за антисоветскую агитацию был сослан органами.

д) родной брат К. служивший в Советской Армии, также осужден в 1951 г. на 10 лет.

е) семья К. проживает в сельской местности в количестве трех человек мать, брат и сестра, в колхоз вступили в 1949 г. до этого семья считалась единоличным хозяйством и не хотела вступить в колхоз.

Вышеизложенные факты К. в документах не отражены за исключением своего отца. Поэтому я крайне удивлен, что выходцы из таких семей работают в системе партийных органов.

О перечисленных мною фактах я как коммунист обязан был сказать делегатам партконференции в интересах общего дела нашей партии. Но мои выступления секретарь РК КП(б)Б тов. Ж. не принял во внимание и в своём выступлении дал исключительно положительную характеристику на тов. К., что дало полную возможность К. обрушить свое недовольство против меня и это губительно отрожается на партийной работе отдела пропаганды и агитации, посколько я работаю в его подчинении.

О плохом взаимоотношении ко мне со стороны т. К., я выступил на общем собрании первичной парторганизации РК КП(б)Б, но мои выступления только усугубили его отношение ко мне. Я полюбил пропагандистскую работу, но при таких условиях которые для меня созданы на почве критики, работать невозможно. Поэтому прошу вашей помощи в этом вопросе.


29/V-51 г. [Подпiс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 73, арк. 101–102.


Факты, выкладзеныя ў лісце, пацвердзіліся, рашэннем вышэйстаячых партыйных инстанцый К. быў зняты з работы.

№ 4

Секретарю ЦК КП(б)Белоруссии т. Зимянину{21}

Бывший Зав. Райторгом Любанского Раисполкома т. Ж. который уроженец д. Юшковичи, колхоза Кирова, был послан на учебу в Республиканскую школу при ЦК КП(б)Б, которую окончил в этом году. После этого он направлен на работу — в распоряжение Бобруйского ОК КП(б)Б. Мы считаем, что данный товарищ не должен быть допущен на партийно-советскую работу ибо последний имеет родственников в США, с которыми держит связь.


Колхозники к-за Кирова

27. IX-51 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 75, арк. 72.


Па вынiках праверкi высветлiлася, што дзядзька Ж. з 1912 г. жыў ў ЗША, але сувязi з iм Ж. не падтрымлiваў, на чым праверка скончылася.

№ 5

В Центральный col1_0 б Белоруссии

от члена партии Д. машиниста депо Бобруйск Бел. Ж.Д.


Прошу ответить мне на следующий вопрос: может ли отец, член партии, которого сын является уголовным преступником, быть избран в руководящие органы? И имеет-ли это отрицательное влияние на партийное положение отца?


[Подпiс]

г. Бабруйск Сенная 14 кв. 1

9. IX-51 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 75, арк. 159.


Вынікі разгляду ліста не захаваліся.

№ 6

В ЦК КП(б)Б

от кандидита ВКП(б) канд. карточка № 9682411

Б. Федора Николаевича, проживающего

в д. Трилиски Дружиловичского с/сов.

Ивановского р-на Пинской обл.


Заявление


До освобождения Западной Белоруссии от польских панов я проживал на территории Польши в д. Трилиски Ивановского р-на Пинской обл. Здесь я включился в революционное движение. В 1926 г. я вступил в члены КПЗБ. За деятельность в этой партии в 1929 г. меня арестовали и посадили в тюрьму. Судом я осужден был на четыре года которые отсидел в г. Седльце. В 1933 г. — освобожден из тюрьмы. После выхода из тюрьмы продолжал работать в организации КПЗБ до самого времени роспуска КПЗБ в 1937 г.{22}

В 1940 году уполномоченные ЦК ставили и оформляли вопрос о восстановлении нас в партии, вернее о принятии в ряды ВКП(б) с восстановлением стажа нахождения в КПЗБ. Однако этому помешала война.

В 1950 г. я поступил кандидатом в члены ВКП(б). Принят Ивановским РК КП(б)Б. Кандидатский стаж уже истек. Я подал в апреле м-це 1951 года заявление о приеме в члены ВКП(б). Однако в Ивановском РК КП(б)Б мне сказали, что мне как выходцу из других партий необходимо 5 рекомендаций: 2 — от членов ВКП(б) с дореволюционным стажем и 3 — от членов с 10-летним стажем, в то время как в Ивановском р-не только 1 член ВКП(б) с дореволюционным стажем. Другой рекомендации от члена ВКП(б) с дореволюционным стажем я не могу найти.

Работаю я председателем Дружиловичского с/совета Ивановского р-на.

Прошу ЦК КП(б)Б разрешить мне прием на общих основаниях.


К сему [Подпiс]

4. VII. 51 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 92, арк. 129.


ЦК КП(б)Б не рэкамендаваў прымаць Б. у партыю.

№ 7

Секретарю ЦК ВКП(б) Белоруссии тов. Патоличеву

Тов. Секретарь прошу извинить забеспокойство и уделить внимание моему письму. Живя в Лунинецком районе Пинской обл. невозможно спокойно смотреть на творимые безобразия со стороны руководящих работников района. Вся работа в районе построена на подхалимстве и взяточничестве. Председателем райпотребсоюза долгое время работал М., работу там завалил, но так как он хорошо снабжал секретарей райкома партии и прокурора, его вместо того чтобы привлеч к ответственности, поставили на должность директора межрайторга. Сейчас безобразий в торговле очень много. Вот уже больше месяца создаются большие очереди за хлебом и вообще хлеба очень трудно достать. Создается недовольство среди населения района. В торговле имеются большие растраты. Все это происходит на глазах руководства района, но мер никто не принимает. Секретарь райкома партии С. устраивает только свои благополучия. А М. расхаживает по квартирам и говорит когда, где можно взять. Так поехало Лаховское вино для руководящих работников района за безцен. С. перевез в Лунинец своего брата и устроил его директором школы, который не имеет педагогического образования, чтобы быть директором школы.

Райком партии укомплектован подхалимами и услужливыми людьми. Например Н. работала зав. учетом райкома. Ее сняли с работы потому, что ее муж работал при немцах учителем. Но ее держат инструктором райкома. И держат ее по инициативе т. С., который с ней сожительствует. Об этом знают все работники райкома и райисполкома, да весь город знает об этом. Знает об этом и первый секретарь тов. Ю., но он об этом умалчивает, потому что вместе с С. пьянствует и покрывают друг друга. Боятся критики, мстят за нее. Тов. Ю. долгое время не хотел поставить т. Б. на должность зав. парткабинета потому, что она критиковала его на собраниях и только поднажимом с области она была поставлена на эту должность. В аппарате райкома зав. отделами и инструкторами работают совершенно малограмотные люди, которые не могут ответить на тот или другой вопрос заданный посетителем. А чаще можно услышать от работников райкома только грубости. Работа парторганизаций запущена и помощи им получить негде. Все руководство районом сводится беспрерывной посылкой уполномоченных на село, но пользы от этого мало. Сам т. Ю. целый год находился в «своем колхозе» в дер. Лахва, а помощи колхозу не оказал. Этот колхоз к весне вышел всех хуже в районе. В этом колхозе допущен большой падеж крупного рогатого скота и лошадей. т. Ю. ездил не в колхоз, а за свежей рыбой в Лахвенской рыбхоз, к своему приятелю директору рыбхоза С. Фактов безобразного руководства много, но всех их не опишешь. Я прошу тов. секретарь вышлите для проверки материала работника ЦК. А то получается так. Райком отпишется, а потом начинаются гонения на того кто писал. Или приедут проверять, проверяют в кабинетах, а с людьми не беседуют.

Вот такие факты как сожительство со своими работниками со стороны Ю. с зав. женотделом райкома Д. — все знают. Знают как он вызывал ее по ночам в нетрезвом виде находясь, но все это только находится на «тихих» языках. Все это подрывает авторитет руководителя партийца.


2 июля 1951 г. [Подпiс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 92, арк. 44.


Пасля праверкi ЦК КП(б)Б высветлiлася, што чэргi за хлебам былi, растраты i крадзеж у мясцовым гандлi таксама былi, астатнiя факты не пацвердзiлiся.

№ 8

СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(б) БЕЛОРУССИИ тов. ГОРБУНОВУ Т. С.


В начале 1949 года редакции и типографии Ганцевичской районной газеты «Сялянская праўда» (Пинская область) решением райисполкома было предоставлено новое помещение. Для приспособления этого помещения были сделаны новые капитальные стены, проведена электролиния для электромотора печатных машин, двор был обнесен новым забором, оборудованы склады для бумаги и других материалов, проведен внутренний ремонт. Для оборудования и приспособления помещения редакцией и типографией было вложено в общей сложности более 15 тысяч рублей.

Сейчас когда на работу в район в качестве первого секретаря райкома КП(б)Б прибыл тов. Х., дом, занимаемый в настоящее время редакцией и типографией, очень понравился ему. И тов. Х. решил переместить редакцию и типографию в новое помещение, а дом в котором сейчас находится редакция и типография, взять себе под квартиру.

Нельзя сказать, что в Ганцевичах нет хороших квартир, где можно было бы поселиться тов. Х. Комхоз ему рекомендовал не один уже удобный и красивый дом, но почему-то только один дом редакции и типографии пришелся по вкусу тов. Х. Сейчас дано распоряжение райисполкому срочно освободить дом, занимаемый редакцией и типографией.

Перемещать редакцию и типографию в новое помещение только для того, чтобы освободить этот дом под квартиру, хотя бы даже и для первого секретаря райкома партии, нет никакой надобности и никакого смысла по следующим соображениям:

Во-первых, помещение, в которое перемещают редакцию и типографию, надо переоборудовать по-новому. Необходимо разрушать капитальные стены и делать новые, строить складские помещения, проводить отдельную электролинию на протяжении 1 километра для электромоторов. Все это обойдется в сумме не менее 10 тысяч рублей. К этому еще добавить расходы, связанные с перевозкой и установкой на новом месте оборудования типографии. Денег этих редакция и типография не имеют, так как сметой не предусмотрено перемещение редакции и типографии по капризу тов. Х. на новое место, и никто нам этих денег не даст.

Во-вторых, для приспособления помещения, занимаемого сейчас редакцией и типографией, под квартиру тов. Х., надо делать полное переоборудование здания, затратив на это также немалую сумму. Выходит, что те 15 тысяч государственных денег, израсходованных ранее на приспособление помещения под редакцию и типографию, будут выброшены на ветер. К тому же для приспособления и оборудования нового помещения под редакцию и типографию также нужно израсходовать значительную сумму денег. Неужели есть какой-либо смысл ради прихоти первого секретаря совершенно зря бросаться такой значительной суммой государственных денег?! Мне кажется, что здесь нет совершенно никакого смысла, что для предоставления тов. Х. квартиры можно свободно обойтись без перемещения редакции и типографии в новое помещение. К тому же редакцию и типографию перемещают в коммунальное помещение, занятое жильцами, и от этого жилая площадь райцентра почти совсем не увеличится.

В-третьих, дом, в который перемещают редакцию и типографию, значительно меньше занимаемого сейчас помещения. Лишней площади и сейчас редакция и типография не занимают. На второй квартал типографии занаряжена новая печатная машина, она скоро прибудет. Для установки этой машины нужна будет новая площадь. И в это время, когда ожидается прибытие новой машины, редакцию и типографию переводят в более тесное помещение.

Я считаю, что в этом вопросе тов. Х. не прав. Не положено ему использовать свое положение в личных целях. Это перемещение только может ухудшить условия для нормальной работы редакции и типографии райгазеты.

Убедительно прошу Вас, тов. Горбунов, срочно вмешаться в это дело и не допустить совершенно ненужного и бессмысленного перемещения редакции и типографии в новое помещение.


отв. редактор Ганцевичской

райгазеты «Сялянская праўда» [Подпiс]


Ганцевичский район, Пинская область.

25 апреля 1951 года.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 92, арк. 166.


Вынік разгляду скаргі не захаваліся.

№ 9

Сакратару ЦК КПБ

товарышу Патолічэву

от учіцеля Пціцкай сярэдняй школы


Докладная запісь


В связі с цем, што аддзел прапаганды і агітацыі Капаткевіцкага райкома партыі сісцематычна не праводзіць сямінары прапагандыстаў райёна и рукаводзіцелей палітычных школ і рукавадзіцелей па ізучэнію кароткага курса гісторыі партыі, а толькі направляе сваю работу пісьмовымі ўказаньямі і дырэктывамі ў рэзультаце чаго не праведзено па райёну ни аднаго зачотнага занятка па гісторыі і ізучэнію біаграфіі Іосіфа Вісаріёнавіча Сталіна заведуючый аддзела прапаганды і агітацыі таварыш Л. адсіжіваецца в кабінецэ і толькі находзіцця на пабегушках і пасылкай разбіраць старшіну колхоза, а его неправільных дзейсцьвіях. Пры разборе аднаго дзела ўмесце з председацелем к-за дер. Чалгошчавічы С. піл гарілку і імел ад него взяткі. Правда райком партыі сакратар таварыш Р. выгнаў С. з работы. Завед. Партыйным кабінетам таварыш Г. днямі прасіжывает в партзале, чітает мастацкую літаратуру а роўно в 5 часоў дня ўходзіць дамоў і інногда не пріходзіць цэлымі днямі. Вышэуказанные таварышы саўсім пацералі совецкі і парційны аблік і пользуюцца цем што Р. часто находзіцца на раёне і нічаго не дзелаюць. На працягу ўсяго года толькі Р. і другіе сакратары не праводзілі семінары рукавадзіцелей партыйных школ, ёны не правадзілі ні кантраліравалі і дажэ ў сельскіх местах не праводзілі ітогавые заняція. Это падцвердзіць і скажут рукавадзіцелі школ і заняцій с/советаў. Пасаветаўшы с таварышамі, я шчітаю, что выхаваўчая работа средзі насельніцтва райёна находзіцца в запушчаным састаяніі і пасколька насельніцтва райёна выказвае сваё неудавольцтвіе, што ім нічога ні расказываюць прашу разабрацца па дробна и па добраму наказаць эціх гультаев каторые сядзяць у райкоме партыі і палучаюць па 900 руб. и шчітаюць себе «багамі» і героямі і в ў пьяным відзе кічацца, што ані парційные работнікі.

Падобные прымеры вам раскажуць ў Капаткевіцкам райёне.


Адрес: Палесская вобласць Капаткевіцкі райён вёска Пціч Сярэдняя школа

Настаўнік пачатковай школы

2. VI.51.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 99, арк. 241.


Праверкай ЦК было выяўлена, што недахопы ў рабоце Капаткевіцкага РК КП(б)Б былі, але большасць фактаў не пацвердзілася.

№ 10

М ОС К В А, К Р Е М Л Ь

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ{23}

от члена ВКП(б) с 1928 года, партбилет № 2016761,

парторганизации Академии наук Белорусской ССР,

Л. Фаинны Самуиловны, проживающей в

гор. Минске, Восточная улица дом № 143, кв. 2.


Посылаю Вам, товарищ СТАЛИН, заявление, которое я подавала на имя секретаря ЦК КП(б)Белоруссии тов. Патоличева.

Я долго колебалась пока решилась на это, но вынуждена была так сделать потому, что скоро исполнится полгода, как я не работаю, будучи уволена за критику действий директора библиотеки.

Я пыталась попасть на прием к тов. Патоличеву (заявление от 12.VII.1951 г. входящий № 4798), но меня к нему не допустили. Заявление мое переслали к секретарю ЦК КП(б)Б тов. Горбунову, который также меня не принял. За исключением одного раза, когда со мной говорил помощник тов. Горбунова тов. Ф., со мной разговаривали только по телефону.

Через месяц после подачи заявления, 13-го августа, тов. Ф. по телефону же заявил, что меня уволили правильно, но отказался дать письменный ответ об этом, несмотря на мои настояния.

Мне кажется, товарищ СТАЛИН, что дело мое не случайное, симптоматичное. За последнее время в газете «Советская Белоруссия» подвергся очень резкой критике Институт философии Академии наук БССР. Там тоже отсутствовала самокритика, люди старались не ссориться между собой и это пагубно отразилось на работе Института, также как и на работе библиотеки.

Несмотря на то, что мое увольнение является вопиющей несправедливостью, я бьюсь как в глухую стену вот уже полгода и от меня стараются избавиться как в недоброе старое время от бедной родственницы, выискивая каждый раз другие отговорки.

Я надеюсь, что Ваше вмешательство заставит принять правильное партийное решение по моему вопросу. [Подпіс]

24 августа 1951 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 104, арк. 22.


ЦК КП(б)Б прызнала рашэнне аб звальненні Л. слушным, бо яна парушала працоўную дысцыплiну, уносiла дэзарганiзацыю i раздоры ў калектыў.

№ 11

Секретарю ЦК КПБ(б) товарищу Горбунову Т. С.

профессора Белорусского Государственного

Университета им. В. И. Ленина С.


Заявление


29 июня с. г. тов. А. подписал приказ о моем освобождении от работы в Университете с 1-го июля. Я работаю в Белорусском Университете с 1937 г. Никаких проступков или отклонений от правильной линии не имел. Наоборот меня считали ценным работником и очень полезным для Университета. Единственным объяснением той крутой меры, которая была принята в отношении меня, я считаю свое прошлое: бывший меньшевик, вступивший в ВКП(б) в 1926 г. и исключенный из партии в 1937-39 г. Но я этого никогда и ни от кого не скрывал. Несмотря на это прошлое, я 14 лет проработал в БССР и до 1947 г. по совместительству работал в ряде ВУЗов Москвы, откуда ушел, потому что хотел все силы отдать Белорусскому Университету. В результате всей работы такая тяжкая и глубоко обидная для меня мера освобождения от работы, которой я отдавал все свои духовные интересы. Исключение из партии было для меня гражданской «смерти подобно», а отстранение от работы — «трудовая смерть» ставит меня в совершенно невыносимое положение.

Поэтому я прошу Вас, Тимофей Сазонович, помочь мне и дать возможность еще поработать в Белорусском Университете.

Проф. Михаил С.

3 июля 1951 г.

Мой адрес в Минске: Московская ул. д. 19, ком. 34а

Адрес в Москве: Петровка, д. 17, кв. 3 тел. 13-74-02


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 104, арк. 34.


Аддзел навукi i ВНУ ЦК КП(б)Б падтрымаў рашэнне рэктарата, таму што жывучы ў Маскве, С. не быў здольны забяспечыць нармальны вучэбны працэс.

№ 12

Убедительно Вас прошу дайте мне точный ответ.

Могут ли быть выбранными членами партийного бюро первичной парт организации те тов которые имеют впервые парт взыскания. Один имеет за 25 лет в партии выговор без занесения в личное дело за рескую критику, второй выходной день был нетрезвом виде и так далее и другие, так как у нас идут разговоры кто имеет взыскание тот не может быть членом парт бюро. Прошу сообщить.

Член партии П.

г. Минск Могилевское шоссе 8

4/6-51 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 104, арк. 415.


П. быў выклiканы у ЦК КП(б)Б для «тлумачэння па сутнасцi яго заявы, чым ён застаўся задаволены».

№ 13

22. VIII-51 г.

Секретарю ЦК ВКП(б) т. Г. М. Маленкову{24}

от члена ВКП(б) К. Андрея Алексеевича


Обращаюсь к Вам т. Маленков со своей жалобой, где хочу описать про себя и просить Вас разъеснить мне правильно будет так, как сделано со мной. Дело в следующем. После демобилизации с рядов Советской Армии в 1946 году я был принят на работу в Паричский РК КП(б)Б на должность пропагандиста и работал до ноября м-ца 1946 г. На районной комсомольской конференции в ноябре м-це 1946 года был избран первым секретарем РК ЛКСМБ, где работал до января м-ца 1950 года. За этот период работы, за добросовестную работу по коммунистическому воспитанию молодежи Указом Президиума Верховного Совета ССР награжден медалью «За трудовую доблесть», награжден грамотами ЦК ВЛКСМ и Президиума Верховного Совета БССР.

В январе м-це 1950 года, после партийной конференции на Райкоме был утвержден заведующим отдела пропаганды и агитации Паричского РК КП(б)Б, где работал до 1 августа 1951 года. 4 года был членом бюро РК КП(б)Б. В своей работе я всегда непримиримо относился ко всем выявленным недостаткам и оказывал соответствующую помощь товарищам в их исправлении.

Но с 1 августа 1951 года меня по представлению органов Паричского МГБ, решением обкома партии освободили от работы по следующим причинам.

В 1932 году, когда мне было 10 лет, за воровство был судим отец. Я возрос и воспитался благодаря Советской власти и в 1937 году поступил в Минское педучилище, которое окончил и был послан на работу учителем в г. Орша. В мае 1941 года был призван в ряды Советской Армии, где честно служил на защите Родины до 1946 года апреля месяца. За образцовое выполнение заданий командования на фронтах Отечественной войны пять раз награжден орденами и медалями Союза ССР, а также получил 22 благодарности от Верховного командования Союза ССР. В 1943 году я был принят в ряды большевистской партии.

Но за период войны из родни по отцу — дядины сын и дочь служили на пользу немцев, о чем было известно местным органам, в то время как я с ними не имел и не имею связи. Далее, в 1943 году насильно был отобран от матери молодший брат рождения 1930 года немцами и отослан в лагер и возвратился домой в 1945 году после разгрома Германии Советской Армией. Второй брат рождения 1927 года в 1944 году был призван в ряды Советской Армии, сражался с японскими империалистами, но в январе 1951 года за хулиганский поступок — осужден. Все это было сумировано и обком партии освободил меня от работы.

Тов. Маленков, я не отрицаю, что картина неприглядная. Но я возрос и воспитался благодаря большевистской партии, получил н/высшее образование без родни. Я предан делу партии Ленина-Сталина и в своей практической работе проводил всю свою работу на пользу Родины.

Но сейчас мне недоверие выражено работать не только в аппарате РК КП(б)Б но даже на советской работе. Меня это волнует ибо я чувствую ни в чем себя не виноватым. А по этому прошу Вас разъеснить мне правильное ли мое мнение и правильно ли поступили со мной.

С уважением к Вам член ВКП(б) [Подпiс]

Мой адрес. БССР. Бобруйская область, Паричский р-н, Паричи, ул. Красноармейская — 21. К. Андрею Алексеевичу


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 67, арк. 141–144.


К., як былы франтавiк, быў накiраваны на кiраўнiчую гаспадарчую работу. Але праверка яго лiста высветлiла, што за нявыплату падаткаў адбывала пакаранне таксама i мацi К., адзiн дзядзька пры немцах быў вясковым старастам, другi — манахам, сястра — сакратаркай бургамiстра, брат служыў у Рускай вызваленчай армii Уласава.

№ 14

Дорогой Георгий Максимилианович, пишет Вам чл. ВКП(б) с 1948 года И. Иван Семенович.

До Отечественной войны учился в Ивановском Художественном училище. С 3-го курса пошел на фронт. Воевал на Воронежском, Калининском и 2-м Прибалтийском фронтах. Дважды ранен. В 1947 году демобилизовался и остался работать в Минском областном госпитале для инвалидов Отеч. войны. Веду общественную и пропагандистскую работу. Являюсь пропагандистом политшколы, провожу беседы с беспартийными сотрудниками госпиталя и их членами семей, выпускаю стен-газеты и имею ряд поручений по профсоюзной линии. Занимаюсь в политкружке при первичной партийной организации.

Будучи твердо уверенным, что политических знаний у меня мало и чувствуя эту неудовлетворенность в 1949, а затем в 1950 году я просил Минский райком партии направить меня в Минскую республиканскую партийную школу.

Я хотел и хочу глубже обогатить свою память марксистко-ленинским учением, с тем, чтобы умело и плодотворно работать на том посту, на который направит меня партия. Минский райком партии направил мою документацию в Минский обком партии. Минский обком партии отказал в приеме, объяснив этот отказ тем, что я не имею определенного стажа руководящей партийной работы.

Дорогой Георгий Максимилианович, может ли это быть действительным препятствием или же требуется Ваше указание о моем приеме в Минскую республиканскую партийную школу. Могу заверить, что Ваши надежды и в Вашем лице и всей партии оправдаю.

С уважением к Вам И.

20 марта 1951 г.

Адрес: г. Минск п/я 87 госпиталь № 5803.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 66, арк. 280.


І. быў выкліканы на размову ў ЦК, дзе яму было патлумачана, што лепш пайсці на вучобу ў школу прафсаюзнага руху, з чым ён пагадзіўся.

№ 15

10/12-51 г.

Москва Кремль Товарищу Сталину


Жалоба

от единоличника Игната Никитова М. в том что я обижан и обращаюсь в вам в том что у меня у 1950 году забрали 52 сотки ржи. У 1951 году забрали два стога сена 100 пудов. А 22/XI-51 года забрали у меня лошадь полностю з выпражжу. Тады пришли у дом жену мою перекалатили, и усё семейство збили и обругали до основания. Я в это время выехавши в дорогу за фографии подвезти инструмент ихни, в это время нагоняют меня в дороге у десяти км от моего дома, и набросились на меня на воз у двоём избили до полсмерти, и забрали мою лошадь з выпражжу. Въехали неизвестно куда. Это делали налоговой инспектор Шумский. Второго не знаю как звать. Я низнаю за что на меня такие грабежи и такое убийство. Дали мне налог 4 000 руб. Па налоговой книге моя семья состоит из 7 человек. От 63 годов до 8 месяцев. У налоговой книге пишется что уся семья не трудоспособна. Сам я имею 63 года з 1888 года. И второй группы инвалидности. Хозяйство мое быў один конь и того забрали. Асталась одна карова. И больше ничего нет. Не имею никаких продуктов. А поэтому прошу ваше распоряжение убедительно убедить и возвернуть мои продукты и лошадь з выпражжу. Эти все грабежи отражаются от райисполкома. Является злоба о том, что я писал к вам несколько раз, а потом ездил в министерство к Швернику{25}. После этого ещё хуже стали грабить усё. Еще раз прошу возвернуть мои продукты и лошадь з выпражжу полностью.

Проситель единоличник М.

Адрес. БССР Хойникский р-он Амельковский с/с дер. Дубровица.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 68, арк. 50.


Маёмасць М. была канфіскавана за ўхіленне ад уплаты падаткаў, факты збіцця яго сям’і не пацвердзіліся.

№ 16

ЦК КП(б)Б

от гр-ки С. Ульяны Петровны

проживающей г. Стародуб Брянской области


Заявление


С 1939 г. до начала Отечественной войны 1941 г. мой муж С. Тимофей Павлович работал секретарем Райкома г. Береза Брестлитовской области откуда и ушел на фронт и погиб в боях. Я имею извещение. Я со своей матерью 80-летней старухой пережила все лишения и мучения, которые описать трудно. Сейчас я проживаю в разваленной полуземлянке, сама работаю сторожем с окладом 150 руб. Жить мне трудно. Очень трудно. И на моем иждивении мать совсем больная.

Дорогие товарищи, я крепко-крепко прошу Вас выслать мне документы о том, что мой муж действительно работал секретарем Райкома, мне может будет легче ходатайствовать перед местными властями, чтобы получить хотя бы какую-нибудь комнату, так как эта хижина, где я живу скоро повалится, да и чужая.

Очень прошу Вас учесть мое положение. Пока можно было кое-как жить, я не беспокоила никого и ни к кому не обращалась за помощью, мне неудобно, я понимаю, что многим трудно. Но теперь прошу.

Присылайте по адресу: г. Стародуб Брянской обл., Красная площадь № 16, Б.

Это адрес моего мужа племянницы, а моя хата номера не имеет.

Жду с большим нетерпением.

С приветом к Вам [Подпіс]

10/ХІІ-51 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 79, арк. 114–115.


ЦК КП(б)Б даведку выслаў у адрас Старадубскага райкома.

№ 17

УВАЖАЕМАЯ «ПРАВДА»

В городе Витебске (БССР) в магазинах никогда не бывает сахару, крупы и население города уже годами не употребляет этого продукта. Все было-бы хорошо, так как население уже забыло и смирилось, что сахар необходимый продукт, но наряду с этим в помещении Обкома и Горкома КП(б)Б есть так называемые «буфеты». В этих «буфетах» всегда можно найти изобилие дефицитных продуктов (сахар, всевозможная крупа, мука). Простой смертный человек, конечно, в эти «буфеты» не пропускается милицией, но может видеть вечером, когда работники этого достопримечательного учреждения, изгибая в три погибели от тяжести свои спины, тащут завернутые пакеты, а высокопоставленным лицам все эти продукты в неограниченном количестве ежедневно доставляются на дом.

Между тем, есть постановление Правительства в категорической форме запрещающее открытие такого рода «буфетов». Такие действия партийных органов вызывает законное недовольствие нашего города. Если наши торгующие организации не могут обеспечить население города дифицитными продуктами, так и нечего кормить в три горла бездельников Горкома и Обкома, а что бездельники этого и доказывать не надо, сами факты говорят об этом.

Очень просим срочно принять самые радикальные меры.

Жители города — очевидцы.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 80, арк. 368.


10 сакавіка 1951 г. загадчык планава-фінансава-гандлёвага аддзела ЦК КП(б)Б паведамляў у рэдакцыю газеты «Праўда», што «… у памяшканні Віцебскага гаркома і абкома КП(б)Б маюцца буфеты трэста паказальных рэстаранаў, якія абслугоўваюць работнікаў абкома і гаркома КП(б)Б, а таксама асоб, якія прыбылі з раёнаў вобласці па выкліку абкома КП(б)Б. У буфеце маюцца абеды і халодныя закускі. Харчовымі таварамі (цукрам, крупой і мукой) указаныя буфеты не гандлююць».

№ 18

ЦК ВКП(б) Белоруссии

от члена ВКП(б) Д.

г. Витебск, отделение Зап. ж. д.


Заявление


20 апреля 1951 г. на закрытом партсобрании Витебского отделения Зап. ж. д. разбирался вопрос о переводе в члены партии к-та партии Ш. Секретарь парторганизации поставил дело так, что против Ш. никто не выступил, хотя внутренне состояние членов партии было противоречивое. Выступать против главного инженера отделения дороги Ш. — это значит лишится работы, лишится куска хлеба. Что из себя представляет главный инженер Ш.? Во-первых, сын кулака, в годы коллективизации раскулачен. Образование высшее получил благодаря обману. В партию вступая скрыл свое соцположение т. е. обманул партию. Кроме того, Ш. за антисоветскую агитацию подвергался репрессиям.

Прошу решение парторганизации отменить.

[Подпіс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 80, арк. 212.


Факты, выкладзеныя ў даносе, пацвердзіліся, але рашэнне аб прыёме Ш. у члены ВКП(б) не было перагледжана.

№ 19

СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) тов. МАЛЕНКОВУ Г. М.

копия:

СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(б)Б тов. ПОТОЛИЧЕВУ

СЕКРЕТАРЮ ВИТЕБСКОГО ОБКОМА КП(б)Б

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВИТЕБСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

от бывшего члена ВКП(б) с 1938 года

инвалида Отечественной войны

С. Севастьяна Алексеевича

проживающего в г. Витебске, ул. Советская дом № 25, кв. 1.


Ж А Л О Б А


15 сентября 1950 года бюро Витебского обкома КП(б)Б за отказ в выезде на работу заведующим отделом сельского и колхозного строительства Лиознянского района исключило меня из рядов нашей коммунистической партии, а Витебский Облисполком 20 сентября 1950 года с мотивировкой «за проявленную недисциплинированность и необеспечение своего участка работы» освободил меня от занимаемой мной должности заведующего областным отделом переселения и репатриации.

Бюро Витебского обкома КП(б)Б, решая вопрос о посылке меня зав. отделом сельского и колхозного строительства, не посчитало нужным изучить способен ли я выполнять этот участок работы (так как до бюро обкома никто из работников обкома не посчитал нужным побеседовать с членом партии, которого посылают на новый участок работы), игнорировало мои законные доводы о том, что я по сельскому хозяйству вообще и строительству в частности не имею ни организационного, ни практического опыта, ни теоретических знаний. Обком КП(б)Б формально решил вопрос, механически увеличили сводку на одного человека, посланных в район на укрепление кадров сельского хозяйства. Кроме этого, совершенно не посчитались с моим слабым состоянием здоровья, которое я потерял в боях с немецко-фашистскими захватчиками, будучи тяжело ранен в голову, грудную клетку, обе руки, ноги, контужен и остался инвалидом Отечественной войны.

Я считаю, что вопрос обо мне решен формально, так как я сельского хозяйства не знаю и пользы дать на этом участке не могу, что это есть нарушение постановления ЦК ВКП(б) о направлении в районы людей специалистов, способных руководить сельским хозяйством, людей, имеющих большой практический опыт работы на сельском хозяйстве, а также Витебский обком КП(б)Б и Облисполком бездушно бюрократически, не учитывая моих личных условий жизни, решая вопрос перевода меня на другую работу, отнеслись ко мне.

Я обратился 17 сентября 1950 г. с заявлением на имя секретаря Витебского обкома КП(б)Б тов. П. с просьбой пересмотреть решение бюро обкома КП(б)Б от 15 сентября 1950 г. (копию прилагаю). Однако секретарь обкома тов. П. не счел нужным разобрать мое заявление и 19 сентября исключил меня из рядов партии большевиков за отказ поехать зав. отделом сельского и колхозного строительства. 29 сентября 1950 г. я обратился с жалобой на решение бюро обкома КП(б)Б к секретарю ЦК КП(б)Б тов. Потоличеву (копию заявления прилагаю), после чего 1 ноября 1950 г. я был вызван в гор. Минск в партколлегию, которая поручила Витебскому обкому КП(б)Б пересмотреть свое решение. Однако, уже прошло более двух месяцев, а вопрос о восстановлении меня в члены ВКП(б) не решен.

Исключив из партии и отстранив от занимаемой должности, Витебский обком КП(б)Б и Облисполком посуществу лишили меня права на труд, создали невыносимые жизненные условия для меня и моей семьи, состоящей из пяти человек. Вот уже третий месяц я хожу по организациям г. Витебска с тем, чтобы устроиться на работу, но куда бы я не обращался, меня не принимают, объясняя, что если бы я совершенно не состоял в рядах партии и снят был бы с работы не Облисполкомом, тогда, пожалуйста, а так принимают только с санкции партийных органов и Облисполкома. Я дважды обращался в обком КП(б)Б и горком КП(б)Б с просьбой о помощи в устройстве на работу, однако секретарь горкома КП(б)Б тов. М. заявил мне: «и не ходи к нам, мы выполняем решение бюро обкома КП(б)Б в отношении тебя». Зам. зав. партийных, советских и профсоюзных кадров обкома КП(б)Б тов. И. ответил: «устраивайся как хочешь, обком КП(б)Б не будет оказывать помощь в устройстве на работу».

Уважаемый товарищ МАЛЕНКОВ Г. М. До сего времени не могу понять, почему я оказался лишним в советском обществе, за всю свою трудовую сознательную жизнь я не совершил никакого преступления перед Родиной, не имея за период нахождения меня в нашей партии большевиков ни одного замечания, исключен из рядов партии и снят с работы Облисполкомом с клеветнической мотивировкой «недисциплинированность и необеспечение своего участка работы», в то время когда за пять с половиной лет работы на этом участке я выполнял все возложенные на меня по работе обязанности, за что Облисполком по запросу нач. отдела переселения и репатриации Совета Министров БССР представлял на меня характеристику к награде (копию характеристики прилагаю). Меня крайне возмущает, почему ответственные партийные и советские руководители так бездушно относятся к человеку, который вырос из бедняцко-батрацкой среды, испытал тяжелые условия жизни детства и периода Отечественной войны, где мои близкие родственники и я сам отдали все свои силы, знания и здоровье на защиту Родины и даже жизнь отдали три младших брата, погибших в партизанах и на фронте, а я лишен политической жизни социалистического общества.

В связи с вышеизложенным убедительно прошу Вашего вмешательства в восстановлении меня в ряды нашей славной коммунистической партии большевиков и отмене несправедливого решения Облисполкома.


[Подпіс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 80, арк. 189–192.


18 студзеня 1951 г. бюро ЦК КП(б)Б узнавіла С. у ВКП(б), а за парушэнне партыйнай дысцыпліны абвясціла строгую вымову.

№ 20

23. VI. 51 г.

ЦК КП(б)Б отдел кадров

Лиозненский пункт уполномоченного сельхозбанка просит сообщить местопребывание бывшего секретаря Лиозненского райкома партии гр-на Б. Василия Кузьмича, который получил ссуду сельхозбанка на строительство жилого дома в сумме 2000 р. Ссуду использовал не по целевому назначению и скрывается от уплаты последней.

В.И.О. уполномоченного

с/х банка по Лиозненскому району [Подпіс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 81, арк. 179.


Аддзел партыйных, прафсаюзных і камсамольскіх органаў ЦК КП(б)Б паведаміў, што Б. працаваў у палітаддзеле Лаздунскай МТС Юрацішскага раёна, Маладзечанскай вобласці.

№ 21

Мінск

Цынтральнаму комитэту партыі


Чаму гэта у Лепілі Віцібскай вобласці райкомавскім работнікам усе позволітільно і закрытай магазін пры райкомі і с калгасов усе біруць што ім патрэбна. Колі гэтаму вы положыті конец. Ведь уже сталі даже свіней самых жырных браць. 21 октябра завсельхозодзела райкома прывез сабе ночью в 10 часов на ЗИСу агромную чі свінью чі кабана с калгаса або с выставцы прямо пудов на 12. Снімалі мы у пятярых гэту свінью. Г. усе говорыв нам тіха без шума на горылку дам. Хвакт што украв колі боявсь. А кабан дужэ жырнай на рынкі ен не менш 3 тыщі а ен ні купляв у ніго две женці разі столькі ен нам калгаснікам платя. Мы просім отобраць гэту народную свінью калгасныі слёзы мы хлеба нявідзім а Г. наев толстое брухо з нашіх мазолей. Разбярыце гэта паскарэе а то ен яё зарэже і сажрэць. Ён усе бярець по калгасам бяз грошей.

Калгаснік. А ні подпишусь тому што вы ні будзеті раследовать а оттуда вам напішуць усе законно Г. ні чего ні брав і усе в парадкі як гэта було уж ні раз. Не таго с работы снімуть и судить стануть. Тута одна лавочка замазывають усе своі гряхі. Прыехайці самі да проверьті и пусть Г. скажа в яком калгасі і чі знают об гэтом калгаснікі и сколькі гроші уплатів.

Просім прыняць меры і паскарэй. Такіи рукавадітілі нам не патрэбны.

27 октябра 1951 г.

Лепіль


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 82, арк. 77.


Праверкай ЦК КП(б)Б было высветлена, што закрытая крама для супрацоўнікаў апарату і партыйнага актыву ў Лепелі сапраўды існавала. Што тычыцца свінні, то яна была куплена Г. у г. Глубокае за 800 рублёў.

№ 22

БССР ЦК КП(б)Белоруссии

от члена ВКП(б) Г. Алексея Кирилловича

прож. Витебская об., г. Орша, Энгельса 31.


Заявление


Прошу Вас разъяснить следующее:

При окончании полного курса двухгодичного вечернего университета Марксизма-Ленинизма какое можно получить образование. Дает-ли право по предметам изучаемым в вечернем университете Марксизма-Ленинизма преподавать в школе. Можно-ли сравнить образование полученное в вечернем университете Марксизма-Ленинизма с образованием получаемым в республиканской или областной партийной школе.


К сему [Подпіс]

30. 10. 51 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 82, арк. 127.


Аддзел прапаганды і агітацыі ЦК КП(б)Б паведаміў Г., што вячэрнія універсітэты марксізму-ленінізму створаны пры гаркомах партыі дзеля павышэння тэарэтычнага ўзроўню партыйных, савецкіх кадраў і інтэлігенцыі. Для выкладання ў школе трэба было мець педагагічную адукацыю.

№ 23

Секретарю ЦК КП(б)Белоруссии товарищу Патоличеву Н. С.

от заведующего сельхозотделом Уваровичского РК КП(б)Б

Т. Владимира Афанасьевича


Заявление

Прошу ЦК КП(б)Белоруссии оказать мне единовременное денежное пособие для приобретения зимнего пальто для себя. Приходится зимовать в рваном пиджаке и замерзать. Семья тоже раздета совершенно. Семья большая, работаю в семье один я. Жена не работает, не имеет специальности, кроме того больная смотрит сына больного. Зарплата моя вся идет на питание семьи, тем более сейчас сам живу в Уваровичах, а семья моя в Пинске. Пока нет возможности взять семью в Уваровичи. Остался раздетый сам и семья, потому что в эти годы 6-летнее пережил издевательство за справедливую критику, о чем я уже Вам писал, и мне пришлось 5 раз ездить в Москву чтобы найти, как говорят правду, и я ее нашел. Потратился, остался голый сам и семья, но зато получил ясность в жизни и доказал неправильное поведение некоторых товарищей, занимающих большие руководящие посты в нашей партии. Я сейчас не имея зимнего пальто простудился и часто болею, что отражается на моей работе. Комнату дали такую, что вода замерзает в комнате и померзла картошка, которую купил 8 кг кушать. Сколько ни топил печку, если комната не отремонтирована, то улицу не натопишь. Коль вода замерзает в комнате, то человеку тоже приходится мерзнуть, тем более не имея ватнего одеяла. В кабинете на работе холодно, с колхоза приедешь, замерзнешь и нет где, как говорят души отогреть. Наши руководители не могли подумать, чтобы отремонтировать комнату. Каждый думает о себе, чего не должно быть. Нужно думать и о людях, которыми руководишь. Работу мне приходится выполнять большую. Район, в вопросе сельского хозяйства очень отстает. Нужно день и ночь работать. Сельское хозяйство района очень страдает из-за безответственного отношения к порученному делу со стороны коммунистов, работающих в райсельхозотделе и райисполкоме. Многие председатели колхозов и секретари парторганизаций колхозов ведут себя безответственно, чем нанесли большой урон сельскому хозяйству района. Я положил много сил и здоровья, чтобы покончить с безответственностью в районе. Прошу помочь мне.

19/II-51 г.

[Подпіс]

НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 84, арк. 6.


Рашэннем ЦК КП(б)Б Т. была выдадзена матэрыяльная дапамога ў памеры 500 рублёў.

№ 24

Секретарю ЦК КП(б)Белоруссии тов. Зимянину М. В.

от бывш. секретаря Кохановского РК КП(б)Б С.

г. п. Коханово, Оршанская 101

Под влиянием личных переживаний решил обратиться к Вам с настоящим кратким письмом.

В годы Великой Отечественной войны, находясь в тылу врага в качестве комиссара партизанского отряда, я отдавал все свои силы для дела быстрейшего разгрома врага. В бою с немецко-фашистскими захватчиками получил тяжелое слепое ранение грудной клетки. После соединения с наступающими частями Советской Армии я возвратился в Сиротинский район, где с 1-го августа 1944 г. был направлен на работу в качестве второго секретаря Сиротинского Райкома партии. Там я проработал до 20 июля 1947 г., т. е. до назначения меня на работу в Кохановский Райком в качестве первого секретаря. Все эти послевоенные годы, работая на партийной работе, я отдавал все свои силы и знания порученной работе.

Однако, в моей работе было много недостатков и ошибок, которые я серьезно не понимал. Только в последнее время, когда ЦК КП(б)Б и Областной Комитет партии подвергли работу Райкома партии и мои личные недостатки жестокой справедливой критике, я глубоко пережил и полностью осознал все свои недостатки и ошибки. Критика ЦК КП(б)Б и Областного Комитета партии, а также факт освобождения меня от работы в качестве первого секретаря Кохановского райкома, явились для меня самой большой, самой серьезной школой большевистского воспитания за всю мою жизнь. За это я благодарен ЦК КП(б)Б и Обкому партии.

Проработав семь лет на партийной работе в самые трудные послевоенные годы я полюбил эту работу, она для меня стала, если так можно выразиться, жизненной необходимостью. Я находил в этой неспокойной и сложной работе моральное удовлетворение. Вот почему мне сейчас трудно представить себе иную работу. Многие считают, что мои недостатки присущи мне по природе, по характеру. Я хочу не согласиться с этим. Я считаю и заверяю ЦК КП(б)Б, что все свои недостатки и ошибки я в силах исправить и ликвидировать, они для меня сейчас ясны, я их осознал.

В связи с этим я прошу ЦК КП(б)Б дать мне возможность исправить свои недостатки на практической партийной или советской работе. Если этого сделать нельзя, то прошу ЦК КП(б)Б представить мне возможность освежить свои знания, свою память путем учебы на партийных курсах.

Прошу простить меня за беспокойство. Хочу, чтобы ЦК КП(б)Б понял меня.

К сему [Подпіс]

23/VIII-51 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 82, арк. 240–241.


Віцебскі абком КП(б)Б прызначыў С. дырэктарам Аршанскага педагагічнага вучылішча, бо ён меў вышэйшую педагагічную адукацыю.

№ 25

Товарищ Патоличев!

Участвуя на последнем пленуме обкома партии решил Вам написать письмо. Пленум прошел без критики, даже видимости ее, а это потому, что в обкоме ее не любят, а отсюда и отставание области. Надо вот прямо сказать, что в областной партийной организации очень на слабом уровне государственная дисциплина и ответственность, а дело заключается в том, что аппарат ОК и секретари не подают примера в работе, не выполняют директивы партии и правительства. Работают по-барски, а Ю. вообще бездействует, он мнит из себя большого человека, а Г. делами не занимается. Верно, в районы они ездят часто, в этом их нельзя упрекнуть, только езда их для видимости, а отстающим районам они плохо помогают, поэтому область отстаёт.

С активом совершенно не работают, не совещаются, собраний областного партийного актива не собирают, чем объяснить трудно сказать. Если говорить о критике, то последний пленум показал, что она в загоне. Первый вопрос прошел беспринципно. Секретари райкомов выступали неохотно, а кто выступал то по поручению, не подготовленные, это потому, что критика в Витебске имеет обратное воздействие, если покритикуешь, то потом держись, обязательно припомнят. Так было и на этом пленуме. Ю. и Г. за критику их дали достойную отповедь. За критику крепко на себе испытали секретари РК и другие, а некоторые и пострадали, так что критикуй, да оглядывайся. Из критики газет «Правда» и «Советская Белоруссия» они выводов не сделали, не повышают требований к себе и областному активу. ОК КП(б)Б будто не замечает семейственность, что в любой район вместе ездят Г. и Р., и друг дружку в работе покрывают. Об этом на областной партконференции говорили, что Г. по семейному подходит к областному с/х отделу.

Отделы обкома работают вхолостую, а в районах и не чуствуется, можно сказать, что они оторваны от районных парторганизаций и первичных организаций. Партийный отдел первичным организациям совершенно не помогает и ни каких мероприятий не проводит по улучшению партийной работы. Даже предложения коммунистов на отчетно-выборных собраниях и конференциях, их реализация была разработана после того, как их газета «Правда» похвалила и задним числом в райкомы разослали. Секретарей обкома работы в районах не видно, они больше отсиживаются в ОК и собирают всевозможные совещания. Их стиль работы подхалимов как бы угодить руководству, вместо практической работы. На пленумах ОК они никогда не выступят. И подбор кадров считаем несправедливым. В Витебске кадры подбирают по приятельскому принципу. Начали комплектовать аппарат городских районов. Заведующий партийным отделом подобрал своего собутыльника для работы в райисполком. Он все время пьянствует и ведет себя недостойно. В райком партии рекомендуют А., которого из аппарата обкома выбросили как недостойного. Кроме этого, он партию обманывал, имел выговор, а этого не писал в анкетах и не говорил на протяжении нескольких лет. К. известно, а он подбирает по принципу подхалимства. Много молодых коммунистов растущих, вот их надо выдвигать. Пусть обком лучшее что смотрит. Сообщаем это все для Вашего сведения.

27/VI-1951 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 82, арк. 20.


Праверкай ананімнага ліста займаўся аддзел партыйных, прафсаюзных і камсамольскіх органаў ЦК КП(б)Б. Факты, выкладзеныя ў лісце, цалкам пацвердзіліся, па выніках праверкі ЦК прыняў пастанову «Аб стане і мерах пад’ёму сельскай гаспадаркі ў Віцебскай вобласці».

№ 26

Минск, 24. X. 51 г.

Уважаемый Николай Семенович!

Очень прошу извинить меня за то, что отрываю Вас от работы этим своим письмом, но обстоятельства сложились так, что я вынужден обратиться именно к Вам. Как мне стало известно на днях, план изданий художественной литературы на 1952 год государственного издательства БССР находится в ЦК КП(б) Белоруссии и подлежит утверждению на бюро Центрального Комитета. В плане этом не значится ни одной моей книги и, таким образом, речь о них на бюро ЦК не может идти. Между тем, я считаю это не совсем правильным.

Нет нужды говорить о том, какое огромное политическое и воспитательное значение имеет в наши дни издание литературы, посвященной борьбе за мир во всем мире. Не знаю, много ли книг, посвященных этой важнейшей теме, значится в издательском плане, но уверен, что таким книгам в нем должно быть отведено первостепенное место. Борьба за мир, воспитание ненависти к американскому империализму, к поджигателям новой войны — что может волновать советских писателей и читателей больше, чем эти темы?

Я — рядовой советский писатель, коммунист, и для меня тема борьбы за мир является сейчас главной во всем моем творчестве. Пишу я на русском языке, но переводы моих рассказов нередко появляются и в белорусских изданиях. Вот уже два года работаю я над сборником рассказов, повествующих о борьбе за мир, которую ведут простые, честные люди всего земного шара. Рассказы эти печатались в Москве — в журналах «Пионер», «Вымпел», в Иркутске, у нас в Минске — в журналах «Полымя», «Беларусь», в газетах «Минская правда», «Зорька», «Пионер Беларуси» и других периодических изданиях. Один из них — рассказ «Мать» — был напечатан в газете «Советская Белоруссия» за 21 октября, быть может Вы и видели его. Московское издательство «Военмориздат» предложило мне издать мою книгу антиамериканских рассказов и книга эта уже находится в Москве. В Иркутске в начале будущего года выходит моя книга целиком посвященная борьбе за мир. А вот в Минске ее нет даже в издательском плане и, естественно, надеяться на издание ее не приходится, хотя все, кто читал рассказы в периодической печати, отзываются о них неплохо. И получается, что мне, русскому писателю живущему и работающему в Минске, легче издаваться в Москве, чем в родном городе.

Работники Государственного издательства БССР, в частности директор издательства тов. М. могут сказать, что я сам виноват в том, что моя книга не значится в плане: я своевременно не дал издательству заявку на нее. Но уверяю Вас, Николай Семенович, что это не совсем точно. Даже если бы я и подал заявку в издательство своевременно, книга моя едва попала бы в план. Для утверждения этого у меня есть весьма веские основания, но стоит ли говорить о них в письме? Думаю нет нужды. Я не стал бы беспокоить Вас, если бы личные антипатии М. касались только меня. Не любят друг друга — ну и бог с ними, это их дело. Но в данном случае антипатии эти приобретают общественное зло: из-за них читатель не получит нужную ему книгу. Потому-то и пишу Вам. Просить хочу вот о чем.

Давать сейчас рукопись моей книги в издательство бесполезно: все равно найдут предлог для того, чтобы не издавать ее, ничего не поделаешь. А вот если бы Вы сами прочитали рукопись? Она небольшая, шестнадцать рассказов, всего около 150 страниц, напечатанных на машинке. Не берусь утверждать, понравится она Вам или нет, но с уверенностью могу сказать, что скучать над нею не будете. Вот тогда и можно было бы решить, стоит издавать ее или нет. Если стоит — издавайте, тов. М., книга нужная и читатель должен ее получить. Если не стоит — нечего и говорить об издании слабой, ненужной вещи. Объективно, прямо и по-партийному честно. К сожалению, такой честности от тов. М. я ожидать не могу, потому-то и обращаюсь к Вам.

Рукопись могу предоставить в любое время, стоит лишь позвонить мне домой по телефону 2-47-60. Хотелось бы повидаться с Вами, поговорить, тем более, что скоро я вынужден буду навсегда покинуть родной город.

Еще раз прошу меня извинить за письмо, получившееся таким длинным. Хочется верить, что Вы не сочтете вопрос, затронутый мною, не стоящим внимания.

С искренним уважением [Подпіс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 110, арк. 248–249.


Бюро ЦК КП(б)Б зацвердзіла выдавецкі план БССР на 1952 г. без зборніка апавяданняў М., пра што ў прыватнай размове яму паведаміў кансультант аддзела мастацкай літаратуры і мастацтваў ЦК.

№ 27

В редакцию газеты Правда

от гр-на С. прожив. с. Миоры Полоцкой обл. БССР

работника райинспектуры ЦСУ{26} СССР

Мною в 1950 г. было послано письмо в редакцию газеты «Советская Белоруссия» о том, что секретарь РК КП(б)Б т. Н за счет средств отпущенных на капитальный ремонт жилищного фонда, принадлежащего местному райсовету, приказал построить себе дом. А существующий жилфонд не ремонтируется и выходит со строя. Редакция газеты мне ответила, что факты указанные в письме не подтвердились (исход. № 8296 от 17/XII-1950 г.). И это в то время, когда мне доподлинно известно об описанном факте. Министр финансов БССР в своем докладе об исполнении бюджета за 1950 год на сессии Верховного Совета БССР в свою очередь останавливался также на данном факте, правда без подробностей по чьей инициативе производилось новое строительство.

Второй случай, в редакцию «Советской Белоруссии» было послано письмо гр-ном З. о незаконном отторжении у него части приусадебного участка гр-кой Д. Редакция ответила на основании отписки райисполкома, что незаконно отобранная часть приусадебного участка гр-кой Д. Вам возвращена. Но на самом деле гр-ка Д. и не думала возвращать, а райисполком не думал исправлять нарушения.

А поэтому прошу сделать выводы из практики редакции «Советской Белоруссии»

[Подпіс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 123, арк. 302.


Пры праверцы факты, выкладзеныя ў лісце С. пацвердзіліся. Сакратар Міёрскага райкома КП(б)Б быў вызвалены з пасады, незаконна захоплены ўчастак быў вернуты ўладальніку, рэдакцыі газеты «Советская Белоруссия» было рэкамедавана больш уважліва ставіцца да лістоў і скаргаў працоўных.

№ 28

Секретарю ЦК КП(б)Б тов. Патоличеву

от члена ВКП(б) с 1927 г. К.

партбилет № 2130031 г. Пинск, Огородная № 6

Дорогой Николай Семенович!

Обращаюсь к Вам с убедительной просьбой помочь мне найти справедливое решение моей судьбы. Обращаюсь именно к Вам, потому что верю, что Вы с большевистской об’ективностью подойдете к оценке нежданно обрушившейся на меня беды, которая вот уже около двух лет держит меня в состоянии мучительного морального истязания.

Дело в следующем: 30 лет, т. е. всю сознательную жизнь, я был верным солдатом партии Ленина-Сталина. 30 лет я самоотверженно, в меру своих сил активно боролся за дело партии на всех участках, куда она меня посылала. Еще в юности я добровольно вступил в Красную Гвардию; с оружием в руках вел борьбу с врагами Советской власти в 20–21 годах; работал на труднейших участках в период осуществления Сталинских пятилеток; прошел всю Отечественную войну от Ржева до Вены, участвовал лично в боях; после войны, не щадя своего истрепанного здоровья, я отдавал все силы на восстановление народного хозяйства в Пинске, на посту председателя Горисполкома. И всякое дело, которое мне поручала партия, я выполнял с честью, за что я пользовался везде уважением, партия выдвигала меня, по мере моего роста, на все более и более ответственные посты. Правительство наградило меня тремя орденами.

И вот случилась неожиданная беда. Весной 1949 г. органами МГБ был арестован брат моей жены. В сентябре 1949 г. по представлению ЦК КП(б)Белоруссии, Оргбюро ЦК ВКП(б){27} освободило меня от работы председателя Горисполкома. Это решение я воспринял как должное. В то время и в той обстановке оно имело политическую целесообразность. После этого бывшие секретари Пинского Обкома КП(б)Б тов. Т. и тов. С. предложили мне остаться в области и обещали использовать меня на руководящей хозяйственной работе. В январе 1950 г. я был назначен заведующим областным отделом коммунального хозяйства. Перед этим назначеньем бывший секретарь обкома КП(б)Б тов. Т. сказал мне, что по этому вопросу он советовался с секретарем ЦК КП(б)Б тов. Зимяниным и он, якобы, не возражал против использования меня на этой работе. Проработал я год на этой работе, попрежнему отдавая ей все силы, и был попрежнему ценим за свою работу Министерством и областными руководителями. И вот, меня снова освобождают от этой работы. Но в этот раз уже никто не поговорил со мной по человечески, — почему я не могу быть на этой работе, что мне делать дальше. Просто не утвердили на 1-й сессии Облсовета и все. Когда я спросил некоторых товарищей, — почему со мной так поступают, никто не дал мне ясного ответа. Одни говорят: ЦК КП(б)Б не согласен с моей кандидатурой, другие — что председатель Исполкома тов. И. и еще кое-кто из руководителей решили избавиться от меня по соображениям «как-бы чего не вышло».

И так, отдав беззаветно и честно всю жизнь делу партии Ленина-Сталина, в нескольких шагах от могилы, я оказался выброшенным из советского аппарата с клеймом человека, лишенного доверия партии. Разумеется, я убежден, что не партия лишает меня доверия. Создавшееся отношение ко мне есть результат сильно искаженного представления обо мне, о моей роли, о степени моей вины в деле этого злополучного «родственника», которое, вероятно, сложилось у товарищей, решавших мою судьбу. Причем, такое представление могло сложиться у товарищей только потому, что они восприняли, очевидно, за истину не самую истину (ибо ее никто не искал), а отдельные факты, разукрашенные до неузнаваемости различными безосновательными догадками, вымыслами, случайно подхваченными слухами, а то и просто злобной клеветой, пущенной в обращение моими недоброжелателями, которых не могло не быть, раз я работал председателем Горисполкома, да еще в таком городе, как Пинск. Мне самому приходилось слышать о себе такие версии, что если-бы я был не я, я тоже поверил бы в то, что я очень страшный чорт. Но чорт не всегда бывает так страшен, как его малюют. То, что происходит сейчас со мной, похоже на известный афоризм, когда неразборчивая мать, искупавшая в ванне своего ребенка, выплеснула вместе с грязной водой и ребенка.

Отчетливо сознавая, что в современной обстановке партийные органы должны проявлять исключительную бдительность в отношении каждого работника, которому они доверяют тот или иной пост, я все-же не вижу никаких оснований считать себя не достойным доверия партии. Событие, происшедшее со мной — особенное, незаурядное. Лично я никакого преступления не совершил. Я допустил лишь неосторожность в общении с человеком, который потом, вопреки логике, оказался преступником. Причем, эта неосторожность может быть, конечно, квалифицирована, как проявление политической небдительности, но и тут нельзя не учитывать реальных условий, в которых эта небдительность произошла. А эти условия как-раз были такими сложными, что даже человек семи пядей во лбу не мог-бы правильно в них ориентироваться. Во всяком случае, за эту неосторожность, точнее, — проявленную небдительность, — я уже понес суровое наказание. И я думаю, что ущерб, нанесенный партии моим отнюдь невольным поступком, я уже изгладил своей безупречной работой за последнее время.

Судя по версиям, которые я слышу о себе, мне ставятся в вину два факта:

Что я вызвал в Пинск брата своей жены, устроил его на работу в Облисполком, зная, что он шпион.

Что я, зная, что этот «родственник» шпион, не заявил об этом органам МГБ.

Если-бы это было именно так, вина моя не подлежала-бы сомнению. Но в том-то и суть, что в этом случае есть такие факторы, в свете которых моя роль и вина будут выглядеть совсем не так, как они сформулированы сейчас. Вот почему я и прошу Вас, товарищ Патоличев, поручить кому-нибудь изучить подробности этого случая с точки зрения большевистской партийности, требующей, как известно, об’ективного познания, об’ективной истины и тогда уже вынести мне окончательный приговор.

Особенности этого случая состоят вот в чем: Начну со второго факта. Да, я знал, что оказавшийся сейчас шпионом брат моей жены, работал в 1935–1936 г.г. в Японском консульстве в Новосибирске, шофером. Но я знал и другое. Я знал, что этот человек поступил в Японское консульство по предложению наших органов и работал там, выполняя поручения наших органов. Это мне стало известно от брата арестованного, Виктора П. (второй брат моей жены), работавшего в то время в органах МВД в Новосибирске. Виктор П., член ВКП(б) работает сейчас в гор. Тара, Омской области, вероятно подтвердит, что он так информировал меня. Так был информирован и третий брат моей жены, тоже член ВКП(б), Николай П., работающий сейчас в райцентре Кокпекты, Казахской ССР. Далее, спустя несколько лет, мне стало известно, что некоторые советские люди, работавшие в этом консульстве вместе с арестованным братом моей жены, в 1937 году были арестованы и осуждены, а брат жены не подвергался никаким репрессиям. Этот факт служил для меня подтверждением, что наши органы знают о деятельности брата моей жены и не находят в ней ничего вредного. Мне было известно также и то, что этот брат жены в 1938 или 1939 г. был послан из Новосибирска на военные курсы в Иркутск и получил там офицерское звание, а вернувшись с этих курсов, работал опять в Новосибирске, до ухода в Армию в начале Отечественной войны. Наконец, мне известно, что находясь еще в Советской Армии в 1946 году он работал в Новосибирске в «СМЕРШ», куда вряд-ли мог попасть человек, вызывающий какое-либо сомнение, тем более, что это происходило там-же, в Новосибирске, где брата жены знали многие работники МГБ по прежней его работе. Все это создало у меня твердое убеждение, что этот брат моей жены хорошо известен органам МГБ и пользуется у них доверием, а может быть и продолжает выполнять какие-либо их поручения. Поэтому я и не видел надобности заявить МГБ о его работе в Японском консульстве, тем более, что с того времени прошло 14 лет.

Теперь о 1-м факте. Вызывал-ли я этого человека в Пинск? — Нет, не вызывал. Я лишь дал согласие жене разрешить ему заехать временно в мою квартиру, когда жена сообщила мне, что ее брат демобилизован и решил переехать на жительство в Пинск, т. к. он воевал на территории Белоруссии и Белоруссия ему понравилась. У меня ведь не было никаких прав и оснований воспрепятствовать его приезду сюда. Устраивал-ли его на работу в автотранспортный отдел Облисполкома? Нет. Ни малейшего касательства к его назначению на эту работу я не имел. Он приехал в то время, когда я находился в отпуске в Сочи и получил назначение без всякого моего вмешательства. Меня о нем никто не спросил даже и тогда, когда я вернулся из отпуска. Я был уверен, что принимая его на работу, соответствующие органы и Обком партии, вероятно, проверяли его, как и всех. Лично я не допускал даже мысли, что он может работать зав. отделом Облисполкома, т. к. совершенно не знал его, что он из себя представляет. Знал лишь, что он хороший специалист автодела. Об этом может свидетельствовать такой факт: заместитель предгорисполкома тов. С., который ведал коммунальным хозяйством, как-то сетовал на то, что он не может найти хорошего специалиста по автотранспорту. Я тогда посоветовал тов. С. об’единить автомашины при Ремконторе и назначить хорошего зав. гаражом, при этом высказал такую мысль, что, мол, возможно, в Пинск приедет брат моей жены, он хороший специалист автодела, вот попробуй его поставить на эту работу. С. работает нач. облстройуправления в Пинске, и хотя он настроен далеко не дружелюбно ко мне, но полагаю, что он может припомнить этот разговор и подтвердить его. А это происходило перед моим отпуском. Из этого следует, что у меня не было и не могло быть цели устраивать этого человека в Облисполком.

Для ясности я должен осветить свою причастность к этому «родственнику». Когда я женился, этому «родственнику» было лет 6–7. Это было в 1923 году. До 1933 г., т. е. на протяжении 10 лет, я помогал семье своей жены, в том числе этому «родственнику»; временами в этот период мать жены и этот ее брат жили у меня. В 1933 г. я выехал из Новосибирска и с тех пор не имел с этим братом жены никакой связи, ни личной, ни письменной, вплоть до его приезда в Пинск в 1948 г. т. е. целых 15 лет. Все эти факты абсолютно достоверны. Правильность их может быть установлена любыми способами. Человек этот, к моменту приезда в Пинск, прошел всю войну, имел награды, был членом партии. Мог-ли я подозревать, что он шпион?

Нач Обл. Управления МГБ тов. О. на бюро Обкома заметил мне по этому поводу: «Вы должны были знать коварство японской разведки». Я не ответил тогда на это замечание, но сама собой напрашивалась мысль, почему-же не знали этого коварства многие работники МГБ, соприкасавшиеся с этим человеком до самого приезда его в Пинск и здесь, в Пинске, и почему это во всей этой истории оказался виновным один только я, муж его сестры, совершенно не интересовавшийся им и не знавший его с 1933 г.

Мне 51 год. Я болен. И мне, естественно, хочется покинуть землю таким-же честным человеком, каким я прожил жизнь. Я уверен, что интересы партии не требуют, чтобы я был втоптан в грязь, тем более, что я еще могу выполнять задачи партии и приносить пользу Родине и народу. Отзыв обо мне могут дать бывш. секретарь Обкома тов. С., секретарь Пинского горкома тов. В., председатель Горисполкома тов. Г. и ряд других товарищей, с которыми я работал в Пинске и которым известна вся эта история. Я очень прошу Вас, тов. Патоличев, чтобы ЦК Партии, разобравшись с моим делом, восстановил мою честь и позволил мне продолжать борьбу за построение коммунизма, ибо моя жизнь, вне активной борьбы за дело Партии Ленина-Сталина для меня бессмысленна. Я заверяю Вас, что доверие партии я оправдаю. Если потребуются какие-либо пояснения к этому, могу их представить лично или письменно, — как Вам будет удобнее. Прошу Вас, тов. Патоличев, еще об одном: не затягивать решение этого дела, т. к. я очень стеснен в средствах.

21. I. 1951 г. [Подпіс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 125, арк. 35–38.


Інструктар аддзела партыйных, прафсаюзных і камсамольскіх органаў ЦК КП(б)Б, які правяраў факты, выкладзеныя ў лісце К., паведамляў у сакратарыят, што К. быў зняты з пасады загадчыка аддзела камунальнай гаспадаркі Пінскага аблвыканкома па рашэнні мясцовага партыйнага кіраўніцтва, але асабіста ён не бачыў падстаў для падобнага рашэння.

№ 29

ЦК КП(б)Б тов. ПОТОЛИЧЕВУ гор. МИНСК

Мы участники 4-й районной партконференции Василевичского района возмущены антипартийным поведением делегата этой-же партконференции Т. АЛЕКСЕЯ СЕВАСТЬЯНОВИЧА, который выступал в прениях в первый день работы конференции, обрушивался на отдельных комунистов, которые попали под влияние своих еще отсталых жен и на сегодняшний день в их отдельных домах можно понаблюдать висящие иконы. Между тем сам Т. работает пропогандистом райкома КП(б)Б, его жена является библиотекарем парткабинета. По долгу службы они должны быть примером по политическому воспитанию партийных масс. Что же сделано вот этими горе «партработниками». Больше не менше как пакинули районную партконференцию, несмотря на то, что Т. являлся делегатом ее и совместно с женой поехали в Зеленочский сельсовет дер. Насовичи в качестве гостей учавствовать в религиозную свадьбу. В практической работе Т. как пропагандист райкома не оказывал практической помощи первичным парторганизациям и не выступал с политическими докладами. Спрашивается что может быть общего с партией у таких горе «коммунистов», которые считают себя идеалом на словах, а на деле не только проповедниками, но и проводниками религиозных обрядов. Неужели таким партработникам должно быть не только место на партработе, но и в рядах ВКПБ, думаю, что в этом отношении подскажете бюро райкому КП(б)Б, что-бы от этих прихлебателей очистится.

УЧАСТНИКИ РАЙПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

ВАСИЛЕВИЧСКОГО РАЙОНА

15 марта 1951 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 126, арк. 157.


Факты, выкладзеныя ў ананімным лісце, пацвердзіліся, за парушэнне партыйнай дысцыпліны Т. быў выкліканы на бюро Васілевічскага РК КП(б)Б, дзе яму была абвешчана вымова.

№ 30

2/IV-51 г.

Город Москва

В Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков.

Настоящим мы жители города Гомеля и Ново-Белицы обращаемся в ВКП(б) с вопросом, который должен быть разобран в партийном порядке, а именно наш избранник за которого мы отдавали свои голоса и надеялись, что он оправдает доверие депутата избранника народа, то есть за Ш., последний за последнее время стал не обращать внимания на посещение его граждан, чисто бюрократически отписываясь бумаженками, не вникая в сущность того или иного дела. И не зря в данное время про Ш. сложилась такая поговорка в народе «что лучше к Ш. не обращайся — все равно бесполезно» — так как он оторвался от народа и не исполняет свои слова депутата, данные им народу.

Очень страно живет Ш., никто не пользуется такими благами как Ш., ему все доступно и можно все приобретать, не обращая внимания на запросы народа города. Короче говоря Ш. проявляют недовольство, хотя и голосовали за него. Надеялись, что он оправдает доверие народа, а оказывается свои интересы ставит превыше всего — это элемент старого прошлого, отгнивающего, ибо в нашей стране не может место тому, кто отрывается от масс и не оправдывает интересы народа.

Безусловно необходимо потребовать исправления ошибок, если он их имел, кроме того необходимо проверить его работу — из каких ресурсов может так на широкую ногу жить.

Сообщается для расследования и принятия мер по существу вышеизложенного.

Жители города Гомеля.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 66, арк. 139.


Факты выкладзеныя ў ананімным лісце, не пацвердзіліся. Хаця дзейнасць як дэпутата Ш. і была крыху нерашучай, самазабеспячэннем і паборамі на прадпрыемствах горада ён не займаўся.

№ 31

Секретарю ЦК КП(б)Белоруссии тов. Патоличеву

от комсомолки П. Елены Александровны

Донесение

20 февраля 1951 года на избирательном участке № 5 178 избирательного округа проходила встреча с кандидатом в депутаты тов. А. Встреча избирателей с кандидатом была назначена на 19 ч. Агитаторы прошли по квартирам избирателей и вручили им пригласительные билеты, приглашая их прийти на участок. Та часть народа, которая к этому времени уже освободилась, то есть пришла с работы, могла в 19 ч. быть на участке. Но необходимо забывать того, что не все у нас работают до 18 ч.; так как тот народ, который работает в сменном дежурстве, то есть связан с движением поездов и т. д. освобождается только после 20 часов. Такой человек, как и все наши избиратели имеет полное право зайти на избирательный участок в любое время (то есть до тех пор пока он работает).

Что же было в этот вечер на этом избирательном участке? Еще до начала собрания у входа на избирательный участок была выставлена охрана из работников милиции для соблюдения порядка. С этим я вполне согласна, так как часто находит очень много детворы, которые нарушают порядок в помещении и взрослому человеку преклонных лет нет где сесть. Но все это не значит, что с народом должны обращаться, как с какой-то собакой. Тов. А., приехав на легковой машине вошел в зал. После того, как он вошел в зал, дверь стали охранять работники милиции и не впустили больше ни единого человека, мотевируя тем, что они соблюдают порядок. Пока тов. А. был на участке работники милиции вели себя тактично. Придя на участок, я в зал войти не могла, так как работники милиции заявили, что ни единому человеку мы больше не разрешим зайти, что ими и было сделано. Когда я подошла и сказала разрешите пройти, работник милиции (участковый по ул. Лещинской, работник 4-ого отделения милиции гор. Гомеля) стал толкать меня и кричать. В свою очередь я спросила его фамилию. Он толкнул меня в сторону не сказав ее. Через некоторое время тов. А. вышел из помещения, сел в машину и уехал, не обратив внимания на народ. После его ухода работники милиции стали соблюдать порядок по своему, то есть пустили руки в ход и стали ругать тех товарищей, которые желали зайти в зал. Народу на улице было человек 20–25 не больше.

Что же говорил народ? Таким поведением работников милиции народ был возмущен. Привожу те фразы, которые были сказаны народом.

— мы не знаем нашего кандидата и голосовать за него не будем;

— нас пригласили на участок для встречи с кандидатом в депутаты, а приходится стоять под дверью и мерзнуть;

— что нам нарисовали его на картинке, а в действительности мы с ним познакомиться не можем, так как нам не разрешили войти в зал;

— вызовите нам наших агитаторов и пусть они скажут нам, зачем они пригласили нас, познакомиться с кандидатом в депутаты или стоять и мерзнуть под дверью;

— пусть же за нами в день выборов теперь походят и пришлют несколько раз такси, пока мы придем голосовать;

— хорошо будет, если мы в 12 ч. ночи придем проголосуем, а то и совсем не пойдем голосовать.

Вот что было сказано народом в тот вечер. Из всего этого можно сделать вывод, какие результаты можно ожидать в день выборов. Агитатору стыдно теперь приходить к своим избирателям. А для того, чтобы тебя уважали необходимо прислушиваться к голосу народа. А тов. А., как кандидат в депутаты этого участка, выходя из зала даже не поинтересовался, почему здесь такое скопление народа, чем народ не доволен. Есть народная поговорка: «Как отзывается, так и откликается». На основании этой поговорки 25 февраля 1951 года в день выборов в Верховный Совет БССР на избирательном участке № 5 178 избирательного округа может получиться обратное. А ведь у нас много таких участков, которые имеют точно такие же помещения, как и здесь. Но нигде нет такого отношения к народу, как на этом избирательном участке. Если же народ не вмещается в зале, то открывают дверь, чтобы стоя в коридоре можно было слышать голос кандидата в депутаты, а на избирательном участке № 5 178 получается наоборот. Тов. А. как бы оградил себя охраной и на этом успокоился.

Тов. Патоличев, прошу Вас обратить на это внимание и указать тов. А. на такое отношение к избирателям. Ответ прошу сообщить по адресу: г. Гомель, ул. Коммунаров № 19.

21/II-51 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 85, арк. 282–285.


Рэагуючы на ліст, гомельскія савецкія ўлады вымушаны былі арганізаваць сустрэчу кандыдата ў дэпутуты А. з выбршчыкамі паўторна.

№ 32

Зав. агитколлекивом Госплана БССР от агитатора С.

9 февраля с. г. мною проводились занятия на избирательном участке на квартире избирательницы Х. Присутствовало 6 человек: С. Игнат Сафронович, С. Мария Васильевна, К. Анна Ивановна, М. Ванда Адамовна, Ж. Мария Никифоровна, К. Евгения Степановна.

После проведения беседы о тов. К. Е. Ворошилове, я прочла биографическую справку о кандидате в депутаты Верховного Совета БССР тов. Д. Когда я сказала, что тов. Д. из простого крестьянского паренька-пастушенка, благодаря Советской власти, вырос до крупного советского работника, меня перебила С.

«Это неправда», — сказала она. «Пастухом он не был. Его родители были настолько зажиточными, что могли дать ему образование еще при царской власти. Его родители были раскулачены, а сестра сослана».

Я ответила, что тов. Д. — кандидат от Сталинского блока коммунистов и беспартийных и что эти факты, о которых говорит С., не могут быть правдой. С. снова заявила, что это — правда, что она это знает от женщины, бывшей когда-то секретарем Д. в Жлобинском райисполкоме. Тут же С. начала рассказывать следующие факты бюрократизма со стороны тов. Д. К нему, якобы, обратилась с просьбой о предоставлении жилой площади некая старушка, 65 лет. Выслушав ее, Д. сказал: «Бабушка, тебе уже умирать пора, а ты просишь квартиру». Когда наступили выборы 1950 г., эта старуха, будто-бы заявила публично: «Я за свою смерть голосовать не буду» и бюллетень с именем тов. Д. не опустила. Далее С. продолжала: «Д. за 1 час отпускает 30 человек посетителей, выслушивает их формально, меня отослал к П., а в ответ на мое замечание, что „депутат — слуга народа“, засмеялся, сказав: „да, слуга народа“, и с тем и удалился». С. предложила мне пойти на прием к Д., чтобы проверить как он в действительности принимает посетителей. На все изложенное ею, я возразила, что история со старушкой, скорее всего, вымышленная, а если есть недостатки у тов. Д., то об этом надо ему сказать, ибо критика и самокритика — движущая сила нашего развития, как сказал товарищ Сталин. Что касается вопроса о том, были ли родители тов. Д. раскулачены, я заявила, что этот вопрос постараюсь выяснить и на следующих занятиях ответить.

Агитатор [Подпіс]

С. Мария Васильевна, 1904 г. рожд., проживает по ул. К. Цеткин д № 11.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 106, арк. 201–203.


Данос, перасланы з Дзяржплана БССР у ЦК КП(б)Б, разглядаўся ў аддзеле партыйных, прафсаюзных і камсамольскіхворганаў. Высветлілася, што кіруючы супрацоўнік мінскага гарваканкома, кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР Д. паходзіў з сям’і селяніна-серадняка, якога ніколі не раскулачвалі. З боку Д. меліся факты бюракратычнага падыходу да просьбаў працоўных, грубых адносін да наведвальнікаў, на што яму не раз указвалі на бюро гаркома партыі.

№ 33

col1_0П.(б)Белоруссии т. Патоличеву

Прошу рассмотреть мое заявление в нижеследующем, в том что на территории Воложинского района Молодеченской области имеется масса нарушений государственной законности: а именно в этом районе вообще никаких демократических прав гражданам не предоставляется. Почему именно. Сейчас проводится важное политическое мероприятие. Это выборы в народные судьи. В этом районе выдвигают кандидатами в нар. заседатели только пред. с/совета и его секретарей, т. е. на собраниях колхозников эти люди не избираются, а также не избираются на общих собраниях члены участковых избирательных комиссий, какие также назначаются пред. с/совета и секретарем с/совета даже без согласия с первичными парторганизациями. Если сами пред. с/совета не являются депутатами сельского совета и имеют образование 3 класса, политшколу не посещают а занимаются пьянством.

В повседневной своей работе обезличивают первичные парторганизации. Это относится к Саковскому с/совету, где подведомственные ему организации и школы совершенно не имеют топлива — дров, поэтому к работе в зимних условиях не подготовлено, зарплата работникам подведомственных учреждений не выплачивается начиная с 1 августа 1951 года, и другие оплаты начиная с начала года, а поступающие на счет деньги используются только по фиктивным договорам даже за 1949-50 годы. В этом сельском совете не проводится никакой культпросветработы среди населения, потому что зав. с/библиотекой ничего не делает, а подает фиктивные сведения о проведенной работе. Зав. избы читальни ничего не делает даже и не бывает в избе читальне за отсутствием время, так как по назначению секретаря РК КП(б)Б и Пред. Райисполкома эту должность ныне занимает пред. колхоза 1-е мая У.

Секретарь РК КП(б)Б т. К. и Пред. РИК т. Н. хорошо знают, что творятся полнейшие безобразия в выдвижении кандидатов в народные заседатели и их комиссии, но мер к этому никто не принимает. Знают хорошо что нарсуд забросан заявлениями от работников Саковского с/совета о том что им не выплачивается зарплата по 5–6 месяцев, знают также о том что в этом с/совете не обеспечены подведомственные ему организации топливом, знают о том что им поданы согласно положения неправильно списки кандидатов в народные заседатели и состава избирательных пунктов. Но они вообще в этот с/совет не выезжают и не хотят помочь, зная даже о том что в крупном колхозе 1-е мая который создан в 1948 году проводилось растрачивание гос. средств — ссуды на покупку скота. Но мер к этим расхитителям 70-ти тыс. рублей ни секретарь РК КП(б)Б ни Пред. Райисполкома не принимали и не хотели, боясь что если они отдадут виновных под суд то эта неприятность выйдет за пределы Воложинского района.

т. К. стал на путь какогото обывателя партии потому что даже обвинил первичную парторганизацию Саковского с/совета в том что якобы парторганизация не имеет право обсуждать участкового уполномоченного РОМ{28} МГБ за взяточничество, превышение власти и т. д. На проверку этих фактов К. никого не выслал, а приказал написать объяснение зам. по политчасти РОМ капитана З., склоняя всю суть дела в пользу участкового уполномоченного. Исходя из всего вышеизложенного я прошу выслать комиссию и предотвратить все эти ненормальности т. к. об этом всем безобразии писали т. Гусарову{29} которым был выслан один человек который даже не посчитал нужным выехать в с/совет а отбылся в РК КП(б)Б и райисполкоме.

Прошу принять меры и как можно быстрее

12/ХI-51 г. [Подпіс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 121, арк. 106–107.


У выніку праверкі ліста, якая праводзілася адміністрацыйным аддзелам Маладзечанскага абкома КП(б)Б, большасць фактаў (у прыватнасці, парушэнні Палажэння аб выбарах народнага суда), выкладзеных у ім, не пацвердзілася. Дробныя ж промахі, кшталту недахопу дроў і дрэннай работы хаты-чытальні, былі прызнаны.

№ 34

Секретарю ЦК КП(б)Белоруссии

от гр-ки Б. Станиславы Казимировны

прож. г. Минск, ул. Надеждинская д. 22-1, 8 отд. милиции

Жалоба

Прошу разобрать ниже следующее: 30 октября 1951 г. в 12 часов дня двое сотрудников ОБХС с управления милиции г. Минска К. и Ш. в моё отсутствие произвели обыск в моей квартире при ниже следующих обстоятельствах: Мною для присмотра за квартирой был оставлен дома 9-летний сын 1942 г. рождения. Я ушла за получением дров на склад. В это время пришли двое выше указанных сотрудников с двумя женщинами и потребовали открыть квартиру, ребенок отказался открывать, но тогда они начали угрожать, что взломают дверь, ребенок под действием испуга им отворил. В последствии я из протокола узнала, что они пришли с целью обыска вещей принадлежащих моей квартирантке. Считаю, что сотрудники ОБХС грубо нарушили закон Советского государства так как 1. не был пред’явлен ордер на право обыска. 2. обыск был произведен в моё отсутствие при несовершеннолетнем сыне, который был страшно перепуган и до настоящего времени бредит и кричит по ночам. 3. обыску подвергалась вся моя квартира, а не вещи и часть мебели, принадлежащие моей квартирантке, причем было взято часть моих вещей, которые я с трудом вернула обратно, даже ещё и не все. 4. в помещении сарая и кладовой сотрудники ходили без понятых. 5. заставили расписаться на протоколе обыска моего ребенка 9-ти лет. На мою жалобу заместителю начальника ОБХС управления милиции т. К. о том что Ваши сотрудники своими действиями перепугали ребенка и последствия пока трудно сказать какие будут, т. К. ответил, что пусть ваш ребенок умрет нас меньше всего касается. При таком отношении к моим детям-сиротам у которых отец погиб на фронте в Отечественную войну, со стороны отдельных лиц стоящих на страже Советских законов и действия которых не служат укреплению государственной законности. Я прошу у Вас воздействия на выше указанных товарищей, что-б такие действия не повторялись.

12. 11. 51 г. [Подпіс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 112, арк. 325.


8 студзеня 1952 г. намеснік міністра дзяржаўнай бяспекі БССР паведамляў загадчыку адміністрацыйным аддзелам ЦК КП(б)Б, што ператрус у кватэры Б. праводзіўся з прычыны арышту яе кватаранкі, якая была затрымана на рынку за спекуляцыю прамысловымі таварамі. Памылкова канфіскаваныя коўдра і гумавыя боты, якія належалі Б., ёй вернуты, факты грубага стаўлення супрацоўнікаў міліцыі да сына Б. не пацвердзіліся.

№ 35

Секретарю ЦК КП(б)Б тов. ПАТОЛИЧЕВУ

от гр-ки А. Станиславы Иосифовны, работающей

в ЦК Общества Красного Креста БССР завхозом,

проживающей в г. Минске по Передовой ул. 31.

Обращаюсь к Вам с просьбой помочь мне реабилитировать себя против незаконных действий народного судьи Шарковщизненского района, Полоцкой области. Суть дела в следующем:

Находясь в служебной командировке, проездом в воскресенье 22-го июля 1951 г. в м. Шарковщизно, желая купить продуктов для себя на базаре, я предложила колхознику на рубль меньше за килограмм, чем он просил. В это время подошла какая-то гражданка и говорит колхознику, что она даст такую цену, какую он просит, только чтобы он не продавал мне — спекулянтке. Я ответила, что может она спекулянтка, а я честная труженица и имею право купить себе продукты где хочу. Подошедшая гражданка обозвала меня нецензурным словом и сказала, что обязательно проверит мои документы. Через некоторое время эта гражданка с милиционером подошла ко мне на базаре и милиционер сказал, что я должна следовать в милицию для выяснения личности. Когда я ответила, что я здесь не одна, что мы здесь проездом на машине (будучи в бригадной командировке), милиционер, гражданка с подошедшим к ним ее мужем младшим лейтенантом МВД, пошли к нашей машине, начали проверять документы и когда документы все были в порядке, они стали говорить, что задерживают нас всех потому, что меня будут судить за оскорбление этой гражданки. В милиции на допросе, несмотря на мои показания, что я эту гражданку не оскорбляла, все же дело было передано в суд.

Обращаюсь к Вам с жалобой на то, что это был слишком престранный суд, ибо он состоялся тут же почти на базаре, через час, как нас всех совершенно незаконно задержали, меня судил народный суд Шарковщизненского района, без нарзаседателей, в выходной день и свидетелями на суде против меня выступали жена младшего лейтенанта МВД и еще какие-то две женщины, которые не только не присутствовали при нашем разговоре, но даже не были на базаре. Спрашивается имели ли право меня арестовывать и подвергать приводу в народный суд, тогда как 237 статья УК БССР не подлежит аресту. К лицу ли работнику женотдела РК КП(б)Б так осквернять меня мать двоих детей, только лишь за то, что я хотела по приезде домой привезти себе продуктов. Несмотря на то, что я совершенно не виновна, Народный Суд Шарковщизненского района Полоцкой области приговорил меня к 3-м месяцам принудительных работ с вычетом 25 % по месту работы.

Убедительно прошу Вашего вмешательства помочь мне себя реабилитировать и одновременно наказать виновных лиц в нарушении советских законов.

19 августа 1951 г. [Подпіс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 109, арк. 260–261.


Скаргу А. правяраў Вярхоўны суд БССР, які прыгавор Шаркаўшчынскага раённага нарсуда пакінуў без змен, зазначыўшы, што факт работы ісціцы ў мясцовым райкоме КП(б)Б, а яе мужа — у райаддзеле МДБ «пэўным чынам паўплываў на нарсуддзю».

№ 36

БССР

В ЦК КП(б)Б от заключенного С. Павла Павловича

Первому секретарю осужденного на 20 лет,

Н. С. Патоличеву находившегося от ОЛП{30} № 3 г. Барановичи на

подкомандировке ст. Лесная п/я № 61-а


ЖАЛОБА


Прошу Вас обратить внимание на лагеря, которые находятся в веренных Вам областях и районах. Никто на нас не обращает никакого внимания. Вот примерно на нашей подкомандировке ст. Лесная ОЛП № 3 находится 70 % инвалидов войны, которые лежат с открытыми ранами и вообще есть тяжело больные, которые нуждаются в медицинской помощи, стационара здесь нет. Когда обращаешься к начальнику санчасти и просишь его, что б он направил на спецлечение и на операцию, он обругает больного и употребит свой, обычный ответ: «Зачем вас лечить вы скоро и так подохните!». И обругает матом. Так может обращаться с больными только предатель и изменник Родины, который позорит звание советского офицера, позорит партийный билет, опровергает науку советской медицины. Когда я задал нач-ку санчасти вопрос: «Почему вы искажаете советские законы, где же справедливость», — он мне ответил, что справедливости и правды вы не найдете! Я, — говорит, — искал её и не нашёл, а вам и подавно нужно молчать. Я знаю и помню хорошо конституцию выработанной нашей партией правительство, но там я не встретил чтоб так воспитывали людей и также речь Сталина и присяга медработников кто бы ни был, но для врача разборов нет, для него я больной и он обязан меня лечить! Конечно если он воспитан в духе коммунизма, а не фашизма. Я не могу Вам всё описать, я знаю прекрасно, что в Советском Союзе лечат даже изменников Родины, а здесь полное безобразие и беспорядок и Сануправление лагерей БССР также непринимает никакие меры. Здесь такие люди, что даже на глаза больные люди ослепли потому, что не принимали никакие меры люди насилу ходят и ждут спокойно смерти, так как потеряли все надежды на лечение и будущую жизнь. Ни актировки ни лечения здесь нет люди больные лежат не приносят никакой пользы.

Я прошу Вас, как родного отца, вышлите сюда комиссию, посмотрите, что здесь творится последняя надежда осталась только лишь на Вашу помощь! Я потерял уже все надежды на жизнь и лечение куда бы я ни писал ни ответа, ничего не получал. Возможно так жалобы были задержаны и уничтожены, но я знаю много писано в санотдел г. Минска, обычный ответ удовлетворить просьбу, а здесь на это не смотрят.

Прошу Вас примите меры не забывайте инвалидов, которые отдали свою жизнь за родину. Помогите я буду надеятся, что ЦК КП(б)Б нас не забудет, наведёт порядок, где изменники родины искажают законы. Я уже замучился окончательно страдаю язвой желудка и апендицит было уже два приступа, а на третьем человек умирает, а также травматический невроз поражена центральная нерв. система и невроз сердца.

Здесь сотни людей будут надеятся на Вашу помощь, а также у меня осталась последняя надежда на Вас, вернее сказать на ЦК КП(б)Б.

Прошу внимательно разобрать мою жалобу и принять меры не откажите в моей просьбе.

К сему роспись

29. 7. 51 г.


НА РБ, ф. 4, воп. 65, спр. 70, арк. 70.


С. — франтавік, атрымаў 20 гадоў за тое, што згвалціў 12-гадовую дзяўчынку ў Брэсце, таму яго ліст не разглядаўся.

№ 37

Секретарю ЦК КП(б)Б товарищу Патоличеву

члена ВКП(б) первичной парторганизации

тюрьмы № 1 УМВД города Барановичи Б.

ЗАЯВЛЕНИЕ


Считаю необходимым довести до Вашего сведения об отсутствии политико-воспитательной работы среди личного состава тюрьмы № 1 Управления МВД Барановичской области, зажима большевистской критики со стороны руководства тюрьмы: членов партии тов. З. и М., а именно:

Политико-воспитательная работа в сменах проходит на крайне низком уровне, в результате того, что руководители кружков в сменах сами политически неграмотные, к проведению занятий готовятся плохо, а отсюда как результат, при проведении занятий допускают грубые политические извращения политики нашей партии, что установлено при проверке комплексной комиссией из МВД БССР в декабре месяца с/года у начальника смены тов. С.

Политинформаций с административно-хозяйственным аппаратом совершенно не проводится. Со стороны руководства тюрьмы — членов партии тов. З. и М. контроль за ходом партийно-политической учебы не осуществляется, да и осуществлять таковой указанные коммунисты не могут, так как лично сам член партии тов. З. над собой на протяжении пяти лет не работает и не повышает свой идейно-политический уровень, а также не работает над собой и секретарь партийной организации тов. М.

Перед личным составом ни тов. З., ни тов. М. не выступали ни одного разу с докладами и беседами на политические темы. Партийная работа парторганизации тюрьмы совершенно не проводится, заседания бюро и партийные собрания проводятся от случая к случаю. В результате отсутствия всякой политико-массовой работы, среди личного состава дисциплина значительно ухудшилась, как среди коммунистов, так и беспартийных.

В подтверждение этого привожу ряд фактов.

Лично сам тов. З. не является примером среди личного состава в поведении и быту, а именно:

1-го июня с/года, будучи в нетрезвом состоянии, тов. З. на глазах сотрудников избивал свою жену, которая ночевала в сарае, а такие случаи были неидиничны. В результате полуфеодального обращения к женщине, последняя неоднократно пыталась покончить жизнь самоубийством. Об этих фактах известно начальнику управления МВД Барановичской области тов. Е., однако, последним до сего времени никаких мер к тов. З. не принято.

В сентябре месяце с/года во время проведения художественной самодеятельности в Ленинской комнате тюрьмы тов. З. на вечер явился пьяный и на глазах сотрудников вел себя нетактично.

2-го мая с/года тов. З. лично ко мне в нетрезвом состоянии зашел на квартиру и пытался проявить хулиганские действия.

Дежурный помощник начальника тюрьмы — член партии тов. М. над повышением своего идейно-политического уровня совершенно не работает. Политико-воспитательную работу в своей смене не проводит, а в место этого занимается пьянством с подчиненными ему сотрудниками, в результате чего в его смене большое количество аморальных проявлений среди личного состава.

В мае месяце с/года из смены тов. М. надзиратель, будучи в нетрезвом состоянии, совершил хулиганский поступок над матерью сотрудницы, за что был арестован и привлечен к уголовной ответственности сроком на 3 года лишения свободы.

Надзиратели этой же смены за систематическое пьянство и разложение дисциплины были уволены из органов. Надзиратель С., член ВЛКСМ, систематически пьянствует, у которого в нетрезвом состоянии летом этого года в городском парке сняли с ног сапоги, он же летом имел грубые нарушения по службе, выразившиеся в сне на посту. Надзиратели на работу появлялись в нетрезвом состоянии и к работе не были допущены.

Сам лично тов. М. с целью спекуляции в августе месяце с/года, по сфабрикованным им документам от имени тюрьмы, получил три тонны отрубей из Барановичского мельзавода, которые продал на сторону и в частности продал половину директору Барановичской пивбазы.

За антипартийное поведение и разложение дисциплины среди личного состава смены тов. М. заслуживает серьезного обсуждения в партийном порядке, однако, начальник тюрьмы тов. З. и секретарь партийной организации до сих пор не поставили вопроса на обсуждение партийной организации и не приняли никаких мер к улучшению дисциплины в смене и не наказали тов. М. за выше указанные безобразия. Последние потворствуют ему лишь только потому, что сами являются собутыльниками, с которыми неоднократно выпивали вместе.

5-го ноября с/года член партии тов. И. был направлен управлением МВД в служебную командировку. Последний, будучи на вокзале станции Барановичи, пьянствовал сутки, чем сорвал выполнение командировки, а когда начальником УМВД был отстранен от выполнения задания, тов. И., будучи дома, так же в нетрезвом состоянии пытался броситься под поезд для того, чтобы покончить жизнь самоубийством.

При обсуждении поступка тов. И. на бюро первичной парторганизации секретарь парторганизации тов. М. пытался защитить тов. И. и выносил предложение объявить ему выговор, но предложение его остальными членами бюро было отклонено и последнее вынесло ему строгий выговор. В административном порядке тов. И. совершенно не наказан.

При обсуждении поступка И. на партсобрании ни тов. З., ни тов. М., как руководящие работники и коммунисты, не заострили внимания коммунистов парторганизации на борьбу с подобными антипартийными поступками и не выступали сами лично.

Факты нарушения служебной и партийной дисциплины неидиничны и этим не исчерпываются, а приведенные мною выше случаи свидетельствуют об отсутствии всякой политико-воспитательной работы среди личного состава и отсутствии большевистской критики.

Критику и самокритику руководство тюрьмы и в частности члены партии тов. З. и М. не любят и всячески стараются ее зажать, а в место ее развивают склоки. Выступающих с большевистской критикой по указанным выше фактам членов партии стараются всячески скомпрометировать и избавиться от них в административном порядке.

Так например:

В январе месяце с/года по ходатайству тов. З. и М. был снят с работы и понижен по должности член партии тов. Г., за то, что последний выступал с большевистской критикой на партийных собраниях по фактам антипартийного поведения З. и М.

В порядке мести за большевистскую критику, направленную против членов партии тов. З. и М., в мае месяце с/года по сфабрикованным документам указанными лицами был предан суду офицерской чести член партии нашей парторганизации тов. С., которому судом объявлен выговор. Теперь они же добиваются, чтобы тов. С. перевести из тюрьмы, давая на последнего незаслуженные плохие характеристики.

Аналогичное положение и со мной. За то, что я выступаю на партийных собраниях с большевистской критикой об антипартийных поступках З. и М. и перечисленных мною выше нарушителях служебной и партийной дисциплины, последние ставят вопрос перед начальником УМВД о снятии меня с работы, создавая обо мне у руководства УМВД плохое мнение.

Начальник УМВД подходит к решению данного вопроса необъективно, невыясняя заранее действительного положения. В конце ноября месяца с/года, выполняя волю зажимщиков критики З. и М., по распоряжению начальника УМВД я был вызван в отдел кадров УМВД, где мне было предложено пойти на медкомиссию, с целью определения состояния здоровья для прохождения дальнейшей службы в условиях отдаленных мест Хабаровского края. Чувствуя себя здоровым и всвязи с тем, что данные о моем состоянии здоровья имеются в санчасти УМВД, я на комиссию пойти отказался. За это начальник УМВД наложил на меня административное взыскание 5 суток ареста, которые заставил отбывать в исторический праздник — День Сталинской Конституции, что со своей стороны считаю грубым нарушением советской законности.

Факты гонения за справедливую большевистскую критику неидиничны. Тов. З. и М. пытаются мстить другим коммунистам. Так же ходатайствуют перед руководством УМВД, чтобы убрать их из тюрьмы. На совещании офицерского состава тюрьмы, проходившем 1-го декабря с/года Начальник тюрьмы тов. З. просил в своем выступлении руководство УМВД чтобы убрали из тюрьмы лично меня, и других членов партии. Начальник УМВД, неразобравшись объективно в существе дела, в своем выступлении на совещании высказал мнение, что он примет все меры к тому, чтобы указанных коммунистов убрать из тюрьмы, а кое-кого обещал уволить из органов. Лично я считаю, что выступление начальника управления МВД не является большевистским и не носит воспитательный характер, а как чисто администрированного характера, направленного на зажим критики.

По существу изложенных фактов аналогичное заявление мною было подано Секретарю Барановичского Горкома партии тов. Ж. 7 декабря с/года, однако до сего времени мер никаких по заявлению не принято и в место того, чтобы произвести соответствующее расследование изложенных фактов с заявлением был ознакомлен лично член партии тов. М., а через него и остальные коммунисты, фигурирующие в заявлении, чем была создана возможность для подготовки и соответствующей обработки личного состава для того, чтобы не говорить правды выделенной от горкома партии комиссии.

Члены партии тов. З. и М. в момент обращения к ним неоднократно упрекали за то, что я подал заявление на них в Горком партии, а начальник Управления МВД поставил вопрос о немедленном моем откомандировании в Хабаровский край, несчитаясь с моими семейными обстоятельствами.

Сообщая о выше изложенных фактах, прошу Вас поручить работникам Центрального Комитета произвести расследование изложенных в заявлении фактов и принять соответствующие меры.

Член ВКП(б) [Подпіс]

27 декабря 1951 года


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 72, арк. 12–16.


Інструктар ЦК КП(б)Б выявіў п’янкі и слабае палітычнае выхаванне, а таксама канфлікты ў калектыве, але заціск крытыкі — не.

№ 38

Секретарю ЦК КП(б) Белоруссии тов. Потоличеву

от члена ВКП(б) с марта м-ца 1941 года № п/б 4017785

быв. старшего следователя прокуратуры Бобруйской обл.

мл. советника юстиции М.


З А Я В Л Е Н И Е


Я начал свою трудовую деятельность со службы в Красной Армии. В 1936 г. будучи 19-летним юношей, я добровольно ушел служить в КА и был в том же году зачислен курсантом полковой школы 8-й дальневосточной кавдивизии.

По окончанию п/школы в 1937 г. меня назначили пом. ком. сабельного взвода и по истечению шести месяцев, я получил повышение по службе и был назначен старшиной эскадрона. В середине 1938 г. командование дивизии оценило мои способности и я будучи срочнослужащим назначаюсь на должность политрука сабельного эскадрона и работаю в течение года в этой должности, а потом в связи с получением высшего юридического образования (заочно), я перевожусь для работы в Военную прокуратуру дивизии. Великая Отечественная Война застает меня в должности ст. следователя Военной прокуратуры Орловского Военного Округа с воинским званием «политрук». 29 августа 1941 г. от Прокурора Округа Б., я получил особое задание распустить Брянскую тюрьму. Брянск в это время находился в полукольце. Самолет У-2 приземлился в совершенно безлюдном городке за исключением оставшихся заключенных и охраны. Рискуя жизнью я с честью выполнил это задание и когда явился к Б. с докладом о выполнении задания, он считал меня уже погибшим. В момент указанной операции, я лично расстрелял 19 изменников Родины. 2 сентября 1941 года, я был назначен Военным Прокурором 4-й ордена Ленина Ленинградской Кавдивизии с которой участвовал в боях до ноября месяца 1942 г., а затем был назначен военным прокурорам 83 кав. дивизии в последствии переименованной в 13 Гвардейскую Ровенскую кав. дивизию с которой и находился в боях до мая м-ца 1944 г., а затем был переведен на должность военного прокурора 155 Краснознаменной Станиславской стрелковой дивизии, с которой и окончил войну в Австрии. Работая в должности военного прокурора я был беспощаден к трусам, паникерам, мародерам и изменникам Родины. За период Великой Отечественной Войны я имею на своем счету лично расстреляно мною 121 человек предателей Родины. Неоднократно в сложной боевой обстановке по своей собственной инициативе находился в боевых порядках частей, где оказывал практическую помощь командованию. За образцовую работу в сложных боевых условиях правительство наградило меня 3-мя орденами и медалями, а по линии подчиненности мне вынесено 11 благодарностей. Я считался одним из лучших прокуроров дивизии и в своей характеристике военный прокурор 3 Украинского фронта генерал-майор юстиции А. пишет: «Военный прокурор дивизии гвардии майор юстиции М., будучи квалифицированным и принципиальным прокурором, как в период нахождения в подчинении 2-го Украинского фронта, так и за время нахождения в моем подчинении по праву считается одним из лучших прокуроров дивизии». Копию характеристики прилагаю. После окончания Великой Отечественной Войны я как лучший прокурор дивизии был выдвинут на должность пом. военного прокурора Южной группы войск, где и проработал до августа м-ца 1946 г. В 1946 г. по состоянию здоровья (ранее тяжелая контузия, а также сказались на здоровье расстрелы) я был демобилизован из КА и был направлен работать прокурором Дрокиевского района Молд. ССР. Работая в этой должности, я старался хорошо организовать работу. Часто выступал перед населением с докладами на политические темы, принимал активное участие в проведении политических и хозяйственных компаний в районе (в подтверждении этого прилагаю справку Дрокиевского РК КП(б)М).

В первых числах марта м-ца 1948 г. меня вызвал к себе прокурор Молд. ССР т. К. и в беседе со мной заявил: «Тебе видимо надоело сидеть в районе и я думаю перевести тебя в аппарат прокуратуры республики в спецотдел. Будешь жить в Кишиневе и т. д.».

Я дал свое согласие и в конце апреля того же года я был переведен в аппарат Прокуратуры республики, где проработал до июля месяца. В конце июля месяца в Прокуратуру республики прибыло несколько человек после окончания годичных курсов прокуроров, для самостоятельной работы. Прокурор республики К. вызвал меня и сказал, что ты должен поехать в район и оказать молодому работнику вновь назначенному на должность прокурора практическую помощь. С ним я проработал примерно около трех месяцев. Несмотря на ряд моих просьб определить мне должность Прокурор республики все время отделывался обещаниями и с меня требовал ответственность за всю работу прокуратуры, хотя в действительности я считался пом. прокурора. Видя такое положение я начал писать заявления об освобождении меня совершенно из органов прокуратуры Молдавской ССР.

Неполучая никаких ответов, я безразлично начал относиться к работе и впоследствии был освобожден от указанной должности за халатное отношение.

В октябре месяце 1949 года по распоряжению зам. нач. 2 отдела Управления кадров прокуратуры СССР, я был назначен ст. следователем прокуратуры Бобруйской области. За период моей работы в этой должности мною закончено свыше 30 сложных групповых уголовных дел, из которых ни одно не возвращено на доследование, а также не имеется ни оправданных, ни прекращенных, что свидетельствует о качестве моей работы (имеется справка в Прокуратуре республики).

В апреле месяце 1951 года приказом прокурора БССР я освобожден от должности за то, что якобы незаконно получал пенсию по инвалидности работая в должности прокурора Дрокиевского района. По моей просьбе материал был допроверен и проверявший прокурор след. отдела прокуратуры БССР тов. Г. вынес заключение о правильности получения мною пенсии, следовательно я и должен был быть восстановлен на работу, как об этом говорил мне Г. После решения этого вопроса Г. мне сказал, что я себя скомпроментировал при командировке в Москву. В декабре 1949 г. я был командирован в г. Москва в прокуратуру СССР с одним из следственных дел и опоздал явиться против установленного срока, сроком на 2-е суток, в связи с тем, что в дороге у меня были приступы малярии. В Москве в течении суток я лежал на квартире у знакомого мне работника ЦК ВКП(б) с приступом малярии. Однако у работников Прокуратуры республики не имея на то никаких оснований создалось впечатление, что якобы я в пути самовольно заезжал к своим товарищам. На мою просьбу проверить этот факт ответили, что незачем.

Будучи в Прокуратуре СССР со мной по этому вопросу беседовали и никаких замечаний мне не сделали, т. к. видели в каком болезненном состоянии я прибыл туда. Далее Г. говорит, что если, не будет возражения со стороны прокурора области, то вопрос о моем назначении будет решен положительно. Прокурор Бобруйской области ст. советник юстиции дважды разговаривал по телефону с тов. Г., которому высказывал свое мнение об использовании меня в должности прокурора отдела общего надзора прокуратуры области, и 19 июля сего года письменно подтвердил об этом.

Бобруйский ОК КП(б)Б не возражает против такого мнения, однако тов. Г. сообщил, что прокурор БССР оставил свой приказ в силе.

Как видно из изложенного, я из рядового солдата вырос до майора, член ВКП(б) с 1941 г. В органах прокуратуры работаю 13 лет и за весь этот период работы не имею ни одного взыскания. Перед Родиной совесть моя чиста, в течении всей войны я находился на фронте и выполнял ответственную работу — Военного прокурора дивизии.

Прошу Вас истребовать из Прокуратуры БССР все материалы, касающиеся меня, проверить их и решить вопрос по-партийному. Несмотря на то, что в Прокуратуре БССР мне сказали, что обращаться с заявлением в ЦК бесполезно, я все же решил написать Вам, имея в виду, что Центральный Комитет партии всесторонне и об’ективно подойдет к решению этого вопроса.

Член ВКП(б) [Подпiс]

28. VII. 51


НАРБ, ф 4, воп. 65, спр. 75, арк. 204–207.


На працу М. так i не ўзялi, таму што ён незаконна атрымлiваў пенсiю. Незаконна таму, што не праходзiў лячэння ў медсанбаце на фронце.

№ 39

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПб БЕЛОРУССИИ

Несколько лет подряд в Гродненской коллегии адвокатов творится все то, что не должно быть. Почти три года как истекли полномочия Президиума, однако перевыборов до сих пор нет.

Четыре года коллегией руководит З., который не утвержден Гродненским Обкомом партии и приказом Министра Юстиции от мая 1950 года признан аморальным в быту и на работе, пьяницей и неспособным быть руководителем. Однако до сих пор адвокаты не могут дождаться перевыборов.

В коллективе есть честные адвокаты-коммунисты, однако их почему-то Министр не хочет, чтобы избрали на должность Председателя Президиума, а от себя до сих пор не могут подобрать человека, а если и пытались, то З. и его собутыльники немедленно проводили агитацию против и даже компрометировали перед Гродненским Обкомом партии, вплоть до анонимных писем.

З. работой в коллегии не занимается, в том числе и общественно-массовая работа совсем не проводится. З. честных адвокатов компрометирует — накладывает незаслуженные взыскания с занесением в личное дело, а пьяниц, взяточников и подчас мошенников укрывает и этим самым вербует себе голоса на случай перевыборов.

З. вместо того, чтобы учиться — купил себе аттестат об окончании десятилетки. В ВЮЗИ{31} систематически не сдает всех предметов на зачетных сессиях, а деньги за время учебы получает незаконно, так как имеется постановление общего собрания адвокатов о том, что лицам, несдавшим всех предметов — не выплачивать деньги за время нахождения на учебе.

З. имеет четвертую жену. Отец его осужден за мошенничество и да сих пор находится в заключении. З. на собрании адвокатов высказался против соцсоревнования, которое хотели развернуть адвокаты.

Секретарь партийной организации Б. покровительствует З., так как последний Б. дает возможность зарабатывать больше всех адвокатов в два и даже в три раза. Кроме всего Б. выпустил стенгазету с контреволюционным и антисоветским содержанием, а именно: в передовой статье была фраза: «СОВЕТСКИЙ СОЮЗ З А И Н Т Е Р Е С О В А Н В ЗАХВАТЕ ЧУЖИХ ЗЕМЕЛЬ И ТЕРРИТОРИЙ». Эта газета висела полмесяца в приёмной комнате консультации и ее читали граждане Западных областей БССР. Б. до сих пор не наказан за это благодаря защите З. — круговая порука.

Б. при прошлой подписке на заем скрыл свой заработок, обманул коллектив и государство — подписался только на 60 %.

Критика и самокритика изжита совершенно, так как адвокаты боясь потерять работу — молчат. А если кто осмелится, то немедленно наступает расправа — З. и Б. немедленно сами создают дисциплинарные дела и выгоняют с работы.

Все, что пишется в газетах, в книгах, все о чем говорится в докладах и лекциях, все к чему адвокаты ранее привыкли в социалистическом обществе, то это все в коллегии делается наоборот, подчас трудно поверить, что гродненские адвокаты работают в советском учреждении. Подсиживание, склоки, взятки, пьянки с клиентами, нездоровая связь с судьями и прокурорами, грубости с клиентами и некачественное обслуживание клиентов — все это налицо.

В настоящее время назначены перевыборы Президиума и вся обстановка складывается так, что З. может быть снова избран, так как Министерство забыло о приказе Министра и Обком партии забыл о том, что до сих пор не утвердили З., а теперь ввиду того что в Обкоме появились новые товарищи, которые не согласовав вопроса — не возражают о том, чтобы выбрали З. Такая непоследовательность и беспринципность недопустима в партийных органах. Секретарю обкома не доложили даже о том, что в отношении З. ведется уголовное преследование по поводу купленного им аттестата об образовании.

В Советском Союзе много настоящих советских адвокатов, в том числе и в Белоруссии, так пора же направить в Гродно для оздоровления таких адвокатов и этим самым дать возможность коллективу провести перевыборы не те, что подготовил З., а такие какие в последствии выправят положение в коллективе.

Просим Вас дать указание о том, чтобы была проведена соответствующая проверка нашего письма в последствии урегулирования работы коллегии за счет здоровых выборов в члены Президиума честных и добросовестных адвокатов, а не таких как З.

Письмо писали четыре адвоката. Подписи не ставим, потому что ни в Министерстве, ни в Обкоме партии тайна подписи не сохраняется, и в последствии всегда наступает жестокая расправа.

18. Х. 51 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 93, арк. 25.


Рашэннем Гродзенскага абкома КП(б)Б З. з пасады старшынi Прэзiдыума калегii знялi.

№ 40

Секретарю ЦК КП(б) БССР гор. Минск

от гр. К. Нины Андреевны

проживающей в г. Пинске по улице Первомайская дом № 50


ЖАЛОБА


Товарищ Секретарь Вы меня извените, что я обращаюсь к Вам по вопросу своего мужа которого осудили 21.12.50 г. сроком на два года. Возможно он и заслуживал, но я к Вам обращаюсь как мать 3х (трех) малых деток и сама больная (нетрудоспособная) и хочу излажить свою просьбу о муже ради дальнеющего существования нас т. е. в воспитание 3х детей.

Совершоное нарушение моим мужем К. Иваном Андреевичом является первым случаем за весь период его жизни и работы шофером которое он совершил при случайности т. е. убил лошадь на трасе автомашиной и за нанесенный материальный ущерб он возместил. До этого случая мой муж будучи на фронте Великой Отечественной войне и после работая шофером имел только положительные отзывы. К своей работе и производству относился честно. Имеемое большое семейство 3х малых детей и положительные характеристики его работы судебные органы не приняли во внимания, за такой факт нарушения могли привлечь к другим мерам наказания не изолировая его от детей и представить возможность воспитывать Советских наших деток. К жалобе прилагаю:

Приговор Нарсуда Пинского р-на от 21.12.50 г.

Определение членов коллегии Пинской обл-ти.

Справку о состоянии моего здоровья.

Справку от Домоуправы 8-го района г. Пинска.

Свидетельство (копия) о рождение 3х детей наших которые остаются без воспитания.

Убедительно прошу Вашего вмешательства и содействия ради воспитания 3-х (трех) деток рассмотреть мою жалобу и принять меры к пересмотру обвинения моего мужа. Представить ему возможность в другом виде отбыть наказание не в ущерб воспитания детей. Этот случай у него был первый и будет последним. Как для его и поучительным в недопущение такого факта воспитания наших детей. Прошу Вас ради детей ответить о рассмотрении моей жалобы. Прошу Вас убедительно сообщить мне по адресу г. Пинск БССР ул. Первомайская дом № 50

17 января 1951 г. К. Нине Андреевне


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 92, арк. 184.


Скарга была пакiнута без задавальнення, таму што К. парушыў правiлы дарожнага руху.

№ 41

Cекратару цик беларусии

Я была нескалка раз в суде Ружанского района бретскай обласци па сваим справам там плоха абрашчаются с людми не так як в других савецких учреждениях. Яны там ганят савецки суд и хваляц польски суд. Кали я начала у Ружанах каб взяц вырак от суда то узнала что всуде работают все палячки Яны помиж собою все радня. Бацка старшага секратара был самым багатым при немцах убивал явреев и внемцав украв нейкае золата и за эта его немцы убили. Бацка младшага секратара польски афицер гаварац што и цяпер служыц в польскай армии якая знаходзица в Англии а ее матка работает тожа всуде разносиц па гораду всякия бумаги и павестки суда. Средни секратар муж якой сам судя асудил а патом ее наработу взял к себе всуд. Кали придош всуд ани там шыкаюц папольски и смеюца як будто суд польски а не беларуски. В их душа не савецкая. Ани вавки вавечай шкури пазалазили работац в суд и насмихаюца снас беларусов. Яны всуде нидалжны работац ачом сабшчаю вам и прашу приняц мери чтобы они ниработали всуде и нисмеялис над беларусами.

Ружанский район Бретская област


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 79, арк. 367.


Па ананімнай скарзе праводзілася праверка работы Ружанскага раённага суда Брэсцкім абкомам КП(б)Б. Факты, выкладзеныя ў ёй, ў асноўным пацвердзіліся, сакратары суда былі звольнены.

№ 42

В редакцию «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ»

гор. Москва, 51 Цветной бульвар, 30

К. Иосиф Фомич

Брестская область, гор Ружана, ул. Ленинская, 32

дн. 20 октября 1951 г.

Я не писатель, я только читатель «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ» — органа правления Союза Советских писателей СССР. Как всегда, с большим интересом прочел в № 122 (2840) от 13 октября с. г. передовую статью «ЗАБОТА О БЫТЕ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА». «Нет ничего более дорогого в нашей стране, чем человек. Великий Сталин сказал, что из всех имеющихся в мире капиталов самым ценным являются люди. Сталинской заботой о людях проникнута вся деятельность партии Ленина-Сталина».

Если бы все члены партии были проникнуты приведенными выше вступительными словами «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ», — в действительности «ЗАБОТА О БЫТЕ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА» отразилась бы радостной жизнью; не было бы видно слёз и слышно тяжелых вздохов.

Совершенно иначе относится к «Заботе о быте Советского человека» Министр Юстиции Белорусской ССР тов. П. Не смотря на мой долголетний стаж работы в польской адвокатуре — с 1922 года да прихода в 1939 году Советской власти и затем в составе членов Брестской областной коллегии адвокатов с 20 мая 1940 года, а по изгнании немецких оккупантов — с 1 октября 1944 года по 1 октября 1946 года. 26 июля 1946 года председатель Президиума Брестской облколлегии адвокатов поставил вопрос на заседании Президиума коллегии адвокатов о нецелесообразности дальнейшего использования на работе в качестве адвоката «К. Иосифа Фомича» (т. е. меня). «Заключение старшего консультанта Минюста СССР т. Н. по результатам проверки работы». В чем выражались замеченные недостатки в моей работе мне ничего на сказано. Никаких замечаний по работе я не имел ни от Президиума облколлегии адвокатов, ни от суда либо прокуратуры. Консультанта Минюста СССР тов. Н. я никогда не видел. Требование Министра Юстиции БССР т. П. выполнено — 15/XI-46 г. с работы я снят.

Заявление мое от 29 марта 1949 года о разрешении мне на основании ст. 5 положения об адвокатуре в СССР заниматься частной адвокатской практикой оставлено без ответа. На последующие три мои заявления о предоставлении мне работы соответствующей моему преклонному возрасту (я родился 20 мая 1878 г.) нотариуса при народном суде или хотя бы разрешением составления заявлений, жалоб и т. п., что зависит исключительно от Министра Юстиции, — я получил отказ. На последнее мое письмо от 12 октября с. г. на имя Министра Юстиции получен мною ответ от 13 октября с. г. за подписью и. о. начальника отдела адвокатуры Минюста БССР с указанием, что «Министерство Юстиции направлений для работы в адвокатуре не выдает» и далее, что «в Брестской облколлегии адвокатов вакантных мест нет». Это последнее обстоятельство несогласно с действительностью — почти в каждом районном центре при нарсуде имеется только один адвокат, который двух сторон обслуживать не может. Впрочем Белорусская ССР не состоит только из одной Брестской области, а из 12 областей.

В докладе на чрезвычайном VIII Всесоюзном Съезде Советов 25 ноября 1936 года о проекте Конституции СССР тов. Сталин сказал, что «в отличии от конституций буржуазных стран главную роль проекта новой Конституции СССР составляют: ликвидация нищеты большинства и роскоши меньшинства; ликвидация безработицы; труд как обязанность и долг чести каждого работоспособного гражданина по формуле: „кто не работает, тот не ест“. Право на труд, то есть право каждого гражданина на получение гарантированной работы… это устои социализма».

Как сказано в статье «Забота о быте Советского человека», «советский человек хочет жить с покрытием всех своих материальных и культурных потребностей…Но тем досаднее, когда отдельные неполадки в быту мешают труду и отдыху наших людей». Что на это могут сказать Министр Юстиции БССР тов. П. и его министерские сотрудники. Получив последний ответ от 13/Х-51 г., подписанный и. о. начальником отдела адвокатуры, обрадовало, что таковой последовал скоро, но ударило меня то, что «нет вакантных мест в Брестской облколлегии адвокатов». Тогда мне вспомнились слова начальника Управления облюста в ответ на мою личную просьбу о предоставлении мне работы нотариуса. Он сказал мне лично: «Вы воспитаны в духе довоенной польской эпохи и фашистского режима».

Да, я уроженец Польши — род. в Остроленкском уезде, м. Говорово, откуда выбыл в 1911 году безвозвратно. По национальности поляк, но в 1920 году против Советов не воевал. Католик, но не из тех, о которых говорил Антиохийский Патриарх пресскорреспондентам при прощании с Москвой — что были в Ватикане и оттуда получили деньги на войну с Советским Союзом. Национальность моя, которой горжусь, при моем лояльном поведении не лишает меня, сторонника дружбы народов и мира во всем мире, прав Советского гражданина, а в особенности — права на труд. Тов. Сталин тоже в докладе о проекте новой Конституции СССР сказал: «все нации и расы, независимо от их прошлого и настоящего положения; независимо от их силы или слабости должны пользоваться одинаковыми правами во всех сферах хозяйственной, общественной, государственной и культурной жизни общества». Мое прошлое и настоящее положение одинаковое с той разницей, что остаюсь без работы, без которой жить невозможно. Раньше не был буржуем, помещиком, капиталистом, эксплоататором чужого труда, а всегда только лично трудящимся. Это мной передано с хорошим воспитанием в приданое моим пяти дочерям, находящимся с 1946 года в Польше: четыре в гор. Ольштыне (Восточная Пруссия) ул. Болеслава Пруса, д. 10, кв. 1, - работают в разных учреждениях. Пятая дочь с мужем работают в Келецком воеводстве, в местности Кржелёв, в сельскохозяйственном лицее. Муж С. Фаддей есть директором этого лицея, а жена его, моя дочь преподает там же русский язык. Сын их 24-летний, а мой внук, Георгий С. в текущем году получил диплом инженера архитектора. Вот это все мое богатство.

Казалось бы странным, почему имея такую семью не нахожусь с ней вместе? А вот почему: не хочу быть ничьим иждивенцем, даже государства, пока могу сам работать с пользой для народа и государства. Если же почему либо все мои усилия получить соответствующую работу в СССР не увенчаются успехом, конечно, буду вынужден просить лишить меня чести оставаться Советским гражданином и разрешить выехать к моим детям. Уповаю однако на то, что поскольку сия моя исповедь окажется достойной оглашения в «Литературной газете» — найдутся такие люди, для которых «Забота о быте Советского человека» не будет так чужда, как для Министра Юстиции Белорусской ССР и его министерских сотрудников. Не лишним считаю добавить, что из всех б. польских адвокатов в округе Пинского и Брестского окружного суда и из членов Брестской облколлегии адвокатов периода 1940–1941 года, в Брестской области остаюсь только один я.

[Подпіс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 79, арк. 99-100.


Ліст К. на быў надрукаваны ў «Литаратурной газете», а быў перададзены на разгляд у адміністрацыйны аддзел Брэсцкага абкома КП(б)Б. Апошні прыйшоў да высновы, што ўзнаўляць К. у калегіі адвакатаў немэтазгодна, бо за пяпярэдні перыяд ён «нядобрасумленна ставіўся да сваіх абавязкаў», з’яўляўся сябрам мясцовай рэлігійнай суполкі, быў арганістам у касцёле.

№ 43

ЦК КП(б)Белоруссии тов. Патоличеву

от П. зам. председателя Брестского облсуда

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Нахожу необходимым довести до Вашего сведения о грубом нарушении социалистической законности по Брестской области. Заместитель председателя по уголовным делам Б., при рассмотрении уголовных дел, занимается фальсификацией судебных документов. Протоколы судебных заседаний переписывает с материалов предварительного следствия, тем самым лишает подсудимого всех прав в процессе.

2/VII-1951 года под моим председательством вынесен приговор в отношении осужденных Т. и Ш., которые обвинялись по ст. 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4/6-1947 г. «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества». На судебном заседании не было добыто доказательств, что Т. и Ш. занимались хищением или разбазариванием материальных ценностей, а по этому состав преступления был переквалифицирован на ст. 196-1 УК БССР и мера наказания определена по одному году лишения свободы. Срок наказания суд засчитал отбытым, поскольку они просидели уже в ИТЛ по два года.

Н. обвинялся в недоносительстве по ст. 5 указа и по ст. 196-1 УК БССР. Суд не нашел в действиях Н. состава преступления и вынес в отношении его оправдательный приговор, между тем, как он так-же отбыл срок наказания 2 года. Дело это было рассмотрено третий раз в областном суде и по предыдущим двум приговорам все трое были осуждены по указу от 4/VI-1947 года.

Предпоследний раз это дело было рассмотрено под председательством Б., который был заинтересован, чтобы и в третий раз был вынесен приговор анологичный первым двум. Его в этой части стал поддерживать ст. следователь обл. прокуратуры, который вел это дело. Какая у них цель была по этому вопросу трудно сказать, повидимому они не хотели иметь неприятности за незаконное содержание под стражей 3х человек на протяжении 2 лет.

После рассмотрения этого дела на второй день Б. потребовал от меня это дело, не выдать его я не могла, поскольку он выполнял обязанности пред. облсуда. Вместе со ст. следователем они это дело расшили, изъяли нужные им документы и вложили новые, которые усугубляли вину осужденных. Опись бумаг из дела изъяли чтобы не было возможности проверить каких документов в деле не достает. Изъяли постановление написанное мною о назначении экспертизы. Вложили новое, напечатанное на машинке и потделали мою подпись. Поставили новые вопросы перед экспертом, не те что были поставлены мною. И вложили новый акт экспертизы, который не был на суде предметом обсуждения. Об этом деле я поставила в известность Брестский обком партии, прокурора и Министра юстиции БССР. Из Министерства юстиции была проверка по этому вопросу, факты все полностью подтвердились, но пока до настоящего времени никаких мер не принято. Кроме изложенных фактов еще установлено ряд грубых нарушений закона в том, что Б. пропивает дела, будучи летом на пляже, фальсифицирует документы и т. д.

Прокуратура области, в частности обл. прокурор никаких мер не принимает в отношении ст. следователя и прокурора, который участвовал по делам с фальсифицированными документами. Своей прямой функции как органа надзора за делами обл. суда прокуратура области не осуществляет. Она выполняет только функцию обвинения. В отношении бывшего члена партии М. было сфальсифицировано дело и он отсидел больше года. Обвинялся в преступлении против родины, но в последствии Верховным судом был оправдан. По этому делу так-же никто не наказан. Это считается обычным явлением, несмотря на то, что протокол судебного заседания был переписан. Это далеко не полные факты которые изложены мною, говорят о том, что в юридических органах Брестской области не благополучно. В настоящий момент проходит подготовка к выборам в народные суды, н-судей и заседателей. И наши местные органы власти до сих пор не могли очистить аппараты суда и прокуратуры от лиц, нарушающих социалистическую законность, и более того они являются агитаторами на избирательных участках и даже Б. получил путевку обкома в районы, где будет читать лекции и доклады о демократических принципах нашей судебной системы и о правах граждан, гарантированных Сталинской конституцией. Гор. Брест является пограничным городом нашего государства и мне кажется, что более всего мы должны бороться за соблюдение соц. законности. А у нас этого основного принципа не соблюдается. Большинство населения гор. Бреста знают о проделках Б. и др. лиц и понятно, как они будут реагировать на таких агитаторов.

Я прошу ответить на мои поставленные вопросы и разобраться детально не только по затронутым вопросам но и глубже, т. к. изложенное далеко не все что имеется на самом деле.

29/XI-1951 года [Подпіс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 79, арк. 85–86.


Па сутнасці фактаў, выкладзеных у лісце, старшыня Вярхоўнага суда БССР дакладваў сакратару ЦК КП(б)Б, што дзеянні Б. разглядаюцца пракуратурай.

№ 44

СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(б)Б тов. ПАТОЛИЧЕВУ

от гр-ки К., прож. г. Витебск, ул. Правда 3-24

Извините за беспокойство, но Вам придется прочесть еще пару слов. Я неоднократно писала Вам и просила вмешаться в дело моей сестры К. Гени Хацкелевны так нагло осужденной и сосланной. Лично от Вас я так и не имею ответа, но 17 января с/г получила письмо от Прокурора УМГБ по Витебской области, где он сообщает, что моя жалоба, поданная на Ваше имя отослана в Прокуратуру Витебской области по поднадзорности, а последняя в лице зам. Прокурора по спец. делам, который вообще ничего не знает по этому делу, т. к. совсем недавно прибыл в г. Витебск, ответил мне, «что Ваша жалоба оставлена без удовлетворения».

Направляю Вам подлинники этих писем. Такие отписки я получаю уже в течении года. Это игра в футбол человеческой жизнью, не присущая Советскому строю.

Неужели Вы бессильны и ничего не можете предпринять для того, что-бы вновь пересмотрели дело. Если действительно у нас существует справедливость, Вы уделите немного времени для спасения невинного человека. Геня наша невиновна ни в чем, только нужно хотеть в этом разобраться. Если-бы моя сестра была-бы виновата я не осмелилась-бы столько писать и просить о пересмотре дела. В конце концов мне уж не так жаль сестры — она погибла и будем считать пала жертвой несчастного случая, но жаль одного, почему нельзя добиться правды, неужели ее нет, ведь об этом даже страшно подумать, а ведь получается так, ибо никто не хочет палец о палец ударить и по-Советски, по-большевистски подойти к делу о живом человеке.

Неужели наш отец на протяжении 40 лет трудился для того, что-бы выстроить своим детям тюрьмы и ссылки, а наш брат — офицер Советской Армии погиб в боях с немецким фашизмом для того, что-бы его младшая сестра ни за что погибла в ссылке. Если у кого-нибудь проснется уснувшая совесть, тогда убедятся сколько подлости и варварства допустили в аресте, допросах и всей истории с этой несчастной девочкой.

Я все-же надеюсь и не могу допустить, что в Советской стране из-за какого-то глупого стишка можно об’явить человека контрреволюционером, сослать на 8 лет и так все должно остаться. Бывает, что и большим людям необходимо признать свои ошибки, ибо ошибаться присуще каждому смертному человеку.

Еще раз прошу Вас лично заинтересоваться этим делом.

7/II-52 г. [Подпіс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 82, арк. 162.


Скарга была пакінута без задавальнення. К. была асуджана 19 верасня 1951 г. Віцебскім аблсудом да 8 гадоў пазбаўлення волі з паражэннем у правах тэрмінам на тры гады пасля адбыцця пакарання за «правядзенне антысавецкай агітацыі».

№ 45

Секретарю ЦК КП(б)Б т. Патоличеву

Считаю своим долгом как гражданин Советского Союза доложить Вам следующее:

По Оршанскому сельскому избирательному округу по выборам народных судей в 1-м судебном участке будет балатироваться судья Н. Что из себя представляет Н.? Это без зазора совести взяточник, позорящий Советскую Конституцию. Вот пример: наши колхозники колхоза Ленинская Искра Понизовского с/с Оршанского р-на в колхозе украли кабана и отвезли его Н. Однако колхозники узнали об этом подняли шум дошло дело до прокурора района и Н. был вынужден кабана вернуть в колхоз. Кроме того, Н. по подделанным документам получил кредит для строительства своего личного дома через с/х банк на что не имел права, так как последний проживает в городе. Это нам известна только маленькая частица того, чем занимался Н., а район ведь большой. Колхозники возмущены водвижением Н. для балатирования его в народные судьи и голосовать за его не будут. Просим выслать Вашего представителя в наш колхоз и проверить факты. Это истинная правда, которая не дает ему права быть народным судьей.

31/XI-51 г. [Подпіс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 82, арк. 57–58.


Падчас праверкі, якую праводзіў Віцебскі абком КП(б)Б, высветлілася, што крэдыт на будаўніцтва дома Н. ўзяў незаконна, за што на яго было накладзена партыйнае спагнанне. Але ў народныя суддзі балатавацца яму было дазволена.

№ 46

Секретарю ЦК ВКП(б) т. Потоличеву

Товарыш секретарь, вы это можете розрешить почему так получается что Буда-Кашелевским МГБ когда допрашивали партизан и граждан о Д., то со многими обращались не по советски. Допрос вели не как с советскими людьми, обзывая разными словами и заставляя говорить его словами. Партизанского комисара С. полковник И. держал десять дней вымагая от его показаний против Д. хотя это совершенно не верно. Бывший комиссар коммунист С. оскорблялся, плявали ему в глаза, называли шпионом, отбирали партбилет. Подговорили старосту чтоб тож говорил против С. Кому это нужно, это не в пользу советской власти и партии. Чтоб невинных людей заставлять клеветать. Просим вас через партийных работников Минска с ЦК вызвать С. чтоб вам было ясно. С. после этого был больной. Проживает в д. Броница, Буда-Кошелевский р-н, Гом. обл. Убедительно просим проверить.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 86, арк. 45.


Факты, выкладзеныя ў ананімным лісце, правярала Пракуратура БССР, у рабоце міліцыі Буда-Кашалёўскага раёну былі выяўлены недахопы, пракурора раёна за махлярства і п’янства вызвалілі ад пасады.

№ 47

Зав. административным отделом Минюста БССР

Во-первых мы хотим сообщить, что мы пишем не для кляузы, а для пользы дела, в этом Вы убедитесь на сто процентов. Почему имеет место такая несправедливость? Если человек выпил за свои деньги или же поссорился с женой, то его обязательно лишат работы. Допустим такая сверхтребовательность вреда не приносит, но почему же так снисходительно и безразлично относятся к врагам, мошенникам, обдиралам. Адвокат З. и его жена два года назад изгонялись из адвокатуры за рвачество, приём клиентов на дому и вымогательство. Минюст СССР, где они просидели две недели, их почему-то восстановило и эти рвачи опять обирали честных граждан, а сейчас пойманы с паличным. З. и его жена обобрали незаконно 70-летнего старика, взяв у него 150 руб., 5 кг масла, 60 яиц и кошолку вишен только за составление одной бумажки (жалобы), а нужно было взять только 70 руб. Все установлено ревизором министерства и передано для рассмотрения Президиуму коллегии адвокатов. Но председатель Президиума к таким рвачам мер не принимает и покрывает их, а если адвокат не составил производство по делу, то его избивают. З. решил «заболеть» чтобы оттянуть и суметь выгородиться. Он кое-кому говорил: «найду противоречие, сведу к тому, что продукты проданы на базаре». Министерство юстиции также должных мер не принимает. Спрашивается, сколько же времени эти рвачи будут позорить наш коллектив. Просим принять меры, чтобы этот зловонный корень наконец вытянуть. Если же ему дадут выкрутиться, то мы официально обратимся за помощью к «Вожыку», «Правде». Нельзя зарожать этим и других. Просим проконтролировать.

Тройка


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 111, арк. 185–186.


Загадам міністра юстыцыі БССР ад 21 снежня 1951 г. З. і яго жонка былі выключаны са складу Мінскай абласной калегіі адвакатаў з утрыманнем незаконна ўзятых грошаў.

№ 48

Генеральному Секретарю Центрального Комитета ВКП(б)

Председателю Совета Министров Союза ССР

товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу

от члена ВКП(б) партийный билет № 4238266

К. Ивана Никифоровича проживающего

г. Костюковичи Ленинская, 72

Заявление

Великую Отечественную войну я начал следователем В.П.Ф.{32}, а окончил Великую Отечественную войну командиром СУ-100. Это я с радостью докладываю Вам, дорогой Иосиф Виссарионович. Я служил за нашу Советскую Родину — за оборону Москвы, в первой ударной армии, и последняя моя служба в первой танковой армии тов. Катукова и за добросовестную службу наше дорогое провительство наградило меня пятью провительственными наградами.

Я до конца выполнил свой долг перед Родиной в Отечественной войне, прославив русское оружие на полях великих сражений с немецкими оккупантами, навеки прославив Сталинскую гвардию и прошу Вас, дорогой Иосиф Виссарионович представить мне работу — службу в должности народного следователя Прокуратуры Пуховичского р-на Минской области БССР. Моя просьба законная и прошу мою должность за мною сохранить. Жду результатов.

Член ВКП(б) [Подпiс]

20/Х-51 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 67, арк. 369.


Пракуратура БССР адмовiлася прыняць на работу К.

№ 49

Секретарю ЦК КП(б)Белоруссии товарищу Патоличеву Н. С.

от рабочих Могилевского труболитейного завода

К. Екатерины Ильиничны, Ч. Ольги Андреевны

Жалоба


21 сентября 1951 года во время нахождения на работе с 18 до 24 часов нас на квартире обворовали, т. е. совершили хищение у нас носильных вещей и постельной принадлежности и мы остались в чем находились на работе, а также похитили деньги в сумме 600 руб. Совершено хищение у нас на сумму не менее как на 4 тысячи рублей. По всем признакам видно, что хищение совершено домовладельцем с его дочерью, у которых мы находились на квартире по 7-й Кирпичной улице, д. № 4. Это и установили работники милиции 1-го отделения милиции гор. Могилева. Да, это так потому, что совершена кража наших вещей без всякого взлома с открытой комнаты, в которой был один выход через комнату наших хозяев, в которой находились сам домовладелец, его жена, дочь взрослая и еще одна квартирантка, на дворе находится хорошая сторожевая собака. Эти все факты ясно говорят, что нас обокрали наши хозяева, но благодаря преступно-халатного отношения работников милиции 1-го отделения гор. Могилева вещи наши никто по настоящему не разыскивал и не ищет и мы продолжаем жить в мучительных условиях, настает зима, а у нас нет чего одеть и обуть, а работать нужно по-стахановски на заводе.

Преступно-халатное отношение работников милиции по делу нашей кражи выражается в следующем. 21 сентября 1951 г. в 24.00 часов, придя с работы и обнаружили кражу своих вещей, мы немедленно прибежали в 1-е отделение милиции г. Могилева и заявили о краже наших вещей. Нам дали двух работников милиции малоопытных в работе, с которыми мы прибыли на место нашей кражи. Прибывшие два милиционера, видя, что нет никакого взлома, тут же заявили, что нас обворовали наши хозяева. Мы начали просить вызвать собаку-ищейку, то один из милиционеров сказал, что «Вам всем здесь нужна злая сука, что вы не видите, что вас обокрали ваши хозяева», ничего не записали и ушли от нас и как видно не желая иметь на своем счету излишней палочки воровства и не работать над этим, нас никто не допросил и не записали какие именно уворовали у нас вещи и на какую сумму. Спрашивается, как они могли в таком случае искать наши вещи? Конечно, они их не искали и сейчас не ищут.

Хозяева действительно, пользуясь слабостью милиции, через день, в воскресенье, с’ездили в местечко Рясно Дрибинского района, за наши деньги и вещи купили себе хорошего кабана и другие вещи, в то время как наш хозяин за несколько дней до нашей кражи просил у нас денег одолжить на хлеб.

Допрашивать нас стали на третьи сутки после нашей кражи и то после жалобы в областную милицию. Конечно, при такой «активности» розыска наших вещей работниками милиции гор. Могилева простой вор никогда ими разыскан не будет и вещи не найдены. Благодаря плохой работы милиции недавно в центре гор. Могилева был тяжело ранен ножем один наш стахановец листопрокатного цеха шедший из кино домой, который пролежал в больнице один месяц и преступники не разысканы, а также на днях хулиганами был разогнан вечер молодежи, проходивший в клубе завода. Эти хулиганы избили многих рабочих нашего завода, ворвались в контрольно-сторожевую комнату, где разбили все окна, сломали двери, похитили ключи от рабочих комнат заводоуправления и работники заводоуправления на завтра не могли начать работу своевременно, а все ключи и сейчас не разысканы.

Уважаемый тов. Патоличев, такая работа милиции города Могилева не дает нам труженикам социалистической промышленности работать спокойно и выполнять государственный план, а поэтому убедительно просим Вас рассмотреть нашу жалобу и заставить работников милиции разыскать наши вещи и вообще дать нам возможность работать спокойно и отдыхать культурно.

К Вам с просьбой рабочие-стахановки листопрокатного цеха Могилевского труболитейного завода.

9 октября 1951 г. [Подпісы]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 117, арк. 148–150.


Па выніках разгляду фактаў, выкладзеных у скарзе К. і Ч. па абвінавачванні ў крадзяжы, была арыштавана дачка гаспадара дома, начальнік 1-га аддзялення міліцыі г. Магілёва пакараны ў дысцыплінарным парадку, работа аддзяленняў міліцыі горада «ўзята пад паўсядзённы жорсткі кантроль Магілёўскага абкома КП(б)Б».

№ 50

Минск ЦК КП(б)Б тов. Патоличеву Н. С.

от гр-ки Н. Марии Михайловны

г. Челябинск, ул. Пушкина дом 62, кв. 19

Мой муж, Н. Сергей Васильевич в 1933–1950 гг. работал в Челябинской области: начальником обллегпрома, во время Великой Отечественной войны председателем горсовета, начальником облпищепрома и в 1944–1948 гг. в Магнитогорске зам. директора Магнитогорского металлургического комбината, а в 1948–1950 гг. начальником облкомхоза. Был избран депутатом магнитогорского горсовета. За хорошую работу был награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В настоящее время Челябинский обком ВКП(б) снял его с работы, исключил из партии и органами МГБ арестован. Челябинский обком предъявил ему обвинения:

1. что он где-то говорил о низких ставках учителей, о их плохом материальном положении;

2. высказывался против коллективизации;

3. оправдывал товарищей осужденных в 1937 г.

За период нахождения в партии в 1919–1950 гг. не привлекался к партийным взысканиям, проходил партийные чистки без замечаний. За период пребывания в партии в антигосударственных группировках не учавствовал. В практической работе всегда проводил линию большевистской партии. Систематически работал над собой по повышению политического и культурного уровня. Вы, Николай Семенович, его знаете по работе в Челябинской области как члена ВКП(б). К Вам я обращаюсь потому, что Вы его знаете по работе. Убедительно прошу не оставить моего мужа и его семью без внимания.

Челябинск [Подпіс]

25/XII-50 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 133, арк. 366–367.


6 студзеня 1951 г. памочнік сакратара ЦК КП(б)Б пераслаў ліст Н. начальніку ўпраўлення МДБ па Чэлябінскай вобласці «на разгляд» з просьбай паведаміць пра прынятыя меры. Праз тры тыдні з Чэлябінска быў атрыманы адказ, у якім паведамлялася, што муж Н. быў араштаваны за правядзенне антысавецкай агітацыі.

Раздзел ІІ Жыццё горада

№ 51

Минск, 27. 10. 1951

Секретарю ЦК КП(б)Б тов. Патоличеву

Считаю своим долгом поделиться с Вами о своих впечатлениях по вопросу застройки города Минска. Ведь нет никаких сомнений в том, что проводимые большие и капитальные работы по реконструкции и строительству города, по своему масштабу прямо грандиозны, все эти сооружения создаются людьми первого в мире социалистического государства, которые твердо уже шагают по дорогам коммунизма. Естественно, что все эти сооружения сталинской эпохи должны будут украшать жизнь наших поколений в эпоху полного расцвета коммунизма, поэтому мне казалось, что на людей ответственных по застройке города возложена большая и серьезная задача. Руководящие архитекторы города в лице городского архитектора и председателя комитета по делам архитектуры при СМ БССР должны со всей большевистской принципиальностью прочувствовать, что они ответственены за правильно составленный проект реконструкции города, за архитектуру каждой улицы и площади, за все элементы архитектуры малых форм, за архитектуру и силуэт каждого дома в отдельности, особенно на ведущих магистралях, за каждое правильно посаженное дерево и т. д., ибо все это в комплексе создает образ городского организма. Кроме того, градостроительная поэтика, осуществляемая в г. Минске имеет также большое воспитательное значение для всей республики, ибо все областные, районные и поселковые населенные пункты всегда равняются и будут равняться по своей столице. Это значит, что в столице ничего плохого нет и не должно быть.

Поэтому чрезвычайно обидно, что в настоящее время допущено ряд непоправимых ошибок (на мой личный взгляд), которые обращают на себя серьезное внимание. На базе изучения этих ошибок хотелось чтобы их больше не повторяли. Для этого необходимо строже и глубже относиться к утверждению проектов, особенно тех, которые намечаются к строительству в ближайшее время. Все проекты должны быть вынесены на широкое обсуждение архитектурной общественности и широких масс населения. Хочу вкратце, мысленно, вместе с Вами сделать небольшой экскурс по городу и обратить Ваше внимание на некоторые недостатки:

Вокзал и его площадь, как и во многих городах, являются как бы городскими воротами. Эта идея и в Минске задумана, но она не доведена да логического конца. Два больших фронтальных здания напротив вокзала с высотными угловыми башнями как бы символизируют «городские врата», но через них попадаешь на второстепенную улицу. Не казалось ли Вам более целесообразным эту улицу вывести прямо на Советскую{33}, а такая возможность имеется, правда, сейчас это уже может вызвать значительный снос вновь выстроенных зданий. Тем не менее, и в настоящее время это возможно сделать, разработав 2–3 варианта с выходом к Дому правительства или на развилку к улице Володарского и т. д. Огромные дома напротив вокзала как бы давят (если не задавили) маленькое приземистое здание вокзала. Силуэт площади плохо решен — водонапорная башня и общественная уборная являются «активными» элементами этой площади.

В генеральном плане есть еще целый ряд недоработок, которые и сейчас не поздно скорректировать.

На Советской улице и на многих других неправильно решены высоты зданий. При такой роскошной ширине, какую имеет Советская ул., возводимые дома не выше 4-х этажей, местами 5-ти, что совершенно не масштабно. А на таких узких улицах как К. Маркса, осуществляются строительством 5-ти этажные дома, которые превращают улицу в длинный узкий коридор. Во-первых здесь нарушено основное градостроительное правило — здания по высоте должны быть не больше половины ширины улицы. Во-вторых, при расположении на узких улицах высоких зданий в цокольные и первые этажи не проникает солнечное освещение и отражение небосвода. Кроме того, через окна просматриваются помещения противоположного дома.

По Советской ул. выстроено ряд домов где разрывы между торцами зданий совсем маломерны, что производит впечатление вертикальных щелей. А архитектурная взаимосвязь между отдельными зданиями полностью нарушена. Не лучше ли было сделать нормальные разрывы, а их заполнить зеленью и красивыми ажурными оградами, или-же на некоторых улицах отодвигать отдельные здания вглубь квартала и устраивать впереди них зеленые островки для общего пользования. Ведь город очень беден зелеными насаждениями.

Очень мало внимания уделяется культуре архитектурной детали зданий. К примеру, можно привести хотя бы жилой дом по ул. Советской рядом с универмагом. Кронштейны под балконами выполнены в виде брусьев, грубых и тяжелых, их сечение позволяет загрузить трехэтажным эркером{34}, а не легким ажурным балконом. Сандрики{35} с замковыми камнями над крайними окнами немасштабны и тяжелы. Широкие лопатки{36} увенчаны мощной коринфской капителью{37}, а базы у лопаток нет. Балконы аттикового{38}

этажа, прорезающие венчающий карниз, совершенно неоправданны в настоящем изображении. Фасад здания на углу Советской и Володарского улиц, оформленный пилястрами{39} (3 и 4 этажи) выглядит бутафорно, очень узки и мелки по отношению к объему двух балок на которых они покоятся. Аналогичные недоработки можно встретить на любом из зданий по Советской, Пушкина{40}, Кирова улицам, Круглой площади и т. д., но в письме всего не расскажешь.

Для архитектурного оформления фасадов имеется богатейший набор архитектурных элементов, коими должен оперировать очень умело автор, и казалось бы, что в первую очередь необходимо считаться с тем — куда ориентирован фасад по сторонам света, чтобы применяемые архитектурные детали в виде украшений были-бы реалистически оправданы, для данного конкретного фасада, на данном отрезке улицы. Если, к примеру, фасад здания ориентирован на юг, то незачем его украшать балконами и эркерами, которые крайне ценны на тех фасадах, которые ориентированы на север и т. д.

Совершенно не затрагиваю национальные формы в архитектуре сооружений столицы Белоруссии, пожалуй на этот вопрос никто не ответит — где на каком здании их можно встретить.

Хотелось бы также обратить Ваше внимание на непродуманное решение в’езда в город со стороны Москвы — по магистрали 1-го класса. Сооруженные придорожные павильоны, беседки и грибки лишены всякой архитектурной выразительности и напоминают балаганные постройки нижегородской ярмарки, или безвкусно окрашенные вазы на развилке Уручье — Слепянка. После зеленого разрыва у восточной городской черты, при в’езде слева — расположен замечательный сосновый бор — парк им. Челюскинцев, а справа — два фронтально решенных фасада, без углового акцента, который должен дать начало городской магистрали, какой явл. ул. Пушкина (архитектурное оформление этих домов заслуживает особого обсуждения, ибо на них можно встретить противоречивые решения). Отрезок улицы Пушкина от Академии наук до Комаровки совершенно не застраивается, мне казалось, что этот участок должен быть отнесен к I очереди застройки города, ибо он является продолжением ул. Советской и выходом на Москву.

Много лучшего хотелось бы пожелать сооружениям т. н. «малых форм» — киоскам, фонарям, заборам (особенно у гл. здания штаба округа), витринному хозяйству, вывескам, рекламе и т. д., которые дополняют архитектурное оформление города, особенно некоторые из них, в вечернее время при искусственном освещении улиц играют первостепенное значение. Этот вопрос заслуживает особого изучения и анализа. Также хотелось в двух словах отметить вопрос подбора и расстановки декоративных деревьев на улицах города, им мало кто занимается. Одной породой деревьев обезживить все улицы и площади, по крайней мере, не рекомендует наука фитопатология.{41}

Наконец, последний вопрос, который заслуживает особого внимания — цветовое оформление фасадов. В этом кажется существует полная неразбериха., паспорта окраски видимо не выдаются, а если выдаются, то нет контроля за их выполнением. Как-же иначе могло случиться, что монументальные здания как на Советской ул. красят подряд в один цвет, причем на некоторых еще вводят шахматную (зебровую) окраску, что в значительной степени понижает архитектурный эффект здания и лишает его строгости и солидности.

Предлагаю провести обсуждение с анализом по каждому выстроенному зданию (организовать фото-выставку выстроенных домов) совместно с учеными, архитекторами, рабочими, домохозяйками и т. д. на предмет установления и выявления допущенных ранее ошибок. Еще раз повторяю, что эти замечания далеко не полные, являются лично моими впечатлениями и прошу подойти к ним с должной критикой.

С коммунистическим приветом инженер-капитан Ф.

г. Минск, Пушкина, 73 кв. 7а

служебн. Штаб БВО тел. 407


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 110, арк. 148–150.


Вынікі разгляду ліста не захаваліся.

№ 52

Секретарю ЦК КП(б)Б т. Патоличеву Н. С.

Я проживаю по ул. Советской д. 19 кв. 7. Имею одну комнату 20 кв. м на 4 этаже (северная сторона). Четвертый этаж нашего дома — деревянная надстройка. Стены сделаны из досок, между которыми были засыпаны опилки. Внешняя облицовка стен пришла в негодность, доски сгнили и в каждую маленькую щелочку в штукатурке в комнату дует ветер. Стены и углы промерзают, а во время оттепели делаются влажными и в комнате бывает очень сыро. Отеплить комнату трудно еще и потому, что нет печи. Обогревается она одной стенкой печи соседней комнаты. Делать печь мне не разрешили, мотивируя тем, что не выдержит пол. Зимой бывает очень холодно. Когда дует северный ветер в окно, температура доходит до 3–4 градусов тепла, а иногда замерзает вода в чайнике.

В течение нескольких лет сильно протекала крыша, балки на потолке сгнили, как следствие этого, не так давно случился обвал потолка на черном ходу в кухне обвис потолок и имеется трещина, в коридоре опадает штукатурка. С каждым годом все больше и больше разрушается наш четвертый этаж и жить стало опасно. Воды часто не бывает. Домоуправление никакого ремонта не делает, так как здание нуждается в капитальном ремонте. Ввиду вышеизложенного, прошу Вашего содействия в переселении меня в квартиру пригодную для жилья.

Учительница 2 ср. жен. школы{42} С.

24 февраля 1951 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 102, арк. 205–206.


Вынікі разгляду скаргі не захавалася.

№ 53

11/VI-51 г.

Секретарю Центрального Комитета

Коммунистической Партии Белоруссии тов. Патоличеву


Два года я живу в военном городке по улице Мопра-Горького-Сторожевка{43}, в котором, как правило, с 22.00 отключается электроэнергия. Офицеры и генералы, проживающие в этом городке лишены возможности не только работать над собой, но даже почитать газеты и, естественно, возмущаются по той причине, что только именно электроэнергия выключается в военном городке. В этом направлении идут всякие толки. Прошу Вас принять меры, хотя бы не в значительных размерах, но обеспечивать электроэнергией указанный военный городок офицерского состава БВО так, как всех проживающих в городе Минске. Пусть не будет сынков и пасынков.

Генерал Л.

г. Минск, Сторожевская 19-а, кв. 6


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 103, арк. 512.


Абмежаваная падача электраэнэргii была выклiкана рамонтам турбагенератара i хутка была ўзноўлена ў нармальных памерах.

№ 54

ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА товарищу БЕРИЯ Л. П.{44}

Здравствуйте дорогой Лаврентий Павлович!

В период предвыборной компании я, как и все минчане с большой радостью встретил выдвижение Вашей кандидатуры в депутаты Верховного Совета БССР по Дзержинскому избирательному округу города Минска.

Мы, избиратели Дзержинского избирательного округа, видя в Вашем лице верного соратника товарища Сталина, стойкого борца за построение коммунистического общества в нашей стране, что Вы с дореволюционных лет посвятили себя делу освобождения рабочего класса от капиталистического гнета — единодушно отдали свои голоса и избрали Вас депутатом Верховного органа власти нашей республики.

Надеясь в Вас, в своем избраннике, увидеть поддержку моих законных требований к местным органам власти, я и решил обратиться к Вам с просьбой оказать мне помощь в разрешении следующего вопроса:

В 1942 году я был призван в ряды Советской Армии, с 1950 года нахожусь на сверхсрочной службе в городе Минске и проживаю в квартире вместе со своею семьей. Семья состоит из 6 человек. В составе семьи жена, грудной ребенок, мать жены и ее двое малолетних детей, отец которых в 1945 году погиб при исполнении служебных обязанностей и на воспитание детей мать получает государственное пособие. Квартира, в которой мы проживаем по площади 10 кв. метров и само собой понятно, что нам приходится встречать очень большие неудобства и трудности, имея такую маленькую квартиру на семью в 6 человек. Часть же, в которой я служу, квартирами не располагает.

Поэтому дабы получить большую квартиру и улучшить бытовое устройство своей семьи 4 февраля 1951 г. я обратился к председателю исполкома Кагановичского района{45} с заявлением, в котором просил исполком райсовета предоставить квартиру, хотя бы минимально больших размеров и указывал на факты грубого и невнимательного отношения к нуждам и запросам моей жены в смысле бытового устройства со стороны домоуправляющей т. Г. На это заявление я получил ответ: «Предоставить Вам квартиру больших размеров не представляется возможным».

Неудовлетворившись таким ответом, я написал 19. 2 письмо товарищу Булганину{46}, приемная товарища Булганина, как мне удалось выяснить в последствии, предложила Минскому облвоенкомату обследовать бытовое устройство семьи и принять соответствующие меры. Приходивший в квартиру офицер военкомата пообещал вступить в ходатайство о предоставлении квартиры и о принятых мерах дать мне ответ, однако прошло уже два месяца, военкомат, очевидно, никаких мер не принял, мне ответа не дал, а приемной товарища Булганина, повидимому, отписался.

26 февраля послал письмо ответственному редактору газеты «Советская Белоруссия», где указывал о фактах незаконного использования жилплощади в корыстных целях, имевших место в Кагановичском районе города Минска, о фактах невнимательного отношения к нуждам и запросам граждан и т. д. Это мое письмо было направлено редакцией в Кагановичский исполком Райсовета для проверки фактов и принятия мер. Председатель исполкома Райсовета отвечает, что предоставить квартиру больших размеров не представляется возможным. Почему-то председатель исполкома Райсовета думает, что меня больше всего интересует вопрос о квартире. Но меня не меньше интересует вопрос как реагируют на те факты бездушного отношения к людям со стороны работников жилуправления и устранены ли факты использования жилплощади для наживы отдельных личностей — об этом ни в одном ответе не сказано.

В Кагановичском районе города Минска имеют место факты, когда жильцы имеют квартиры с превышающей по норме жилплощадью и эту излишнюю жилплощадь используют как частную собственность, т. е. вселяют квартирантов и получают от них за это деньги. Об этих фактах я писал в письме к товарищу Булганину, в редакцию газеты «Советская Белоруссия», в своем заявлении в ЦК ВКП(б).

Мое заявление из ЦК ВКП(б) было направлено для принятия мер в Минский горисполком откуда я также получил ответ, что из-за отсутствия жилплощади предоставить мне квартиру больших размеров невозможно. А об устранении фактов беззаконного использования жилплощади и принятии мер к работникам жилуправления, допускавшим случаи грубого и бездушного отношения к людям, ни в одном ответе ничего не сказано.

Обращаясь к Вам, как к своему избраннику, прошу Вас, дорогой Лаврентий Павлович, принять соответствующие меры воздействия на местные органы власти города Минска, как в деле устранения незаконного использования жилплощади, что безусловно наносит большой ущерб государству, так и в деле улучшения бытового устройства моей семьи, проживающей по адресу: город Минск, Проездной переулок дом 5 кв. 2, так как местные органы власти никаких мер не принимают. Если Вас не затруднит, прошу о принятых мерах сообщить мне по адресу: город Минск Проездной переулок дом 5 кв. 2 Ц. Дмитрию Петровичу.

При этом прилагаю ответы исполкома Кагановичского Райсовета, редакции газеты «Советская Белоруссия», копию заявления в ЦК ВКП(б) и ответ Минского горисполкома.

19 апреля 1951 г. [Подпіс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 104, арк. 368–371.


Выканком Кагановічскага раёна г. Мінска паставіў Ц. на ўлiк для паляпшэння жыллёвых умоў.

№ 55

Секретарю ЦК КП(б)Б тов. Патоличеву

от партизанки Великой Отечественной войны

М. Натальи Петровны

Заявление

Прошу Вас рассмотреть мое заявление и дать мне точный ответ или же совет, куда дальше можно обратиться по квартирному вопросу. Я состояла в очереди с 1946 года, но квартиру получить никак не могу. У меня семья пять человек. Муж — офицер запаса, больной туберкулезом, тетя, которая на моем иждивении — умалишенная и племянница — сирота, мать и отец которой погибли в партизанах. Я целый месяц провалялась на улице, благодаря бумажной волокиты райсовета. Я жаловалась в Москву — Ворошилову{47}, в Дом правительства к тов. Клещову{48} и Козлову{49}. Были даны несколько указаний об улучшении жилищных условий — о представлении мне жилплощади. Тов. Д. обещал к тем выборам, а сейчас обещал к 25 февраля 1951 года, но все это только обещания. Я даже писала лично Вам, но на мое письмо Вы даже не дали ответа и я решила обратиться к Вам еще раз. Меня 26 октября убрали с улицы и поместили, как временно, в подвал в комнату из 5 кв. метров на пять человек с малым грудным ребенком, где нет ни пола ни печки. Мне навысылали уже столько бумаг, что я могу эту комнату выклеить. Я сейчас живу на ул. Куйбышева д. № 15 кв. 3 без решения и без ордера. Когда вселяли, то мне говорили, что только на десять дней, а уже прошло пять месяцев, а изменений никаких нет.

В чем прошу Вашего содействия или помощи в моей беде и положении.

19. II. 1951 г. [Подпіс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 106, арк. 385.


У сакавіку Мінскі гарадскі савет выдзяліў М. жыллёвую плошчу па вул. Вызвалення.

№ 56

5 мая 1951 г. Секретарю ЦКа ВКП(б) Белоруссии и

Депутату Верховного Совета БССР т. Патоличеву

от гр. К. прож. гор. Минск Красное Урочище{50}

Зеленый городок барак № 2 ком. 4.

Уважаемый депутат нашей республики т. Патоличев. Обращаясь к вам и хочу знать, будит ли справедливо или нет. Я работаю на Минском государственном автозаводе с 1945 года и по сегоднешней день. В цехе литейном работа тяжелая как известно, но дело не в работе а в быту. Я сейчас проживаю в летнем бараке уже четыре года. Комната моя состоит 10 кв. м. Состав моей семьи пять человек из них трое со мной работает на заводе, а двое малых детей одному 3 м-ца а второму 3 года. В данной квартире я проживать не могу ввиду того что тесно причем здесь же и кухня. Ребенок малый температуру в комнате нормальную держать нельзя отчего и ребенок часто болеет один и второй. Неужели мои дети не могут быть детми как в других. Неужели над моими детми издевались как сейчас они находятся в данном положении. Справедливо ли поступают наше местное начальство автозавода или нет. Как например начальник ЖКО{51} т. В. и домоуправ т. Ш. Если привести пример рядом со мной проживал бухгалтер домоуправления ЖКО т. Ч. в которой состав семьи 2 человека она и сын которому 15 лет. Комната ее 10 кв. м. Почему ей предоставили комнату 16 кв. м. в доме. Ей предоставили лишь потому, что у нее мала жилплощадь, но состав семьи 2 чел. а у меня жилплощадь 10 кв. м. но состав семьи 5 чел.

Справедливо ли поступили как н-к ЖКО т. В. и домоуправ т. Ш. конечно нет. С моей стороны. Но об этом некто не знает, а хотя знает дак ни каких мер к этим тов. не принимает. Наше письмо не попадет к вам, а попадет вашим заместителям они их читают и направляют дирекции завода или партком завода, а здесь между собой переговорят потому, что они друзья и так получается дохлым делом вернее становится гладко после чего местное начальство прочитает жалобу между собой и мстять. Очевидно т. Патоличев справедливости нам не видить. Да какая справедливость когда т. В. и Ш. вопче не заботятся о благоустройстве Зеленого городка. Когда колонка откуда берут воду и ее употребляют в пищу и пр. она находится в мусоре вокруг ее гной и человеческий кал. Уборная не когда не очечается и все плывет на верх. Встречая 1 мая здесь т. В. и Ш. даже не позаботились повесит флаг который внушал жизнь трудящимся а они этого не догадались сделат, а парторг завода т. М. даже не знает где даже Зеленый городок.

Уважаемый наш депутат. Неужели на столько отсталые люди считаются на заводе а в целом в нашем государстве. Неужели нам нашы депутаты не помогут которых мы избирали. Я помню т. Патоличев Ваше выступление в нашем заводском клубе, но почему мы не можем убрат таких товарищей как т. В. и Ш. которые заседают на местах руководящих и восстанавливают себе на работу бывших взяточников.

[Подпiс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 102, арк. 131–133.


Барак аўтара лiста падлягаў зносу i ў кастрычнiку ён атрымаў асобную кватэру.

№ 57

ЦК Партии т. Абросимов{52} 27/IV-51 г.

от выпускника ФЗО № 62 работающего

на автомобильном заводе г. Минска в

качестве шлифовщика шасси-1

К. Константин Николаевич

проживающий в г. Минск Красное-урочище

Могилевское шоссе д. 113 кв. 5

Заявление.

Прошу вашего вмешательства рассмотреть мое заявление и вынести соответствующее решение на мое заявление. В том что я окончил ФЗО{53} при Автозаводе г. Минска 1948 г. и стал работать самостоятельно на Автозаводе г. Минска на должности шлифовщика, за свою работу я был награжден пять раз грамотой почета. В декабре м-це 1950 г. решил завести семейную жизнь, жена моя выпускница РУ{54} № 2 комсомолка так как я сам комсомолец. Жена моя К. Надежда Григорьевна работает также на Автозаводе в Ремонтно-механическом цеху в качестве токаря. Жил с женой в общежитии среди девушек где проживало четыре. Придя с работы, не переодется, не умытся как мне неприятно так и деушкам это для нас очень не красиво, так мы помучались до марта м-ца 1951 г. все ждали обещенного нач. цеха и пом. директора по быту т. С. В марте м-це 1951 г. пом. директора по быту т. С. сняли с работы и пропало все обещенное, на место его поступил т. К. который котегарически отказал мативируя тем, что в 1951 г. квартир не будет и нам семейным молодожонам с марта м-ца 1951 г. пришлось находится в одиночестве, я перешел в общежитие к ребятам, а жена осталась с деушками, а теперь комендант предложил уйти с общежития хоть на открытое небо, а при том скоро будет новорожденный и при том жена больная. А комнаты до сих пор и не думает дать, ответ в пом. директора такой «нет» и «не будет» а поэтому на основании выше изложенного прошу учесть, то что мы оба выпускники со школы ФЗО и РУ оба комсомольцы и обратить на то внимание, что пять раз награжден грамотой почета и вынести решение только в положительную сторону и удолитворить мою просьбу и обеспечить нас квартирой. В противном случае я вынужден писать выше. Прошу ускорить.

Проситель [Подпiс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 104, арк. 245.


Дырэкцыя завода выдзеліла К. кватэру ў бараку № 12.

№ 58

Секретарю ЦК КП(б) Белоруссии тов. Горбунову от С.

В прошлом году я окончил полный курс Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского по специальности история и теория театра (театроведческий факультет). С августа месяца прошлого года по 25-е октября с. г. я работал в Управлении по делам искусств при Совете Министров БССР старшим инспектором отдела по контролю за зрелищами и репертуаром. На основании постановления Совета Министров Союза ССР, Главрепертком и Реперткомы на местах упразднены. Приказом начальника Управления п/д искусств при Совете Министров БССР я был переведен в Главлит{55} при СМ БССР и проработал там месяц. Цензорская работа ограничивает мои творческие возможности по специальности история и теория театра. В связи с этим я подал заявление об освобождении от работы в Главлите, надеясь получить творческую работу в системе искусств. К большому сожалению, мне, белорусу, инвалиду Отечественной войны 2-ой группы, такой работы в Белоруссии предоставить нет никакой возможности. Я убежден, что такая работа есть и она должна быть в Белоруссии.

Разрешите Вас просить оказать мне помощь получить работу по специальности. Ведь мне сегодня принадлежит честь быть единственным представителем в Белоруссии из числа театроведов, окончивших Московский Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского.

Мой адрес: гор. Минск, ул. Советская д. 34. кв. 3.

С. Анатолию Сергеевичу

НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 112, арк. 272.

Вынік разгляду ліста не захаваліся.

№ 59

Cекретарю Центрального Комитета КП(б) Белоруссии

товарищу Патоличеву Н. С.

Уважаемый товарищ Патоличев!

Честный советский работник, всей душой преданный Партии и Советскому правительству, обращаюсь к Вам, справедливому руководителю белорусских большевиков, Депутату Верховного Совета и прошу принять меня, выслушать.

В течение пятнадцати лет, я честно работал режиссёром хронико-документальных фильмов из них шесть лет в белорусской кинематографии, меня как работника и человека хорошо знает коллектив минской студии.

В сентябре 1950 г. снимая вместе с оператором В. сюжет в колхозе имени Кирова Пуховичского района совершил не обдуманную творческую ошибку в с’емке некоторых кадров сюжета, как например: выдача аванса за трудодни. Не согласовав и непродумав предварительно с правлением колхоза возможность этих с’емок, я с оператором В. организовали восстановление совершившегося факта — выдачи трудодней семье колхозницы Анны Л., которую для с’емки выделил бригадир первой бригады и которая действительно получала аванс за 5-ть дней до с’емки. За эту единственную ошибку я приказом министра кинематографии был отстранен от режиссерской работы, а потом и уволен со студии. Вот уже два месяца нахожусь без работы, так как это моя единственная профессия, которой я посвятил всю жизнь. У меня на иждивении семья; жена и двое малолетних детей. Хотя в приказе министра было много неправильного, не верно освещающего суть дела, я с этим мирился и глубоко осознав свою ошибку, готов был любой полезной работой исправить ошибку. Но я как честный советский человек не могу мириться с тем, что меня хотят сделать преступником. Я считаю большой несправедливостью, когда меня за единственную творческую ошибку, совершенную за пятнадцать лет работы, хотят отдать под суд и судить, как уголовного преступника. Поэтому я очень прошу принять меня и выслушать ибо вокруг этой с’емки создалось много неправды и только от Вашего решения зависит моя судьба и судьба моих детей. Убедительно прошу не отказать моей просьбе.

Бывший режиссер киностудии «Беларусьфильм» С.

30/III-56 г. Ленинградская ул. д. 5 кв. 21а


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 101, арк. 93.


Па вуснай прапанове ЦК КП(б)Б С. быў узноўлены на працы асiстэнтам рэжысёра.

№ 60

Секретарю ЦК КП(б)Б товарищу Патоличеву Н. С.

от члена ВКП(б) Л.

Заявление

11 апреля 1951 г. при считке телеграммы ТАСС о предварительном совещании заместителей Министров иностранных дел четырех держав мною была пропущена опечатка, сделанная машинисткой-переводчицей. Вместо фамилии американского советника Болен я оставил, как было напечатано слово «хворы». В таком виде материал был прочитан у микрофона.

12 апреля эта опечатка была мною исправлена. Но о том, что ошибка была мною исправлена после чтения материала я не признался ни перед председателем радиокомитета тов. П., ни на заседании комитета. За допущенную ошибку и попытку скрыть ее, я был снят с работы.

Я признаю, что поступил нечестно и совершенное мною является преступлением. Об этом я говорил на заседании партийного бюро и партийном собрании, на котором обсуждался мой поступок. Партийная организация правильно наложила на меня взыскание. Я полностью осознаю и осуждаю свое преступление.

В течение почти 15 лет я работал в системе радиовещания. За весь период я не имел ни одного замечания по работе. За время работы я вырос от редактора районной редакции радиовещания до старшего редактора отдела «Последних известий» республиканского радиокомитета.

В годы Великой Отечественной войны я сражался с немецкими захватчиками, отмечен пятью правительственными наградами. Рядовым солдатом я ушел на фронт в июне 1941 года, а в последнее время я был заместителем командира стрелкового батальона. Был демобилизован из армии после тяжелого ранения, полученного в боях за Варшаву. Теперь я инвалид отечественной войны второй группы.

Уважаемый товарищ Патоличев!

Я честно трудился на благо Родины в мирные годы, честно выполнял свой долг перед Родиной и советским народом в годы великих испытаний, в суровые годы Великой Отечественной войны. И в послевоенные годы, несмотря на тяжелое состояние здоровья, я работал не жалея сил и времени. Допущенная мною ошибка явится для меня уроком на всю жизнь.

Состоявшееся собрание парторганизации радиокомитета приняло решение, в котором просит председателя комитета тов. П. смягчить административное взыскание и оставить меня на работе в радиокомитете, дать возможность исправить ошибку в своем коллективе.

Убедительно прошу Вашего содействия в восстановлении меня на работу в радиокомитете. Я с честью оправдаю доверие партийной организации и всего коллектива.

27. IV.51 г. [Подпiс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 103, арк. 87–88.


Вынікі разгляду ліста не захаваліся.

№ 61

Секретарю ЦК КП(б)Белоруссии тов. Н. С. Патоличеву

от кандидата филологических наук, доцента Л.,

проживающего в городе Минске, по улице Пушкина, 35, комната 49

(здание Института иностранных языков)

30 июня 1951 г. директор Минского государственного педагогического института иностранных языков тов. Ж. попросил меня подать заявление об освобождении от работы. При этом он сказал, что ценит меня как преподавателя, что он не знает найдет ли равноценную мне замену по чтению английской и американской литературы, но пребывание мое в оккупации в городе Минске вынуждает его к этому. Заявление об освобождении мною было подано.

Когда я обратился за разъяснением по этому вопросу в Министерство Просвещения, то там мне было сказано, что возвращать в Институт не будут и педагогической работы не дадут потому что я работал у немцев, хотя моя автобиография была известна уже семь лет тому назад. Всем известно, что пребывание мое в оккупации было вынужденным, что я влачил с семьей нищенское существование и скрывал свое звание и ученую степень.

В течение семи лет после освобождения Минска от фашистских оккупантов я работал в Минском государственном педагогическом институте им. А. М. Горького, в партийной школе при ЦК КП(б)Белоруссии, а последние три года я читал лекции в Минском государственном педагогическом институте иностранных языков. Отрицательных отзывов о своей работе не имею. Теперь меня, советского человека, имеющего 17 лет педагогического стажа, из которых 10 лет работал в ВУЗах, проработавшего семь лет после оккупации и оправдавшего себя на работе и в общественной жизни, просят оставить Институт.

3/VIII 51 г. [Подпiс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 102, арк. 216–217.


Л. быў звольнены падчас чысткi iнстытута замежных моў ад асоб, якiя скампраметавалi сябе падчас нямецкай акупацыi, таму ў педагагічнай рабоце яму было адмоўлена.

№ 62

Ц.К. К.П.(б)Б. Секретарю по кадрам

преподавателя инженера теплотехника Г.

Заявление

Я родился в 1904 г. в г. Минске в семье рабочего железнодорожника. Отец мой имея 79 лет от роду и по настоящее время работает в депо Минск Минской жел. дор.; живет с матерью старухой 69 лет. Мои братья погибли на фронтах Отечественной войны и в партизанах.

В 1920 г. я получил среднее образование в г. Минске. С 1920 по 1924 г. работал преподавателем математики объединенной профтехшколы в г. Минске.

В 1924 г. я поступил на физмат Бел. Гос. Университета, который окончил в 1929 г., одновременно работая преподавателем математики и физики в вечерних школах для взрослых. В том же 1929 г. я окончил инженерно-техническо-методические курсы при Бел. Гос. Политехникуме для преподавателей техникумов.

После окончания вышеуказанных учебных заведений я был направлен Наркомпросом БССР в гор. Слуцк, где работал преподавателем физико-математического и общетехнического цикла, а также руководителем индустриального практикума студентов объединенной профтехшколы и педтехникума.

С весны 1931 г. и до осени 1931 г. служба в РККА команда одногодичников г. Могилев, откуда после сдачи испытаний был уволен в запас.

Осенью 1931 г. я поступаю заочно в Ленинградский Индустриальный Институт по теплоэнергетической специальности, который окончил в 1935 г. Одновременно с заочной учебой с 1931 г. по 1940 г. я работал в различных техникумах гор. Минска (индустриально-педагогическом, архитектурно-строительном, гидро-мелиоративном, пищевой промышленности, дорожно-техническом, курсах техников и в ряде других учебных заведений г. Минска) в качестве преподавателя физико-математических и технических дисциплин. В 1940 г. я был направлен для работы в г. Брест в техникум железнодорожного транспорта, где и проработал до начала Отечественной войны.

В 1941 г. во время внезапного нападения фашистов на Советский Союз, находясь на самой границе, я успел отбежать от Бреста 52 км, боясь попасть в руки фашистов, я вернулся обратно в Брест, где и прожил всю оккупацию, проработав за это время один год учителем в школе.

В июне 1944 г. умерла моя жена, средств к жизни у меня не было и я вернулся на родину в г. Минск. В июле 1944 г. не имея минских документов я был арестован, взят под следствие и мое дело находилось за ОСО{56} НКВД. На вопрос следователя: «считаю ли себя виноватым в том, что остался на оккупированной территории и работал в украинской школе», я ответил, «если это преступление, то считаю себя виновным, но я в то время не осознал, как выйти из создавшегося положения». В И.Т.Л. я пробыл 6 л 8 м и был освобожден досрочно за хорошую работу. Все время я там работал на педагогической работе, готовя кадры для лесопромышленности. Со стороны командного состава я пользовался авторитетом и ежемесячно за хорошую работу получал премии.

Тоже самое работая на педагогической работе до войны я пользовался большим авторитетом, как со стороны административного состава, так и со стороны студентов, всегда очень серьезно относясь к вопросу подготовки кадров.

До войны я проработал на педагогической работе 21 год и за это время подготовил не мало специалистов; мои бывшие студенты работают на ответственных работах (гл. инженера, ассистенты, зав. производствами и тоже всегда относятся ко мне положительно. О своей довоенной работе у меня сохранилось много справок с хорошими отзывами.

Сейчас, возвратившись из И.Т.Л., я ничего не нашел; все мои вещи, одежда пропали и я без всяких средств: единственная помощь — старики. Но на эту помощь я рассчитывать не могу и к тому же не могу я жить без работы. По приезде в Минск я пошел в отношении устройства на работу (министерство сельского хозяйства, министерство совхозов, министерство пищевой промышленности, министерство просвещения и др). Мне обещали, присылали вызовы на дом, но все же, как я понял там этот вопрос стоит открытым. Поэтому я решил обратиться с просьбой к Вам, ускорить этот вопрос моего устройства. Мне хотелось бы устроиться на педработу по физико-математическому или техническому циклу, так как на этой работе я проработал до войны 21 год, во время оккупации 1 год и в И.Т.Л. около 7 лет и более всего к ней подготовлен. К тому мне 48 лет, учеба, работа отразились на моем здоровье.

Если я совершил перед Родиной преступление оставшись на оккупированной территории и проработав год в школе, то я честно отбыл заслуженное наказание, за свой честный труд досрочно освобожден и хочу в дальнейшем всегда честно работать. Очутившись внезапно в оккупации, в первый день войны, живя на самой границе, я не знал как выйти из того положения, в какое я попал.

Убедительно прошу ускорить вопрос моего устройства на работу, так как я теперь не знаю куда мне обратиться по этому вопросу; если нужно вызвать меня или сообщить по адресу моих родителей гор. Минск, Новая ул.{57} д. № 5 кв. 5, так как я временно проживаю у знакомых местечко Заславль и никаких средств к жизни у меня нет.

г. Минск 14 IX 1951 г. [Подпiс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 102, арк. 47–48.


Аддзел школ ЦК вырашыў, што на педрабоце Г. працаваць нельга i прапанаваў шукаць работу па спецыяльнасцi «iнжынер-тэплатэхнiк».

№ 63

Иосифу Виссарионовичу Сталину

от члена ВКП(б), п/билет № 6332862

С. Николая Куприяновича,

проживающего в г. Минске, БССР, Аэропорт, д.1 кв. 20.

Простите, что отрываю у Вас драгоценное время, но по создавшимся обстоятельствам в моей работе и жизни я решил обратиться к Вам Иосиф Виссарионович. В настоящее время я работаю начальником отдела службы прогнозов Управления Гидрометеорологической службы Белоруссии. И вот в течение последнего времени я чувствую, что меня не знакомят с совершенно закрытыми документами с которыми по долгу службы я обязан быть знаком, не привлекают к участию в разрешении производственных вопросов закрытого характера и в заключении всего предложили перейти работать инженером-синоптиком, т. е. решили резко понизить в должности.

Всё это делается потому, что я повидимому не могу быть использован на занимаемой мною должности не за плохую работу, а в связи с арестом органами НКВД в 1937 г. моего отца С. Куприяна Яковлевича. Мой отец со всей семьёй в 1933 г. вступил в колхоз «Новый путь» Подрощинского с/с, Ярцевского р-на, Смоленской обл. Был членом правления колхоза, счетоводом и затем рядовым колхозником. В 1937 г. отец был арестован органами НКВД. За что арестован и что с ним случилось ни я ни мои родные до сих пор не знаем. Мать с семьёй осталась в колхозе и до Великой Отечественной войны была одной из лучших стахановок колхоза. Во время войны мать, три сестры и младший брат находились на оккупированной немцами территории в своём колхозе, так как не могли эвакуироваться. Сестру С. Татьяну Куприянову немцы угнали в Германию…

За хорошую производственную (за отличное обслуживание авиации) и общественную работу, а также за хорошую и отличную работу авиаметеорологических станций руководимых мною меня повышали по службе и доверяли. При назначении начальником отдела службы прогнозов меня вызывали в административный отдел ЦК КП(б)Белоруссии, где я также честно рассказал об отце и родных и мне всё же предложили работать начальником отдела службы прогнозов. Имею много благодарностей, премий, награждён значком «Отличник Гидрометеослужбы», значком «Отличник Аэрофлота», медалью за оборону Кавказа и за участие в Великой Отечественной войне. Активно участвовал в общественной комсомольской и партийной работе. С января 1945 г. по 1949 г. был секретарём партийной организации Минского аэропорта. В 1950 г. окончил Всесоюзный Юридический Заочный Институт.

И вот сейчас я оказываюсь не у дела. Создавшееся положение на работе говорит о том, что я не допущен к работе с совершенно закрытыми документами. Потому я обращаюсь к Вам Иосиф Виссарионович с просьбой более тщательно разобраться в моём деле. Угнетённое состояние заставило меня обратиться лично к Вам. Почему я должен отвечать за отца? И до каких пор я должен отвечать за отца, хотя я не знаю в чём он виновен? А если и виновен, то по видимому понёс заслуженное наказание.

Ведь я же своей практической деятельностью показал свою преданность, честность и любовь к своей родине, к нашему правительству и ВКП(б). В Великую Отечественную войну я выполнял особо важную и закрытую работу и я ничем себя не опозорил. Родные мои хотя и были на оккупированной территории, но тоже ничем не опозорили. С отцом я никакой связи не имел, не знаю за что арестован и что с ним. Имею жену и двое детей. Жена Т. Ольга Ивановна с 1938 г. работает инженером-синоптиком по обслуживанию авиации. У жены с соц. происхождением всё благополучно. За хорошую и отличную работу также имеет много благодарностей и много раз премирована. Я член ВКП(б) и хочу участвовать в великой стройке коммунизма, хочу хорошо воспитывать своих детей, хочу быть полезным своей родине. Но сейчас я оказался в таком положении, при котором я не смогу повидимому плодотворно применять мои знания и способности. Ибо меня будут всё время либо понижать в должности, либо снимать с работы.

12 лет я проработал в Гидрометеорологической службе честно. Жил работой и партией, был счастлив, что живу в Сталинскую эпоху. И вот сейчас, когда у меня семья, когда я не могу находиться в неопределённом положении, когда я должен честно зарабатывать средства для правильного воспитания детей и существования всей семьи и старой матери меня не могут использовать на работе по моей специальности, нет возможности расти и повышаться по должности.

Ещё раз прошу оказать мне помощь в моём создавшемся тяжёлом положении. Я не могу понять, почему ко мне возникло недоверие. Сам я как в работе, так и в жизни чист, честен, никаких преступлений не совершал. В дальнейшем также буду честно трудиться и отдавать все свои силы и способности работе и делу партии Ленина-Сталина.

Прошу ответ направить по адресу: БССР, гор. Минск, Аэропорт, д. 1 кв. 20.

С глубоким уважением к Вам С.

11. 01. 51 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 2, арк. 249–254.


Вынікі разгляду ліста не захаваліся.

№ 64

Редакции газеты Правда

Будучи в Минске я узнал, что Щ. Петр Тимофеевич работает старшим преподавателем в Белорусском ин-те Народного Хозяйства им. В. В. Куйбышева. Я заинтересовался им.

Дело в том, что во время войны Щ. находился в Смоленской области и работал у немцев в качестве учителя, а теперь ему доверили учить и воспитывать молодежь в Советском ВУЗе. Щ. до войны был коммунистом и работал старшим преподавателем в этом же ин-те. В начале войны вместо того, чтобы явиться в военкомат и уйти в Красную Армию, как это сделали тысячи минчан, он остался на оккупированной территории и этим самым он скрылся от фронта. Но очевидно остановиться в Минске было неудобно, так как многие в Минске знают, что он коммунист. Он ушел из Минска в Смоленскую область (кстати он оттуда родом) и там поступил на службу к немцам в качестве учителя. Вам известно какую цель преследовали немецкие варвары, разрушая все культурные учреждения на оккупированной территории и открывая в то же время кое-где школу. Всем известно в каком духе они воспитывали учеников и кого и как они подбирали в качестве учителей. «Коммунист» Щ. оказался для них подходящим педагогом. Таким образом «коммунист» научный работник Щ. не только остался на оккупированной территории, но пошел на службу к немцам в качестве учителя в организованной ими школе пропагандировал человеконенавистнические идеи гитлеризма и воспитывал учеников в том же духе (иначе немцы не держали бы учителем), а теперь он воспитывает молодежь в Советском ВУЗе. То, что Щ. честно служил немцам подтверждается тем, — за время пребывания на временно оккупированной немцами территории в Смоленской области, он никакой связи не имел с партизанами и не принимал участия в борьбе против немецких захватчиков. После освобождения Смоленской области он был мобилизован в Красную Армию. Правда мне неизвестно попал он в штрафной батальон или обыкновенную часть, но уже к концу 1944 года ему как то удалось демобилизоваться и устроиться работать в институте. Иначе нельзя объяснить его поспешную демобилизацию, без хитростей здесь не обошлось.

В ближайшее время Щ. должен в одном из московских экономических ВУЗов защищать диссертацию. Мне не удалось узнать в каком ВУЗе он будет защищать, либо в госэкономическом, либо в плехановском, либо в экономико-статистическом. И может случиться, что немецкий учитель станет советским кандидатом наук. Маленькая деталь — в период коллективизации Щ. исключался из партии. Я считаю, что такому как Щ. не только не место в советском ВУЗе, но им должны заняться следственные органы. Не знаю известно ли обо всем этом руководству и партийной организации института Народного Хозяйства им. В. В. Куйбышева (считаю, что неизвестно), но я решил написать Вам, будучи уверенным, что Вы скоро это расследуете и очистите институт от немецкого учителя.

2/I-51 г. П.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 133, арк. 163–164.


3 сакавіка 1951 г. загадчык сектарам навукі і ВНУ ЦК КП(б)Б паведаміў загадчыку аддзела прапаганды і агітацыі ЦК, што ў пісьмовым тлумачэнні Щ. у асноўным пацвярджае факты яго непрстойных паводзін падчас нямецкай акупацыі. Таму, на яго думку, Щ. павінен быў быць заменены выкладчыкам вышэйшай кваліфікацыі і вышэйшых маральных якасцей.

№ 65

26. III.1951 г.

станица Романовская, Ростовской области

Глубокоуважаемый Николай Семенович!

Пишу Вам по вопросу, который кардинально может быть разрешен только Вами. Я — Г. Гавриил Иванович, бывший член Белорусской Академии Наук, арестованный в 1930 году (по ст. 58 осужденный на 10 лет взамен расстрела) к отбыванию наказания в концлагере. Досрочно, за работу на Белморстрое и Тулометре, я был освобожден 4.X.1934 г. и остался работать по вольному найму в качестве геолога в системе МВД. Работал на инженерно-геологических изысканиях под Кольский канал, Ондскую ГЭС, Пиндушскую судоверфь, Рыбинскую ГЭС, Соликамский гидроузел, Мстинскую ГЭС, Широковскую ГЭС на Урале, под гидроэлектростанции на р. Чусовой, под Горьковскую ГЭС, Цымлянский гидроузел и Волго-Донской канал. В настоящее время я — гл. геолог экспедиции № 8 Гидропроект МВД, проводящей изыскания под Цымлянский гидроузел, Мало-Мартыновский тоннель и территорию ирригации. В 1945 г. я защитил кандидатскую, а в 1946 г. докторскую диссертацию.

Дважды делалась моим начальством попытка к снятию с меня судимости, но она не имела успеха. В 1937 г. я был вторично арестован по старому делу, но через 40 дней освобожден. В 1938 г. я был арестован в третий раз по старому делу, сидел 14,5 месяцев и снова был освобожден. После того, как я попал в лагерь, моей мечтой было доказать своей работой, что я могу быть полезным членом советского общества, что я могу хоть когда-нибудь вернуться в горячо любимую Беларусь и принести ей пользу, участвуя в геологических изысканиях. Мне хотелось вернуться в родную Беларусь не одному, а с сыновьями, один из которых, младший — Радим поступил в нефтяной Институт в Москве. Моей мечтой было найти в Белоруссии нефть, соли, уголь, железо, обосновать геологическими изысканиями проект осушения полесских болот. Я радовался, что сын мой Радим когда-нибудь будет работать в области нефтяной геологии Белоруссии.

Но я ошибся в своих надеждах. Попытка к возвращению в Академию Наук БССР была категорически отклонена. Люди, с которыми я переписывался (директор Института геолог. наук АН БССР А.), перестали отвечать на мои письма. Потеряв надежду на личное возвращение в Белоруссию, я все же рассчитываю, что сын мой Радим, по окончании Нефтяного Института сможет работать в Белоруссии. Но, видимо, и этому не суждено сбыться: на письмо сына к зав. петрографической лаборатории ИГН АН БССР тов. М., с запросом о возможности работать по геологии нефти, также не последовало ответа. Сын мой кончает Нефтяной Институт в этом году, через полгода — после сдачи дипломного проекта — он будет назначен на постоянную работу, — повидимому, в тот район, по которому он будет разрабатывать дипломный проект, то-есть в Сибирь. Мне же хотелось, чтобы он и на дипломное проектирование попал в Белоруссию, — с тем, чтобы остаться там и на постоянную работу.

Вот почему, Николай Семенович, я и решил обратиться с этим письмом к Вам. Не можете ли Вы оказать содействие в вызове моего сына — Радима Гавриловича Г. — на практику и на постоянную работу в Белоруссии, в АН БССР или в Геологическое Управление? Это — моя последняя попытка…

С глубоким уважением Г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 133, арк. 90–91.


16 красавіка Г. быў адпраўлены адказ за подпісам загадчыка аддзела цяжкай прамысловасці ЦК КП(б)Б, у якім паведамлялася, што «…планам размеркавання Міністэрства вышэйшай адукацыі выдзяленне маладых спецыялістаў, скончыўшых інстытут нафтавай прамысловасці ў 1951 г., для Беларускай ССР не прадугледжана».

№ 66

Гл. редактору газеты «Правда»

Уважаемый тов. Редактор!

Я обращаюсь к Вам с вопросом, почему газета «Советская Белоруссия» (ответств. редактор тов. З.), не печатает на своих страницах материалов разоблачающих американо-английских империалистов, как злейших врагов советского народа и всего прогрессивного человечества. Я являюсь постоянным читателем этой газеты и мне просто обидно за то, что на страницах этой газеты не помещена по сути ни одна более менее содержательная статья по разоблачению американо-английских империалистов. Мною было послано в эту редакцию две статьи, одна из них под названием «Американо-английские империалисты — злейшие враги советского народа», а вторая статья о происках американо-английских империалистов. На первую статью я получил ответ от зав. отделом пропаганды тов. И. о том, что на эту тему уже написана статья местным автором, хотя статья этого «местного автора» не появлялась на страницах газеты. На вторую статью мной получен ответ все от того же тов. И. в котором он с иронией пишет: «Вашу, видимо, лекцию о коварных методах американо-английских империалистов против лагеря мира и демократии печатать не будем». Я не претендую на то, что в обоих статьях нет недостатков, но материал собран и обработан хороший и нужный для читателя. Советские люди, поднимая свой голос протеста против американской интервенции в Корее знают, что несут на своих штыках американские бандиты, но видимо этого не хочет понять редактор газеты «Советская Белоруссия» тов. З. и его зав. отделом тов. И. Случайно ли это, что за последние полгода ни одной статьи по разоблачению американо-английских империалистов как врагов советского народа не появилось на страницах газеты «Советская Белоруссия». ЦК КП(б)Белоруссии должен заинтересоваться этим вопросом.

11/VI-1951 подполковник Б.

г. Ленинград 42, ул. Ремесленная 2 кв. 3.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 134, арк. 116.


21 ліпеня 1951 г. намеснік загадчыка аддзела прапаганды і агітацыі ЦК КП(б)Б накіраваў падпалкоўніку Б. ліст, у якім паведаміў, што рэдакцыі газет маюць указанне не друкаваць матэрыялы невядомых ім аўтараў, і параіў дасылаць свае артыкулы праз прэсбюро ТАСС альбо прэсбюро газеты «Правда».

№ 67

Секретарю ЦК КП(б)Б т. Патоличеву

Объяснение

В начале марта 1951 года утром в 10 часов я вошел в помещение летней читальни парка имени Горького и увидел, что Р. Исхак, рисовал большой портрет товарища Сталина Иосифа Виссарионовича. Когда я вошел, то увидел на полу портрет, замазанный краской тов. Сталина Иосифа Виссарионовича. Выше упомянутый Р. Исхак соскочил с табуретки и попал ногой на лицо портрета.

Я подошёл в плотную и потребовал, чтобы он поднял портрет Вождя и не топтал ногами. Он ответил, что «в мастерской художников нет вождей, а есть экспонаты». Я возразил ему и сказал так: «Вождь всегда и везде Вождь, а поэтому Вам советую принять это как должное и не говорить так».

При данном разговоре присутствовала Д. и художник Г., который пытался замять его и смягчить остроту его.

Кроме художников в мастерской работали столяры, которые в данный момент отсутствовали. Об этом знал и М., которому я сообщил при встрече в парке культуры им. Горького.

17/X 51 г. Член ВКП(б) [Подпіс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 100, арк. 261.


Вынікі разгляду ліста не захаваліся.

№ 68

В редакцию Центральной газеты «ПРАВДА»

гор. Москва 40, ул. Правды 24

УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ РЕДАКТОР!

Великий вождь народов Иосиф Виссарионович товарищ СТАЛИН на XII-м партийном съезде (в апреле 1923 года) в заключительном слове по отчетному докладу о печати сказал: «ПЕЧАТЬ ДОЛЖНА РАСТИ НЕ ПО ДНЯМ А ПО ЧАСАМ — ЭТО САМОЕ ОСТРОЕ И САМОЕ СИЛЬНОЕ ОРУЖИЕ НАШЕЙ ПАРТИИ» (Сочинения. т. 5, стр. 235). А в городе Минске Белорусской ССР Союзпечать Министерства связи СССР цитату товарища СТАЛИНА о печати цитирует по разному. У киоска Союзпечати № 7 по Советской улице (около кино-театра «Первый»{58}), цитата товарища СТАЛИНА произведена дословно, а у киосков № 10 (в правом крыле Дома Правительства БССР) и у киоска № 2 по улице Энгельса (около драмтеатра им. Янки Купала) — цитату товарища СТАЛИНА Союзпечать цитирует: «Печать должна расти не по дням, а по часам, это самое острое и самое сильное орудие нашей партии». То есть слово оружие заменено словом орудие. Прошу Вас, если это можно разъясните мне почему это так?

Пенсионер МВД Н.

10 декабря 1951 года гор. Минск

ул. Карла-Маркса дом № 74, кв. № 6


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 112, арк. 130.


Загадчык аддзела прапаганды і агітацыі ЦК КП(б)Б інфармаваў аддзел лістоў рэдакцыі газеты «Правда» аб тым, што Мінскі гарадскі аддзел «Саюздруку» пры афармленні часткі шапікаў у 1946 г. карыстаўся іншай чым Н. першакрыніцай, а менавіта зборнікам «Большевистская печать. М.», дзе было ўжыта слова «орудие», але цяпер памылка ўжо выпраўлена.

№ 69

Депутату Верховного Совета БССР

col1_0К.П.б. Б. т. Потоличеву

от рабочего цеха ковкого чугуна Минского Автозавода

Л. Якова Федоровича, прож. ТЭЦ-3 д. 4 кв. 6.

Заявление

Прошу разобрать мое заявление по нижеследующему вопросу, а именно 10/IV-51 г. с 18 часов вечера в нашем цехе производилась выплата зарплаты рабочим и я занял очередь что-бы получить деньги т. к. сильно нуждался последними имея семью из пяти человек и хотел получить именно в этот день и при том это было не в мое рабочее время. Минут через 30 пришли рабочие нашего плавильного отделения и встали возле очереди разговаривая между собой. Моя очередь в это время подошла совсем блиско и я уже находился пятым человеком от кассы. В это время явился сюда начальник нашего цеха ковкого чугуна т. С., подошел к стоявшим рабочим и рукой схватил за пальто воротника и силой оттолкнул в сторону рабочего цеха Л., затем схватил за грудь плаща сталевара В. и пытался оттянуть его в сторону, вслед за ним схватил рукой за плечо возчика т. К. и стал ругатся матом то, что им здесь нужно и, что деньги сегодня не получите. Возмутившись таким поведением нач. цеха т. С., рабочие отошли в сторону. Затем т. С. подошел ко мне где я стоял в порядке очереди среди женщин и спросил меня чего я здесь стою. Я во всю очередь вежливо ответил что хочу получить деньги т. к. имею свободное от работы время и что притом деньги выдают не строго по отделениям, а всем. Тогда т. С. ударил рукой меня в грудь и я ударился спиной и головой о железную дверь и лестницу и снова стал в очередь. Т. С. снова толкнул меня в грудь, но я устоял на ногах и сказал что-вы здесь хулиганите, и что силу и оружие применяли на фронте, а ведь здесь цех-завод. И за это он силой ударил меня в грудь и я больно ударился снова о кромку двери и о лестницу. Тогда самому стало плохо и чувствуя что-бы не было что-либо плохого я вышел из цеха. Все рабочие были возмущены поведением нач. цеха т. С., который был в нетрезвом виде т. к. от него самого пахло водкой.

А по этому обращаюсь к вам спросьбой о применении мер к т. С., т. к. он не пользуется авторитетом среди нас рабочих, а является просто насегодняшний день хулиганом, матершинником, на вопросы и жалобы рабочих не реагирует. О выше изложенном могут подтвердить рабочие цеха. В моей просьбе прошу не отказать.

К сему [Подпіс]

11/IV-51 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 106, арк. 135–136.


Скарга Л. разгладалася парткомам Мінскага аўтазавода. Па выніках разгляду начальнік цэха С. быў зняты с пасады, яму была вынесена партыйная вымова.

№ 70

Тов. Патоличев! От имени ряда рабочих и служащих Минского автозавода, мы хотим Вам задать один вопрос: долго ли будет продолжаться такая «свободная торговля мукой»? при этой торговле получается, что у кого есть «блат» в магазине, или он сам большой начальник, то он бере по 8-10 кульков, а если ни того ни другого нет, да еще все члены семьи работают и не могут сутки стоять в очереди значит остаются совсем без муки. Может быть в городском районе это и не так, но у нас на автозаводе точно так. Например, я и жена работаем, и мы не взяли ни грамма, а у соседа жена домохозяйка, спекулянтка — она за два часа принесла 16 кульков.

После работы в 6 часов мы с женой стали в очередь, но простояли до 12 ч. ночи и муки не взяли, а у нас на глазах вышел с черного хода начальник ЖКО автозавода т. В. и вынес 8 кульков, но на этом он не успокоился и полчаса спустя вернулся с женой и вынес еще 5 кульков. Также не растерялся и председатель заводского комитета, который только и знает, что вместо работы пьянствует, а тут мы глядим тов. С. несет 6 кульков муки, да примеров можно привести много. Так вот, мы просим Вас, чтоб нам давали хоть талоны на один кулек, но каждый кто работает в следующий раз, когда будут давать смог бы получить хоть один кулек.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 109, арк. 188.


У кастрычніку 1951 г. праверку ананімнай скаргі праводзіла гандлёвая інспекцыя па Мінскай вобласці. Фактаў закрытага гандлю мукой на Мінскім аўтазаводзе яна не выявіла, але абяцала загадчыку планава-фінансава-гандлёвым аддзелам ЦК КП(б)Б «узмацніць кантроль за прадпрыемствамі гандлю, якія размешчаны на аўтазаводзе».

№ 71

УПОЛНОМОЧЕННОМУ ВЦСПС ПО БЕЛОРУССКОЙ ССР тов. БЕЛЬСКОМУ{59}

КОПИЯ: СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(б)Б тов. ПОТОЛИЧЕВУ

рабочих-поваров столовой № 18 треста столовых и ресторанов гор. Минска

(гор. Минск, Красное Урочище, здание прессового цеха Минского Автозавода)


Мы, рабочие-повара столовой № 18 обращаемся именно к Вам потому, что наши письма в адрес Министерства торговли БССР и в редакцию газеты «Советская Белоруссия» никаких результатов не дали. Администрация нашей столовой грубейшим образом нарушает элементарные правила внутреннего распорядка и основные законы о труде, а именно:

Мы работаем по 24–26 часов без отдыха затем 20–22 часа отдыхаем и вновь заступаем к работе;

Выходными днями (дни еженедельного отдыха и общие праздничные дни) мы не пользуемся, т. к. нас заставляют работать у плиты, либо дежурить на кухне;

За сверхурочные часы работы нам по закону положено вознаграждение за первые два часа в полуторном размере, а за последующие часы в двойном размере. Однако, администрация никакого графика-учета нашей сверхурочной работы не ведет и не думает ни одного рубля нам оплатить и никакого отгула нам также не представляет, хотя по закону компенсирование сверхурочных работ отгулом не допускается(ст.1 Постановления ВЦСПС от 29.VII-1934 г. — «Бюллетень ВЦСПС» 1934 г. № 15).

Мы три недели тому назад обратились в РКК{60} при тресте столовых и ресторанов, наше официальное заявление осталось без рассмотрения и никакого ответа мы не получили, а по закону наше заявление должно было быть рассмотрено в 3-х дневный срок.

Мы советские люди-трудящиеся верим в правоту наших требований, просим Вас положить конец грубейшим нарушениям революционной законности, защитить наши интересы и в случае отказа администрации столовой и нашего треста урегулировать наши требования мирным путем, просим поручить Вашему представителю в соответствии с п. 10 ст. 151 КЗОТ (комментарий 1947 года стр. 236) защитить наши интересы путем пред’явления иска в н/суд об оплате за сверхурочные работы нам каждому за последние три месяца.

О результатах просим Вас нам сообщить по адресу: г. Минск, Красное Урочище, ул. Челюскинцев дом № 24 кв. 7 для К. [Подпiсы]

Примечание: Ответ просим дать на домашний адрес, т. к. наши письма, адресованные на адрес столовой «любопытными» работниками администрации и бухгалтерии вскрываются.

16 августа 1951 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 102, арк. 326.


Пасля праверкi рэспублiканскiм камiтэтам прафсаюза работнiкаў дзяржгандлю i грамадскага харчавання нармальная работа повараў была наладжана, звышурочныя выплачаны.

№ 72

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КП(б) БЕЛОРУССИИ 14/VIII-51 г.

Копия редакции газеты «Советская Белоруссия»

ПОД КРЫЛЫШКОМ ТОРГОВОГО ИНСПЕКТОРА

Магазин № 21 Сталинского райпищеторга города Минска расположен по Могилевскому шоссе. Его услугами пользуются жители поселка Комминтерн{61} — рабочие станкостроительного завода имени Ворошилова{62}, велосипедного и авто-ремонтного заводов, фабрик имени Крупской и «Коммунарки». В этом магазине совершают покупки также приезжие труженники колхозной деревни Минского, Руденского, Червеньского и других районов Минской области. В магазине ежедневно большой приток покупателей. Пользуясь этим, работники магазина систематически нарушают правила советской торговли. Они недовешивают отпускаемые продукты, очень часто завышают существующие государственные розничные цены на многие продукты питания. Здесь нередки случаи, когда масло стоимостью по 28 рублей продается по 32 рубля, баранки по 8 рублей реализуются по 10 рублей, сухари простые стоимостью 8 рублей отпускаются покупателям по 10 рублей 30 копеек за килограмм.

Возмутительный случай произошел в магазине на этих днях. Сюда был завезен окунь горячего копчения двух сортов: первого сорта по цене 10 рублей 30 копеек за один килограмм и неразбор по цене 9 рублей 40 копеек. Сюда же поступила и щука, также двух сортов: по цене 12 рублей и по цене 8 рублей за килограмм. И когда продавец начал отпуск рыбы покупателям вся эта рыба получила совершенно иную цену, т. е. реализовывалась под одну мерку, по ценам высших сортов. Рыба неразбор продавалась по цене 10 руб. 30 коп. По цене завышенной на 90 копеек. Щука — по 12 рублей, цена завышена на 4 рубля. Произошло справедливое возмущение покупателей. К прилавку был вызван зам. директора магазина Ш. Покупатели попросили показать накладную на полученную рыбу. Последний, пренебрегая справедливым требованием советских покупателей, наотрез отказался показать документацию на полученную рыбу. Больше того, он грубо ответил покупателям: «Это не вашего ума дело». Тогда, компетентные в деле советской торговли покупатели обратились в Белорусскую торговую инспекцию Министерства торговли СССР и попросили выслать в магазин своего представителя для уточнения цен и принятия мер. Спустя часа полтора в магазин № 21 прибыл старший инспектор торговой инспекции тов. К. Ему было вручено письменное заявление покупателей о завышении цен на продаваемую копченую рыбу. Десятки покупателей, находящиеся в это время еще в магазине, с возмущением устно заявляли о явном завышении цен и показывали экземпляры рыбы, за которую значительно переплачивали. Последний выслушал покупателей и обещал разобраться по существу дела. Скоро он удалился в контору дирекции магазина. Жулик Ш. быстро обработал незадачливого инспектора торговли К. и последний через непродолжительное время уже помогал жулику сочинять объяснения по-поводу правильности продажи рыбы.

Вместо того, чтобы привлечь к строжайшей ответственности жулика Ш., К. взял его под свое крылышко. Больше того, он начал обвинять честных покупателей, пытавшихся разоблачить проходимца Ш. заявляя так:

— Что же вы хлопали ушами, почему не составляли акта, когда получали рыбу с весов?

Между тем, К. были предъявлены все экземпляры продаваемой рыбы и были указаны отпускные цены на каждый из них. Честному советскому контролёру оставалось составить акт и направить в надлежащие инстанции. Однако он этого не сделал.

Сотни покупателей — жители поселка Коминтерн возмущены поведением представителя государственной торговой инспекции тов. К. Население этого района пришло к выводу, что жаловаться торговой инспекции бесполезно так, как отдельные ее работники не желают наводить порядок в торговой системе. И не случайны сейчас заявления большинства покупателей:

— Тяжело бороться с жуликами, если их берут под свое крылышко свыше.

Л., П., рабочие завода имени Ворошилова, В., домохозяйка.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 101, арк. 67–69.


Па вынiках праверкi крамы № 21, арганізаванай ЦК КП(б)Б, на Ш. было накладзена спагнанне, прадавец той жа крамы Г. звольнена з працы.

№ 73

Секретарю ЦК КП(б)Белоруссии

Со снятием урожая и досрочным выполнением и перевыполнением Государственных планов по хлебопоставкам в 1950 году казалось бы в продовольственных магазинах города должна появиться кой какая крупа, как перловка, ячневая, фасоль, горох, пшено и т. д. Рыбные изделия, как сельдь кроме по высокой цене в 19 руб., в 20 руб., 25–30 руб. кгр в продаже имеется, что касается в 5 руб., 6–8 руб. кгр. — в эту цену вовсе не бывает. Спрашивается, как низовому рабочему, строителю, железнодорожнику, а также колхознику, с низкой зарплатой служащему чем можно питаться, как кроме картофеля без крупы не считая жиров и мяса. Сахарь мы видели в магазинах только до Нового года. Мое предложение сводится к следующим мероприятиям, а именно: целесообразнее было бы уменьшить выработку пива, на которое уходит в сутки десятки тонн ячменя и начать выработку из этого же ячменя крупы перловой и ячменной, чтоб мог рабочий, железнодорожник, колхозник, служащий переменить себе меню. Пиво я считаю как напиток, употребляющий после еды и кому карман позволяющий, а рабочему, колхознику нужно раньше поесть. Если возьмем прошлые годы 1948-49 г. с крупой дело обстояло гораздо лучше, чем в настоящем году. Чем это об’ясняется и что за причины никому не известны. Просим Вашего вмешательства по данному вопросу.

Газоэлектросварщик Главминстроя стахановец В.

5/І-1951 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 125, арк. 254.


31 студзеня 1951 г. інструктар планава-фінансава-гандлёвага аддзела ЦК КП(б)Б паведамляў кіраўніцтву, што В. быў выкліканы на размову ў аддзел, пасля якой заявіў: «Я зразумеў, што высунутая мной прапанова няслушная, трэба не скарачаць вытворчасць піва, а пашыраць…».

№ 74

СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(б)Б тов. ГОНЕНКО{63}

В связи с тем, что я по своему положению не могу лично иметь беседу с Вами решил написать несколько слов. Ч. Александр Иванович работает Управляющим Белорусской Конторы «ГАСТРОНОМ». Эта должность является авторитетной и нравственной. Жена его во время немецкой оккупации находилась в гор. Минске, раскатывалась с немцами, пользовалась у немцев очень большим авторитетом. Если Вы займетесь проверкой по настоящему Вы еще кое что установите больше. После чего сделаете вывод о нем и о жене и их работе на которой они работают в настоящее время.

Иванов


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 109, арк. 22.


Па ананімным лісце ЦК КП(б)Б была наладжана спецправерка Ч., вынікі якой невядомы.

№ 75

Уважаемый тов. Патоличев Н. И.

Обращался во многие инсстанции, но безрезультатно. Прошу вас обратить внимание на затронутый мною вопрос.

Работаю ветврачем бактериологической лаборатории Минского Мясокомбината. По моей специальности работаю свыше 20 лет. Во время работы на Минском Мясокомбинате в означенной должности своими исследованиями заставлял хозяйственников в корне перестроить процесс производства детского гематогена который до меня выпускался бактериально загрязненным. Изодня на день своими анализами вскрывал грязь, антисанитарию, загрязнение колбасных и др. изделий, добивался чтобы мясопродукты нашего производства отличались высоким санитарным благополучием.

Но как это ни странно все мои стремления к поднятию санитарной культуры нашего производства наталкиваются на упорное нежелание у руководства мясокомбината понимать и уважать наши требования. Мало этого любое заключение врача лаборатории берется в штыки руководством мясокомбината, а иногда расценивается им как вредительство со стороны врача. Вот следующие факты:

На протяжении 1948–1949 гг. в детский гематоген, в нарушение всех инструкций примешивалась под видом пищевого альбумина{64} сжиженная сухая кровь. Когда мы потребовали прекратить подобную вредную работу, руководство комбината меня не поддержало, а наоборот снизило мне оклад.

1950 год май месяц. В детский гематоген вместо сливок или цельного молока, предусмотренных по инструкции, стали примешивать створоженный обрат,{65} который давал завышенные выхода. Лаборатория подняла голос протеста против этой фальсификации, тут же руководство мясокомбината написало в министерство отношение что якобы ничего подобного не было и лаборатория не права. Но при проверке на месте специальной комиссией факты полностью подтвердились, а администрация (П. и др.) отделались незначительными взысканиями.

1951 год. В связи с поступлением на мясокомбинат худого скота и неправильной санитарной обработки его в убойном цехе наша лаборатория стала обнаруживать бактериальное загрязнение колбасных изделий. При анализе причин нами установлено, что варка колбас происходит без соблюдения необходимого времени (варочное отделение не имело часов и не освещено чтобы можно было проверить температуру в котле). Все это приводило к загрязнению колбас. В ответ на мое справедливое требование устранить недостатки в производстве, администрация комбината об’явила гонения против меня, мне снова снизили оклад на 40 %, лишили возможности пользоваться специалистом по регулировке аппаратуры и этим самым дезорганизовали работы всей бактериологической лаборатории мясокомбината.

Мало этого главный инженер мясокомбината т. К. публично назвал всех врачей мясокомбината вредителями производства, после того как ветврач отказался подать на убой непроверенных животных с ненормальной температурой. Население города Минска вправе получать от Минского Мясокомбината мясопродукты высокого качества. Мясокомбинат в состоянии выпускать продукцию высокого качества, но руководство мясокомбината дезорганизовав ветеринарно-санитарную службу на комбинате поставило под угрозу наше санитарное благополучие.

Прошу Вас помочь навести порядок в санитарной службе на мясокомбинате гор. Минска.

Ветеринарный врач лаборатории Минского Мясокомбината Н.

5 мая 1951 года


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 104, арк. 228.


Праверкай гаркома КП(б)Б факты антысанiтарыi на камбiнаце пацвердзiлiся. Аўтар лiста загадам мiнiстра мясной і малочнай прамысловасцi за п’янства на працоўным месцы i абслугоўванне прыватных клiентаў з Чэрвеньскага рынка быў пераведзены ветэрынарным урачом у саўгас «Зялёны луг».

№ 76

Cекретарю ЦК КП(б)Белоруссии тов. Чернышёву{66}

от учащегося Республиканской партшколы при ЦК КП(б)Б

М. Григория Петровича

Товарищ секретарь!

В своем письме, я хочу Вам донести о беспорядках, которые творятся в пригородных поездах на перегоне Минск-Пуховичи. Занимаясь на первом курсе, я пользуюсь квартирой в г. п. Руденске, и ежедневно езжу пригородным поездом; 12-и часовым на Минск когда еду на занятия, а в 18–20 или в 20–45 по окончании занятий еду в Руденск. Поезд, который отправляется с Минска на Пуховичи в 18–20 всегда переполнен. В числе пассажиров, с работы к месту жительства едут рабочие заводов, студенты и много рабочих и служащих — железнодорожников. И вот, некоторая часть железнодорожников — особенно из молодежи — часто находится в нетрезвом состоянии, особенно в субботу и ведет себя в поездах вызывающе, и по отношения к своим товарищам и к пассажирам, что вызывает со стороны пассажиров законное возмущение.

Во-первых, там где собралась группа железнодорожников там картежничество, шум, матершина по всему вагону. За последнее время участились случаи драк. Дерутся люди в железнодорожной форме. Причем, каждая драка кончается кровопусканием, полным переполохом в поезде. Вагон, где началась драка пустеет, люди бегут в другие вагоны, женщины плачут. Ряда таких сцен я сам свидетель. Я не могу сейчас точно описать каждый случай, ибо не вел учета, но для документальности приведу хулиганскую выходку 24 марта 1951 г., которая и толкнула меня писать Вам, учитывая возмущение пассажиров и их просьбу «сообщить начальникам».

Поезд, который отправился из Минска на Пуховичи в 18–20, не прошел и 20 км, как был остановлен 4 раза стоп краном. Почему? Оказалось, пьяная группа хулиганов в железнодорожной форме, среди которых раздавались фамилии К., С., в вагоне № 3 затеяли между собой драку, в ход пустили ножи, а один из них, недовольствуясь этим начал избивать пассажиров. Пассажиры спасались кто как мог. У места драки, как и всегда, не оказалось железнодорожной милиции или она потворствовала этому, ибо хулиганы преспокойно бегали из вагона в вагон, ища новых выходок.

Пассажиры законно требуют, чтобы их оградили от хулиганских выходок некоторых служащих железной дороги. Причем, эти факты говорят и об отсутствии воспитательной работы с молодыми рабочими и служащими ж-д, проживающих в деревнях. К этому надо добавить на мой взгляд и то, что рабочие железной дороги садятся в вагоны в грязной, испачканной мазутом и маслом одежде, чем загрязняют сидения, одежду других пассажиров. Описывая это, я думаю будет дано соответствующее указание Управлению ж-д.

Член ВКП(б)

24. III 1951 г. [Подпіс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 106, арк. 275.


Ліст М. разглядаўся кіраўніцтвам Мінскага аддзялення Заходняй чыгункі. Факты, выкладзеныя ў лісце, ў цэлым пацьвердзіліся. З мэтай барацьбы з хуліганствам на чыгуначным транспарце былі мабілізаваны камандны склад аддзялення чыгункі, супрацоўнікі аховы МДБ, вайсковая камендатура.

№ 77

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КП(б)Б

Не к лицу коммуниста писать ананимное письмо, но обстоятельства заставляют меня к этому, горя желанием за лучшее будущее своих детей.

Меня очень удивляет безразличное и хладнокровное отношение руководящих органов к царящему в Минске открытому хулиганству, жульничеству, воровству и зарождающемуся открытому бандитизму, которое если не будет прервано на пути его развития, то очень трудно будет искоренить в последствии. Странно то, что группы до 10–15 человек из молодежи (особенно у вокзала и вагонах трамвая), на глазах у всех тащат из карманов, сумок, отнимают сумки у женщин, снимают часы с рук и т. д. — на глазах у постовых милиционеров, безучастно отворачивающихся от происшествий, и считающих очевидно своей обязанностью только, что вывести из трамвая пассажира за нарушение порядка при посадке или выходе и взять с него штраф или отвести в отделение милиции. Население города исключительно позорно отзывается по адресу милиции, называя их участниками дележек добыч жуликов за день. А ведь без милиции население ни чего неможет сделать ибо при попытках к обороне отдельные граждане получили удары с ранением в голову, т. к. у каждого из участников этих шаек обязательно лезвие в руке или что либо металлическое.

Неужели органам МВД не пора повернуться лицом к насущным потребностям порядка и быта города. До каких пор милиция будет питать недоверие чесных граждан к ним, пора им оправдать себя честной работой и оградить мирный труд народа столицы и особенно приезжающих колхозников.

12. 9. 1951 года

гор. Минск


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 109, арк. 76.


Па ананімцы Міністэрства дзяржаўнай бяспекі БССР правярала стан аператыўнай работы ў гарадскім упраўленні і аддзяленнях міліцыі г. Мінска. Па выяўленых недахопах быў прыняты шэраг мер, у т. л. умацоўвалася палітычна-выхаваўчая работа сярод работнікаў міліцыі.

№ 78

тов. Патоличев!

Как коммунист я не могу обойти молчанием такой факт: в Минске и ряде других городов Белоруссии развелось столько нищих, что диву даешься, откуда они берутся? Когда проходишь по городу и тебя атакуют на каждом углу просящие, то становится неприятно, но когда вникаешь в суть дела, кто эти нищие и видишь, что они собранные деньги тут же пропивают то становится уже невыносимо.

Но новому, свежему так сказать человеку попавшему в Минск становится не посебе и он невольно задает вопрос: что это в самом деле нищие или «нищие» в кавычках что эта демонстрация бедности — это лженищие, но своим паскудным видом и что они все-таки просят подаяние, они наносят нашему делу, нашему народу очень большой вред. Ведь мы же построили социализм и строим уже коммунизм, а «как это совместить с существованием нищих» спросит какой либо иностранец, да не только иностранец, это отвратительно действует и на наших людей, вредит делу воспитания ком. морали.

А в г. Бресте, что делается. Тут уж не только противно но и обидно за свою страну. Ведь через Брест едут множество иностранцев, туда и обратно. И как только он ступил на Советскую Землю он на вокзале видит нищего просящего подаяние. Скажите на что это похоже. Если хотите этого «нищего» может быть специально посадили чтобы сфотографировать и потом дать в иностранной газете.

Подумайте об этом. Это не праздный вопрос. Я не оправдываю этого, что у нас просят подаяние. Ни с точки зрения экономической, тем более политической. Вмените в обязанность милиции, чтобы она убрала к чорту этих нищих и не было бы позора. А то ведь каждый честный человек возмущается.

Прошу меня извинить тов. Патоличев. Но моя совесть патриота коммуниста подсказала написать вам это письмо.

С ком. приветом член ВКП(б) С.

г. Минск


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 102, арк. 69–70.


19 лiпеня 1951 г. Савет Міністраў СССР прыняў пастанову аб рабоце дамоў iнвалiдаў i лiквiдацыі жабрацтва. Дадзены лiст у кантэксце пастановы абмяркоўваўся на паседжаннi адмiнiстрацыйнага аддзела ЦК КП(б)Б i ў пракуратуры рэспублiкi.

№ 79

Председателю СМ СССР

тов. Иосифу Виссарионовичу Сталину

от рабочего-изобретателя

Ф. Алексея Фёдоровича,

проживающего по адресу г. Гродно

ул. Красина д. № 3.

Ваша искренность, Иосиф Виссарионович и простота души к простым людям всего мира возбудили в моей душе мужество оторвать Вас на несколько минут от государственных дел и изложить мою просьбу лично Вам. Прошу простить за беспокойство.

Ваше учение Иосиф Виссарионович возбудило сознание простых людей и дало им возможность сегодня разбираться в полезном и бесполезном, ценном и бесценном, хорошем и плохом.

Я, простой рабочий, с наклонностями в области изобретательской работы, задался целью быть настоящим изобретателем и также горю желанием принести пользу любимой Родине.

В области изобретательства я проработал довольно много над собой и добился небольшого успеха. В 1937 г. я был победителем Всесоюзного конкурса в области техники, за что получил соответствующую награду от нашей Родины и Партии. Мне была присуждена 2-я премия в размере 7 000 руб. Но я не остановился на достигнутом и продолжал работать над собой и над рядом проектов, которые также имели успех.

Однако, чем больше я хочу вплотную подойти к моей цели, тем больше затруднений я встречаю на своём пути. Эти затруднения не вызваны моей неспособностью разработать то или другое новшество в области техники, а подходом людей, стоящих выше меня по положению, к моим проектам. Я хочу описать Вам, Иосиф Виссарионович, судьбу одного моего изобретения, именуемого «Комбинированная машина для производства трудоёмких работ».

«Комбинированная машина для производства трудоёмких работ» основана на принципе отбора полезного трения от колёс ведущей оси автомобиля и является приспособлением использующим двигатель автомашины всех систем. Машина предназначена для выполнения работ до 30 наименований в независимости от условий производства работ, как в черте города, так и в сельской местности. Выполнение разнообразных работ обеспечивается путём смены и перемещения рабочих органов машины. Основная цель моей машины — использовать двигатель автомашины во всех случаях и в подавляющем большинстве при стоянке, т. е. при погрузке и разгрузке охватив наиболее трудоёмкие работы и заменить труд рабочего машиной, которая даст экономию до 0,5 мил. человеко-дней в сутки и повысит производительность труда в 2–7 раз.

При оформлении моего изобретения на приоритет я встретил недобросовестный подход к делу. Изобретение моё зарегистрировано на приоритет 11 мая за № 417881-1 тп. Я стал ждать результаты рассмотрения моего проекта Комитетом Гостехники СССР. От Гостехники СССР я получил отрицательный ответ и решение Комитета Гостехники СССР об отказе в авторском свидетельстве и невозможности рекомендации моей машины к применеию. Мною дано опровержение Комитету Гостехники СССР и снова получен отрицательный ответ. Тогда я написал письмо в ЦК ВКП(б) на имя тов. Пономаренко{67} с просьбой создать более авторитетную экспертизу, которая совместно с автором рассмотрела бы изобретение. Моё письмо из ЦК ВКП(б) было направлено в Комитет Гостехники СССР, где Комитет не нашёл нужным выслушать справедливую критику рабочего-изобретателя и ограничился тем, что выслал третий отрицательный ответ. Я лич

но не согласен со всеми тремя ответами Комитета Гостехники СССР и считаю мотивы, на которые ссылается Комитет ничем не обоснованы, говорящие о не серьёзном подходе к решению судьбы моего изобретения.

Моё лично мнение о причине отрицательных отзывов Комитета Гостехники СССР следующие. Я сам рабочий и образование моё состоит из 3-х классов церковно-приходской школы. Специального технического образования не имею. По некоторым обстаятельствам образования получить не мог.

И вот когда рабочий-изобретатель к тому же малограмотный явился в Комитет Гостехники СССР с изобретением, имеющим большое значение для народного хозяйства нашей Родины, то вызвал протест среди членов Комитета, имеющих специальное образование и занимающих высокие должности — это и явилось основой отрицательного отношения Комитета к моему изобретению. Некоторые люди, занимающие высокие должности в науке, ещё не лишены чванства и не могут равнодушно относиться к важным изобретениям, сделанными простыми людьми и тормозят их продвижению, давая запутанные, неясные и порой ничем не обоснованные отводы изобретениям…

Желая оказать содействие экономическому развитию нашей Родины и, желая видеть плоды своего труда, осмелюсь просить Вас, Иосиф Виссарионович, оказать содействие внедрению моей машины в производство и дать возможность сделать опытную машину под моим руководством. Тогда смогу я заверить Вас, Иосиф Виссарионович, в том, что цель моя будет достигнута.

20. IУ. 51 [Подпіс]


НА РБ, ф. 4, воп. 65, спр. 4, арк. 160.


Пасля асабістага знаёмства з вынаходніцтвам Ф. супрацоўнікі транспартнага аддзела і аддзела машынабудавання ЦК КП(б)Б выказалі згоду з меркаваннем Камітэта тэхнікі СССР і адмовай у выдачы Ф. аўтарскага пасведчання.

№ 80

Зав. отдела агитации и пропаганды ЦК КП(б)Белоруссии

от чл. ВКП(б) (партбилет № 8250089),

инвалида Отечественной войны 2 гр. Д.

г. Гродно ул. им. Горького 17

Мне стало известно о том, что в редакции «Гродненская правда» был работник аппарата ЦК тов. Н. Мне не представилось возможности побеседовать лично с ним, а поэтому я решил изложить в настоящем письме о нижеследующем:

1. На посылаемые мною письма в редакцию нет никакого ответа; две недели назад я послал письмо, где указал факты безобразной постановки дела в торг. организ. города, плохой постановке соц. соревнования, антисанитарии в магазинах города; работники прилавка не изучают спрос советского потребителя, не борятся за культурное обслуживание и т. д.; это явилось результатом того, что работники прилавка не изучили доклад тов. Берия на торжественном заседании Московского Совета 6. 11. 51 г. и призывы ЦК ВКП(б).

В другом письме я сообщал о том, что облрадиокомитет не включает в программы передач по городской транс. сети чтение лекций и консультаций по радио в помощь изучающим марксистко-ленинскую тематику, организованных комитетом радиоинформации при Совете Министров СССР. Не секрет, что большинство трудящихся имеют на дому репродукторы, отсюда самостоятельно изучающие не имеют возможности слушать высоко квалифицированные лекции и консультации в помощь осваивающим основы марксистко-ленинской теории. Передача этих лекций и консультаций по транс. сети особенно важна, т. к. «Гродненская правда» в этом учебном году в серии парт. просв-я не напечатала на своих страницах ни одной колонки в помощь изучающему м-л теорию. Больше того, обл. радиокомитет не передает программы передач и работает без таковой. Мне непонятно почему эти сигналы не тревожат редакцию?

2. С другой стороны мне становится ясно такое отношение к письмам трудящихся, когда встречаешь работников редакции днем в 16 ч., пьяными. Это относится к тов. Б., который 10 окт. с. г. напился до такой степени, что избрал себе место в мусорном ящике на углу редакции, в центре города! Тов. Б. оскорблял прохожих вульгарными словами, а в руках держал партбилет. Допустимо ли, что бы ответственный работник редакции, коммунист мог терять моральный облик советского человека? С ним был и Михась В., так щедро расписанный на страницах «Гродненской Правды» как поэт Белоруссии. Тов. С. Абрам Абрамович, принимавший участие в этой пьянке постарался оставить пьяных т. Б. и Михася В. Они мне частенько встречались в городе в нетрезвом состоянии.

Вот и задумываешься стоит ли писать, что и когда ожидать от редакции, которая не внушает того доверия, которое питают массы, любят и уважают чутких, серьезных большевиков — ответ. сов. и парт. работников, работников большевистской печати.

Я инвалид и мне трудно писать, потому допускал сокращения в грамматике.

С ком. приветом [Подпіс]

7 дек. 1951 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 94, арк. 95–96.


У рэдакцыі «Гродзенскай праўды» была праверка Гродзенскага абкома КП(б)Б, падчас якой факты ў асноўным пацвердзіліся.

№ 81

Редактору газеты «Правда» от гр-ки К.

Убедительно прошу Вас сообщить, может ли распространяться газета среди населения в принудительном порядке?

В текущем году я в «Союзпечати» гор. Гродно выписывала газеты на целый год: «Правда», «Гродненская правда» и в принудительном порядке мне выписали республиканскую газету БССР на белорусском языке «ЗВЯЗДА», которую я не читаю, т. к. не знаю белорусского языка. Если бы я не выписала «Звязду», мне ни в коем случае не дали бы центральную «Правду».

6.12. с. г. я обратилась в «Союзпечать» с выпиской газет на 1952 год и мне также в принудительном порядке выписали «Звязду», без которой бы не дали центральной «Правды». На мои протесты со мной и не стали разговаривать.

Если бы я выписывала больше газет и журналов, не было бы обидным взять в нагрузку «Звязду», но я исключительно только выписала одну центральную «Правду».

Кроме того, если бы я выписывала газеты через свою организацию, в которой я работаю, то «Звязду» не обязательно выписывать, но мне удобнее получать газеты на дом.

Получается очень неудобно и не знаю с чьей стороны. В этом году редакция газеты «Звязда» прислала мне бланк с рядом вопросов: «Какие я использую статьи в своей работе» и т. д. Для того, чтобы не обманывать себя и редакцию, я откровенно написала, что белорусского языка не знаю, газету «Звязда» не читаю и т. д.

Прошу ответить по адресу: БССР, гор. Гродно, воинская часть 28360, К.

7 декабря 1951 г. [Подпіс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 94, арк. 122.


Гродзенскім абкомам КП(б)Б прадстаўніку Гродзенскага аддзялення «Саюздрук» было зроблена папярэджанне, К. была прапанавана іншая газета (замест «Звязды») на рускай мове.

№ 82

ЦК КП(б)Б

тов Потоличеву

от работников Гродненского

комбината стройматериалов

Заявление

Сообщаем Вам, что Гродненский комбинат стройматериалов в настоящее время выпускает сплошной брак кирпича. 75 % кирпича сваливается на свалку, и только 25 % отправляется на стройки и то плохого качества. Поэтому наш заработок очень мал, нет ни какой возможности работать и очень больно смотреть, что зря затрачивается рабочий труд и расходуются в пустую государственные деньги тов секретарь убедительно просим, прислать вашего предстовителя проверить факты на месте, и дать возможности нормально работать нам. В чем и просим не отказать в нашей просьбе

Фамилии мы свои неставим лишь потому что не нам чета и то стреском повыгоняли с комбината.

9.8.51 г. К сему Рабочие комбината г. Гродно.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 93, арк. 117.


Мiнiстэрства прамысловасцi будаўнiчых матэрыялаў БССР прыняло шэраг мер па паляпшэнню якасцi цэглы.

№ 83

Секретарю ЦК КП(б)Б тов. Патоличеву

от гр-на М., прож. Гродненская обл.

г. Волковыск ул. Новопроектная 16.

Жалоба

Я работаю в Волковысской школе № 2 завхозом ужо три года, ужо вот больше месяца нет в Волковыске черного хлеба, он есть но очень мало, для того чтобы достать булку хлеба нада затратить 3–4 часа, а то и то не достанеш, появились закрытые магазины. Вот я сегодня захожу в ларек № 13 от Горпищепромторга хлеб есть но мне не дала продавец она сказала что хлеб для райкома партии мне так приказали, словом таких магазинов и ларков появилось не мало, спрашивается что дальше будет, как дальше жить, я уже нитребую булок и белого хлеба, а хатябы был черны хлеб, надо падыматся в три часа ночи и ити захлебам станавится в очередь, и то ещо нидостанеш потому что таких как я сотки.

Дальше поперос в Волковыске ужо нет два месяца никаких, разве это правильно что поперос нет в нашей стране — нет, я уписваю газету Правду круглый год знаю, что наше правительство требует от районных работников, и у нас хлеба и поперос хватает, ежегодно здаем хлеба государству 6 с лишним миллиардов пудов и я должен думать о черном хлебе как его достать на другой день, лягу спать и думаю, разве это правильно делается, я думаю что нет, пусть нет круп разных, сахару, муки, мокороны, но хлеб черный должен быть, на рынке подорожало все в два раза, крестьяне т. е. колхозники получают хлеб в магазинах некоторых, а почему это так делается районные руководители об этом должны знать, не могу всего Вам описать. Я б хотел бы с кем-либо поговорить с вышими руководителями нашей республики.

Я это вынужден Вам написать жалобу ибо уже дольше нет терпения, сегодня ужинал без хлеба, и завтра низнаю ти дастану его.

Прашу Вас дать мне ответ.

Проситель [Подпіс]

25-XI-51 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 94, арк. 211–212.


Гродзенскі абком ВКП(б) даў распараджэнне крыху павялічыць фонды на хлеб Ваўкавыскаму гархарчгандлю.

№ 84

Секретарю Ц. К. К.П.(б) Белоруссии

От гражданина проживающего г. Барановичи

Новомышский тракт дом № 16 У. Ив. Ив.

16/XII-51 г.

Жалоба

Прошу Вас убедительно разобрать мою жалобу. С 1918 по 1925 г. я воспитывался в детском доме. После детского дома меня определили в школу Ф.З.У. в г. Вязьма. Окончив школу я поехал кочегаром на паровозе, затем пом./маш. и в 1931 г. получил право управления паровозом работал председателем М.К.{68} ст. Вязьма вся моя трудовая жизнь проходила в ст. Вязьма. В 1925 г. вступил в Комсомол в 1931 г. меня приняли в Партию. Вовремя отечественной войны за спасение раненых и государственных эшелонов на станции Вязьма меня наградили Значком Почётного железнодорожника за образцовую работу и доблесть в борьбе с германским фашизмом про это имеется статья в Комсомольской правде и Правде. Нашей родине угрожала опасность и я как член партии добровольно сознательно пошел в партизаны. В 1942 г. в мае месяце я окончил школу специальную за № 00129 в городе Москва. После окончания школы был послан с отрядом А. в тыл фашистов где выполнял все поручения участвовал в боях был выбран секретарем партийной группы где мне приходилось распространять листовки политическую летиратуру доклад тов. Сталина рискуя своей жизней. По поручению лично командира отряда А. меня послали на задание возвращаясь из задания от станции Лезна в Багушевские леса фашисты блокировали лес с большими трудностями нам удалось пробраться в отряд К. Заслонова в то время ишли усиленные бойи с фашистами и мы находились в окружении пошли на прорыв и попали на засаду после которoй осталось 17 человек из разных отрядов командования я взял на себя находились мы в небольшом лесу и по несколько раз в день приходилось вести небольшие бойи и ночью мы решили прорваться ну попав на засаду нас осталось 3 человека Л. Алик и Маруся У. истощенные измученные мы шли чтобы прорваться в лес в одном сарай мы прилегли отдохнут и когда стали выходить немного прошли нас обстреляли фашисты оружие мы сумели спрятать и меня и Л. Алика взяли в плен какие издевательства я перенесь очень трудно описавать да только скажу потерял все здоровье потерял сознание от побоев и очутился в яме где сидело около 50 человек всех нас увезли из этой ямы в город Оршу и посадили в барак № 1 внутри барака была смертельная камера в которую меня и бросили начались опросы издевательства все пытали чтобы я признался, но я партизан ну я несознавался. потом меня перевели на положение военопленного вовремя вывода на работу я сделал побег из лагеря ушел и стал пробираться в лес к партизанам пройдя из Орши около 80 километров в Касплянском районе в деревне Шылы меня изтащенного сонного поимала полиция и посадили в тюрьму в районе Каспля водили на работу под усиленом конвойи заставляли пилить дрова чистит канюшню это продолжалось 4 месяца примерно затем меня привели к зданию полиции сказали будешь мыт полы чистит уборную насит воду в бочки сдесь я начал создавать группу чтобы подорват склад боеприпасов и уйти в лес. К складу боеприпасов было трудно подойти мы решили заполит бункер от которого пламя должно перескочит на склад, бункер сгорел а склад остался невредим в фашистов поднялась большая паника. Ночью нас погрузили в две автомашины все эти люди считались неблагонадёжные и увезли в г. Витебск за городом поместили в лагер из лагеря водили под усиленный конвой строит дорогу сдесь я имел группу У. Сергея и П. Валентина с которыми украли у фашистов три винтовки и удрали в лес Ушатского района где соединились с группой из отряда Железняка в этой группе мы находилис около Бочейково в лесах затем соединились с Красной Армией командир этой группы отдал нас троих органам на поверку затем меня отправили в город Калинен где я прошел государственную проверку. После этого мне выдоли паспорт и освободили я поступил на работу в вагоностроительный завод г. Калинен где проработал до 1946 г. января м-ца затем нашел свою семью переехал в город Барановичи и поступил на работу на базу Дорурса{69} материально ответственным в качестве экспедитора, по приказу начальника Дорурса Минской ж.-д. меня перевели на должность зам. заведующего складом Дорурса Минской ж.-д. где я проработал 5 лет. С 1го ноября 1951 г. меня внезапно уволили с работы и в трудовой книжке поставили Уволин по пункту «а» ст. 47 К.З.О.Т. а в приказе написали связи с выездом базы из Барановичи в Минск а также сокращения штатной единицы тогда как на мое место приняли другова человека и штатная единица осталась на месте и все работники работают на своих местах Заявление обувольнении неподавал квартиру не требовал на транспорте я работаю 25 лет за свою работу награжден Значком Сталинского призыва Значком Почетного железнодорожника по работе неимею ни растрат а также и недостач считаю увольнение мое неправильным и прошу Вас восстановить меня на прежней должности и уплатит за вынужденный прогул Еще говорят что меня уволили по линии М.Г.Б. у меня один позор что я был в плену предателем изменником негодяем я небыл и небуду никогда, я обливаюсь слезами за такую обиду хватить мне терпеть я прошу Вас проверить меня четвёртый раз и тот кто возможно цукоет является сам неблагонодежным. Такое оскорбление и увольнение меня с работы отзывается и на моей семьи Семья моя состоит из 7 человек две дочки комсомолки отец жены за свою работу награжден орденом Ленина имею двух братьев обе коммунисты один учиться на курсах Ц.К. в городе Геленжик другой живет в Москве работает летчиком все мы воспитанники детского дома нас воспитала Советская власть мы ей служем честно. в оккупации из семьи и родных никто не был были эвакуированные все на Урал. Прошу убедительно разобрат маю жалобу дать возможность спокойно воспитыват моих детей. Я написал от чистого сердца все вам нескрывая нечего прошу сообщит результаты моей жалобы ибо безработным я немогу быть такое увольнение даже поразило всех работников базы.

К сему подпись


НАРБ, ф.4, воп. 65, спр. 71, арк. 94–97.


ЦК КП(б)Б рэкамендаваў кіраўніцтву чыгункі прыняць У. на работу па спецыяльнасці.

№ 85

20.7.51 г. ЦИКА В.К.П. б Белоруссии

от вет. Отеч. Войны З. Николая Ивановича

гв. старший лейтенант запаса

прибыл в БССР по заключению врач. комиссии

Прошу Вашего разрешения

Я обратился спрозбой в обласное и городское упровления М.Г.Б. чтобы миня прыняли в органы М.Г.Б. на работу. Мине отказали лиш потому что я безпортийный. Я остался огорчон и обижен. Ведь я с бедной крестянской семи отец мой отдал жиз за дело рабочего класа. Старшые братя также погибли в Революцию и в дни Отечественной войны. Я сам с 13 лет моей жизни работал на производстве и в дни Отечественной войны с 24 июня и по 13 апреля 1946 г. в Советской Армии, где миня вырастила Советская Армия от солдата до Старшего лейтенанта. А типерь я на физической работе. Не могу работать. А на административную работу прынимают комунистов. Чтоже мне делать. Прошу вашего ответа. Миня не приписуют и нет возможности работать чтобы я дал родине пользу и обеспечил свое существование. А посему прошу вашего указания и разяснения.

[Подпiс]

Я не имею постоянного места жительства и квартиры. Прошу ответ Главпочта Довостребования


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 104, арк. 110.


Вынікі разгляду ліста не захаваліся.

№ 86

7/V-51 г.

Секретарю Центрального Комитета партии тов. Патоличеву.

Ставим Вас в известность о грубейшем и самом циничном выступлении главного инженера завода имени Кирова т. Б. 5 мая на митинге завода по случаю подписки на заем, напоминающее времена Ивана Грозного. Он среди прочей ругани кричал рабочим: Раз вы ходите по советской земле так платите дань, продайте последние штаны и подпишитесь на заем. Затяните пояс еще на одну пуговицу и подпишитесь на заем. Не спорьте с Советской властью а то мы вас придавим и мы вас прижмем и т. д. и т. п. Этим выступлением возмущена вся общественность и весь коллектив завода. Отдельным рабочим он кричал: подпишись, б… на заем мать твою такую. Центральному комитету партии следует все это проверить и на это выступление реагировать.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 104, арк. 455.


Інцыдэнт разглядаў мінскі гарком КП(б)Б, у выніку чаго галоўнаму iнжынеру Б. «паставiлi на вiд».

№ 87

Центральному Комитету КП(б)

от коммуниста Г. Михаила Григорьевича,

проживающего г. Могилёв, Лупалово, Славгородский пер. д. 1

2/IX-51 года

Заявление

Доношу, что на Могилёвском мясокомбинате есть случай, который нельзя скрыть, о расхищении государственного имущества. 6/VIII-51 г. в 20:30 подошла машина директора мясокомбината к проходной будке. Мне было доложено, что в машине есть два больших пакета один — для директора т. Д., другой — для парторга тов. С. После тщательной поверке мною было установлено, что в этих пакетах находилась колбаса киевская, полтавская, мясо свиное копченое и один кусок сала. Общим весом 6, 5 кг. Эти случаи повторялись много раз. Расхищению способствует начальник колбасного цеха тов. В., она же является женой С. Этот факт я не мог пропустить потому, что эти люди наживаются за счёт производства и директор мясокомбината тов. Д. способствует этому, потому что он сам участник. Об этом факте я доложил заместителю начальника 4-ого отд. милиции майору С. Расхитители были задержаны вместе с автомобилем «Москвич». Все мясопродукты были изъяты у них. По расхищению на мясокомбинате образовалась группа под защитой коммуниста Д. Привожу примеры: За один июль м-ц С. вместе с женой заказали себе два коверкотовых костюма стоимостью обоих 2894 р. 87 коп., куплен ковёр 1130 руб, детская коляска 520 руб. Общая стоимость преобретения за один м-ц 4544 р. 87 коп. Тов. С. занимается и продажей деталей от автомашин. В июне была продана сердцевина радиатора в Грудиновский спирт. завод, за что получил вознаграждение спиртом. В августе продал траверсу переднюю рамы ГАЗ «АА» заведующей скорой помощи гор. Могилёва. Об этих фактах знает Д., но мер никаких не принимает. Я как коммунист, офицер запаса таких подобных случаев терпеть не могу, потому что за охрану имущества отвечаю я и не хочу чтобы потом меня ругала партия, что я не выполнил свой долг, как коммунист.

Я понимаю, чем больше у нас в стране будет богатств и запасов и не будет никто расхищать для корыстных целей, тем наша страна будет могуче и сильнее, тем мы быстрее построим наше коммунистическое общество. Сейчас для того, чтобы им выйти невинными, они готовят для меня ловушку. Она заключается в следующем:

Шофер К. — родственник С. должен дать ложные показания вместе с охраницей М., что они видели как я ложил мясопродукты в машину вышеуказанных. Сейчас всех охраников, которые честно относились к сбережению государственного имущества перевели на другие работы, а на место их ставят своих, посредством которых можно ещё больше расхищать имущество. Об этом факте я написал заявление секретарю Обкома партии тов. К., начальнику «Белглавмясо» т. П., Центральный комитет КП(б)Б. Мер к расхитителям никаких не принято и они остаются на своих местах.

Меня по состоянию здоровья 27/VIII-51 г. направили лечиться в госпиталь инвалидов Отечественной войны и через полчаса после моего ухода был издан приказ об увольнении меня с работы, якобы ушедшим без разрешения. Я директора поставил в известность, но он ответил, что разговаривать с тобой здесь не буду, приходи ко мне в кабинет.

При проверке комиссии органами МГБ были найдены излишки в колбасном цеху, где начальник В. — 150 кгр сала. Все эти следы расхитители сумели замести. Прошу Вашего вмешательства.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 67, арк. 386–387.


Пракуратура Магілёўскай вобласці праводзіла праверку па лісту Г. Факты, выкладзеныя ў ім, не пацвердзіліся.

№ 88

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ ССР тов. СТАЛИНУ И. В.

23. IV-51 г.

Извените, что мы Вас беспокоим мы рабочие комбината уже раз Вам писали. В 1949 г. в г. Гомеле Белорусской ССР работал директором мелькомбината тов. Ф. При его участии и содействии было разворовано 12.000 пудов муки. Дело рассматривалось в местных организациях. Вместо того, чтобы привлечь Ф. к уголовной ответственности, решили посадить в тюрьму кладовщика и дело замазать. Мы считаем что это не справедливо. Просим Вас назначить новое следствие что бы следствием занимались кому положено.

Извените за беспокойстьво.

рабочие М., Б., Д.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 66, арк. 57.


Факты, выкладзеныя ў лісце, правярала Пракуратура БССР, крадзяжу мукі на камбінаце не было, але былі выяўлены халатныя адносіны да службовых абавязкаў, за што раней загадчык склада, крупчатнік і галоўны бухгалтар ужо атрымалі па 4, 3 і 2 гады пазбаўлення волі адпаведна.

№ 89

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ Большевиков

город Москва

ЖАЛОБА

Я С. Петр Устинович как член партии с 1941 года обращаюсь к своему Центральному Комитету партии и прошу Вас помочь мне в отношении моих личных вопросов касающиеся моей партийной жизни и повседневного повышения моего идейно-политического уровня.

Вопрос в том, что я с 1 декабря 1950 года переехал из Минской области города Борисова в Сахалинскую область для дальнейшей работы в органах милиции. В Белоруссии я имел пять подписных издательств, которые получал регулярно. Вовремя моего переезда я сам лично в Борисове в магазине култторга забрал свои учетные карточки и сам отвез их в Минский отдел подписных издательств сдал для пересылки мне в Сахалинскую область и перевода моих подписных издательств. Тогда как я прибыл 20 декабря 1950 года к месту работы и работаю в Макаровском РОМ МГБ Сахалинской области, а моих подписных издательств досего времени еще непереведены Минским отделом подписки.

Подписался я на следующие издательства.

Произведение Ленина, квитанция за № 7225 от 8/I-26 года, мною получено 30 томов.

Произведение Сталина, квитанция за № 24208 от 22/VIII-48 года, мною получено 12 томов.

Произведение Пушкина, квитанция за № 32261 от 21/I-49 года, мною получено 9 томов и остался получить один том.

Произведение Горкого, квитанция за № 13701 от 13/ XII-49 года, мною получено 5 томов.

Произведение Некрасова, на которое квитанция мною потеряна но учетная карточка мною в отдел подписки сдана для перевода, мною получено 8 томов. Следующие 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.

Но досего времени неимею своих подписных издательств и неполучаю, незнаю будут они переведены мне или нет Минским отделом подписки, я прошу Вас вмешаться в это дело и помочь в быстрейшим переводе моих подписных издательств. Я как коммунист желаю повышать свой идейнополитический уровень и учуся в партийной школе по изтории Партии с применением первоисточников, что мне необходимо в моей жизни литература и вообще коммунист должен читать литературу. Прошу мне дать ответ о результатах по адресу Макаровское РОМ МГБ Сахалинской области С. Петру Устиновичу. Жду ответа с нетерпением.

Подписку производил на все издательства в Борисовском культмаге у заведующего магазина тов. Ж.

28/III-51 [Подпіс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 66, арк. 318.


Дасылаць С. астатнія тамы падпісных выданняў было даручана Паўднёва-Сахалінскаму аблкнігагандлю.

№ 90

Секретарю ЦК КП(б)Б т. Патоличеву

Товарищ Патоличев, настоящем сообщаем Вам вопиющие безобразия существующие на ж. д. станции Столбцы. Проезжая группой товарищей 2.4-51 г. по железной дороге обнаружено следующее:

На станции Столбцы по расписанию поездов пригородных необходимо ожидать более пяти часов поезда.

В ресторане хлеб продают совершенно сырой непригодный к употреблению.

Приготовление пищи очень плохое.

Чаю, кофе, компот и какао совсем не приготовляют, объясняя тем, что в сахар кто-то подсыпал стекла.

Прохладительных напитков совершенно нет.

В ресторане мало столов и стульев, чтобы покушать приходится стоять в очередь.

Директор ресторана Г., вечером, когда народ ожидает поездов больше пяти часов, не в ресторане и не интересуется обеспечением трудящихся, пасажиров собирается более 500. При правильной организации буфета и ресторана можно увеличить выручку в 5 раз больше. Просим Вас проверить указанные факты, убидившись, принять меры по ликвидации вопиющих безобразий в торговой сети.

2. 4-51 г. [Подпісы]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 69, арк. 53.


У рэстаране была праверка, па выніках якой выяўленыя недахопы было даручана выправіць дырэктару.

№ 91

СЕКРЕТАРЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КП(б)Б

г. Минск Дом правительства

Обращаюсь с личной просьбой оказать мне содействие и оградить от преследований, которые я сейчас испытываю за критику, высказанную мною на заседании Ученого Совета Витебского Медицинского института в адрес моей непосредственной администрации дирекции института.

Осенью 1950 г. на заседании Ученого Совета указанного института я, как член Совета, выступил с критическими замечаниями о работе Дирекции Института, Витебского Горздравотдела и Облздравотдела, касательно вопроса об увеличении коек неотложной медицинской помощи и что ссылки на войну с фашистами надо забывать, а целесообразно, по назначению использовать отпускаемые средства по государственному бюджету. Председательствующий на Совете Института заместитель директора института профессор В. тут же на Совете ВУЗа заявил, что по возвращению из отпуска директора тов. Б. он доложит ему о моем выступлении, и заниматься ли дирекции улучшением постановки родовспоможения или готовить врачебные кадры?

Присутствующие на заседании указанного Совета Завед. Витебским Горздравотделом тов. М. и Завед. Витебским Облздравотделом тов. Д. в своем выступлении признали правильной мою критику. Сразу после возвращения из отпуска директора Медицинского института тов. Б. была создана комиссия для обследования работы занимаемой мною кафедры и моей работы, как профессора, заведующего кафедрой. Я обрадовался приходу комиссии, предполагая, что она пришла для изучения педагогического процесса с целью помощи и получения от нее ряда критических замечаний по существу учебной деятельности для быстрейшего устранения их.

В процессе работы комиссии было со всей очевидностью выявлено, что она занята вопросами склочничества и тенденциозной работой по заданию дирекции Витебского Медицинского института. Настойчивые требования застенографировать мои лекции были комиссией цинично отклонены. Несмотря на свой 25-летний стаж профессора и 10-летний ассистентский стаж по своей специальности, я каждую свою лекцию переживаю, боюсь слабо осветить какой-либо вопрос по анатомии человека с точки зрения материалистического учения Ф. ЭНГЕЛЬСА, И. П. ПАВЛОВА, МИЧУРИНА, ЛЫСЕНКОВА и друг.: приобретенные признаки, вызванные влиянием среды передаются по наследству; в послеродовом периоде человеческий организм в целом и отдельные его органы по аналитическому строению являются продуктом среды (Фрид. Энгельс, Диалектика природы, издание 1948 г. стр. 134–146); связь всех органов, как с точки зрения статики, а также и динамики с центральной нервной системой через проводники, — цереброминальной и вегетативной нервной системы. При разборе каждого органа, как правило, останавливаюсь на критике Вейсманизма,{70} Морганизма,{71} Менделизма{72} и Орбели{73}, как чуждых теорий в вопросах материалистического понимания строения и функций органов, при этом приводились литературные достижения нашей Советской науки по данному вопросу.

Порочная работа комиссии, обследовавшей заведуемую мною кафедру и беспочвенность составленного ею акта были единогласно подтверждены всем Советом Института, все члены Ученого Совета Института в своих выступлениях стали в оппозицию в отношении тенденциозности составления акта. Потерпев поражение в Ученом Совете, дирекция института использовала свои административные возможности и доложила совершенно односторонне о работе кафедры и лично обо мне приехавшему начальнику ГУМУ{74} Министерства Здравоохранения проф. Г. Последний без личных объяснений со мной, вместо назначения новой комиссии, неподчиненной дирекции Витебского Медицинского института, которая бы объективно оценила меня, как педагога и работу кафедры в целом, впал в ошибку и стал на небеспристрастную сторону дирекции института, игнорировав приказ Министерства Здравоохранения БССР, изданный несколько месяцев тому назад, выражающий мне и моему штату благодарность за хорошую организацию кафедры и постановку педагогической работы, а также игнорировал благодарность Министра Здравоохранения БССР и первого Зам. Министра Здравоохранения СССР, выраженную ими при обследовании моей кафедры в присутствии нашего директора и заместителя по учебной и научной части.

Пользуясь своим административным правом, без достаточных на то объективных и принципиальных данных тов. Г. заготовил приказ о снятии меня с работы, как не соответствующего своему назначению после 25-летней профессорской деятельности в медицинских ВУЗах, из которых я около 15 лет работаю в Витебском медицинском институте, имею ученую степень доктора медицинских наук и ученое звание профессора. Из этого можно заключить, что я в течении 34 лет профессорско-преподавательской деятельности при Советской власти неправильно занимал должность завед. кафедрой анатомии и только новый, ретивый администратор тов. Г., бюрократичный в своем стиле работы, попал под влияние директора Витебского Медицинского института, с которым у нас идут распри на личной почве.

Продолжая травить меня, при личном посещении мною в Москве тов. Г. нашел целесообразным по приказу освободить меня от занимаемой мной работы по личному желанию, но при этом в разговоре по телефону запретил директору Витебского Медицинского института выдать мне характеристику и тем блокировал меня и лишил возможности продолжать научную работу в других ВУЗах. В дополнении ко всему тов. Г. запретил начальнику УМУЗа{75} Министерства Здравоохранения РСФСР тов. Р., моему ученику по Воронежскому университету, перевести меня в какой-либо медицинский ВУЗ нашей родины.

На основании вышеизложенного, прошу Вас разобрать мой вопрос, создать авторитетную, беспристрастную комиссию в составе представителей советских и партийных органов для выявления истинного положения дела, мнение которой будет для меня окончательным.

Профессор [Подпіс]

15 мая 1951 г.

г. Витебск


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 81, арк. 290–292.


Ліст быў перададзены на разгляд Віцебскаму абкому КП(б)Б, які 2 чэрвеня 1951 г. паведаміў у ЦК КП(б)Б, што падстаў пераглядаць рашэнне аб звальненні О. няма, бо за ім былі заўважаны выпадкі павярхоўнага чытання лекцый, нездавальняючае кіраўніцтва навукова-даследчай працай, частыя выпадкі п’янства і элементы побытавага разлажэння.

№ 92

Редакции газеты «Правда»

Прошу разъяснить следующий вопрос. Правильно ли что в гор. Гомеле Белорусской ССР большинство изданий политической литературы завозится и распространяется на белорусском языке, издается областная газета также только на белорусском языке? На первый взгляд этот вопрос может показаться наивным для тех, кто не знаком с местными условиями. Дело в том, что город Гомель находится на окраине Белорусской ССР и население города в абсолютном большинстве разговаривает на русском языке. В городе работает 17 школ, из них только 5 белорусских, 10 средних учебных заведений и все они работают на русском языке. На русском языке работают все государственные, хозяйственные и партийные органы, все общественные организации, вся сеть партийного просвещения и политического просвещения комсомола. В имеющихся 5 белорусских школах, пединституте и педучилище преподавание также фактически идет на русском языке по всем предметам за исключением белорусского языка и литературы. И это понятно, так как русский язык является наиболее понятным, родным для населения города. Но с этим фактом почему-то не считаются, литература в гор. Гомель, особенно политическая, завозится в большинстве на белорусском языке. Такое положение по-моему является ненормальным. Вот некоторые факты.

Только в Центральном р-не гор. Гомель работает 25 политшкол в сети партийного просвещения в которых занимается более 400 человек, а учебников в помощь слушателям политшкол завезено незначительное количество на русском языке, на 8 слушателей один учебник, что серьезно тормозит весь ход учебы. В то же время в магазинах города полно этих учебных пособий на белорусском языке, но их почти никто не берет.

Второй пример. Для коммунистов и беспартийного актива занимающихся изучением основ марксизма-ленинизма необходимы произведения классиков марксизма-ленинизма. Но в городе на русском языке их явно недостаточно. Нельзя в книжных магазинах выписать или приобрести сочинения В. И. Ленина и И. В. Сталина на русском языке, трудно приобрести такие произведения на русском языке как книгу И. В. Сталина «О Великой Отечественной войне Советского Союза», доклад И. В. Сталина на 18 съезде ВКП(б), «Вопросы ленинизма» и т. д. В то же время на белорусском языке эти произведения имеются в избытке и не имеют спроса. Законное желание трудящихся изучать произведения В. И. Ленина и И. В. Сталина в оригинале не удовлетворяется.

Третий пример. Издающаяся областная газета «Гомельская праўда» на белорусском языке не полностью удовлетворяет запросы трудящихся города, особенно по теоретическим вопросам. Как правило редакция получает от авторов теоретические статьи на русском языке. Чтобы поместить их в газете редакция переводит их на белорусский язык, а чтобы пропагандисту воспользоваться этой статьёй ему необходимо из белорусского языка перевести на русский, а так как эта задача не под силу многим пропагандистам, то печатаемый теоретический материал в областной газете часто не используется.

Из этих примеров видно, что правильный большевистский принцип «…развернуть прессу, театры, кино и другие культурные учреждения на родном языке», в условиях гор. Гомеля применяются неправильно. На том основании, что гор. Гомель находится в Белоруссии издается областная газета только на белорусском языке, завозится много политической литературы на белорусском языке, не учитывается тот факт, что абсолютное большинство трудящихся гор. Гомель считают своим родным языком русский, этот язык им наиболее понятен и именно на русском языке они «…преуспевают в деле культурного, политического и хозяйственного развития».

Тяга трудящихся к русскому языку мне кажется вполне закономерна и препятствовать искусственно этому процессу нет никакой необходимости. Наоборот, недостаток политической литературы на русском языке, особенно классиков марксизма-ленинизма, в условиях гор. Гомеля может явиться тормозом коммунистического воспитания трудящихся. Целесообразно было бы часть тиража областной газеты «Гомельская праўда» издавать на русском языке.

чл. ВКП(б) Б. Николай Иосифович

г. Гомель. Пушкина 50 кв.

II/XI-1951 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 82, арк. 63–65.


Аддзел прапаганды і агітацыі ЦК КП(б)Б патлумачыў Б., што Гомельская вобласць па складу насельніцтва не ўяўляе выключэння ў БССР, таму літаратура распаўсюджваецца ў ёй, як і на астатняй тэрыторыі рэспублікі, на дзвюх мовах. Выданне часткі тыража абласной газеты на рускай мове ЦК палічыў немэтазгодным.

№ 93

Дорогие товарищи!

С тех пор, как окончилась Великая Отечественная война прошло уже 5 лет, а мы в Гомеле как мучились без электроэнергии, так и до сих продолжаем мучаться. С 1945 года все ремонтируют и ремонтируют электро-станцию, а она все хуже и хуже с каждым годом работает. То говорят и оповещают работники электро-станции о том, что два месяца не будет свету, лопнул кабел. Хорошо, думает народ, а после 2-х месяцев видимо кончится тьма и настанет свет, но непроходит после ремонта и двух недель перебойного снабжения электричеством, как снова уже ни кател, а бак, ни бак так что либо другое лопнуло. Либо когда перед Выборами в местные советы Депутатов Трудящихся каким то чудом зажглись лампочки в квартирах, то они зажглись поздно после 10 часов вечера, а гасли в 6–7 утра. Как-же рабочий пришедший с работы может культурно отдохнуть почитав газетку, а утром помыться и позавтракать без эл. света, когда и на дворе темно. Например где я проживаю в г. Ново-Белица по центральной улице им. В. И. Ленина № 229 в июле, августе, сентябре, октябре месяцах 1950 г. свету совершенно не было, ни одного дня, матевировали исправлением линии. В ноябре на праздник октября дали свет и на этом кончилось удовольствие. В декабре к Выборам дали свет. В январе уже этого года половина месяца был свет, а пол месяца не было. В феврале м-це почти совсем нет света. А когда приходит контролер выписывать абонентскую плату, то выписывает за весь месяц… Вот тут-то логики и нет совершенно. Я полагаю, что необходимо проверить в чем корень зла на Гомельской электро-станции, куда делись миллионные средства отпущенные государством на увеличение работоспособности гомельской эл. станции. Этим самым обозляют население, создают загадку, всевозможные антисоветские толкования и т. д. Прошу Вашего вмешательства ибо председатель горсовета Ш. на сессии горсовета так-же нерешил этот вопрос, заданный ему депутатами.

К сему К.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 84, арк. 184.


Інструктар аддзела цяжкай прамысловасці ЦК КП(б)Б праз Гомельскі абком адказаў К., што хутка, з павелічэннем працягласці светлавога дня, адключэнні электрычнасці ў Гомелі будуць спынены.

№ 94

Москва, Кремль. Иосифу Виссарионовичу Сталину

копия: Минск, ЦК КП(б)Б

учителя Городокской русской средней школы

гор. Городка, Витебской области БССР

К. Ивана Васильевича

Заявление.

Убедительно прошу Вас, дорогой друг и учитель И. В. Сталин и ЦК КП(б)Б положить конец волоките по делу моего сокращения с работы, которое я считаю незаконным, и дать мне возможность трудиться по моей специальности. Родился я в 1903 году в батрацкой семье Городокского р-на, в этом-же р-не протекло мое безотрадное детство, годы учебы и весь мой период трудовой деятельности — в школах Городокского р-на с 1922 года и по настоящее время.

Благодаря Великой Октябрьской социалистической революции и партии Ленина-Сталина, я стал человеком, получил педагогическое образование и стал педагогом, имеющим уже педагогический стаж 25 лет. На основании постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР о уведении персональных званий для учителей от 10 апреля 1936 года, я удостоен высокого звания учителя начальной школы. Мой педагогический труд я горячо люблю, добросовестно отношусь к своим обязанностям и в процессе всей своей педагогической деятельности я имел и имею хорошие результаты в учебно-воспитательной работе детей. В своем педагогическом труде я нахожу великое счастье жизни в нашей советской стране.

Исходя из этого, я до глубины души потрясен решением Городокского райОНО от 10 июня 1951 г. № 19 и которое утверждено Витебским облОНО от 30 июля 1951 г. о том, что я уволен с работы по сокращению комплектов в 1–4 классах школ р-на и области. В результате такого бездушного отношения ко мне я очутился безработным, потерявшим материальные предпосылки к жизни для самого себя и семьи состоящей из пяти человек из коих трое детей школьного возраста, крайне нуждающихся в моей материальной помощи. Пенсию за выслугу лет я еще не получаю, т. к. мое пенсионное дело находится еще в стадии оформления, а по состоянию своего здоровья к физическому труду не способен. Такая обстановка для меня и моей семьи является губительной. При решении вопроса моего сокращения по педагогической работе, Городокское райОНО и Витебское облОНО обошли приказ Министра Просвещения РСФСР № 360 от 25 мая 1951 г. в котором говорится о использовании сокращаемых учителей на других работах.

Ко всему вышеизложенному, меня постигла горькая участь очутиться на временно оккупированной территории немецкими захватчиками, что дало основание к циническому отношению к моей личности, доходящего до абсолютного курьеза по отношению меня со стороны отдельных руководителей госучреждений и некоторых лиц. Проработав в школе 25 лет, из коих 19 лет до Великой Отечественной войны и 6 лет после таковой, на 26-м году своей педагогической деятельности перестал внушать доверие, что до некоторой степени видимо тоже является основанием к моему сокращению. Что-же касается оккупации, то я за весь период оккупации фашистскими извергами территории нашей Родины перенес все ужасы террористической диктатуры фашизма на своей спине, просидев семь месяцев в Городокской тюрьме и шесть месяцев протомился в Могилевском концлагере, следы пыток и издевательств на моем теле сохранились и в настоящее время. Весь период оккупации я по отношению своей Родины, своего народа был честен и мораль советского человека в своем лице не осквернил — хотя и терпел мучения и пытки.

В связи с вышесказанным, я оказался человеком потерявшим право на труд, что унижает достоинство человека — ибо только труд является силой образующей все ценное, прекрасное и великое в нашей стране, освещенной гением Ленина и руководимой Великим И. В. Сталиным. Честный труд является и источником семейного счастья советского человека. Убедительно прошу дорогого Иосифа Виссарионовича Сталина и ЦК КП(б)Б помогти мне вернуть свое счастье, дав мне возможность работать в школе, честно трудясь на благо нашей Родины, своего народа, самого себя и своей семьи. В крайнем случае, если не представится возможность дать мне работу в школе, убедительно прошу Вас использовать меня на другой работе, согласно приказу Министра Просвещения РСФСР № 360 от 25 мая 1951 года. Убедительно прошу Вас затребовать весь материал по моему делу от Витебского облОНО, вынести законное решение и Вашем решении прошу поставить меня в известность.

Учитель [Подпіс]

1/VIII-51 г.

БССР. п/о Городок, Витебской области, Невельское шоссе, 15.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 83, арк. 142–146.


23 жніўня 1951 г. загадчык аддзела школ ЦК КП(б)Б паведаміў К., што пасля азнаямлення з матэрыяламі па звальненню яго з работы, ён лічыць «дзеянні Віцебскага абласнога аддзела народнай адукацыі цалкам абгрунтаванымі».

№ 95

Секретарю ЦК КП(б)Белоруссии тов. Патоличеву

г. Минск

Как член партии считаю необходимым Вас проинформировать о нехозяйственном подходе руководящих работников гомельской области. Суть дела: на железнодорожных тупиках к военным складам и лесозаводу станции Ново-Белица (Гомель) имеется большое количество выгруженного химудобрения. Часть из него лежит с 1949 г. Спрашивается, сколько-же затрачено труда на его изготовление, привозку, а Гомельские большевики не могут организовать его, чтобы его вывести на поля. Зная решение ЦК Белоруссии в вопросе повышения урожайности, считаю, что люди просто не по государственному относятся к государственному добру. Считаю, что нельзя ничем об’яснить такое положение, чтобы химудобрение портилось годами на железнодорожном полотне.

Член ВКП(б) Гв. подполковник Г.

гор. Ново-Белица, Гомельской обл., военный склад № 848

21.05.51 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 85, арк. 14.


Сельгасаддзел Гомельскага абкома паведамляў у ЦК КП(б)Б, што мінеральныя ўгнаенні паступаюць на ст. Нова-Беліца штодня і адпраўляюцца ў калгасы.

№ 96

Редакция «Советской Белоруссии»

Наука, которая ограждается от масс?

Лицам, бывшим по делам службы в Академии наук СССР, Академии наук УССР, Академии наук Латвийской ССР и других республик весьма странным кажется первая встреча, которая уготовлена посетителю в Академии наук Белорусской ССР. Открывая дверь вестибюля пред глазами посетителя вырастает бравая фигура в форме сержанта милиции, которая преграждая собой путь, ловко берет под козырек и требует пред’явленія паспорта. После этих формальностей вход разрешается! Так было до 1 июля 1951 года!

Но ретивым рационализаторам из Управления делами Академии наук БССР вероятно этого показалось недостаточным! Для солидности введена новая форма прохода в здания Академии наук БССР: ПРОПУСК! Организуется пропускное бюро, назначается заведующая девица, к которой посетители выстраиваются в порядке очереди, пред’являют паспорта, она выписывает пропуска с которыми надлежит предстать пред ясные очи сержанта милиции, а затем уже по делам. Закончив дела следует получить подпись и печать о вашем посещении на обороте пропуска, вторично пред’явить его сержанту милиции и выйти за пределы и сферу влияния… науки.

Слов нет, бдительность нужна, дело это хорошее, в особенности после постигшего Академию наук БССР в 1949 году несчастного случая — взлома сейфа и хищения из него 100 тысяч рублей деньгами и облигациями. Но к лицу ли научному учреждению, центру научной мысли Республики, такой метод общения с массами!? В здании Академии наук БССР размещены Институт истории партии ЦК КП(б)Б, Республиканское общество по распространению политических знаний, куда приходит много научных работников, лекторов, и все эти административные барьеры отнимают много времени!

Содержание милицейского поста в Академии наук БССР, говорят злые языки, обходится республиканскому бюджету в 200 тысяч рублей в год. А разве эти функции не могли быть выполнены стариком-швейцаром, который бы любезно направил любого посетителя в тот или иной институт без формальностей в виде пропусков? Неужели «водобоязнь» перед новым взломом и хищением заставила руководителей Академии наук БССР держать науку за барьером, охранять ее при помощи милиции и закрыть свободный вход в здание научным работникам, студентам и другим лицам, которые имеют служебную и научную связь с учреждениями Академии наук БССР? Гоже ли это передовой науке?

5. 8. 1951 г. посетители


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 89, арк. 283.


Ананімны ліст абмяркоўваўся на паседжанні Прэзідыума Акадэміі навук БССР, які вынес рашэнне аб адмене прапускной сістэмы (за выключэннем закрытых лабараторый) з 21 верасня 1951 г.

№ 97

ЦК Партии БССР

от футбольных команд «Неман» Барановичской обл.

и «Строитель» гор. Бобруйск

Заявление

С 27 по 29 сентября 1951 г. проводился розыгрыш кубка Д.С.О. «Строитель» БССР по футболу. Команда Минского «Строителя» выставила в этих играх более половины подставных игроков, так как этому способствовало то, что игроки команд в проводимых играх не расписывались в протоколе игры. Об этом было заявлено представителями обоих команд «Неман» и «Строитель» гор. Бобруйска председателю республиканского ДСО «Строитель» тов. Ш. Тов. Ш. категорически отказался рассматривать оба протеста. Несмотря на то, что ему были даны адреса и фамилии подставных игроков, игравших в «Строителе» гор. Минска. Об отказе тов. Ш. рассмотреть протесты обеих команд было сообщено в Республиканский комитет физкультуры и спорта БССР (по телефону). Из комитета было отвечено, чтобы обе команды остались в гор. Минске до 29 сентября. Несмотря на это, тов. Ш. отправил обе команды домой. Просим Вас рассмотреть этот вопрос и принять соответствующие меры.

Представитель гор. Бобруйска капитан [Подпіс]

Представитель гор. Барановичи капитан [Подпіс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 89, арк. 135.


3 кастрычніка 1951 г. інструктар сектара фізкультуры і спорту ЦК КП(б)Б паведаміў кіраўніцтву, што факты, выкладзеныя ў лісце, не пацвердзіліся.

№ 98

г. Ростов н/д 5. XII. 51

Дорогой Николай Семенович Патоличев,

Пишет Вам член ВКП(б) Ростовской организации У., директор средней школы № 60. Недавно я получила письмо из Костюковки (около Гомеля) от своей воспитанницы инженера стеклозавода имени Сталина Г. Она пишет, что часто сидят без хлеба, так как за ним почему-то очереди. Ее дети учатся в первой смене и она ходит на работу только утром.

Вспоминаются те энергичные меры, которыми Вы навели порядок в Ростове и поэтому я решила послать лично Вам письмо. Почему люди не хотят подумать и дать человеку ежедневно кусок мягкого хлеба, без траты времени на стояние в очереди, без толкотни? Может очередь разгрузила бы лавка на территории завода. Говорят это большой завод союзного значения, так почему о людях этого завода снабженцы не хотят подумать до конца?

С коммунистическим приветом У.

г. Ростов н/д, Братская 92, кв. 12.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 86, арк. 70.


Напачатку студзеня 1952 г. Гомельскі абком КП(б)Б дакладваў у планава-фінансава-гандлёвы аддзел ЦК КП(б)Б, што нармальны продаж хлеба на шклозаводзе імя Сталіна арганізаваны.

№ 99

Секретарю ЦК КП(б)Б т. Патоличеву

от коммуниста проживающего по ул. Сухая 9а

г. Молодечно Ф. Павла Михайловича

Заявление

Прошу вашего вмешательства в незаконное меня помещение, в августе м-це 1950 г. заместителем командира 6-го отдельного взвода отдела охраны МГБ ст. Молодечно Западной ж. дороги капитаном т. Р., в психиатрическую больницу и увольнение из органов, который это сделал потому что я учился в вечерней школе рабочей молодежи без отрыва от производства, что он мне запрещал. Я о запрещении капитаном Р. учиться в школе написал жалобу в горком партии секретарю т. З. Капитан Р. после моей жалобы вызвал меня в кабинет и начал ругать: почему я хожу в горком партии и жалуюсь, говорит у тебя есть 4 кл. образования, тебе и достаточно для того чтобы работать в органах и усваивать нашу программу. Я с капитаном Р. не согласился и стал добиваться чтобы учиться в вечерней школе рабочей молодежи без отрыва от производства, за что капитан Р. заочно сделал меня ненормальным, поместил в психиатрическую больницу гор. Минск и уволил из органов, тогда как я без единого замечания нес службу, отлично учился во взводе, преподавал личному составу предмет «самбо» и плюс к этому учился в вечерней школе рабочей молодежи.

В психиатрической больнице гор. Минск меня продержали 14 дней с 16 августа и по 30 августа 1950 г. При выписке из больницы мне дали положительное заключение состояния моего здоровья. Я прибыл во взвод и стал обратно нести службу. Капитану Р. это видимо не понравилось, что меня допустили до службы, то вторично приписал мне невыход на работу, тогда как я был вышевши и нес службу в подчинении командира отделения старшины т. Г. Капитан Р. меня снял с дежурства и обратно отправил в туже психиатрическую больницу г. Минск на проверку в сопровождении старшины т. С. На вторичной проверке врач т. А. мне дала заключение что я ненормальный и меня по ее заключению из органов как ненормального уволили 15 января 1951 г. После увольнения меня из органов я прошел в марте м-це с. г. медкомиссию у начальника санслужбы МГБ БССР полковника т. Д., где во мне ничего ненормального не нашли.

Я считаю это очень несправедливый и формальный подход к людям, которые хотят работать и учиться, особенно в настоящее время когда у нас каждый гр-н Советского Союза учиться, так как есть специальное постановление ЦК партии о вечерних школах и подготовке рабочей молодежи. А капитан Р. таких людей в психиатрическую б-цу помещает, которые хотят учиться, что я считаю самым настоящим издевательством над нормальным человеком, чему наша партия и учит.

В связи с вышеизложенным, я очень прошу вас т. секретарь не оставить этот случай, так как без всяких причин меня подвергли мед. проверке в психиатрической б-це г. Минск у врача т. А. по рекомендации капитана Р., за то что я хотел учиться без отрыва от производства.

Коммунист

25/ХІ-51 г. [Подпіс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 121, арк. 66–68.


Праверка скаргі праводзілася упраўленнем аховы МДБ, пасля чаго ў просьбе аднавіць Ф. на службе ў МДБ было адмоўлена на падставе пастаўленага яму дыягназа «псіхапатыя ў ступені абвастрэння» без устанаўлення інваліднасці.

№ 100

Секретарю ЦК ВКП(б)

от члена партии проживающего в гор. Климовичи

улица Пролетарская дом № 32 Л.

Заявление

Прошу секретаря ЦК ВКП(б) разобрать мое заявление, так как я в обком партии написал семь заявлений за год и не известно, где они пропадают. Неужели нет правды нигде? Посколько уже имею 13 лет партийный стаж. Работал на руководящей работе и везде с работой справлялся. Приехавши с армии в 1947 г, имея 4 ранения стал работать в Климовичский райпромкомбинат в качестве сапожника в сапожном цехе. Тогда я увидел, что комбинат не выполняет свой план из-за небольшой причины: директоры строят себе дома, кладовщики тоже строят себе дома, зав. цеха находится вечером в ресторане с директором вместе. Напр: зав. цеха сапожного Л. имеет дефицит 17 тысяч потому, что он держал 10 мастеров, которые зарабатывали хорошо, но их работа продавалась на рынке, а комбинат плотил им зарплату. А ученикам — по 100 р. в месяц и все. Деньги шли в ресторан. Когда я открыл все на партсобрании, меня сняли с работы, уже год хожу без работы. Ни райком, ни обком партии не интересуются. Знакомство у директора комбината тов. К. — большое. Он неграмотного дежить завцеха для того, чтобы никто не мог проверить и разоблачить дружественную лавочку. Кроме этого, есть много очень причин, которых нельзя написать в письме, которые мешают выполнению государственного плана во всех ортелях промкооперации. Когда бывает, что приезжают из области проверять, так эта проверка превращается в ночную пьянку в ресторане. Прошу мне помочь иначе я буду сам ехать в ЦК ВКП(б). Прошу сообщить мне о получении Вами моего письма.

[Подпіс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 118, арк. 12.


3 сакавіка 1952 г. сакратар Магілёўскага абкома КП(б)Б па выніках праверкі паведамляў у ЦК, што Л. быў вызвалены з пасады «у сувязі са скарачэннем аб’ёма работ», у снежні 1951 г. ён згадзіўся пайсці працаваць па накіраванню Клімавіцкага райкома. Злоўжыванняў за дырэктарам райпрамкамбіната заўважана не было.

№ 101

Директору обувной ф-ки им. Тельмана

Секретарю парт-организации ф-ки

Обком ВКП(б)

от секретаря парт-организации

8-й Унечской дистанции пути

И. Михаила Ивановича

Заявление

Посылая свое заявление по адресатам я решил приобщить пару детской обуви вашего производства, которую я приобрел будучи в командировке в г. Гомель 28/III-51 г. стоимость 34 р. 50 коп. Поносив 3–4 дня дочь 4 лет начала жаловаться что ее ноги мокрые. Я обратил внимание, снял ботинки и увидел, что действительно ее ноги были мокрые и грязные, подошва отстала от верха, медные шпильки не пробили стельки, в одно место забивали по две шпильки, которые загинались и не держали. Меня возмутило такое низкое качество детской обуви, когда после 4-х дней носки нужно отдавать в ремонт. А поэтому я решил отослать Вам, чтобы Ваш коллектив рабочих и служащих осмотрел эту пару ботинок и учел все недостатки в работе и в дальнейшем повел борьбу за качество одновременно с количеством, а не только погоня за количеством, ибо такая практика должна рассматриваться как антигосударственная и терпима быть не может. Общественность потребует от коллектива фабрики выпуска качественной обуви.

8/IV-51 г. [Подпіс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 133, арк. 88.


Ліст І. быў абмеркаваны калектывам цэха дзіцячага абутку мінскай фабрыкі імя Тэльмана {76}, пасля чаго былі прыняты меры па пазбаўленню ад дэфектаў абутку, узнята адказнасць рабочых за захаванне тэхналогіі, уведзена дадатковая аплата за выпуск абутку першага гатунку. І. атрымаў для дачкі новую пару абутку.

№ 102

Заведующая кинофикацией сердится…

Тов. С. Ольга давно работает заведующей кинофикации Березинского дома культуры и что она сделала для того чтобы часто люди посещали кино. Во-первых безбилетов, то в неё такой асорцимент, что никак их не одбавить. Все в неё знакомые, а знакомства она ведет не с простыми людьми-рабочими, а с руководящими работниками. Она для них на балконе приготовила специальный ряд с правой стороны и забранировала. Первое место для секретаря райкома партии тов. Е. и его жены. Второе для прокурора С. и его жены. Третье для председателя Райисполкома и его жены. Для следователя. Вообще для всех руководящих работников района.

Однажды приходит со своей женой секретарь райкома партии тов. Е. и кричит на контралера который пропускает в кино таким басом, что кто стоял рядом пожалуй лопнули перепонки. Где С. и почему она для меня ниприготовила венского стула. Тут-же из подземли появляется заведующая кинофикацией тов. С. и чуть слышно говорит. Тов. Секретарь, тов. Секретарь, простите мне, что я для Вас ниприготовила венского стула у нас его нет, а из дому мне нести Вы сами знаете, что далеко, да ещё из-за реки. И тут-же в ответ тов. Е. ещё крепче начал стучать ногами и кричать до тех пор пока тов. С. не принесла ему венского стула, который она где-то отдолжила. Так в г. пос. Березино проходит кино, что прямо смотришь кино и концерт. И всё это за 4 руб. 50 коп. Если нет у Вас этого то прошу приезжать к нам и Вы будите иметь два удовольствия если я не ошибаюсь в своих расчётах. Тов. С. уже до того стала бариней, что её начали угощать водкой, где она напётся со своим мужем, который работает здесь-же шофером и давай один одного за волосы таскать, ну прямо комедия за комедией так и идёт.

Прошу проверить эти факты по Березинскому району Минской обл. и виновников наказать по заслугам.

Очевидец.

12/XII-51 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 128, арк. 82–83.

Вынікі разгляду ананімнага ліста не захаваліся.

№ 103

Секретарю ЦК ВКПб(Б) тов. Потоличеву

Заявление

17 декабря в 4 часа дня старший торговый инспектор зашел в столовую гор. пос. Березино, которая находится на Ленинской улице, заказал бутылку пива в продавщицы Д. Александры, которая отпустила. Когда старший торговый инспектор это выпил он немного посидел и заказал 100 грамм водки, когда принесла афициантка его заказ, то он устает из-за стола подходит к буфету и показывает своё удостоверение личности буфетчицы. Тогда вынимает из-з своего портфеля контрольную пробирку и переливает в нее этих 100 грамм, что оказалось, что нихватает 6 грамм водки. Зашевши в буфет и видит что весы тоже неправельные и ржавые. Он распоряжается что-бы ему вызвали зав. столовой тов. С., где вскорости его вызвали, где наш старший торговый инспектор БРК с С. и Д. начали пянствовать. Вот Вам лицо контролера, который должен смотреть и бить нарушителей торговли, а он сам первый нарушает. Прошу расмотреть моё заявление, не с какой либо обиды, а из-за совести комуниста.

17/XII-51 г. Очевидец


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 128, арк. 81.


Начальнік упраўлення Дзяржаўнай гандлёвай інспекцыі па БССР паведаміў у планава-фінансава-гандлёвы аддзел ЦК КП(б)Б, што ў перыяд з 17 па 20 снежня 1951 г. у службовай камандзіроўцы ў Бярэзіна знаходзіўся старшы дзяржпаверыцель Н., які, магчыма, дапускаў там амаральныя ўчынкі.

№ 104

Секретарю ЦК ВКП(б)

От инвалидов Слуцкого дома инвалидов

Заявление


Где нам найти правду, куда мы не обращались и не писали на нашу жалобу, никто не обращает внимания может поможете Вы нам. Как мы живём я не могу описать. Это только может комиссия узнать, как над нами издеваются, как нас голодом морят, а вот 23 декабря днём зарезали кабана, которого мы выкормили, мы очень обрадовались, а под вечер часов в 5 заведующий дома инвалидов Б. и завхоз погрузили кабана на воз и повезли прямо на квартиру к председателю горсовета К. Когда зарезали, то мы очень были рады, что нам к празднику дадут по кусочку свежины, оказывается нашу свежину будет кушать К., разве это справедливо обкрадывать председателю горсовета несчастных калек, нам Б. сказал, что будет судить за морковку или яблочко, если возьмём без разрешения, а почему же можно председателю горсовета украсть целого кабана.

Мы инвалиды молем Вас помогите нам. Только если Вы решите нам помочь, то пришлите нам такого человека, чтобы он к ним не зашёл, а пришёл прямо в дом инвалидов и спросил нас всех потому что если Ваш представитель зайдёт куда-нибудь, то они и его подкупят, а если ещё узнает Б., что я писал, то он меня уб’ёт моим же костылём.

Просим помогите нам несчастным калекам, мы честно зарабатываем тот кусок хлеба, который нам дают. Мы с ранней весны до поздней осени на огороде, мы его обрабатываем, кто на костылях, кто ползком ползает. За что нас обворовывают физически здоровые люди. Если Вы нам не поможете, то мы уже и не можем и не знаем куда обращаться.

Инвалид

Если комиссия нам поможет, то я назову свою фамилию. Адрес на конверте потому что боимся, что это письмо к Вам не допустят.


НА РБ, ф. 4, воп. 65, спр. 3, арк. 320.


У выніку праверкі, якую праводзіў адміністрацыйны аддзел ЦК КП(б)Б, высветлілася, што дырэктар слуцкага дома інвалідаў працы і састарэлых Б. закупліваў парасят у дапаможнай гаспадарцы ўстановы для сябе і старшыні Слуцкага гарсавета К. па заніжаных цэнах. Б. не ажыццяўляў кантролю за сваімі падначаленымі, жылыя памяшканні не былі падрыхтаваны да зімы, якасць ежы была дрэннай. Па выніках праверкі, К. было ўказана на недапушчальнасць яго паводзін, Б. быў звольнены.

Раздзел ІІІ Жыццё вёскі

№ 105

13/3-51 г.

Москва

Клименту Ефромовичу Ворошилову

от инвалида, а также партизана

Великой Отечественной войны

Р. Петра Павловича

Заявление

Прашу вас и вашего внимания любимой Климент Ефромович Ворошилов рассмотреть мое заявление и обротить внимание. В 1942 году 23го августа я был ЦК КП(б)Б с Горкавской облости с особо белорусского сбора{77} послан в тыл пративника в Полескую обл. Для оргонизации партизанских отрядов в главе комондиром тов. Г. где и оргонизовали боевой партизанский отряд им. Грабко и в 1943 году были ище глубже посланы в тыл противника и находились в Пинской области где были и соедены с Советской армии в 1944 году 30го июля и был послон в гор. Минск в школу ЦК КП(б)Б где и окончил двухмесечные курсы после окончания школы я был мобилизован на фронт под Варшаву и в 1945 году 23го марта под городом Штырград вглубивши правее Берлина я был тяжело ранен где и потерял ногу уши был контужен и лишивши ноги я возвротился домой на родину и денежное государственное пособие за партизанства мне не уплотили и когда я в 1944 г. обращался в штаб партизанского движения белорусской ССР что бы мне оплотили как и всем советским партизанам то мне категорически было отказона и я имевши на счету 12 вражеских эшалонов спущенных под откос на счету снято немецкие солдаты и офицеры и т. д. и т. п.

Харестиристика моя находится в штабе партизанского движения белорусской сср за что имею правительственные награды: 1. Орден Красного Знамени. 2. Орден Красной Звезды. 3. Медаль партизану Отечественной войны 1ой степени. 4. Медаль За победу над Германии и в настоящее время живу в плохих условиях имею двое маленьких деток жена сам рождения с 1925 г. родителей не имею и в настоящее время районная врачебная комиссия устоновила третью группу инвалидности и мне как то обидное положение квалификации никакой не имею образования всего 5 классов а поэтому прошу вас дорогой соратник Сталина любимой депутат Верховного Совета СССР, депутат белорусского народа Климент Ефремович Ворошилов позоботится обо мне и моих детках навечно оставшихся калеком сражавшимся за дальнейший рассвет культурной жизни за Советскую родину!

Прашу оплотить как и всем советским партизанам и переслать по адресу ввиду моей болезни.

Проситель: [Подпіс]

Мой адрес: Минская обл. Холопеничский р-н Хотюховский с/с д. Хотюхово


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 95, арк. 82.


ЦК КП(б)Б паведаміў Р., што выплата грашовага ўтрымання былым партызанам за час іх знаходжання ў партызанскім атрадзе скончана.

№ 106

Секретарю ЦК ВКП(б)Б т. Патоличеву

Министру лесной и бумажной промышленности СССР

от гр-на К. Минская обл. ст. Жодино

Зап. жел. дор. Смолевичский Леспромхоз

Заявление

Я гр-н Советского Союза, работаю в Смолевичском Леспромхозе треста «Минлеспром» в должности н-ка тех. снабжения и одновременно веду учет по кадрам. 3 марта 1951 в 17 час. 20 мин. на своем рабочим месте в кабинете я был избит зам. директора по полит. части Смолевичского Леспромхоза К. который прибыл не известно от куда в полупьяном виде и начал меня избивать, выгнал из кабинета ударил раз шесть рукой по лицу и, наконец, ударил ключом от дверей по голове и разбил голову. При избиении меня видели рабочие и служащие К., Ч., слесарь Т., М. и К. С кровью на лице и на шинели я убежал в контору бухгалтерии, откуда ушел в Медпункт. К. избил меня за то, что я не отправил его личной посылки на почту. Отправить я не мог так как технорук Леспромхоза послал меня делать инвентаризацию на базе ОРС-а в связи с переценкой.

Избиение работников Леспромхоза случай не единичный. В 1950 г. был избит зам. н-ка ОРСа коммунист Л., шофер М., который отказался вести его домой. И наконец я также получил благодарность за то, что делал его работу по учету кадров и по партийной линии, составлял доклады и вел переписку для ведения партсобрания.

Замполит К. за два года своей работы в Леспромхозе никакой работы среди рабочих не вел. Не было почти ни одного собрания в честь Советских праздников, как 1 мая, 7 ноября, день Сталинской конституции и др. праздники торжественных заседаний никогда не было. К. приезжает на работу из дому 1 и 15 числа получить деньги. А если когда и бывает, то в пьяном виде. О том что никакой работы политмассовой среди рабочих не проводилось, а также и изучение истории ВКП(б) могут подтвердить все рабочие ЛПХ.

При избиении меня К. выкрикивал слова «Изменник Родины». Какой я изменник, когда я в 1941 г. окончил 7 классов, а после оккупации своей территории ушел в п/о. Я как гр-н Советского Союза зная что у нас нет телесного наказания, а наказываться могут только судом или административным порядком. Прошу Секретаря Центрального Комитета Ком. партии и Министра Лесбумпром СССР принять меры за в/учиненный поступок. И еще прошу моей жалобы не пересылать на Смолевичский Райком партии, а прислать представителя с Минска.

6/III-1951 г. [Подпіс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 96, арк. 10–11.


Рашэннем Смалявіцкага райкома КП(б)Б намеснік дырэктара па палітычнай частцы леспрамгаса К. быў зняты з займаемай пасады.

№ 107

Генеральнаму Секратару ЦК ВКП(б)

дорогому тов. И. В. Сталину

от гр-на Ч. Ивана Федоровича

пр. БССР. Минская обл. г. Ново-Борисов ул. Сенная 17а 18/6-51 г.

Дорогой Иосиф Вассарионович! С большим огорчением решил побеспокоить Вас и доложить от имени тысяч тружеников и строителей комунизма о грязном пути отдельных скрытых под марку Советских людей, утянувших и верных малодушных и ограждающиеся ими, Борисовский раен Минской области пустили на самотек, напомяну соцолистическая хозяйство колхоз «Чырвоная Беларусь», которое вместо досрочного востоновления народного хозяйства произносит огромный вред государству превращая довоенный сенокос в зарасль кустарников, чем доводют систематический падеж скота даже и в настоящие дни от зимняга изнуривания. Из-за пьянки сорвана посявная компания а уже июн месяц, продажа колхозной земли, взятничество, чем нарушают Основной закон Конституцию СССР. Отдельные руководители в к-зе «Чырвоная Беларусь» посажены не на свое место, которые при оккупации занимались грабежом еврейской рассы в настоящий период из-за цэнность и капитал пролезли на посты, которым быть не место, протягивая друг друга во власть и зверски гоподствая над трудовым народом. Уже шесть лет владычествует отдельная зона со всеми отделами законоиздательства и законоисполнительства. Пять лет честные труженики полей ждали довоенной чести в труде, культурной зажиточной жизни, свободы слова и печати обращаясь в выше стоящие органы но все посылалась на место этим жа владыкам. Начто устроили полную компроминтацию верных законоиздательств нашей огромной страны, которые о этом и незнают, получили ложные бумажные сведения, якобы все хорошо. Этому должно быть конец. Наша страна велика и почетна перед всеми государствами земного шара и ценить творчество трудового народа. Наш долг и мы должны помогать росту, неустанно звать к победе, к новым достижениям, учить ненависти к врагу. Ибо «Борьба — бодрость в своей силе, к конечной победе, в лутшее будущее». От имени тысячи тружеников социолистических полей и строителей комунизма поданы сигналы 2/04-51 г. за № 180 в Редакцию газеты «Советская Белорусия», Секретару ЦК ВКП(б), Председателю Совета по делам колхозов при правительстве СССР т. А. А. Андрееву{78}, Председателю Президиума верховного совета БССР, и лишь только ради отцепки к концу другого месяца выехал представитель из ЦК удостоверившись обратно выехал не принявши никаких мер в спасении судьбы хозяйства и представитель из Обкома ВКП(б) от редакции газеты «Советская Белоруссия» который несколько дней отдыхнул на даче деревни и являлся очевидцам старых фактов и новых носящих более серьезный характер зло-вредительства Советскому государству в падеже скота ростившего три года также погостивши уехал. Так неужели нет твердых чесных исполнителей законоиздательств в Белорусской ССР. Чем занимается гос-контроль и можно ли терпеть в такое маладушие посаженных руководителей, зазнающихся и повышая чуть не богами земли и неба, ложно дающие сводки в Провительство страны. Дорогой И. В. Сталин от Вас ждут конечной победы тысячи тружаников социолистического хозяйства Борисовского р-на Минской области БССР и восстановления на правинный большевитский путь, свернувши врагами и укрывателями пять лет честь трудового народа, культуру, зажиточную жизнь, свободу.

Народ уверен лишь только в Вашем слове и проваленный шестилетний план народного хозяйства восстановится в БССР в короткий срок, начто Белоруская земля лишь только под Вашим руководством покажет чудеса выше довоенного уровня, хотя она и подвергалась разрушенности, как показовал глубокий тыл Сибири и Казахстан в дни смертельной нависшей опасности врага над нашей Страной. И беспрерывно будут поступать благодарности, как поступают от тружеников полей всех республик. Я готов отдать всю силу и жизнь для этой цели, которая осталась после увековечий — ранений от пули врага. Так пусть карает меня революционная рука Советского закона если это является необоснованным.

Прашу секретариат ускорить в разборе мою докладную.

К сему благодарен [Подпіс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 96, арк. 149–150.


Падзеж жывёлы ў калгасе «Чырвоная Беларусь» сапраўды назіраўся, за што стыршыні была абвешчана вымова. Сам жа Ч., па звестках Барысаўскага райкома КП(б)Б, пры напісанні скаргі кіраваўся не жаданнем дапамагчы калгаснікам, а пачуццём помсты — яго два браты былі асуджаны за супрацоўніцтва з немцамі.

№ 108

Секретарю ЦК КП(б) Белоруссии тов. Патоличеву Н. С.

от члена ВЛКСМ, начинающего поэта

д. Переходцы, Домжерицкого с/с, Бегомльского р-на

Минской области

Дорогой т. Патоличев!

Докладываю Вам о том, что во многих колхозах Бегомльского р-на сотни голов крупно-рогатого скота погибло от голодной смерти.

Истощены и находятся на грани гибели от недоедания тысячи голов скота различных возрастов.

Такое положение создалось только лишь потому, что в колхозах Бегомльщины отсутствовало большевистское руководство со стороны района. Планы сенокошения были не выполнены. Тысячи тонн скошенного сена остались не убранными и испортились от дождей. Руководители колхозного производства в период важнейших сельскохозяйственных работ занимались систематическим пьянством и разбазариванием социалистического богатства. Они колхозами руководили совсем плохо, расшатывали трудовую дисциплину грубо нарушая основной закон колхозной жизни — Устав Сельскохозяйственной артели.

Сотни трудоспособных колхозников выбыли из колхозов по той причине, что в период укрупнения артелей ими за водку были приобретены документы, и таким образом бросили сельское хозяйство и ушли работать в другие места. Сейчас в районе разговаривают о возвращении в колхозы этой рабочей силы, на действительных мер по этому вопросу никаких не принято.

Бегомльщина ощущает большую потребность в семенном материале. Своих собственных семян вполне было-бы достаточно на всю посевную площадь, если бы в период уборки и молотьбы не были допущены потери и расхищения урожая.

К весенней посевной район не подготовился. План вывозки удобрений на поля выполняется крайне неудовлетворительно. РК КП(б)Б и райисполком со всем этим смирились и до сего времени не приняли надлежащих мер в деле ликвидации имеющихся крупных недостатков.

Короче говоря, на территории нашего района имеется еще много агентов немецкого фашизма, которые наносят удар социалистическому сельскому хозяйству Советской Бегомльщины.

Как член Ленинско-Сталинского комсомола, я дальше не могу смотреть на все творящееся в районе и обязан поднять свой правдивы комсомольский голос против неправильного руководства делами укрупненных колхозов.

Дорогой т. Патоличев!

Если дойдет до Вас мое письмо, то прошу направить в Бегомльский район комиссию ЦК КП(б)Б, для того, чтобы она проверила на месте все факты антисоветской работы отдельных руководящих лиц, как по колхозам, а также и в центре.

Жду результатов

С комсомольским приветом [Подпіс]

15-III-1951 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 96, арк. 485–486.


Вынікі разгляду скаргі не захаваліся.

№ 109

Секретарю ЦК КП(б)Б тов. Н. С. Патоличеву

от члена ВКП(б) Р. проживающего

гор. Борисов ул. IIIго Интернационала дом № 4б

Товарищеское письмо.

Дорогой Николай Семенович!

Разрешите мне от имени колхозников Логиницкого, Велятичского и Аздячицкого сельсоветов Борисовского р-она обратится к вам с просьбой. Колхозники просят ЦК КП(б)Б и лично вас тов. Патоличев почаще присылать в колхозы и сельсоветы с лекциями и докладами на разные политические темы, руководящих партийных и советских работников, как областных, так и центральных. Это безусловно даст огромный результат на выполнение всех поставленных политических и хозяйственных задач Партией, Правительством и лично нашим Великим Вождем народов тов. Сталиным.

С приветом [Подпіс]

24/VIII-51 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 98, арк. 258.


Вынікі разгляду скаргі не захаваліся.

№ 110

28. VII-51 г.

Дорогой отец

Обращаемся к вам с прозьбой мы колхозники очень обижены налоги нам не посильные за налоги у нас побрали все до последней подушки. У нас по сбору налогов бывший кулак Ш., то он ломает замки забирает последнюю скотину, у немцев он быв полицаем дядя его быв солтусом а сейчас забераит все у колхозников строят себе дома за то что под предлогом налогов берут все себе

Гасударство дало нам молоко сдавать 240 литров а у нас берут 340 литров сто литров мы должны сдать кулакам которые с нас кожу драли до революций и сейчас дерут не в государство а себе.

У колхозника Ш. сломали замок и увели лошадь продали и пропили, у Демьяна сломали замок и забрали последнюю свинью матку продали и меж собой поделили деньги и нам слово сказати нельзя если скажеш то 15 лет тюрьмы. Мы не думаем что это делает нам так Сталин нет это делают нам так эти отбросы кулаки чтоб мы были недовольны этой жизнью которую мы добилися тысяча жизнью и которая так дорога нам. Сена для коров не дают работаем все лето и ничего не дают, налог на 30 соток берут в двойном сборе и куда не обратимся то везде для нас закрыты двери какая была хорошая жизнь до войны а сейчас наши дети не знают никакой вкус хлеба у нас его нет никогда.

И вот дорогой отец обращаемся к вам, вы не должны нашу просьбу оставить без внимания

Уберите от нас этих кулаков и не судите нас за правду.

Дзержинск Минской обл.

Колхозники


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 98, арк. 397–398.


Праверкай Дзяржынскага райкома КП(б)Б факты не пацвердзіліся.

№ 111

Секретарю ЦК КП(б)Б т. Патоличеву

от председателя раионного совета

Добровольного сельского спортивного

общества «Калгаснiк» Крупского р-на Минской обл.

У. Александра Макаровича

3 ноября 1950 год ЦК Белоруссии и Совет Министров издали постановление о создании Добровольного общества «Калгаснік» но к вашему сожалению товарищ секретарь это постановление создано только для насмешки, никакой работы со стороны как совецких, партийных и государственных органов не ведется.

Как говориться в постановлении что это общество является детищем нашей республики и ему нужно повседневная помощь со стороны всех организаций на районе и области, но к вашему сведению этой помощи нету.

В Крупским районе все колхозы вступили юридическими членами, а их 32 колхоза, но вступительные членские взносы внесли только три колхоза 1400 руб а нужно 18700 руб. Я как председатель районного общества обратился за помачью к первому секретарю райкома что бы он оказал помощь и воздействуя на председателей колхозов, но этой помощи я не получил. До сего времени я как пред. районного совета этого общества не получал заработной платы за 6 месяцев и не плотил партейные взносы 4 месяца. Это говорит за то что я уже выбал из партии и ктому марю свою семью изголоду 6 месяцев которой уменя имеется 2 ребенка и которые не видят хлеба, и сам как инвалид Отечественной войны потерявший свое здоровье дохожу.

Тов. Патоличев докуда будут такое издевательство со стороны районных органов по отношению честных коммунистов участников Отечественной войны, которые пролили свою кровь в имя спасения нашей Родины.

Об всем этом знает Райком партии раисполком Райком комсомола и решающих мер не принимают в налаживании работы.

Я просил бюро освободить меня от этой работы, но бюро не освобождает и никакой помощи не оказывает.

Поэтому прашу вашего вмешательства если уже вы не окажете никакой помощи, то я вынужден пойти на преступление.

27/VIII-51 г.

К сему [Подпіс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 98, арк. 296.


Заробак старшыні спартыўнага таварыства «Калгаснік» У. выплацілі за ўвесь час яго работы.

№ 112

Секретарю ЦК КП(б)Б тов. Патоличеву

от члена ВКП(б) майора З.

в/ч 21813 8. 09.51 г. г. Минск

Тов. Секретарь!

Выполняя партийное поручение, мною был прочитан доклад в колхозе имени «Пономаренко», Минского района на тему: Советский Союз оплот мира и безопасности народа. После доклада ко мне обратились колхозники с просьбой разъяснить им, почему плохо реагируют местные и районные органы власти на жалобы колхозников. Жаловались колхозники указанного мною колхоза на нанесенный ущерб колхозу со стороны руководства автомобильного и тракторного заводов. На реке Свислочь автомобильный и тракторный заводы построили плотину, высотой 5 метров. Вследствии такого подъема воды, образовалось затопление 170 га земли и 29 дворов дер. Малавка (2-я бригада колхоза им. Пономаренко). Когда было собрано колхозное собрание, то администрация автомобильного и тракторного заводов в присутствии представителей министерства сельского хозяйства, обещало все связанные со строительством плотины, причиненные убытки колхозу им. Пономаренко и расходы по переносу домов колхозников с затопляемого участка возместить. Но свои обещания администрация автомобильного и тракторного заводов, по возмещению убытков и расходов по переселению 29 хозяйств до сих пор не думает выполнять. Учитывая, что в текущем 1951 г. стоит сухая погода, осадков мало и то, уже, при подъеме воды на плотине до трех метров получилось что вода затопила всю площадь и подошла в плотную к домам колхозников дер. Малавка и затопила часть домов. Затопила все колодцы питьевой воды. Колхозники вынуждены ходить за питьевой водой на расстояние до полутора (1,5) километров. К свинарникам свинофермы вода подошла в плотную и создает угрозу затопления. Все погреба под домами колхозников дер. Малавка, колхоза им. «Пономаренко» так-же затоплены водой. Хранить овощи на зиму нет где. Вода в реке Свислочь при прохождении через г. Минск сильно загрязняется кожевенным и другими заводами (отравляется) все возможными сточными бросовыми водами. На площади затопленного участка все эти нечистоты оседают и разлогаются, выделяя зловоние. Скот при употреблении для питья этой воды — болеет. На основании выше изложенных фактов — нужно прямо отметить, что колхозники колхоза им. «Пономаренко» в законной обиде на администрацию автомобильного и тракторного заводов. Считаю своим долгом доложить Вам т. Секретарь! о необходимости соответствующего воздействия по линии партийных органов к виновным в ущемлении интересов колхоза и колхозников. Т. к. если оставить этот вопрос не решенным до зимы, все 29 дворов колхозников будут затоплены. В осенний период, как правило осадков выпадает много. Так-же необходимо принять меры, что-бы заводы и предприятия гор. Минска не загрязняли реку Свислочь и применяли профилактические мероприятия по обезораживанию образованного плотиной водоема. О Вашем решении прошу меня известить, по адресу: г. Минск, в/ч 21813 З. так как я лично обещал о результатах сообщить товарищам колхозникам до 20 сентября с. г.

Член ВКП(б) [Подпіс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 100, арк. 88.


Па выніках абмеркавання ліста З. Белтрактарбуд пабудаваў для калгаснікаў 15 дамоў, свінарнік на новым месцы, а таксама мост.

№ 113

2. IХ.51 Секратару ЦК ВКПБ БССР

от гр. Б. Радиона Григорьявича

проживающего дер. Протасичы

Верайцовского с/с, Осиповичского р-на


Заявление


5 августа в 11 часов вечера после окончания колхозной гулянки председатель колхоза Передовик Верайцовского с/с Осиповичского района Б. поймал на улицы идущую с гулянки мою дочку колхозницу Б. Мария Радионовна, возраста 14 лет, затащил её в колхозная гумно, и необращая внимания с начала на просьбу, а затем и на крики и сопротивления, порвал на ней платья и бельё и изнасиловал. Всё это видели и слышали крики сторож колхоза К. Константин Дмитрович и доглядчица М. Авдотья Николаевна.

После изнасилования он обругал её матом, ударил рукой по лицу и назвал б… и ушёл. О чём сам назавтра признался бригадиру колхоза Е. Михаилу Андреевичу. Видя своё преступление Б. занялся запугиванием и гнётам свидетелей видевших эти дела.

Я обжаловался об этом Осиповичскому райпрокурору, но прокурор по неизвестным для меня причинам мер к нему ни каких не принял. Б. видит поддержку от раённого руководства этим времям старается нажимать на свидетеляй, чтобы они не подтвердили факт совершонного им, чем думает замазать это дело. Зделанное Б. насилия от миня и Советского закона не заслуживает прощения, так как дочь моя имеет ещё детский возраст и полный детский вид.

Я решил обратиться к Вам з вяликай прозьбай помащи, притяжения к ответственности разбойника Б.

В прозьбе прошу не отказать

Проситель Подпiс


НА РБ, ф. 4, воп. 65, спр. 10, арк. 80.


Разгляд скаргі праводзіў загадчык адміністрацыйнага аддзела ЦК КП(б)Б, які дакладваў сакратару ЦК, што старшыня калгаса Б. іспрабаваў згвалціць дачку заявіцеля пасля дажынак, але вынікі судмедэкспертызы і паказанні пацярпелай, а таксама сведкаў, кажуць, што Б. невінаваты. Тым не менш, за адміністраванне, праяўленне грубасці ў адносінах да калгаснікаў, у т. л. ужыванне фізічных мер уздзеяння, Асіповіцкі райком КП(б)Б вынес яму строгую вымову.

№ 114

3/VII. 51 г.

Секретару Ц. К. КП(б) Белоруси

Ставлю вас в у извесносць, што у калхозе Шлях Ленина Жываглодовiцкого с/совета Чырвона-слабоцкаго раёна, Бабруйской обл. маецца старшыня к-за Ч. Адам Никицич яки уповаючы на то, што имея парт. билет грубо нарушае законы Совецкого правицельства усяким манером робиць здеки из калхозникоу заняуся масавым увальнениям калхозникау из к-за, особо инвалидов, и инвалидов оцечественое вайны, напр. 1) С. Николая 2) С. Паула Ивановича 3) Б. Николая и шмат других.

Пшаницу государственая премировка которая была отпущена для к-зникау за обработку льна волокна, за кило обделаного льна должан получить к-зник кило пшанiцы то он ее сплавiу, а для формы тольки дау кому 2 к. кому тры а кому 1 кило есьли к-знiца обделала волокна льна 12 кiло то она получыла за 12 кiло 2 кiло премировки а есьли она обработола 14–15 к. то ёй дали тольки 3 к. або 4 кило премировки. Спрашываецца справедлiво лi будет такая работа

Дальше поатнашению выполнения лесонарыхтовки 1950 года

Пред к-за тов. Ч. Адам Никицич выпрауляу калхозникау так. У Асиповичский раён да Слуцка падвезуць, а там нанимай за свае лично деньги дорогу и ець як хоч ни даушы ниграма ни хлеба ни завешшы рабочым картошки як хоч так харчуйса и назат еще на свае срэтства а выпрауляу на две або на тры недели. Так само к-зник со стороны к-за, должен было получить за постаулены кубметр лесоматарыала 2 к. збожа як и пред. к-за говорыу а усё прапала. Яшща по колхозникав сабрато было 27 кило сала, упомач рабочым каторыя працавали у лесе. То пред. к-за нибыто забрау на машыну везьци рабочым. Куда ён яго зауёс нейзвесно, бо базар близко быу и сало папало вернее усего на базар, а не лесорубам. Сало собирали по быушом к-зу Новы шлях.

Так само Пред. К-за тов. Ч. Адам. займаецца збиванием калхозникау, цежало побиу гр-ку колхозницу удаву красноармейку Г. Арыну в м-цы май 1951 г., а гетыми днями 14го июля 1951 г. сустреу серод колхоза брыгадира 8й брыгады Б. Адама Савича, якога паставиу па каманде смирно не шевелись, и пытауся нанесцi яму пабой то к-зники збегшись у кучу и глядели на гетое дикарство старшыни.

Апагетому прашу праверыць факты лично преставником цэнтра, а не чераз райсполком ибо он крепко связан из райсполкомам пуццём зазнайства и они его покрывают. А апросiце лично колхозников по хатам, вот де найдеца уся не справедливосьць и яго работа.

Имя и фамили я неподкладаю бо узнаушы абгетом он мне отомсьцiць бо люди яго баяцца як фрыца — немного потому што у яго и абращение яку звера. Прашу апрасиць упомянутых фамили к-зникау цихонько неставиушы у извесносць не райсполком не кирауницво к-за, тогда вы увидзiце усё яго гнюсныя дела.

Написау Калхозник з Новага Шляху увидя безобразия и здеки старшыни и грубыя отношения к масам, што у людях падает з рук работа прашу праверыць факты и паставiць на гэтую работу чалавека более справедливого за общае дело нашай страны, за построение комунизма.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 74, арк. 186–188.


Па вынiках праверкi ЦК КП(б)Б факты грубых адносін Ч. да калгаснікаў не пацвердзiлiся.

№ 115

Секретарю ЦК КП(б)Б тов. Патоличеву

В Бобруйском районе происходит массовое увольнение учителей. Пока что уволено 40 человек. Увольнение мотивируется политической неблагонадёжностью (полицай, троцкист, немецкий служака). Зав. Районо заявляет, что таков приказ секретаря Райкома партии К. Областные руководители пожимают плечами и стоят в стороне от этого явно преступного акта. Школы района остаются без преподавателей, а последние обивают пороги партийных и советских органов и нигде не могут найти защиты.

Мы просим срочного Вашего вмешательства и защиты.

Группа учителей Бобруйского района.

24/8-51 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 75, арк. 430.


Аддзел школ ЦК КП(б)Б падтрымаў рашэнне Бабруйскага раённага аддзела народнай адукацыі аб звальненні настаўнікаў, якія заплямілі сябе супрацоўніцтвам з нацысцкай акупацыйнай адміністрацыяй.

№ 116

Уважаемый ЦК КПБ(б)

Летом сего года мною была направлена по адресу ЦК КПБ(б) жалоба, в которой я указывал о преступлениях председателя колхоза Кирова и его приятелей. Для проверки изложенных фактов был прислан облостной работник. По его словам можно судить, что факты полностью подтвердились.

Однако несмотра на все это мер никаких не принято. Тов. К. по прежнему продолжает нарушать устав колхозной артели и явно издеётся с колхозников. «Кого хочу помилую, кого хочу казню» — вот так действует тов. К. О его преступлениях неоднократно писалось в газете «Уперад», но мер никаких не принято. «Весь район — как говорит данный товарищ — в моём кармане».

Прошу повоздействовать на то, чтобы вредителев колхоза удалить от руководства и принять законные меры.

Прошу дать ответ.

1 XII 1951 г. Б. Леонид Ал-ч


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 93, арк. 75.


Усё кiраўнiцтва калгаса імя Кірава рашэннем райкома КП(б)Б было знята з займаемых пасад.

№ 117

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР

товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу

от главного агронома Пинского Областного Управления сельского хозяйства Б.

БССР, г. Пинск, Ленинградская, 69

Дорогой Иосиф Виссарионович! В 1950 году, согласовав вопрос с начальником Облсельхозуправления, я подал заявление в аспирантуру. Но когда получил вызов на экзамены, мне не только не предоставили отпуск, но не дали даже определенного ответа. Только после заявления написанного на Ваше имя, я получил ответ от председателя Облисполкома товарища И.

Секретарь Областного Комитета КП(б)Б товарищ С. обещал предоставить мне возможность для учебы в 1951 году.

Этот год для меня является последним, в котором я имею право, по возрасту, на поступление в аспирантуру, но и в этом году, несмотря на обещание, я не добился положительных результатов, что видно из прилогаемых документов. Ответа от Министерства сельского хозяйства я не получил.

Очень прошу прощения, что не имея возможности решить этот вопрос на месте, я вынужден обратиться к Вам и просить Вашей помощи в осуществлении прав, предоставленных мне Советским государством, Партией и Вами лично дорогой Иосиф Виссарионович.

10 августа 1951 года. [Подпiс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 67, арк. 250.


Пiнскi абком КП(б)Б дазволу не даў, матывуючы тым, што Б. дрэнна выконвае сваю працу (Б. быў узнагароджаны медалём «За працоўную доблесць»), а ў сельгасакадэмii вучыцца павiнны лепшыя.

№ 118

16. IV-51 г.

Никита Сергеевич{79}!

Обращаюсь к Вам, так как теперь Вы работаете в области колхозного строительства. Знаете, Никита Сергеевич, даже обидно, что такая могучая родина как наша, имеет в сущности совсем отсталое сельское хозяйство. Я не знаю как в других частях Союза, но в Белоруссии сельское хозяйство стоит перед полным развалом. Деревни имеют ужасный грязный вид; заборы везде отсутствуют. Живое тягло колхозов находится в очень плохом состоянии. Коровы, свиньи тоже находятся не в лучшем состоянии. Поля совсем мало удобряются, зарастают сорняками. Часто заставляют колхозы закупать минеральные удобрения, а в хлевах колхозов лежат горы навоза. Колхозам доводят часто такие планы посева культур, что невольно удивляешься как можно писать такой абсурд. Например, по плану нужно засеять 50 га картофеля и 50 га льна, 130 га овса, 60 га пшеницы и так далее. Но разве может колхоз, который должен засадить 50 га картофеля, засеять 50 га льна. И со всего этого выходит, что колхознику на трудодни давать нечего. Во многих колхозах за весь год так ничего и не дают. Поэтому они и не хотят работать и бригадиру приходится просто выгонять их на работу. Колхозники становятся чистыми нищими. Все стремятся куда нибудь уйти на заработки. Ведь если, работая получил 300 р. в месяц, то значит в день 10 р., т. е. 5 кг хлеба, а разве можешь получить в колхозе за день 5 кг хлеба. И весь народ стал теперь ненавидеть колхозы. Колхоз сделался посмешищем. Говорят: «У калхозе адзін робіць, сем ляжыць, а як сонца прыпячэ дык і гэты ўцячэ».

Хорошие колхозы — это редкость. Это единицы из десятков. Если не поверите этому письму, можете сделать осмотр колхозов БССР. Печати доверять полностью нельзя — все страшное замалчивается. Надо что-то предпринимать. Есть у народа такой говорок, если-бы правительство издало указ о том, что колхознику меньше 1 кг хлеба за трудодень выдать нельзя, т. е. если бы трудодень был бы гарантированым, то лучше всякой агитации подействовало на колхозника. За 1 год колхозы стали бы богатыми, а колхозники зажиточными. Но конечно государству пришлось бы немного пострадать: хлеба оно в первый год получило бы меньше, это только в первый год, а потом старательный труд колхозника (теперь хорошо оплачиваемый) принес бы прекрасные плоды.

Дорогой Никита Сергеевич!

Посоветуйтесь с другими членами правительства, но трудодень должен быть гарантирован хотя бы 0,8 кг, как труд любого рабочего. А то один работает честно, а ничего не получит из-за лодыря. Это просьба миллионов.

Колхозники.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 66, арк. 127.


Вынікі разгляду ліста не захаваліся.

№ 119

Секретарю ЦК и МК ВКП(б) тов. Хрущёву

от гр-на П. Федора Ивановича, прож.

в БССР, Бобруйской области, Бобруйского района

Осовского с/с, пос. Волковня

Уважаемый Никита Сергеевич!

Прочитывая в газетах напечатанные Ваши статьи, большое внимание привлёк вопрос о благоустройстве деревни, о строительстве агрогородков в укрупненных колхозах.

В свете этого я обращаюсь к Вам с письмом по вопросу переселения и строительства. Посёлок «Волковня» в котором я живу состоит их 4-х дворов и расположен 700–800 метров от деревни «Старинки», которая не подлежит сносу в 1951 г. Мой дом имеет полезной жилплощади 14 кв. метров, по состоянию к жилью в дальнейшем не пригоден, при большой возможности он может простоять на месте 1–1,5 года, после чего может быть использован только на дрова. Состав семьи 9 человек, трудоспособных я и жена, дети в возрасте от 12 лет до 1,5 года. Работаю рабочим на Белорусском ж. д. транспорте, Осиповичской райконторы живой защиты, заработок в декабре 1950 г. получил 175 руб. в месяц, январе 1951 г. 155 руб. в месяц и февраль 75 руб. в м-ц в следствие чего живу с семьей в тяжелом положении, средств и стройматериалов на строительство себе дома не имею. Также анологичное положение в семье где проживает мой отец П. Иван Маркелович, возраст 82 года трудоспособных 1 чел. Наш посёлок подлежит сносу в мае м-це 1951 года и должен пристраиваться к деревне «Михайловщина», где будет строится агрогородок колхоза им. Буденного. Планировки строительства агрогородка еще не производилось, стройматериалов в колхозе не имеется, строительной бригады не создано, строительство общественных построек не ведется. В октябре м-це 1950 года из. дер. «Старинки» перевезен коровник на 100 голов в дер. «Михайловщина», который по настоящее время лежит разбросан и работ по восстановлению его не производится. Для меня понятно, что укрупнение колхозов требует создания агрогородков, это безусловно облегчит применение сельскохозяйственных машин, да и деревня станет совершенно другой в культурном отношении.

Вы в статьях, Никита Сергеевич, писали, что в строительстве должна быть оказана помощь, строить должны дома по проэкту и т. д. Безусловно еслибы это на местах строительства было организовано так то было б хорошо, но возьмем у меня стройматерьялов нет, семья большая, дети малыши, помощи в стройке колхоз оказать не может из за отсутствия материальной базы. Все это говорит о том, что когда разобрать мой дом, то сам я не в состоянии без стройматериалов и помощи восстановить, это значит семья останется без крова. И дальше вести пристройку к деревне без планировки и строить избушки, заставит вторично производить строительство плановое.

В силу сложившихся обстоятельств по переселению я прошу Вас Никита Сергеевич посоветовать как выйти из таких затруднений. Я лично считаю, что пока колхоз не подготовлен к практической работе по строительству агрогородка целесообразно наш поселок оставить на месте и переселять совместно с дер. «Старинкой». В чем и прошу Вас Никита Сергеевич оказать помощь.

Жду ответа [Подпіс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 66, арк. 274–275.


Пасля праверкі ліста ў ЦК КП(б)Б рашэнне Бабруйскага райвыканкома ад 20 студзеня 1951 г. аб узбуйненні калгасаў было скасавана як памылковае.

№ 120

Секретарю ЦК КП(б)Б тов. Патоличеву

Считаю своим партийным долгом сообщить Вам о нижеследующем. 5 марта 1951 года я получил письмо из деревни Журовец Хриполевского сельсовета, Могилевского района, Могилевской области, БССР. В этом письме написано.

«…Живем конечно неважно… Особено что когда сидинили колхозы… Хуже и для колхоза и для колхозников… Особено с кормами, апсалютна нету кармов и колхозник не получат натруд ден дажа ни грамма. Положения тяжолое что и никогда такого небыло, сена в нашим колхозе до 15 на адных лашадей, каровам и авечкам на сегоднишний ден дажа ничево нету ни саломы ни мякины, скот очен худой большая падеж только то пропала то прирезали и купить негде и государство не дапомогае, так жа и колхозники очен трудна, хлеба получили по четыресто грам и то не навсе месяцы и больше ни дали потому что нада скоту. Положение очень тяжело».

Это сообщение заслуживает серьезного внимания и требует немедленной проверки. Уверен, что Вы примете соответствующие меры.

Член ВКП(б) О.

город Барановичи Советская, 76

6 марта 1951 года


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 69, арк. 380–381.


Пасля праверкі сакратар Магілёўскага РК КП(б)Б паведапміў у ЦК, што скот у вёсцы Журавец кармамі забяспечаны, а калгаснікам на 1 працадзень выдадзена 560 грам збожжавых, 2 кг бульбы і 16 кап. грашыма.

№ 121

В центральный комитет ВКП(б) белоруссии

Заявление гр-н колхозников дер. Руховичи

Дивинского р-на Б. и Д.

Мы колхозники дер. Руховичи убидительно просим вас помочь нам в паложении в нашем раёне медыцынской работе так как без вас нихто нам помочь не может. Обращались в министерсто здравохранения БССР. Мы просили Министерсто Здравохранения дать нам хотябы плохенького хирурга, но Увы!.. Министерто нинаходит нужным. В то время когда в других районах скупилось много хирургов, как например в Бресте и Кобрине. В Кобрине 5 хирургов, а у нас ни одного, где же правда?.. У Министерта повидимому голова мала болит об этом, а наш район не менше Кобринского и больные такие же как и в Кобринском р-не но почемуто на наш отсталый район и смотрят отстало. Мы убедительно просим вас помочь нам прислать хирурха. Пусть Министерство не отделывается не достатков хирурхов, они есть, пусть только правильно распределять.

20. V. 1951 [Подпісы]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 77, арк. 51.


Міністэрства аховы здароўя БССР накіравала мясцовага ўрача на праходжанне спецыялізацыі па хірургіі ў Брэсцкую абласную бальніцу.

№ 122

Письмо в редакцию газеты «Правда»

Иллюстрация в наших газетах, как и весь газетный материал, должна быть подчинена задачам коммунистического воспитания масс. Но, факты говорят, о том, что этого не дооценивают в фотохронике Белорусского телеграфного Агенства (Белта).

Фотохроника Белта обязана и может оказать большую помощь в том, чтобы политотдельские газеты были хорошо и главное во время клишированы всевозможными снимками из жизни передовых сельскохозяйственных артелей, лучших людей республики. Но фотохроника справляется с этими задачами все еще неудовлетворительно. Клише присылаемые Белта остаются в большинстве не использованными редакциями политотдельских газет, ввиду низкого их качества. В дни окончания сеноуборки фотохроника высылала клише передовиков на сеноуборке. С окончанием уборки хлебов высылали никому ненужное клише комбайновой уборки. В ходе подготовки к выборам в местные Советы фотохроника явно не поспевает за событиями. Крайне мало клише из жизни западных областей Белорусской республики.

Обо всем этом знает ответственный руководитель Белта тов. М., но оставаясь глухим, он видимо не понимает, что иллюстрация обладает убедительной силой неопровержимого документа.

Инструктор по печати политсектора Брестского облсельхозуправления С. [Подпіс]

г. Брест 14.ХІІ 1951 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 77, арк. 291.


Падчас праверкі ў ЦК КП(б)Б ліста С. факты, выкладзеныя ў ім пацвердзіліся, загадчык фотахронікі Белта К. быў зняты са сваёй пасады.

№ 123

Дорогой Андрей Андреевич и Ваш Пом. Заместителя Председателя Совета Министров!

Дорогой т. Кудрявцев!{80}

На Вашу просьбу изложить мои вопросы в письменной форме, я с радостью излогаю, хотя может в изложении своих вопросов допущу какие либо ошибки, то тогда прошу Вас простите мне. Мое изложение не будет относиться ко всем облостям Белорусской ССР, так как я не мог за свой отпуск охватить все, но это касается большинства районов Гомельской об, частично Бобруйской об. и частично Могилевской об.

Первый вопрос, это появление расхождения между госпоставкой и натурплатой за работу МТС. В чем оно выражается. Госпоставка по отношению натурплаты МТС значительна менше. Поэтому складывается неправильное мнение отдельных колхозников в том, что не нужно брать из МТС все возможные сельскохозяйственные машины, а нужно обрабатывать землю своими силами без помощи МТС. Тогда, они говорят, мы б госпоставку здали, она незначительная, а все то, что за работу МТС здаем, распределили б на трудодни и трудодень был бы на много богаче. Эта разница в госпоставке и натурплате за работу МТС приводит к неправильному пониманию роли сельскохозяйственных машин в сельском хозяйстве. Поэтому многие колхозники запрещают своему председателю колхоза брать всевозможные сельскохозяйственные машины из МТС. По этому вопросу нужно по моему разъяснить колхозникам их ошибки, использовать партийные и комсомольские организации колхозов. Других соображений по этому вопросу у меня нет.

Второй вопрос, это о начислении подоходного налога на каждое крестьянское хозяйство. Подоходный налог дается согласно дохода хозяйства. Но финагенты по переписи подоходного налога проводят все возможные комбинации. В чем суть этих комбинаций. Они из-за водки одним снимают налог, а другим за счет их увеличивают путем добавления к хозяйству колхозника лишних овец, коз, свиней и другого скота. Отсюда получается увеличенный налог некоторых хозяйств. Когда колхозник начинает наводить справки в чем дело, то его и слушать не хотят, а просто ему говорят, что не нужно лишний скот писать.

Будучи в отпуске еще в 1950 г., я встретился со многими жалобами колхозников в отношении подоходного налога. Записавши многие жалобы колхозников, я поехал в свой районный комитет партии (Рогачевский р-н, Гомельской об). Встретивши зам. Секретаря районного комитета партии т. К., я изложил ему все жалобы колхозников. Выслушавши все жалобы и на мой вопрос как это могло получиться? он сказал: «Это наверное из-за пол-литра». Он обещал выслать районного прокурора и все жалобы разобрать. Но жалобы ни одна не были разобраны. Такое положение и в этом году. Как проходит сбор подоходного налога и перепись его, об этом всего нельзя написать, но больш подробно мог бы изложить это депутат сельского совета Б. Сергей Михайлович, который все время встречается с работой финагентов. На мой взгляд недостатки некоторых районов заключаются в том, что комсомольские и партийные организации сжилися с недостатками и должного руководства со стороны районного комитета партии не получают. Во-вторых — районный комитет партии оторвался от работы с массой и только занимается канцилярской работой, такой метод работы еще не может ликвидировать в отдельных колхозах обезценку трудодня. Такой колхоз как Клим Ворошилов Рогачевского района до войны получал 2–3 и больше кг на трудодень, сейчас т. е. в 1950-51 гг. трудодень колхоза стал обезценен. На укрупненные колхозы кадры подобраны не совсем правильно, не имея дастаточных знаний о сельском хозяйстве, что по моему в некоторых колхозах не достаточно возможности полностью использовать преимущества укрупненного хозяйства сельхоз артели. Районный комитет не придоет этому важному вопросу должного внимания, не выясняет причин, которые отдельные колхозы приводят к такому положению. В колхозах ревизионные комиссии созданы, но они существуют только формально, что ведет к разбазариванию колхозного добра.

Вот те вопросы о которых я Вам дорогой Андрей Андреевич и Ваш. пом. т. Кудрявцев хотел сообщить, так как эти вопросы имеют по моему важное значение. Желаю Вам больших успехов в работе и долгих лет жизни.

Х. Леонид Васильевич

г. Брест в/ч 11733 «Я»

1. XII.51 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 79, арк. 5–8.


Па выніках разгляду ліста Х. была праведзена праверка ўсёй падатковай работы Рагачоўскага райфінаддзела, падчас якой выяўлены сур’ёзныя недахопы. Гомельскім аблфінаддзелам былі прыняты меры па іх выпраўленню. Астатнія факты, выкладзеныя ў лісце, не пацвердзіліся.

№ 124

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КП(б)Б

ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

г. МИНСК БССР

Офицер капитан П. из в/ч 43115-м, проводивший очередной отпуск на своей родине в колхозе «Кр. Партизан», Борщевского с/с, Тереховского р-на, Гомельской области рассказал следующее из жизни колхоза «Кр. Партизан»:

У руководства колхозом находятся люди незаслуживающие доверия, как то председатель колхоза член ВКП(б) Г. — пьяница, систематически пьянствует с счетоводом колхоза К., шофером колхозной машины, в пьянках принимает участие и председатель сельсовета Б. На пьянки средства приобретаются путем разбазаривания продукции колхоза и ряда других нечестных операций. Мельник колхозной мельницы С. систематически прячет от государства помольный сбор. Председатель колхоза Г. лично сам раз’езжает по рынкам продает колхозную продукцию и как правило вырученные суммы от продажи сдает в кассу по заниженным ценам, отчисляя от каждой операции в свою пользу. Как правило машина возвращается из района после продажи продукции полна пьяным руководством, свидетелем одной такой поездки был лично капитан П., когда машина ведомая пьяным шофером могла потерпеть серьезную аварию.

Капитан П. был также свидетелем, когда в рабочий день по полям и бригадам на машине с гармошкой и песнями проезжала пьяная компания во главе с председателем колхоза Г. Все это возмущает рядовых колхозников. Председатель ревизионной комиссии пытается вести борьбу с расхищениями и разбазариваниями продукции, но ему никто не помогает, сигналы в вышестоящие органы не дают результатов. Отдельные факты разбазаривания средств и продукции видны из нескольких актов ревизионной комиссии, присланных офицеру П. колхозниками, которые просят его помочь им в ликвидации их недостатков.

По рассказам колхозников Г. в прошлом был председателем соседнего колхоза и проявил себя как и сейчас пьяницей. Это было известно членам колхоза и когда проходили выборы Г. председателем колхоза, отдельные присутствовавшие на собрании колхозники заявили ему отвод как пьянице и рекомендовали своего кандидата, на что присутствовавший на собрании секретарь Тереховского РК КП(б)Б У. заявил, что «Г. вам рекомендует партия, значит вы партии не доверяете». После такого заявления Г. конечно был избран в председатели колхоза и сейчас «хозяйствует».

О положении дел в сельсовете характеризует следующий факт: капитан П. присутствовал в сельсовете при следующем разговоре: председатель колхоза принес секретарю сельсовета акты на списание израсходованных средств отпущенных из бюджета на постройку колодцев. Секретарь с/с при этом заявил что «как я буду принимать акты и отчитываться когда колодцев не построено?». На это председатель с/с Б. заявил секретарю: «Не твое дело, для тебя нужны документы. Акты составлены, принимай и списывай. И отпускай новые средства». Секретарь говорит: «Ведь они и эти пропьют средства». Председатель говорит: «Не твое дело».

В колхозе безусловно есть и честные, добросовестные колхозники, которые с болью наблюдают имеющиеся безобразия, бьются над их устранением, но не получают внутри колхоза поддержки, нет этой поддержки со стороны местных партийных и советских органов. При этом прилагаю ряд документов — копий актов и переписки из колхоза, которые присланы были нашему офицеру П. (на 10 листах). Считаю, что данный материал представляет интерес для ЦК КП(б)Белоруссии и прошу о результатах данного письма ответить нам.

Наш адрес: Брест-2 в/ч № 43115

ОТВЕТ. СЕКРЕТАРЬ ПАРТИЙНОЙ КОМИССИИ ПРИ

ПОЛИТОТДЕЛЕ В/Ч 43115 ГВ.ПОДПОЛКОВНИК [Подпіс]

23 октября 1951 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 79, арк. 249–250.


Факты, выкладзеныя ў лісце, правяраў сельгасаддзел ЦК КП(б)Б, і яны цалкам пацвердзіліся. Старшыні калгаса Г. і старшыні сельсавета Б. былі абвешчаны вымовы, рахункавода К. прыцягнулі да крымінальнай адказнасці.

№ 125

Газета «Правда»

Уважаемая редакция!

Прошу Вас убедительно рассмотреть нижеизложенное и оказать мне помощь, так как решить этот вопрос не могу ни я сам, ни те, которые будут здесь упомянуты, к которым я неоднократно обращался.

Просьба моя следующего характера: моя мать, проживающая в Витебской области, Дубровенского района, местечко Россасна, нетрудоспособная, 68 лет, имевшая четырех сыновей, три из которых погибли на фронтах Отечественной войны, проживает в рухнувшей землянке и по сей день. Читавши в газетах, журналах различные статьи, где проявлялась отеческая забота нашего правительства о улучшении материального обеспечения советских граждан, о повышении культурного уровня, о благоустроенных жилищных квартирах. Все это радовало и радует нас здесь воинов, находящихся за границей в Германии на страже нашей Родины. Приятно читать и слышать, с каким огромным воодушевлением наш народ поднялся и ликвидировал остатки последствий войны.

Но я не могу равнодушно относиться к тому, что обратившись в район, облость и выше о помощи постройке дома моей матери, как матери погибшей и военнослужащей, получить ото всюду, куда я обращался стандартный ответ. Исполнительный комитет Дубровенского районного Совета депутатов трудящихся отвечает, что я уже надоел. Председатель исполкома Витебского облсовета депутатов трудящихся ответил, что мое заявление послано на рассмотрение по существу в Витебский облостной комитет коммунистической партии большевиков Белоруссии (то же самое). Начальник Управления по делам сельского и колхозного строительства при Совете Министров БССР так-же не отзывчив на просьбу военнослужащего. Управление делами Совета Министров Белорусской ССР отделались посылкой комиссии, которая установила, что проживать в землянке нельзя, предложили матери перейти на подселение к соседу. Писал и Депутату Верховного Совета Союза СССР И. Д. Ветрову.{81} Писал в приемную председателя президиума. Уже второй год пошел, а мои заявления не имели никаких последствий. Землянка матери осталась землянкой, в то время, когда было постановление помочь семьям военнослужащих и вообще жителям построить дома и перейти в них. Помимо этого, матери, просившей лошади привезти дров или лесу всегда отказывают и только потому, что она беспомощная как не в силах сейчас помочь ей и я, ибо мой долг бдительно нести службу. И мое счастье, смысл моей жизни в истином служении Родине и ее родному народу.

В доказательство всего я могу в следующий раз прислать все копии поступившие на мою фамилию на мои заявления. Все осталось безрезультатно, моя просьба ко всем им была справедлива, но несмотря на это нет успеха. Обращатся больше не к кому, кроме Вас, и я надеюсь на Вашу внимательность, буду жить надеждой получить от Вас ответ на полевую почту 44630 —«Г». Г. Евгению Павловичу.

Все. До свидание.

С уважением к Вам гв. с-нт Г.

29. 10. 51 г. Германия


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 80, арк. 28–29.


Выканком Дубровенскага раённага савета дэпутатаў працоўных выдзеліў неабходныя сродкі і арганізаваў будоўлю зруба жылога дома для маці Г.

№ 126

Председателю Совета Министров БССР

Центральному Комитету КП(б)Белоруссии

Мы колхозники к-за им. Молотова, Александровского с/совета, Городокского р-на, Витебской области хочим работать и жить счасливой и культурной жизней, но нам почемуто не удается так жить. Нас, к-ков со стороны местного руководства очень крепко обижают и обжаловать нас совершенно некому на местах, т. к. «блатом» все перепутано, а поэтому и на наши справедливые жалобы никто не обращает внимания, на оборот, передают эти жалобы по дистанции вниз, т. е. на кого обжаловал; ну тогда уже держись жалобщик. Вот так мы терпим до сего время беззащитные к-хозники. А по этому мы и решили написать жалобу в Совет Министров и ЦК КП(б)Белоруссии откуда надеемся получить соответствующую помощь в жизне нашего к-за и убедительно просим Вашего представителя о прибытии его лично к нам в колхоз, разобраться с делами и навести полный порядок в руководстве.

В июне 1950 года, когда укрупняли наш колхоз, на общее собрание к-ков привел Председатель с/сов. т. В. нейкого проходимца-жулика Т., которого он был намерен поставить к нам в к-з председателем. Колхозники нашего к-за знали раньше Т., как руководителя и протестовали о избрании его в наш к-з на должность председателя к-за; но пред. с/совета т. В. ранее работая с ним за одно, стал запугивать беззащитных к-ков, что кто не будет голосовать за Т., то с места заберут вас органы М.В.Д. и М.Г.Б. и таким образом под такими угрозами пред. с/с т. В. и поставил к нам в руководители т. Т., чтобы не руководить к-зом, не укреплять к-з, а грабить к-з, обворовывать его вместе с В. и другими работниками. В результате чего наш к-з в настоящее время довели до плохого положения, где к-з не подготовился к весеннему севу, не имеет своих семян, где крайне пала трудовая дисциплина к-ков, а отдельные к-ки совсем бросили хозяйство и ушли кто куда смог.

Согласно устава с/х артели, мы к-ки обязаны работать и получать доход согласно выработанных трудодней, т. е. доход распределяют только по трудодням. У нас этого нет. Доход распределяет сам пред. к-за втихую, втемную, никто об этом не знает, ни члены правления, ни сами колхозники и распределяет он не ровно каждому, не по трудодням, а просто тому кто большую бытылку поставит с водкой тому будет и больше, кто даст меньше выпить, то получит меньше, а кто и сто гр. даст, а придет спрашивать на трудодни, то этот к-к получает всякие маты, а то и подщочину получит от председателя Т. на свое выработанные трудодни. Где этого не допустима и мы к-ки не миримся с этим варварским отношением к к-ку со стороны местного руководства. За время руководства Т. с июня 1950 г. нанесены большие убытки в хозяйстве, только по его лично вине пало очень много животноводства, сгнило по его вине 1000 кг. льносемя и др. вид продукции, сгнило 8 т. картофеля семенного. Он лично стравил скотом к-за умышленно семенной клевер пригодный на семену, где принес на 20 000 р. к-зу убытки где изложен материал с участием районного агронома и мер не принято никаких. 14-го февраля 1951 г. у нас было отчетное собрание колхозников, где отчитывалось правление к-за за проделанную работу. На даном собрании были вскрыты ряд серьезных безобразий, кархоборства со стороны пред. к-за; но ни пред. с/с, ни представитель райкома партии, которые присутствовали на даном собрании и должных мер не приняли, хотя к-ки настаивали и требовали выгнать данного проходимца-руководителя. Грабил и грабит наше хозяйство и издевается над колхозниками. Только решили работу правления к-за признать неудовлетворительной, а ошибки в дальнейшем исправить, то что взял не законно отдать, возратить, а где простили и все на этом положили. А т. Т. не заменимая фигура и его нельзя снять; но после всего этого со стороны пред. с/с и пред. к-за пошло зломчение, где дальше жить и работать нельзя так. Фактов безобразий вредных для к-за и к-ков очень много, что письменно изложить не возможно, а нужно выехать на место в к-з и разобраться по деловому, чтобы колхоз наш был большевитским, а колхозники зажиточные. Мы просим удовлетворить нашу просьбу.

К сему подписываемся [Сем подпісаў]

Остальные колхозники подтверждают, но боятся подписывать, т. к. после идет зломчение.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 80, арк. 132–133.


У маі 1951 г. работу калгаса імя Молатава правяраў сельгасаддзел ЦК КП(б)Б, былі знойдзены недахопы ў арганізацыі працы, старшыні калгаса Т., які меў 2 класа адукацыі, былі рэкамендаваны шляхі выпраўлення недахопаў.

№ 127

В редакцию газеты «Колхозная правда»

К руководству колхоза имени Буденного Сенненского района Белицкого сельсовета пробралась группа вредителей, врагов советской власти, которые в течение одного года развалили сельхозартель, разбазарили общественное добро. Это — председатель колхоза Г., его заместитель М., счетовод М., зав. животноводством П., бригадиры М., А. и П., а также председатель ревизионной комиссии О., кладовщики К. и М… Эти люди сумели так ловко замаскироваться, даже прикрыться партийными билетами, что Сенненский райком и райисполком, прокуратура и следственные органы района до сих пор хорошенько не разглядели и не знают, кто находится у руководства колхозом.

За один только год в колхозе пало 50 % лошадей, пало и прирезано 70 % крупного рогатого скота, 85 % овец, 90 % свиней, 95 % птицы. Остальной скот и птица разбазарены. Урожай зерновых в колхозе был очень низким: с каждого гектара собрали по два центнера хлеба. На полях остались неубранными: 12 гектаров ячменя, 8 гектаров овса, 4 гектара картофеля, 2 гектара свеклы, 9 гектаров вики, 4 гектара гороха, 10 гектаров льна, 10 гектаров люпина, 2 гектара семенного клевера, 16 гектаров лугового сена было скошено, но не убрано.

В колхозе отсутствует трудовая дисциплина, не ведется никакого учета. Ревизионная комиссия не работает. Только в конце прошлого года инструктором отдела сельского хозяйства была произведена повехностная ревизия. Однако итоги ее на общем собрании колхозников не обсуждались и не утверждались. Не обсуждался на общем собрании колхозников и годовой отчет, составленный счетоводом М. На трудодень колхозники ничего не получили.

Антиколхозные элементы, пробравшиеся в колхоз, открыто занимаются вредительством, на глазах у всех разбазаривают общественное добро, гонят самогон, систематически устраивают попойки. Различными путями они стараются вызвать у колхозников недовольство советской властью. Они искажают законы и постановления советского правительства, с насмешкой относятся к ним, стараются убедить колхозников, что во всех неполадках виновата советская власть. Зам. председателя колхоза М. так и говорит: «Это не мы виноваты, виновата советская власть. Вспомните, разве при немецкой власти вы жили тоже так плохо?» Во время оккупации эти люди верно служили немцам, добросовестно выполняли их волю. Зам. прод. кол-за М. собирал у крестьян одежду и продукты для немецкой армии. Счетовод М. была шпионом у немцев, неоднократно выдавала партизан. Бригадир А. был в группе грабителей, которая действовала под видом партизан. Остальные тоже были немецкими прислужниками.

2 февраля 1951 года состоялось общее собрание колхозников, на котором присутствовали секретарь райкома партии и прокурор района. За преступную деятельность председатель колхоза Г. и его заместитель М. были сняты с работы. Прокурор на собрании сказал, что дело о них нужно передать следственным органам. Однако это не было сделано. Неизвестно, почему до сих пор остается на своем посту зам. председателя колхоза М., которого собрание освободило от работы. На своих местах остались и другие. Колхозники хотели сменить все правление колхоза, бригадира, ревизионную комиссию, а также счетовода, но райком партии не помог им в этом. Если кто-нибудь из колхозников сигнализирует куда-либо о творящихся безобразиях, то подвергается гонению.

Колхоз не подготовлен к весенне-посевной кампании. Навоз и минеральные удобрения на поля не вывозятся. В колхозе нет семян. Колхозники не разбиты по звеньям, не знают участков, на которых они будут работать. Сбруя и сельхозинвентарь не отремонтированы. Некоторые колхозники начинают верить в то, что дела в колхозе не поправятся и уходят из артели в поисках работы на стороне.

Уважаемый редактор, колхозники просят, чтобы кто-либо из области или из центра Белоруссии заинтересовался колхозными делами. Просим немедленно принять меры.

Б. Михаил

Витебская область, Сенненский район, Белицкий с/с, колхоз им. Буденного.

(при посылке письма на реагирование прошу мою фамилию не разглашать)


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 80, арк. 143–145.


Сельгасаддзел ЦК КП(б)Б праводзіў праверку скаргі Б., падчас якой факты цалкам пацвердзіліся. Былы старшыня калгаса Г. быў выключаны з партыі і супраць яго была ўзбуджана крымінальная справа, загадчык фермы П., брыгадзір А. і кладаўшчык М. былі звольнены, калгасу было пазычана 35 тон насення.

№ 128

Сакратару ЦК КП(б)Б

ад калгаснікаў калгаса «Карла Маркса»

Еўлахаўскага с/савета Талачынскага района

15/ІІ-51 г.

Дарагі таварыш сакратар, звяртаемся к Вам за дапамогай, каб Вы дапамаглі нам навесці парадак у нашым калгасе. Мы ўсе члены калгаса дабрасумленна працуем у калгасе, але ў нашым калгасе пануе безпарадак. Тлумачыцца гэта тым, што наш старшына т. К. сістэматычна п’янствуе і не цікавіцца калгаснымі справамі. Напрыклад восенню 1950 года засталося нескошанага многа лугу, які не скасіў ні для калгаснай жывёлы, ні для жывёлы калгаснікаў. Бручка зазімавала, якую потым высекалі тапарамі. Пачалі будаваць калгасную канюшню восенню 1949 года, але яна да сягодняшняга дня не збудавана і не будуецца зараз. А калгасная жывёла знаходзіцца ў вельмі дрэнных умовах. Калгасны лес раздае дарэмна сваім родным, якія маюць уласныя дамы і яшчэ будуюць. Так, напрыклад, сваему шурыну А. Івану Антонавічу, бацька якога быў у час вайны ізменнікам Радзімы і памёр у цюрме. Апрача гэтага ён яшчэ паставіў рахункаводам А. Івана, а брыгадзірам зрабіў паліцая Т. Кузьму, які раскрадвае калгасны хлеб. Быў такі выпадак, калі калгаснікі злавілі яго з украдзеным збожжам і сказалі старшыне К., але ён ніякіх мер не прыняў, таму што разам п’юць гарэлку. Выпадак кражы бычылі Т. Вера, А. Прасіння і другія калгаснікі. Вясной прошлага года пагніла бульба, а даведзены план пасева не выканалі, у выніку гэтага мы мала палучылі на трудадні.

Старшына калгаса збівае калгаснікаў. Ён збіў Парфёна Т., Л. Палагею і ганяўся за К. Лідай, але яна ўцякла. І яшчэ ёсць многа прыкладаў, якіх на паперы не напішаш, а раскажам лічна Вашаму прадстаўніку.

Мы пісалі Вам жалабу ў кастрычніку 1950 г., але ніякіх вынікаў ад гэтага не было, таму што прыехаў якійсці начальнік з раёна, напіўся разам з К. і брыгадзірам, і на гэтым справа была закончана.

Вельмі просім аказаць нам дапамогу ў ліквідацыі вялікіх недахопаў, якія маюцца ў нашым калгасе, таму што без ліквідацыі гэтых недахопаў нельга будаваць наша шчаслівае жыццё.

Калгаснікі


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 80, арк. 189–192.


Талачынскі райком КП(б)Б звольніў з працы старшыню калгаса К., брыгадзіра Т. і рахункавода А. З мэтай ўмацавання працоўнай дысцыпліны ў калгасе імя К. Маркса была створана калгасная партарганізацыя.

№ 129

Редакции газеты «Правда» Навести порядок

Колхоз «Авангард» Баранского с/совета Оршанского района возник из слияния 5-и колхозов из числа сильнейших в Оршанском районе. Все колхозы, вошедшие в к-з «Авангард» электрофицированы. Из года в год выполнялись планы по укомплектованию животноводческих ферм. Всегда своевременно и полностью рассчитывался с государством по всем видам заготовок и планами. Кривая урожайности в колхозах, за исключением к-за «Авангард» шла вверх из года в год. Колхозники колхозов получали на трудодни от 1 кг до 2–3 кг зерновых и до 6 кг картофеля. Из года в год проходило строительство. Казалось, что после слияния этих колхозов, колхоз быстрыми шагами пойдет по линии укрепления и повышения благосостояния колхозников. Но картина получилась обратная. Уборка обильного урожая затянулась. Рожь из-за плохого досмотра погасла в бабках, своевременно сжатые ячмень и овес, валяясь на поле осыпался, ибо уборка сжатого закончилась после Октябрьских праздников. Часть клевера и гречихи остались на корню зимовать. Одна из ценных культур — лён, своевременно выбраный, долгое время валялся на половину осыпанный был свезен и государству еще не сдан. В некоторых садах был не плохой урожай яблок, но яблоки расхищались и сады не принесли доходу. Несмотря, что во всех бригадах имеется электро-сила, молотьба затянулась до половины февраля, а в бригадах № 4, 5 и 8 еще и теперь не кончено. В результате чего колхоз не рассчитался с государством по льну. Колхозники получили на трудодень по 450 гр. зерновых и по 250 гр. картофеля.

На фермах тревожно. На птицеводческой ферме, план которой не выполнен на несколько тыс. шт. происходит массовый падеж. Бывали дни, что по 15–20 шт. выносили мертвой птицы. На конеферме произошло обортирование 27 конематок, только за этот год пало более 30 лошадей. На ферме буйного рогатого скота из-за плохого досмотра и кормления происходит падеж, а среди телят и овец массовый падеж. Но председатель к-за, умеючи складывать акты не находит виновных в падеже и падежи не уменьшаются.

Передовые колхозники еще осенью ставили вопрос перед председателем колхоза о приобретении кормов путем закладывания силосных ям в каждой бригаде, путем запуску под атаву лугов ранее скошенных (что бывало ежегодно), но председатель колхоза не считаясь с мнением колхозников и правления колхоза давал приказы стравливать атаву и листья от огородничества, а для втирания очков району в бригаде № 3 (центр колхоза) была заложена силосная яма на 5 тонн силоса. В настоящее время кормов не хватает, а для приобретения кормов продается зерно, свиньи, овцы, лошади. Все это продается много дешевле ибо на продаж едут определенные люди, которым нужны барыши, закуски, а все это идет в счет стоимости продаваемого. Председатель к-за не считается с мнением колхозников и правления колхоза пьянствуя, обманывая во всем колхозников и бригадиров, привел к разложению дисциплины в колхозе. Так например в июле м-це он настоял перед правлением к-за продать 2 тонны зерна на покупку сена, но вырученные деньги были использованы по его усмотрению. Несколько тонн было продано в сентябре и октябре м-цах, а деньги также были израсходованы по его усмотрению. По приказу председателя израсходовано часть на отопление, часть неизвестно куда. 60 кубометров лесоматериала не вывезено в к-з 1-й и 2-й бригадами для постройки нового коровника.

Обманывая бригадиров, давая приказ сеять только рядовой сеялкой председатель кол-за затянул сев озимых до октября м-ца. Местами озимые не взошли, а местами только начали всходить. Обманывая бригадиров тем, что местный торф не годен на угноения, он не ведет вывоз торфа на поля, что раньше всегда проводилось. Минеральных удобрений в к-з привезено всего 3 тонны. Сельскохозяйственный инвентарь разбросан. Телег для упряжи очень мало, за зиму все поломано и растянуто, во что будут впрягать неизвестно. Навоз на поле еще не вывозится, а весна уже скоро. Очистка колхозных полей от кустарников и кочек не производилась. Семенной картофель оставлен без ответственных за буртование в результате чего часть буртов в бригадах № 1 и 2 поморожена и отвезена на корм не смотря на то что здесь сортовой картофель.

Райисполкому и райкому Оршанского р-на нужно выучить положение к-за «Авангард» Баранского с/совета и навести соответствующий порядок где председателем к-за тов. С.

Колхозник В.

Адрес: Оршанский р-н, Баранский с/совет, д. Пустынки


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 80, арк. 153–155.


Аршанскі райком КП(б)Б за дрэннае кіраўніцтва калгасам, грубае стаўленне да калгаснікаў і.ўціск крытыкі абвясціў С. строгую вымову. Для умацавання калгаса «Авангард» была накіравана брыгада спецыялістаў.

№ 130

23/III 51 года

В Министерство ЦК ВКПБ

от колхозников, колхоза Большевик

Черницкого с/с Лиозненского р-на Витебской обл.

Заявление

Мы колхозники и колхозницы колхоза Большевик обращаемся к Вам с большой просьбой. Спосите нас от гибели, так как наш председатель П. Тарас Ефимович ведет нас только к гибели, да к тому член ВКП(б). Так как он несоответствует быть членом ВКП(б) сосвоею автобиографией. Автобиография его будет правельная и все его хорошо знают, что он проделывал раньше и сейчас. Отец его был кулак и волосной судьёй до революции. Сам П. Тарас во время революции 1918 году был в банде зелёных со своими братьями П. Тимофеем и П. Павлом с которыми П. Тарас шёл против нашей молодой Совецкой власти. Брат П. Михаил Ефимович в тысяча девятьсот тридцать девятом году взят по линии НКВД так как враг народа, и также его ближайшие родственники шурины К. Андрей и К. Федор тоже взяты по линии НКВД так как враги нашего государства. И также П. Тарас Ефимович враг нашему данному колхозу.

Так как он не соответствует быть членом ВКПБ мы колхозники просим проверить этого человека что он за человек. Можеть он под маркой члена Партии пробрался на руководящею должность и вредит народу. П. Тарас в 1941 году был призван в ряды Красной Армии для защиты нашей родины. И в оцечественной войне он почемуто не участвовал, был отправленый в далёкий тыл в Сибирь и там он работал председателем колхоза и каким-то путем сумел обмануть нашу совецкую партию своёй автобиографией и вступить в её ряды. И в настоящее время он чувствоит себя таким крепким, как чувствовал его отец до революции и начинает нашему колхозу вредить. В нашем колхозе осталось 10 гектаров невыбраной картошки, к тому самого лучшего урожая. Загнивало 70 гектаров сенокоса. И тут же на ферме скот падает каждый год на 10 процентов, особенно молодняка как овец на 80 процентов. С каждым днём колхозное богатство не увеличивается, на оборот понижается.

Сам П. Тарас как председатель занимается пьянством, проживает наше хозяйство и труд. За общественным хозяйством совсем не смотрит. Нас колхозников всех запугивает тем, что я говорит член партии и что захочу то и сделаю с колхозом. Имеется больше средств растраченных им. Ежели проверить его работу с начала 1945 года то найдется очень большая сумма денег за ним. Так-же расхищает колхозное добро. П. построил за колхозные средства себе дом с колхозного материала и также покупил своёй дочери дом за 4 тысячи. Уплатил колхозными деньгами 3 тысячи, а на одну тысячу отробатывал колхозниками О. Фёкле Терентьевне, то есть той хозяйки в которой покупал дом. Колхозниками отробатывал за щёт колхоза. Работали колхозники Г. Дьямитр, П. Демьян, К. Егор. А посмотрелибы Вы в каком положении находится колхозный скот.

Мы колхозники и колхозницы просим выслать на уточнение ревизора и проверить П. работу с начала 50 года. Только просим не передовать дело в район так как он имеет с райкомом крепкое знакомство, да к тому его сын работает в районе какимто инструктором. Колхозники и колхозницы мы все просим убедительно разобрать это и уточнить что у нас за председатель.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 81, арк. 290–292.


Ананімны ліст калгаснікаў быў перададзены на разгляд у Лёзненскі райком КП(б)Б, сакратар якога паведамляў у Мінск, што ў рабоце калгаса «Бальшавік» сапраўды ёсць сур’ёзныя недахопы, але як кіраўнік П. здольны іх самастойна выправіць.

№ 131

В ЦК КП(б) Белоруссии

от гр. К. Артема Венедиктовича

прож-го колхоза «Спартак» Молотнянского с/совета,

Оршанского р-на, Витебской области

Заявление

Прашу ЦК КП(б)Белоруссии рассмотрет вторично моё заявление о забраденого моего кабана районными работниками. Мне было дадена предупреждение з 4 по 14 июня здать 44 кг мяса. Я мяса здал на пункт 15 июня 41 кг мяса. По предупреждению было не додадена 3 кг мяса. З мяса загатовок ко мне приехал в 10 часов вечера тов. Г. и его работники в количестве их было девять человек. Товарищ Г. не обратился ко мне и не спросил здано ли мяса или нет. Меня лично не было дома, я пасвил колхозных овец. Моя старуха предъявила им квитанцыю и деньгами уплачивала за у весь 1951 г. за мяса. Товарищ Г. не обратил внимания на квитанцыю, а вероломна поломал в сарае двер и забрал кабана. Когда моя старуха подошла к ему и сказала за чем вы забираете кабана, Г. толкнул мою старуху на землю, потом ударил сапогом в руку и левую ногу и ответил мне не нужна твоя квитанцыя и деньги, а нужен кабан.

Выбыл для расследования из Витебска вполномоченный тов. К., рассмотрел наши документы и приказал возвратить мне кабана а мне предложил здать мяса за весь 1951 год. Я полностью здал мяса за увесь 1951 год, а Г. моего кабана невозвращает. Он категорически отказался и сказал куда хочете жаловайтесь, а кабана я не отдам. Прошу ЦК КП(б)Белоруссии расмотреть мое заявление и возвратить мне кабана.

Праситель [Подпіс]

28/VII-51 года.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 83, арк. 302–303.


Дзеля таго, каб вярнуць К. незаконна забранага кабана, патрабавалася ўмяшанне Міністэрства нарыхтовак БССР.

№ 132

20-5-51 г.

Тав. секретар Патоличев.

Я партизан гражданской войны, старий коммунист, три войны воевал три раза ранен, имею награды, с самай революции работаю на разных отвественных работах и вынужден написать вам лично докладную. Прашу праверить на месте дела в колхози им. Панамаренко, Бабовскаго с/с, Жлобинскаго р-на, что уже стыдно людей и смеются с нас руководителей колхозьники. В колхози Панамаренко самый богатый сенокосами в республики, в прошлом году накосили многа сена, с самай осени начали его разбазаривать, куплять годных и не годных телят, отдавать какието долги, продовать, красти, пропивать, сено по бригадам не распределено, конюхи и доглядчики гуляли в перегонки кто больше искормить и т. д. С 15 марта тяговая сила и увесь скот оказався на полной гибели, ежедневный падеж скота, пало не менше 120 гал. кр-рог. скота, многа авец, свиней, а приплод усих родав ската почти увесь на 100 %. Пало несколько лошадей, а остальных поддержали колхозьники.

Тов. Патоличев. Наши районные руководители считают, что это стихия, что падёж есть и по др. колхозах, что за это дело никто не должен отвечать и никто не довжен их восстанавливать, а колхозьники желея своих трудов нидают праходу, пала трудовая дисциплина, потирали доверие колхознай жизни. По колхозу полная обезличка, безхозяйственность и нарушения с/х устава, общае собрание было одно при слиянии колхозов, а другое отчотное, ни одно решение правления не выполняится и не утверждено общим собранием, а всё делаится самавольно руководителем колхоза Ш., катоый этаму садействует. На его глазах наместник, об’езчики, некоторые бригадири и лодари продали по 1–2 стога сена, ловили злодеев, сам Ш. не раз продовал и последний стог под хвальчивый документ продал и всё это пропили и никто не ответил. На свиной ферме полное издевательство над этой жывёлай. Обезличка, безхозяйственность. Прошу праверить на мести. К посевной небыли подготовлены и очень плоха сеем, не для урожая, а либо план высеять и то может кончим к августу.

Докладываю вам что всё это не ликвидируется пока будет Ш., он уже дело не наладит, потирал авторитет, замешан в кражи последняго стога сена, с людями не разгаваривает и т. д. Прашу на месте усе праверить.

col1_0(б) Кузьмин


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 85, арк. 162–164.


Гомельскі абком КП(б)Б абавязаў Жлобінскі райком дапамагчы калгасу імя Панамарэнкі, звярнуўшы асаблівую ўвагу на развіццё жывёлагадоўлі і паспяховае заканчэнне веснавой сяўбы. Пракурору вобласці было даручана расследаваць факты крадзяжу і псавання калгаснай маёмасці.

№ 133

В газету «Правда»

Очковтирательство в руководстве.

Речицкий район Гомельской области БССР является передовым сельскохозяйственным районом в республике. А на самом деле, если оценить действительное положение, то район является самым отстающим. Зав. Райсельхозотделом Д. Степан Ефремович в течение 4-х лет посылает в областное управление и Министерство с/х БССР ложные сведения об успешном выполнении колхозами с/х работ и особенно о выполнении 3-х летнего плана развития общественного животноводства и создании кормовой базы. Начиная с 1946 г. Д. к 1/I следующего года дает сведения, что план развития животноводства и другие с/х работы в районе перевыполнены, а на самом деле эти цифры дутые. В 1950 году после обмера и оприходования грубых и сочных кормов в колхозах было видно, что район обеспечен грубыми и сочными кормами только на 60 %. Но Д., чтобы вывести район в передовые применил свой, уже проверенный способ очковтирательства. Он вызвал в кабинет (по-одиночку) участковых зоотехников, которым приказал перемерять все стоги сена и другие корма и дать такие сведения, что кормов имеется в излишке, что было сделано. И Д. официально сообщил в Министерство с/х БССР, что Речицкий район обеспечен грубыми и концентрированными кормами на 105 %. Но зимовка 1951 года показала истинное положение в районе, так как от бескормицы пало в колхозах 40 % крупного рогатого скота.

И в этом, 1951 году Д. продолжает заниматься очковтирательством, посылает сводки о перевыполнении всех сельхозпланов в колхозах района, и таким образом скрывает истинное положение в районе. На самом деле план силосования выполнен на 30 %, план сенокошения на 60 %, 3-х летний план по животноводству выполнен: по кр. рог. скоту на 80 %, по овцам на 70 %, по свиньям на 50 %, по птицам на 20 %. Д. в своей работе не опирается на специалистов с/хозяйства. Особенно ему не по духу специалисты с высшим и средним образованием. Специалисты (агрономы, врачи, зоотехники), которые разоблачают антигосударственную деятельность Д. и не желают слепо выполнять его преступные распоряжения, немедленно увольняются с работы. В райсельхозотделе царит полнейший зажим самокритики. Таким образом за последние годы Д. уволены с работы 30 специалистов с/х с высшим и 20 с средним образованием. Колхозы Речицкого района имеют все условия и колхозники жаждают стать передовыми, но им мешают такие руководители как Д., которые подменяют большевистское руководство очковтирательством.

Специалисты с/х-ва Речицкого р-на.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 87, арк. 353–354.


Работу Рэчыцкага райсельгасаддзела правяраў сельгасаддзел ЦК КП(б)Б. Падчас праверкі часткова пацвердзілася, што Д. дасылае завышаныя звесткі аб выкананні сельгасработ, балюча ўспрымае крытыку спецыялістаў. Д. гэта прызнаў і абяцаў выправіць свае памылкі ў далейшай рабоце.

№ 134

30. 11. 50 г. В Комитет партии Б.С.С.Р.

от ст. сержанта Г. Аркадия Петрович

Заявление.

Прошу рассмотреть мое заявление ввиду неправильного сбережения государственного хлеба в складе Могелевской области Чаусский р-н ст. Чауссы, склад находится на территории станции Чауссы.

Я ст. сер-т Г. Аркадий Петрович находился в отпуске с 10 ноября по 25 ноября этого года, где пришлось мне посетить этот склад. Я самовидец этого чего описываю ниже. Прибывши на склад где хронится государственный хлеб я увидел что весь хлеб около 1 500 тонн в настоящий момент находится в отвратительном состоянии. Можно считать хлеб негодным. Прошу немедленно разобрать мое заявление и принять соответствующие меры.

Роспись [Подпіс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 114, арк. 379.


Па лісту Г. дзяржхлебінспектары правялі комплексную праверку захавання дзяржаўнага хлеба на пунктах у Магілёўскай вобласці. Высветлілася, што з-за нядбайнага стаўлення мясцовых адказных асоб збожжа ва ўсіх пунктах вобласці сапсавана ў той ці іншай ступені, на Чавускім пункце жыта мела «сапсаванасць першай ступені».

№ 135

Редакции газеты «Правда»

«Таким безобразиям нет названий»

гор. Горки Могилёвской обл.

Мы, воины демобелизованные из рядов Советских Вооруженных Сил, обращаемся к Вам: известно-ли Провительству Советского Союза о тех безобразиях, которых не может обойти молчанием каждый честный гражданин Советского Союза? На ряду с постановлением правительства СССР «О трехлетнем плане развития животноводства»{82} поголовье скота вместо увеличения происходит уменьшение с каждым днем, и на сегодняшний день не видно границ его уменьшению. Так примерно: во вкрупненном к-зе «Возрождение» Любижского с/совета поголовье скота с осени было доведено по плану, а заготовка кормов далеко не соответствовала на количество голов. И на сегодняшний день поголовно падает скот. И так только за одни сутки с 4–5 марта пала 12 голов овец из числа 220, три теленка годовиков, такое явление не единичное а системотическое, так-как кормов не хватило с 15 февраля 1951 г., да и не только в колхозе «Возрождение» а почти повсеместно в районе и области. Интересно знать, кто будить отвечать или нести ответственность за слепое руководство в колхозах, ибо с осени никто не расчитывает количество кормов на поголовье скота. Трудно надеятся, что в большинстве колхозов к весне останется хоть в каком-нибудь количестве скот. Такое явление может подтвердить выполнение по заготовке кожи Горецкого р-на, которых процент выполнения плана невероятно провозошел, а работники этой арганизации за свою усердную работу в ожидании больших премий.

Демобелизованные Д., Д., З. [Тры подпісы]

9 марта 1951 г.

Могилёвская обл., Горецкий р-н, Любижский с/совет, д. Шеды.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 114, арк. 63.


Факты, выкладзеныя ў лісце дэмабілізаваных ваеннаслужачых, пасля праверкі інструктарам сельскагаспадарчага аддзела ЦК КП(б)Б пацвердзіліся. У веснавы перыяд калгасу «Адраджэнне» была аказана дапамога кармамі, а таксама выдадзены грашовы крэдыт.

№ 136

МОСКВА КРЕМЛЬ

ОТЦУ ИОСИФУ ВИСАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ!

от партизана отряда им. Чкалова, бригады им. Свердлова Брестского соединения

Я. Степана Степановича, проживающего в

Брестской обл. Березовского р-на Ольшевского с/с

колхоз им. Новая-Нива

Просьба

В 1942 году будучи в акупацыи, ненавидя врага немца, в 17-летним возрасте решил душевно вступить в партизанский атрад, и вести борбу во всех диверсионных операцыях против немецких окупантов, и добиватся тех целей, которых требует тов. Сталин. За два года совершил 35 видных подвигов, начто и прилагаю при сем копию боевой характеристики. Тем самым потерал свою молодую вековую трудоспособность в феврале м-це 1944 году при минировке ранен в обе руки и глаза. За такую достойность я награжден Медалью I-ой степени и Орденом Красного Знамени. Пожизненный инвалид I-ой гр. чуствую свою патриотическую достойность за преданность целиком себя для Родины и с большим сомнением прошу Великого отца Иосифа Виссарионовича Сталина проверить прилагаемую присем боевую характеристику, и присвоить мне высокое звание «Героя Cоветского Союза» за мою комсомольскую смелую и энергичную работу в партизанском отряде оставший без рук и без глаз на всю молодую жизьнь.

Надеюсь и ожидаю благоприятного результата.

Ваш верный партизан [Подпіс]

Марта 25 дня 1951 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 66, арк. 173.


У мясцовым райкоме партыі Я. патлумачылі, што ён ужо адзначаны дзяржаўнымі ўзнагародамі. Залатой зоркай героя ўзнагародзіць яго «не ўяўлялася магчымым».

№ 137

ЦК КП(б)Б товарищу Зимянину

Недавно я был в служебной командировке в Белоруссии. Колхозники с. Никитиничи, Шкловского района, Могилевской обл. сообщили мне факты, о которых я считаю своим долгом коммуниста и работника центральной печати информировать ЦК КП(б)Б. В с. Никитиничи директором НСШ работает Ш., человек морально разложившийся. Беспробудный пьяница, он часто в нетрезвом виде проводит уроки. Случалось, когда он был настолько пьян, что уже не мог вести занятия, и тогда, сказав ученикам заниматься самостоятельно, уходил к себе домой. Не раз появляясь на колхозных вечеринках в состоянии полного опьянения, он набрасывался на учеников с грубой «площадной» бранью. Разумеется, ни о каком авторитете директора школы среди учителей и учеников не может быть и речи. Больше того, поведение Ш. разлагающе действует на менее устойчивую часть учеников, да и учителей. Все это, естественно, не может не сказываться пагубно на состояние учебной и воспитательной работы в школе. Сами родители-колхозники с тревогой и возмущением говорят, что их детей не учат, а калечат.

Это одна сторона дела. Но Ш. — не только директор школы. Он же и секретарь парторганизации колхоза. Хорошо зная о его моральном облике, колхозники брезгливо отворачиваются от такого «вожака». Председатель укрупненного колхоза С. оказался достойным собутыльником Ш. Пользуясь поддержкой С., Ш. «прихватил» себе от колхоза значительный участок (около 3-х гектаров) земли. Когда же все-таки под нажимом честных товарищей был произведен обмер участка и Ш. предложено было излишек засеянной земли вернуть колхозу, Ш. при одобрении С. не выполнил этого решения или выполнил его издевательски-формально. Он снял урожай со всего участка, зерно забрал себе, а колхозу сдал… часть соломы. Грубо попирая советские законы, Ш. широко использует труд колхозников для собственных нужд (постройка дома для Ш. колхозниками и т. п.). В «делах» Ш., пожалуй, самое главное то, что обо всем это известно и в районе и в облоно. Колхозники и ученики сигнализировали о «деятельности» Ш. Но всякий раз дальше разговоров дело не шло. А Ш. демонстративно хвастает, что, де, у него и в районе и в области есть своя рука. Видимо, этой «всесильной руке» пока что удается прикрывать морально разложившегося человека от справедливого возмущения общественности. С другой стороны, все это дает основание предполагать о весьма слабой политико-воспитательной работе в Могилевской области. Иначе Ш. и ему подобные не могли бы занимать столь почетные посты на селе.

Из-за недостатка времени (у меня кончался срок командировки) я, к сожалению, не смог проверить всех этих фактов. Но, по словам слушателя республиканской партийной школы при ЦК КП(б)Б тов. Г., который был некоторое время в с. Никитиничи во время каникул, то, что я Вам сообщил — это ничтожная часть фактов из непрглядных дел Ш.

Специальный корреспондент газеты «Красная звезда» майор Ш.

11 октября 1951 г.

Мой адрес: г. Москва, 94, Госпитальный вал 5-16-1.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 117, арк. 30–31.


Пасля праверкі ліста маёра Ш. Магілёўскім абкомам КП(б)Б факты цалкам пацвердзіліся. Паводзіны Ш. абмяркоўваліся на бюро Шклоўскага райкома, меркавалася «прыцягнуць яго да партыйнай адказнасці».

№ 138

Товарищ Патоличев!

В колхозах нашей республики недостаточно развернуто социалистическое соревнование. Я считаю, что развертыванию социалистического соревнования среди колхозников нашей республики может способствовать следующее мероприятие: до войны во многих колхозах нашей республики были «Доски почёта», на которые заносились колхозники, добившиеся лучших показателей по урожайности с/х культур и продуктивности животноводства. Это в большой степени способствовало развертыванию соцсоревнования среди колхозников. Мое предложение — ввести «Доски почета» в каждом колхозе и заносить на них фамилии и фотографии лучших колхозников и бригадиров колхоза. Выдвижение кандидатур на занесение на «Доску почета» производить правлению колхоза, а утверждать на общем собрании колхоза после подведения итогов прошедшего года или завершения сева, уборки и т. п. Это будет способствовать развертыванию соцсоревнования среди колхозников каждого колхоза. Кроме того, ввести «Доски почета» в каждом с/с и на сессии сельсовета заносить на них лучших председателей колхозов, бригадиров и колхозников.

С уважением [Подпіс]

18.01.50.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 125, арк. 197.


Намеснік загадчыка сельгасаддзелам ЦК КП(б)Б паведаміў аўтару ліста, што рашэнне пра дошкі гонару ў калгасах, сельсаветах, МТС, раённых і абласных цэнтрах ужо прынята ЦК 26 снежня 1950 г.

№ 139

Уважаемый товарищ Потоличев!

Видя в своем колхозе, да и в ряде соседних, что в их руководстве стоят неграмотные, слепые, а в иных случаях и нечестные, наживающиеся на колхозном добре, люди, я твердо решил еще в 1948 году стать руководителем своего колхоза, что бы не жалея сил сделать его первым в районе, а колхозников богатыми. В это время я работал в гор. Бобруйске начальником контрольно-ревизионного отдела Областного Управления гострудсберкасс и госкредита. Приехав в Мозырь (во время отпуска), я зашел в РК КП(б)Б и изложил свое желание и точку зрения какие есть возможности и как нужно преобразовать колхоз из отстающего, но с большими перспективами в передовой. Секретарь РК КП(б)Б не поверил мне, что я хочу оставить свою хорошо обеспеченную жизнь служащего и пойти в колхоз, так как они в колхозы рекомендовали людей где нибудь провинившихся, как наказание. В то время не было указаний о беспрепятственном освобождении служащих, которые изъявили желание идти в колхоз работать. Я разочарованным ушел из райкома.

В августе 1950 года меня по моей просьбе перевели в гор. Мозырь на туже должность. Я ни на минуту не оставлял надежду возглавить колхоз в котором работал мой отец и я до 1936 года, где я знаю людей и землю, где люди знают меня. 20 февраля 1951 г. я зашел к секретарю Мозырского РК КП(б)Б тов. П. в надежде, что он меня поймет и даст возможность осуществить мою мечту. Выслушав меня, он сказал, что подумает и после выборов мне сообщит. Не дождавшись его сообщения, 5 марта я зашел к нему и между нами состоялся примерно такой разговор:

Я. Товарищ секретарь, я к Вам по Вам известному вопросу.

Он. Не можем Вас направить в колхоз, Вы не специалист сельского хозяйства.

Я. Я даю гарантию, что через год-два, умея разбираться в трудах Докучаева,{83} Вильямса,{84} Мичурина,{85} Лысенко,{86} сочетая их научные труды с практикой, учась у передовых колхозников и агрономов, а также учась заочно, я буду знать гораздо больше чем Ваши некоторые агрономы со средним техническим образованием.

Он. Но разрешите Вам в этом не верить.

Я. Ва должны учесть, что у меня среднее образование (1 год университета), а также учусь в вечернем университете марксизма-ленинизма; мой большой интузиазм; мое неудержимое желание; притом в колхозах нашего района только 4 специалиста с/х на постах председателей, остальные — нет, и так или иначе некоторых придется заменять, потому что они неграмотные вообще, а как практики, то практика у них дедовская, а как воспитатели масс и руководители, то некоторые из них «ни чорту свечка, ни богу кочерга». И если у Вас такое отношение к людям, которые жертвуют всеми благами своей личной жизни ради государственного дела и наряду с этим держат на посту председателя колхоза Х., который пьет без зазрения совести а затем берет в колхозе себе корову и о котором плохо отзываются колхозники, то Вы не скоро выполните решения VI пленума ЦК КП(б)Б.

Он. Ну это не Ваше дело и Вы мне не указывайте.

Я. Нет. Вы должны учить нас, но и прислушиваться и учиться у нас.

Наконец, я потерял веру в товарища П. и, сказав ему, что напишу Вам, ушел. После мне работник райкома сказал, что тов. П. говорил: «пусть он пишет, но все равно в колхоз его не пошлю, письмо его придет ко мне».

Дорогой товарищ Потоличев!

В тот же день когда появился Ваш доклад на VI пленуме ЦК КП(б)Б в газете, я с большим вниманием и волнением прочел его, вдумался и, побеседовав с секретарем первичной парторганизации — директором СШ тов. С, который был у Вас на совещании, пришел к выводу, что подъем с/хозяйства в нашей республике является всенародным делом и зависит во первых от руководителя колхоза, который должен:

1. Работать на этом почетном посту с воодушевлением.

2. Гореть, а не тлеть на работе по выполнению решений Партии и Правительства о подъеме сельского хозяйства.

3. Учится работать у Великих Ленина и Сталина.

4. Быть инженером души колхозника, любить его. На основе индивидуального подхода к каждому человеку, любя его, добиться его взаимной любви и тогда председатель будет всемогущ, ибо люди за ним пойдут в огонь и в воду. Создать здоровый боевой актив.

5. Председатель должен в совершенстве знать основы Марксизма-Ленинизма, труды Докучаева, Вильямса, Мичурина, Лысенко, а также должен быть знаком с передовиками с/хозяйства, претворяя все то в жизнь что ново в природе, с которой ведет войну колхозник и стремиться всемерно к новаторству непосредственно в своем колхозе.

6. Должен быть экономистом-плановиком, статистиком, комерческим человеком, должен иметь нашу советскую реалистическую фантазию.

7. Председатель колхоза должен быть командиром, одновременно комиссаром и интендантом дивизии на войне с природой.

8. Председатель колхоза должен быть в принципиальных большевистских отношениях с РК КП(б)Б и Райисполкомом, не боятся их, как это часто бывает на деле.

9. На мой взгляд РК КП(б)Б и Райисполкомы должны, проверяя людей, рекомендовать их на посты председателей колхозов по принципу хождения солдат в разведку: «кто пойдет добровольно?!», узнав их боевые качества, и тогда наверное будет толк.

Мне так еще много хотелось сказать Вам, но все описать нельзя. Если бы Вы удостоили меня личной беседой, я был бы очень благодарен и надеюсь принес бы не малую пользу не только одному колхозу, но и соседним всемерно делясь с ними своим опытом и критикуя их. Если Вы решите отозваться на мою просьбу положительно, прошу сообщить побыстрее, ибо посевная «на носу», а в нашем колхозе подготовились так, что наверняка обеспечат «высокий» урожай — 4–5 центнеров.

13 марта 1951 г. [Подпіс]

Мой адрес: гор. Мозырь, Управление гострудсберкасс и госкредита, К. Александр Никонович.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 126, арк. 54–55.


30 красавіка 1951 г. сакратар Палесскага абкома КП(б)Б паведамляў у сельгасаддзел ЦК, што К. накіраваны старшынёй калгаса «Трэці вырашаючы» Скрыгалаўскага сельсавета Мазырскага раёна.

№ 140

Секретарю ЦК КП(б)Белоруссии тов. Потоличеву

от рабочих Юрковичского лесоучастка

Житковичского леспромхоза треста «Мозлеспром»

БССР Полесской области

Уважаемый секретарь ЦК КП(б)Б, обращаемся к Вам в отношении оказания нам помощи в снабжении нас как промтоварами, а также продуктами и в частности хлебом. Уважаемый секретарь, наступает зима, однако о снабжении нас как одеждой, а также промтоварами за наличный расчет никто обсолютно неинтересуется, как рабочие занятые в лесу должны иметь перчатки, плащи, ватные штаны, сапоги, однако этого к сожалению никто не получил. Что касается продуктов, то дело обстоит обсолютно плохо, как то: рабочие-возчики получают по 300, а иные и этого не могут за халатности завмага получить количество хлеба. Что касается жиров. То обсолютно не доставляет завмаг из ОРСА. Короче говоря ни кто не интересуется рабочими выполняющими планы лесозаготовок. Просим Вас, многоуважаемый секретарь, окажите нам помощь в этом деле.

Коллектив возчиков [14 подпісаў]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 129, арк. 187.


Скаргу правяраў інструктар аддзела цяжкай прамысловасці ЦК КП(б)Б, які 30 снежня 1951 г. дакладаў Патолічаву, што факты, выкладзеныя рабочымі Жыткавічскага леспрамгаса, цалкам пацвердзіліся. Дырэктару леспрамгаса было прапанавана наладзіць нармальнае забеспячэнне рабочых прадуктамі і адзеннем, загадчыку крамы лесаучастка і начальніку аддзела рабочага забеспячэння леспрамгаса абвешчаны вымовы.

№ 141

Секретарю ЦК КП(б) Белоруссии тов. Патоличеву

Находясь в Кармянском районе Гомельской области в командировке по вопросам переселения{87} в Карело-Финскую ССР, я столкнулся с антигосударственным отношением председателя Кармянского райисполкома т. Т. к выполнению государственно важной задачи — переселения населения в Карело-Финскую ССР. 22 июня 1951 года я обратился к Т. с просьбой наметить мероприятия, обеспечивающие безусловное выполнение плана переселения, он мне заявил, что он больше ни одной семьи из района не отправит (хотя из плана 60 семей район отправил только 45 семей), мотивируя тем, что району доведен завышенный план. Когда я стал настаивать на том, чтобы райисполком принял меры и выполнил доведенный до района план переселения, тогда Т. «вышел из себя» обругал меня матом и предложил покинуть территорию Кармянского района. Только благодаря вниманию секретаря Кармянского РК КП(б)Б т. А. я продолжаю заниматься вопросами переселения в Кармянском районе.

Считаю поведение председателя Кармянского райисполкома т. Т. не партийным, о чем довожу до Вашего сведения и прошу Вас дать соответствующие указания Совету Министров БССР, чтобы последний призвал к порядку распоясавшегося невежду и грубияна — Т.

Уполномоченный Совета Министров КФССР по переселению С.

22 июня 1951 г., г.п. Корма


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 135, арк. 107.


Інструктар аддзела партыйных, прафсаюзных і камсамольскіх органаў ЦК КП(б)Б, разглядзеўшы ліст С., паведаміў свайму кіраўніцтву, што з запланаваных на перасяленне з Кармянскага раёна ў Карэла-Фінскую ССР 50-ці сем’яў ужо пераселена 47, астатнія 3 падрыхтаваны да адпраўкі. На гэтым далейшы разгляд ліста С. быў спынены.

№ 142

г. Минск ЦК Партыі

Дырэктар Свірыдавіцкай СШ Н. Юзік Станіславаў у час акупацыі сядеў дома. Хаця ён камуністы немцы яго не трогалі чамусці. Мусіць з гэтай прычыны Н. не пайшоў у партызаны. Его выключылі з партыі але дырэктарам пакінулі. Цяпер ён усім добры. Ён нікога нечапае толькі штоб его нечапалі. Настаўніца Алексееўна не справіла ні адной пісьмовай работы. Н. хацеў зрабіць ёй заўвагу. Яна тупнула нагою і сказала — маўчы калі я маўчу. Н. заціх. У шостым класе у час уроку вучанік пусціў па матушке настаўніцу. Н. непрняў мер. Упрасіў настаўнікаў маўчаць каб незналі у раёне. Вучні у кіно пабілі настауніка. Н. мер непрыняў. Упрасіў настаўніка маўчаць. Школа прышла у развал. Вучні робяць што хочуць, но толькі невучацца. Палавіна вучняў непаспяваюць. Н. больш заняты прыватным заработкамі, а не школаю — лепіць печы людзям. За тое пастроіў сабе дабрэнны дом. Нават мае ванную комнату. Гетым ганарыцца его жынка і тым што кіруе педсаветам. Каб лягчэй было Юзіку. Просім даць сапраўднага дырэктара штоб наша школа была як школа і дзяцей вучылі як трэба.

Вельмі просім Бацькі

28 ліпеня 51 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 135, арк. 241.


8 жніўня 1951 г., паводле «меркавання» Рэчыцкага райкома КП(б)Б, Н. быў зняты з пасады дырэктара школы і пераведзены ў іншую школу раёна настаўнікам.

№ 143

3/V-51 г.

Дорогие Товарищи!

Мы, т. е. колхозницы колхоза имя Будённого Будо-Кошелёвского района Гомельской области решили обратиться к Вам с просьбой. Наши мужья погибли, защищая Родину в Отечественную войну. Мы остались одни с малыми детьми. Сразу после освобождения уступили у колхоз и построили его. Уже сем лет работаем в колхозе, а получаем, можно сказать, ничего. Конечно, по 200 грамм получали на трудодень да картошки немного, но этого мало для колхозника. Не под силу работать в колхозе и дома в себя по хозяйству. А в последнее время совсем стало немыслемо. Наш председатель колхоза Б. Нил Иванович пьяница и ничего не понимает по колхозному делу. Ды и где ему понимать, ежели он раньше работал на маслозаводе. Вот его по блату и поставили сюда получать по 1000 рублей и пить водку с усим, кто приязжает в Будо-Кошелёва да также с председателем сельсовета и депутатом у районный центр директором Броницской школы.

Мы, две колхозницы, работаем на ферме у деревне Броница и нам жалко глядеть на скотину, как она мучилась зиму голодная. За этот период сдохло больше 130 голов рогатого скота. А почему это так получилось. Только потому что за зиму распродали и распили сено Б. вместе с фуражиром Я., да с К. — директором семилетки, с районным отделом и судом. Мы думали, что засудять Б. и его собутыльников, а оказалось — нет нигде нам помощи. Район учит и успокаивает нас на собраниях, что нужно побольше работать и скасить больше сена в этом году. У нас поля не засеяны, а яны на быках и лошадях с фермы присеяли свои усадьбы. Мы у воскресенье на себе с лесу несём дрова, а они навезли себе и даже продают другим. Да и все мужчины в тяньку от мух спратались, а нам нужно пайти на работу. Ни когда не было в бывшем колхозе «Передовик», чтоб для посевной не было семян, а сейчас в объединённом колхозе имя Будённого нехватает чим же они будут сеять. А что придётся получать на трудодни. У Б. хлеба и сейчас полно, ибо он намолол недавно пшенички и взял сахару что надо было раздать на трудодень. В газетах пишут, что помногу колхозники на трудодень получают.

Неужели Советское правительство не навядёт порядок у нашим колхозе? Пора бы на несколько лет послать в тюрьму усих, как Б., К., Я. Вот какова к Вам просьба. Такие письма мы напишем в газету «Правда» и «Колхозная правда», пусть знают всё о нашем колхозе. Только мы просим штоб Вы как-либо сами приехали и навели порядок, а не доверяли районным пьяницам и лодырям. Они всё это затрут!!!

Ожидаем Вас с нетерпением!!! Наш адрес. БССР. Гомельская обл. Будо-Кошелёвский р-н. Броница.

[Два подпісы]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 135, арк. 264–266.


Падчас праверкі ліста інструктарам сельгасаддзела ЦК КП(б)Б факты, выкладзеныя ў ім пацвердзіліся: за здадзеную прадукцыю калгаснікі не атрымлівалі прадукты на працадні, насення для выканання дзяржаўнага плана сяўбы ярыны не хапала, адбываўся масавы падзеж жывёлы. Старшыні калгаса Б. была абвешчана строгая вымова за арганізацыйныя недахопы і п’янства.

№ 144

Просьба

Мы колхозники колхоза имя Карла Маркса Ляховицкого с/с Дзержынскаго района обращаемся к начальнику Полит. Упраўленія с просьбаю аб тым што у нас старшыня колхоза П. устанавиў сваю дистиплину Яго собственных рук и ногами избивал працоўных людзей. На гэтых днях зьбиў маладога парня лет 17 каторый учитца у Минском техникуме Станислава С. ученика за то что ен яму атказаўся разгружаць машыну абгарелых дроў адзеты у праздничным касцюме ударыў яго у висок так што той упаў на землю а тагды качаў яго нагами так што жутка было глядзець на гэту разправу. Другога учаника Владзимира А. так же пабиў и так с астальнами калхозниками нима харошых слоў c женщинами только благим матом и у Бога, каго адлупиць. Кажды байцца на Яго пажаловицца бо ён гразиць судом и не палучиш ни грамма а па гэтаму мы рашыли абжаловацца вам к высшаму органу бо нижэйшае ни што ни памагли.

Калхозники к-зу Карла Маркса


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 128, арк. 212.


Пасля праверкі ананімнага ліста інструктарам сельскагаспадарчага аддзела ЦК КП(б)Б высветлілася, што калгас імя К. Маркса знаходзіцца ў вельмі цяжкім фінансавым стане. Факты збіцця старшынёй калгаса П. двух вучняў не пацверділіся, факты запалохвання ім калгаснікаў, пагроз судом, ссылкай, аскарблення нецэнзурнымі словамі, асабліва жанчын, цалкам пацвердзіліся.

Раздзел IV Калектывізацыя заходніх абласцей

№ 145

Секретарю ЦК КП(б)Б

от граждан Малоритского р-на

Брестской области

Жалоба

В настоящем просим Вашей милости разобрать нашу жалобу. Так районные руководители производят у нас коллективизацию и то не общую, но делают выборки.

Делают нечеловеческие методы над народом, так только делают нацистские гестаповцы такие издевательства. Районные руководители вызовут человека к себе, то в первую очередь поставят на колени нас, потом поставят в угол, затем станут несколько человек и пропускают свою жертву человека между собой и начинают толкать каждый от себя ежели пропустят человека несколько раз, то человек падает, тогда заставляют подписаться. А ежели приходят в дом крестьянина, то в первую очередь заставляют дать им кушать сала и водки, тогда начинают всё забирать и в то время заставляют расписаться, некоторых арестовывают органы милиции, а ежели человек подпишется, то пускают, накладывая разные налоги.

Нам кажется, что высшие органы власти Партия и Прави-тельство таких указаний не дают районным руководителям, что бы так мучить крестьян, ведь советский закон гласит, что должны человека перевоспитать и убедить, тогда человек сам поймёт.

Приближается день выборов, но агитации по выборам не производят, крестьяне даже не знают своих депутатов за что должны голосовать, потому что никто им не разъясняет. Но в районной газете пишут, что идёт сильная агитация. Это всё ложь, они только рассеивают ненависть среди населения против советской власти. Они подрывщики советской власти.

Многие люди прячутся по лесам так, как от немецкого гестапо. Так что выборы у нас могут подорвать, можно в любой деревне района это встретить. Наибольшие насилия производятся в Луковском и Малоритском сельсоветах.

Но только ни один человек не может выступить открыто и заявить над кем издеваются, то приказывают ежели кому заявить и мы узнаем, то прощайся с белым светом.

Наша страна находится в окружении капиталистических врагов и в любую минуту могут напасть на нашу родину, но районные руководители того не видят и гуляют себе и рассеивают ненависть среди населения против советской власти.

Просим милости Вашей разобрать нашу жалобу и наказать таких подрывщиков советской власти, районных работников, потому что и тёмный народ видит, что есть какой-то злоумышленник, который старается подорвать политику Советского Союза.


НА РБ, ф. 4, воп. 65, спр. 11, арк. 269.


Пасля праверкі ананімнага ліста на месцы інструктарам ЦК КП(б)Б сакратар Маларыцкага райкома ў лісце з грыфам «сакрэтна» прасіў супрацоўнікаў апарата ЦК пераслаць яму гэты ліст «у сувязі з выяўленнем антыкалгасных элементаў у раёне».

№ 146

Дорогой наш учитель и Великий полководец Мира

ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН!

Разрешите оторвать Ваше внимание для ответа на мой вопрос, разрешение которого требуется для учителя-историка.

Первый вопрос: Почему развитие и построение социализма в сельском хозяйстве в странах народной демократии Болгарии, Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Албании, в коммунистическом Китае, Вьетнаме идёт не по тем победоносным путям, по которым шло в СССР? Имею ввиду аграрный вопрос.

Второй вопрос: По какому пути может пойти строительство социализма в сельском хозяйстве при победе демократической республики в странах Франции, Италии, Голландии, Бельгии, и отдельно в Англии, учитывая настоящее положение аграрного вопроса в этих странах?

С горячим приветом к Вам, дорогой наш зодчий коммунизма,

Учитель-историк С. Евгений Павлович

БССР, Брестская область

Мой адрес: Антопольский район, директору Каменской школы С.


НА РБ, ф. 4, воп. 65, спр. 13, арк. 202.


С. былі дадзены адказы на яго пытанні ў прыватнай размове з кіраўніком лектарскай групы ў прысутнасці сакратара Антопальскага райкома КП(б)Б.

№ 147

Дорогие товарищи!

Маленков и Суслов{88}!

Что у кого болит, тот о том и говорит. В 1948 г. я приехал в Гродненскую область погостить у брата, так как мы полвека тому назад родились здесь.

За этот период я побывал у своих родственников в Свислочском районе, Лидском районе, Василишковском районе и остановился на жительство в Мостовском районе.

Когда мне, как работнику последнее время МТС, где я работал механиком и обслуживал колхозы и подлинно знаю достижения и недостатки в колхозном строительстве, пришлось вести разговор о коллективизации в Белоруссии, то большинство было против, ссылаясь на то, что земля плохая, пропадёшь с голоду и т. д. Некоторые откровенно говорили, что скоро перемена и всё пойдёт по другому. В общем ждали и ждут войны. Очень хорошо, что тов. Патоличев послан в Белоруссию, уже плоды его работы начинают сказываться.

Вот ещё что, как порасказывали мои родственники и знакомые, то очень прискорбно.

В период наступления гитлеровских орд наши солдаты зачастую были без командования и толпами разбежались, бросая драгоценное вооружение и т. д. На некоторых аэродромах даже ни один самолёт не поднялся в воздух, то же было и с танковыми частями. Мужики говорят открыто, что была измена.

В настоящее время здесь пока местное население не очень наши. Очень частое дезертирство из армии и трудового фронта, в особенности католики. Эти люди ещё не переварены в пролетарском котле. Вот, что у меня болит.

Г. Иосиф Антонович

г. Мосты, Гродненская обл., Пушкинский

переулок, дом 3

Ещё прилагаю просьбу о выпуске заёма электрификации и прошу не забыть про Нёман, который дал бы то же, что даёт Днепр и Волга.


НА РБ, ф. 4, воп. 65, спр. 25, арк. 375.


Загадчык аддзела прапаганды і агітацыі ЦК КП(б)Б накіраваў ліст Г. сакратару Гродзенскага абкома партыі з просьбай паведаміць заявіцелю аб прынятых мерах.

№ 148

В Президиум ЦК КП(б)Белоруссии

от гр-на К., проживающего в Барановичской области,

Слонимском районе, Сосновском сельском Совете, деревня Пределки.

Заявление

Прошу Вас, рассмотреть моё заявление и обратить на меня внимание. Я уже старик, имею 70 лет, к труду не способен, больной, жена моя также старуха, больная, имеет 70 лет к труду также неспособная. В составе своей семьи имею двое детей. Один сын с 1932 года, а второй сын с 1936 года посещают школу. Я, поскольку был единоличник засеял площадь ржой в размере 2 га на площади отведенной под единоличный сектор. В настоящее время мою рожь сжал соседний колхоз Трибушковского сельского Совета колхоз имени Калинина. Они сжали её потому, что как-будто бы эта земельная площадь принадлежит их колхозу. Но, поскольку мы крестьяне тёмные, неграмотные, то мы об этом не знали, что площадь принадлежит колхозу Калинина, поскольку рожь была засеяна 27 августа 1950 г., а колхоз Калинина организовался 8 октября 1950 г., так что мы думаем, что мы здесь не при чем, поскольку эта земля принадлежала крестьянам деревни Пределки Сосновского сельсовета. Так что, разве можно в настоящее время мне рассчитаться с государственной поставкой, поскольку я в настоящий момент не имею ни одного грамма зерна. Сеять также нет чем, на пропитание также не имеем ничего, поскольку яровых культур ничего не сеяли. Так, что нам, как старикам приходится с малыми детьми погибать голодной смертью.

В хозяйстве у нас ничего нет: ни коровы, ни свиней, ни овец, только одна лошадь. Так, что мы как старики просим Вас еще раз большой просьбой все же усмотреться на наше настоящее положение и дать разрешение председателю колхоза имени Калинина о том, чтобы нам возвратили сжатую рожь, посколько можно свериться в районе о том, что эта земля в действительности была фондовской землей и колхозу имени Калинина она не принадлежала. Так что возьмите под унимание нас. Посколько мы пострадали во время Отечественной войны. Весь скот был забран, как рогатый, а также и мелкий скот, оказывали помощь партизанам. В настоящее время приходится страдать без куска хлеба, да ещё на старости лет.

Так что прошу не откажите в моей просьбе и дайте разрешение о возврате нам озимой культуры — жита.

Проситель К.

Прошу дать ответ по вышеуказанному адресу.

14. IX-1951 года.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 71, арк. 53–54.


Падчас праверкі, якая праводзілася аддзелам сельскай гаспадаркі ЦК КП(б)Б, факты, выкладзеныя ў лісце не пацвердзіліся, К. жыта не вярнулі.

№ 149

Секретарю ЦК КП(б)Б тов. Патоличеву

от У. Антонины Францевны д. Бражельцы

Вороновского р-на Гродненской обл.

Жалоба

До 1949 г. в нашем хозяйстве имелось пахотной земли 10 га, пастбища 1 га, неудобной 1 га, сенокоса 1 га, лошадей 1 шт., рогатого скота 2 шт. и мелкого скота 4–5 шт. Семья состояла из 5 человек. Я, муж и трое детей возрастом 1926, 1927 и 1932 года рождения. Сын рождения 1932 года является инвалидом (без одной ноги).

В 1949 году мое хозяйство которое числилось на мужа У. Адольфа Ивановича решением Вороновского райсовета отнесено к числу кулацких.

Основанием к этому указано, что в моем хозяйстве применялся наемный труд, но в нашем хозяйстве никакого наемного труда не применялось, заисключением: сезонных на уборку урожая на два-три дня одного, двух человек.

О неправильном отнесении моего хозяйства в число кулацких я писала жалобы но ответов и результатов я неимела.

После чево мое хозяйство ликвидировали, а мужа осудили на 8 лет, я же с детьми осталась на произвол. И сейчас непринимают в колхоз. Числющая земля на мужа сейчас перечисляют на меня, и как результат я не в состоянии ее обработать а также и оплатить государственные налоги.

С моим хозяйством поступили совершенно не верно и хуже того, в результате неправильного решения Райсовета, муж очутился в заключении и ликвидировали хозяйство и я с детьми осталась как говорят на птичьих правах.

Надеюсь на Вашу справедливость и Вы этого не допустите. Непозволите незаконно и несправедливо поступать с крестьянами тружениками и их семьями.

Прошу Вашего вмешательства и справедливого разрешения моей жалобы.

7 мая 1951 г.

Просительница


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 91, арк. 107.


Па вынiках праверкi Дзяржкантроля БССР У. адмовiлi ў яе просьбе, бо выкарыстоўвалася сталая наёмная сіла, акрамя таго, гаспадар спекуляваў хлебам, меў малацiлку, веялку, саламарэзку, яго сын пражываў у Польшчы.

№ 150

12/IX-51 г.

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ) БЕЛОРУССИИ

Прошу принять меры к наведению порядка в Брестской области, Брестского района.

Во-первых: кто руководит здесь колхозами и сельсоветом. Председатель колхоза пьяница, ежедневно его привозят на коляске пьяного. Зам. пред. колхоза П., брат его при немцах был агрономом, сам он тоже жил с немцами душа в душу, недавно гуляя на свадьбе в пьяном виде заявил, что бедноту дала вам Советская власть. Власть другом не была и не будет. Панчуки были сверху и будут, а скоро совсем советской власти не будет. Председателя сельсовета дочь его при немцах была за старостой замужем, ее муж выдавал советских работников немцам.

В колхозе «Советский пограничник» председатель колхоза при немцах забирал у крестьян молоко и отдавал немцам. Немцы его вместе с 7-ю крестьянами забрали, которых расстреляли, но он почему-то опять очутился дома.

Бригадир колхоза Г., брат его выдавал немцам евреев, которых расстреливали, за что получил 25 лет. Г. тоже в этом замешан, а сейчас работает бригадиром колхоза. Засеял себе разными культурами на колхозной земле 2 гектара земли и ежедневно начисляет себе больше 2-х трудодней. Кузнец колхоза он-же бригадир плотничной бригады при немцах жил на хуторе Подхвое, его хотели убить партизаны за пособничество немцам он сбежал жить в другую деревню, а сейчас пролез в кандидаты партии. Есть и много других работников, которых не только надо снять, а немедленно убрать отсюда.

Во-вторых. Что они творят. Местные жители при советской власти живут всего еще 5 лет и были довольны сов. властью. Массово-раз’яснительной работы с населением никакой не ведется. Колхозникам по решению общего собрания отвели приусадебные участки по 31 сотке, они по старой привычке посеяли на них рожь и никто им не раз’яснил, что озимых и яровых культур сеять нельзя. Есть еще несколько хозяйств единоличников которые возле своих домов насеяли по 30 и 70 соток ржи, когда сеяли никто их не предупредил, что сеять нельзя, причем на эти посевы им пред’явили госналоги и когда колхозники и единоличники сняли рожь на своих приусадебных участках в Брестский район были разосланы представители райисполкомов и милиции по сельсоветам для того, чтобы отобрать эту рожь. Эти представители вместе с представителями колхозов, сельсоветов и бригадиры без всякой предварительной раз’яснительной работы стали силой отбирать рожь, причем в сильно нетрезвом виде, хозяева этой ржи не давали и дело доходило до драки, сломали руку одному колхознику. Некоторые бросались под машины с тем, чтобы не дать рожь. Ездят собирают рожь ночью. Население не спит, охраняет рожь, чтобы не увезли. Этими грубыми действиями создают большое недовольство среди местного населения, против советской власти и есть очень не хорошие высказывания, а председатель тов. Х. когда вышел с магазина пьяный и упал в грязь сделали замечание разве так советские работники делают, он ответил здесь народ темный они ни черта не поймут, кто тут виноват. Руководители колхозов, сельсоветов занялись отнимать рожь, а жители охраняют ночью рожь, а колхозные массивы стоят уже перезрелые и убираются очень медленно. Район и область об этом знают, мер никаких не принимают. Нам кажется, что здесь засели не те, кто должен по настоящему руководить. Просим немедленно приехать и побеседовать с населением, навести порядок и приказать вернуть рожь отобранную, особенно у единоличников, отобрали все до скота и еще требуют госпоставки, а то дело дойдет до восстания или вроде этого. Можно еще раз проверить причины грубого нарушения советских законов.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 67, арк. 369.


Па вынiках праверкi ЦК КП(б)Б старшыня калгаса «Савецкi пагранiчнiк» быў зняты з пасады, Брэсцкаму райкому было загадана правесцi шэраг мерапрыемстваў па паляпшэннi палiтычнай работы сярод калгаснiкаў.

№ 151

Дорогой Иосиф Виссарионович!

С детства в детском доме, школе, в комсомольских политкружках, потом в двухгодичной школе в гор. Орле и Коммунистическом институте журналистики в Ленинграде и теоретически и практически меня воспитывали в духе ленинско-сталинского учения о свободной и действенной критике снизу, о непримиримости к недостаткам и извращениям советской действительности.

И вот со мной случилось так, о чем очень тяжело и очень совестно писать, совестно не за себя: если бы все началось снова я бы вел себя также.

В январе 1949 года я организовал колхоз в дер. Лисковичи Мирского района, Барановичской области. Дело пошло успешно, но вместо помощи нам стали мешать. В дни организационного оформления, не согласовав с правлением колхоза, взял 50 молодых колхозников в местную промышленность (удар по авторитету правления и дисциплине). При обмере земли нам приписали на 40 га больше действительного количества (для систематического переобложения колхоза). Около 10 га колхозной земли роздали единоличникам, наделяя их по 1, 5–2 га на двор (их оставалось 8 хозяйств из 106, каждый единоличник имел в полях колхоза по 1, 5–2 га озимых). Колхозу вдвое завысили планы поставок: по плану мы сеяли 130 га, поставки пришли на 265 га, заставили снять с контрактации заведомо большой молодняк и т. д.

Не добившись на месте ничего, я, как председатель правления, обратился в Москву в Совет по делам колхозов. Жалоба пришла в наш район к тем, на кого я жаловался. Вскоре к нам приехал представитель ЦК КП(б)Б. Я ему доказал обоснованность своих жалоб. Он уехал, а меня жестоко проучили: создали уголовное (дутое) дело и посадили в тюрьму. Это была расправа за критику.

Две мои жалобы в Прокуратуру БССР о необоснованности и незаконности ареста были пересланы в наш район. Расправа приняла новые формы.: мое хозяйство (до колхоза 1, 5 га пахоты) и хозяйство моей тещи колхозницы были об’единены и сделаны «кулацким» хозяйством. 22 февраля 1950 г. в день суда надо мной, когда жена моя была на суде, а дома оставались больные корью 5 и 2-х лет дети, все имущество конфисковали, а детей застудили так, что они и теперь нездоровые (исполнители акта были пьяные). Конфисковали все, не оставив детям крошки хлеба, все, что было в хате, погребе, сарае. Дети (в день суда их стало трое) обрекались на беду (спасибо людям, больше года держали их, кто чем мог).

Скажу большое спасибо «Правде» и академику Лысенко, они помогли мне. В ноябре 1950 г. кулачество снято.

В декабре 1950 года Верховный суд СССР освободил меня из тюрьмы.

За вопиющее издевательство над моей семьей и расправу надо мной никто не наказан. Наказан один я. Мне до сих пор не возвращено имущество (наполовину разбазаренное без документации). Теперь за два хозяйства, за из’ятие 15–20 тыс. имущества дают 5 тысяч (перед этим за тот год, что я просидел в тюрьме даже после снятия кулачества начислили мне налогу 5 тысяч — в доме оставалась одна собака, даже огородом жена и дети не пользовались, председатель сельсовета С. по распоряжению бывшего председателя райисполкома, т. е. теперешнего секретаря райкома Ж., создавшего дело о псевдокулачестве, запрещал держать даже кур). Из подлежащих к возврату за разбазаривание имущества денег высчитывают опять 500 рублей налогу (за собаку, что-ли?). Уцелели два хлевушка, корова, свинья. Корову и один хлев отдают. Остальное нет. Расправа в действии — в форме выживания меня с места материальными лишениями.

И нигде ничего не могу добиться. Больше проездишь и прохлопаешь, им вернешь.

Почему это так?

Поручите кому-нибудь ответить мне имел ли я права жаловаться на безобразия и откуда взялись права на безнаказанную расправу. Может быть я чего не знаю, может быть есть государственная установка о критике и я совершил большую ошибку пожаловавшись? Но логика говорит мне иное, я прав, только правоту свою никак не могу доказать. Почему это? Около двух лет тянется чудовищная травля. Клеветники на месте, клеветнические документы в действии. Кто мне поможет реабилитироваться окончательно? Очень странно, почему и кому нужно сделать меня «политически неблагонадежным» и когда не удалось убрать в тюрьму, стараться выжить меня? Есть ли в наших законах наказание за зажим критики снизу? Видите, какие формы приняло мое дело. Если нет такого наказания его нужно ввести, самое строгое, приравнивающее зажим критики к политическим преступлениям. Иначе не будет порядка. Даже таким безобразным формам расправы за критику попустительствуют. Я нигде не могу добиться не только возвращения имущества и следствия о разбазаренных вещах. Мне и за этот год, что я работал председателем колхоза, за трудодни не уплачивают.

Я отброшен от коллективизации, хотя и работал в колхозе. Мне думается, мое знание сельского хозяйства практически — по личному опыту, теоретически — по Тимирязеву{89}, Вильямсу, Мичурину, Лысенко пригодилось бы.

Прошу Вас, помогите мне в деле окончательной реабилитации, накажите тех виновных, приостановите издевательство над моей семьей и мною. Кажется хватит тех материальных и моральных лишений, какие пришлось перенести.

И самое главное, дайте работу, чтобы размахнуться, такая тоска без живого дела, хоть пропадай.

Проверьте, даю Вам слово, не подведу.

[Подпіс]

Мой адрес: Барановичская обл. Мирский район, Турецкий с/с, д. Лисковичи. Н. Николаю Стефановичу.

16/07-51 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 67, арк. 452–455.


Міністэрства фінансаў БССР вярнула Н. карову, свіран і шафу, астатнюю забраную маёмасць па-ранейшаму прапаноўвалася пагасіць грашовай сумай у памеры 4 106 руб.

№ 152

МИНИСТРУ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БССР

копия ЦК КП(б)Белоруссии

от заведующего ОТК Ворончанского спиртзавода

Барановичского спиртотреста П.

Докладная

В своей докладной хочу еще Вам доложить о ненормальном и дальше нетерпимым положением с хранящемся картофелем на нашем спиртзаводе. Неоднократно я письменно докладывал директору завода тов. Ц. Об этом же докладывал Барановичскому спиртотресту также знает и Кореличский райком партии что картофель на глубинках необходимо убирать, но все осталось по старому — картофель не вывозится на переработку ни на наш завод, ни другим заводам. На глубином пункте «Полужье» с которого расстояние до завода 18 километров находится 440 тонн картофеля где в некоторых буртах имеются очаги гниения и порчи картофеля, с них №№ 9, 14 накануне гибели. На глубином пункте «Валевка» с которого расстояние до завода 12 километров находится картофеля еще 420 тонн. Так же картофель весь подвергается порчи и гниению, так как картофель был заложен на короткое хранение. На буртполе около завода было заложено картофеля 1 700 тонн, в настоящее время имеется только 660 тонн, но картофель находится в удовлетворительном состоянии. Автотранспорт завода в количестве три машины работает из рук вон плохо. Когда были хорошие дороги машины были на ремонте или возили торф по одному рейсу в сутки. После пришли три машины в помощь с Киевского сахартреста, опять помешали снежные заносы, а картофель перекуривали не из глубинок, а с буртполя завода. На сегодняшний день завод также стоит из за отсутствия топлива. За март выполнили план только на 11 %. Никаких перспектив нет на то, чтоб наш завод переработал хотя бы половина имеющегося картофеля.

Во избежания дальнейшей порчи и потерь картофеля прошу посадействовать о принятии мер для быстрейшей передачи картофеля имеющегося на Ворончанском с/заводе другим крахмальным или спиртовым заводам. Так как директор з-да тов. Ц. несчитает своей обязанностью позаботится о ликвидации вышеуказанных недостатков.

5-го апреля 1951 г. [Подпіс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 69, арк. 323.


Баранавічскі спіртатрэст дапамог Варанчанскаму спіртзаводу транспартам дзеля хутчэйшага вывазу бульбы з глыбінных пунктаў.

№ 153

Секретарю ЦК КП(б)Б г. Минск

От гр-на Л. прож. в дер. Быльчицы

Жидомлянского с/с Скидельского р-на, Гродненской обл.


З А Я В Л Е Н И Е

Я, Л. Александр Иосифович, 1890 года рождения, родился в дер. Быльчицах, Жидомлянского с/совета, Скидельского района, Гродненской области, где и проживаю в настоящее время. Отец мой Л. Иосиф был крестьянином, имел 4 га земли, которая по наследству, после смерти отца перешла в мое пользование. Эту землю я обрабатывал до 1915 года. В 1915 году я выехал в Россию, где прожил — 7 лет. В течение этого времени я — 3 года служил в армии и последние 4 года я работал в органах милиции.

В 1922 году я вернулся в дер. Быльчицы и начал налаживать свое разоренное войной хозяйство. Налаживать было очень тяжело так, как все было сожжено и разрушено. В 1923 году я женился и как приданное жены я получил от тестя 2, 38 га земли. Итого у меня было в то время 6, 38 га пахотной земли и кроме того пастбище и сенокос, что составляло всего около 10 га. Принадлежащую мне землю я обрабатывал сам со своей семьей так, как семья у меня была большая — отец, мать, сестра и мать жены. До смерти отца — 1939 года я проживал совместно с отцом и вел одно совместное хозяйство. Кроме того, что мы работали над восстановлением своего хозяйства, нанимались работать к более зажиточным хозяевам с целью кое-что заработать и тем самым быстрее восстановить все разрушенное. В 1939 году умер отец, через некоторое время умерла мать и потом сестра и мать моей жены. В настоящее время семья у меня состоит из 3-х человек — я, жена и дочь 1939 года рождения.

После освобождения Западной Белоруссии в 1939 году от белополяков я обрабатывал свою землю сам и платил государству все налоги и госпоставки полностью. Во время немецкой оккупации я работал на своем хозяйстве. После освобождения Белоруссии от оккупантов я был избран уполномоченным дер. Быльчицы. Уполномоченным я работал в течение 3, 5 лет. В 1947 году я был отстранен от выполнения возложенных на меня обязанностей в связи с тем, что мое хозяйство было отнесено к числу кулацких.

В 1947 году я уплатил налога — 5 тыс. рублей, в 1948 году — 12 тыс. рублей, в 1949 году — 11 тыс. рублей и в 1950 году — 11 тыс. рублей. Кроме того, что я обрабатывал хозяйство и имел с него определенный доход, других доходов у меня не было и нет, так как никакой специальности я не имею и больше ничем не занимаюсь, для уплаты сельхозналога я продал что мог из своего хозяйства. В настоящее время у меня имеется телка, лошадь, двое поросят.

В 1948 году я обращался с заявлением в Скидельский Райисполком с просьбой перепроверить правильность отнесения моего хозяйства к числу кулацких. Просьба моя осталась без удовлетворения. По данному вопросу я обращался в Облисполком, где было вынесено также решение об оставлении моего хозяйства в числе кулацких. В 1950 году по этому-же вопросу я обращался в Министерство по сельскому хозяйству БССР, откуда прибыла комиссия, но в это время я болел и дома не находился. Комиссия произвела осмотр моего хозяйства но окончательно вопрос был не решен ввиду моего отсутствия. Так и до настоящего времени вопрос остался не разрешенным а мое хозяйство в числе кулацких.

Доведенные мне планы лесовывозки я выполняю ежегодно полностью, несмотря на то, что в настоящее время являюсь инвалидом 2-й группы. В 1959 году я выполнил план лесовывозки больше чем на 100 %.

В 1948 году до момента организации колхоза в дер. Быльчицах (колхоз организован в 1950 году) я подал заявление о зачислении меня в члены колхоза, который должен был быть организован в нашей деревне. В то время мне обещали, что мою просьбу исполнят, но во время организации колхоза мне в этом отказали. Земля моя забрана вся под колхоз и в настоящее время я остался без земли и вне числа членов колхоза. Землю нам предлагали за 15 км. в другом с/совете, но я отказался ввиду того, что я не в состоянии ездить так далеко обрабатывать землю. В колхоз меня не приняли только лишь потому, что мое хозяйство отнесено к числу кулацких. Себя кулаком я не считаю. Землю свою я обрабатывал сам, я не жил за счет чужого труда.

Прошу взять во внимание все изложенное в моем заявлении и дать мне надлежащий ответ по вопросу принятия меня в члены колхоза. Единоличником я никогда решил не остаться и подал заявление раньше других — еще в 1948 году.

Прошу удовлетворить мою просьбу.

[Подпiс]

9 марта 1951 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 91, арк. 222.


Л. адмовiлi, бо ён меў больш за 10 га зямлi, сталую наёмную сiлу, малацiлку, веялку, два кані, две каровы, две свiннi.

№ 154

гр. col1_0 П. /б/ Б.

от малолетних Б. Брониславы Ивановны

и Б. Чеслава Ивановича дер. Юшки с/с Иельна

Щучынского района Гроднеской области

Жалоба

Просим Камунистычной партий Болшевиков разобрать нашую жалобу и освободить нашего отца Ивана Ивановича Б. который находится в Волковысском лагере за кулачество которое ему совсем не принадлежить. Он в своей жизни не имел даже одной соты земли ни своего дома ани его отец а наш дед всю свою жизнь служил батраком по имениях. По смерти его отца которой оставил его совсем маленким его мать и наша бабушка осталась з маленкими ребятами в безвыходным положении без своего дома без земли не имела средсв держать при себе.

Оддала его малолетнего в деревню Людяль пасти скот, а сама пошла по милости побиратся по деревнях которая и до сих пор знаная всим деревням нищая старуха Стефаня Б. Дожывшись возраслых лет надоела ему эта волокита по людях и имениях, толко для куска хлеба.

Женился на вдове по умершим мужу Теофилии В., который муж оставил трое маленких детей которым по бывшим старым закону хозяйство по умершим отцу принадлежал его детям а жене одна седмая часть. Работал на этих детей годовал и никогда хозяйство не было бы его собственности толко по умершум отцу его детям.

В 1940 году по освобождению Красной армей Беларуси поступил в колхоз работал до немецкой оккупаций в виду тово чуствовал себе безземелным. Никогда процивником советской власти не был. В 1944 году был на фронце ранен инвалид второй группы на что имеет документы доставал способне.

По выше указанно мы малолетния и безпризорны доч и сын Бронислава Б. имеющая 16 лет и Чеслав Б. Иванович 7 лет обращаемся к Камунистычной парти Болшевиков разобрать нашую жалобу удостоверить точность нашей жалобы, что отец наш Б. Иван Иванович не только кулаком а даже средняком не был а только бедняком. Просим не отказать нашей просбы и освободить нам отца.

14/VII 51 г. Б. Бронислава Ивановна


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 93, арк. 91–92.


Б. на волю не выпусцiлi, бо ён меў 15 га зямлi, выкарыстоўваў наёмную сiлу. 10 гадоў зняволення Б. далi за сiстэматычную нявыплату сельскагаспадарчага падатку.

№ 155

Секретарю ЦК КП(б)Б

тов. Патоличеву

от гражданина м. Сапоцкино

Сапоцкинского р-на, Гродненской обл. С.

Заявление

Настоящим прашу Вас увести в курс дела почему в Сапоцкинском районе не идет коллективизация района ибо потому что со стороны секретаря Сапоцкинского РК КП(б)Б тов. Я. не куеться кадры с местного населения в руководстве сельсоветов, со стороны его руководства инструкторами и зав. отделами не работаеться политмасовая работа на селе.

Плохо работают инструктора Райкома, нет существенных доказательств в приимуществе колхозного строя над еденоличным хозяйством, ибо в арганизованных колхозах царит множество беспорядка не косятся луга, гниют посевы, падает животноводство, нет урожаев. Невыход на работу. Невыроботка минима трудодней. Это к примеру в колхозе «8 марта» Голынковского с/с, «Победа» Лососнянского с/с, «Красный борец». А все эти беспорятки видят единоличники и не хотят вступать в колхоз, нет существенных доказательств о приемуществах колхозного строя. Ибо это не колхозы а нечто чисто отрицательное и в эту нужду никто нихотит вступать.

Дальше что представляют из себя колхозы какой контингент людей сюда вошел. Люди сюда вошли из нарушивших законы, которые не рассчитались с здачей хлебопоставок или госплатежей, или не поехали в Коми АCCР, или не выполнили лесопоставки, или попались за самогонокурение, или напрасно набрали землю. Одним словом люди которым есть статья закона судить. Но их не судили, а предложили вступайте в колхоз, это ваш единственный путь, но это не колхозники а лжеколхозники он сам нехотит работать, царит множество беспорядков. Единоличники все это видят и нехотят вступать. Это колхозы к примеру «Красный борец» Воловичевского, «Красная нива» Голынковского с/с, «Ленинский путь». Царит множество беспорядков в новых а так же старых колхозах, все эти беспорядки видят и знают.

В связи с этим и прилива в колхозы нет. Тов. Я. бывает часто в колхозах. Приедет спросит как дела в колхозе сидя в машине и поехал. Этого Вам конечно не объясняет. Пьет водку хитро. Даже ахрип от водки. Никакого абщения с населением со стороны секретарей и инструкторов нет. Нет бесед нет докозательств о приимуществах колхозного строя, а только тыя угрозы са староны секретаря тов. Я. пасажу в тюрму и все. И он конечно много пересадил за недоимки хлеба, денег. Около 150 человек за один только год его работы. К чему ведет его стиль садить неужели он хочет всех пересажать. Заводит аракчеевский режим. Видимо он работал до назначения секретарем Сапоцкинского РК КП(б)Б каким-то забералой. Пустил молву я работал в органах МГБ и что он почему делает, так ведь его сейчас работа не заберать и не судить, а другая которая требует иметь связь и авторитет среди населения, это большое дело.

Видимо эта кандидатура тов. Я. не подходит на секретаря РК КП(б)Б. С этой работой видимо он и не справился в Скидельском районе, почему его аттуда убрали.

Меня интересует почему тов. Я. Вам нахально врет занимаеться очковтирательством.

Сводка коллективизации района не соответствует действительности. Всего лишь на 20 % как он вам указывает. В районе нет столько колхозных дворов как он указывает, они еще не вступили. Проверить это просто. Поднять документы в разрезе колхозов района и убедиться с действительностью выезда в колхоз. Это колхоз «8 марта» сколько членов колхоза примерно на 160 хозяйств увеличивают.

В очищении полей от камней, никаких камней никто не свозил ни один колхоз ни одного воза, а это убедиться нужно не в председателей колхозов а выездом на место в колхоз, и спросить в самих колхозников.

Захват колхозных земель колхозниками в колхозе им. Ленина, «Колос», «Адама Мицкевича» и др.

В силосовании кормов в колхозах района все сводки не соответствуют действительности в колхозе «Ударник», «22 сентября», «Освобожденная Беларусь» это в старых, не говоря уже за новые колхозы в которых совсем ничего из силосования не делалось.

Разбазаривание колхозных лугов колхозниками в колхозе «Красная нива», «Красный борец», «Пограничник» и других. Скосили сенокос и увезли к себе в сарай, а не в абщественный. «Ленинский путь».

Вот основные факты о неродивом руководством района которое в будущем не приведет коллективизацию района если не наладят положение в старых и новых организованных колхозах сейчас.

Прошу Вас выехать к нам на место, или выслать своих представителей, ибо Вам доложат что все это не соответствует действительности. Изложенные факты могут проверить только специалисты сельского хозяйства, которые имеют богатый опыт работы в сельском хозяйстве присланные вами из Министерства с/х Белоруссии.

И так надеюсь вы примите к проверке. Почему я и на Вас пишу эти факты о разборе.

1 августа 1951 года

Прошу не указывать на меня начальству района и абластному а то из меня они зделают, атамстят.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 93, арк. 144–145.


Па вынiках праверкi ЦК КП(б)Б накiраваў у Сапоцкiнскi раён партыйна-савецкую группу дзеля дапамогi у лiквiдацыi выяўленых недахопаў у рабоце па калгаснаму будаўнiцтву.

№ 156

Секретарю ЦК КП(б)Б тов. Патоличеву 16/8-51 г.

от многодетной матери Ш. Анны Ивановны

прожив. Жукевичский с/сов. д. Понимунь

Гродненского р-на Гродненской области

Жалоба

Я многодетная мать, родившая и воспитавшая 10 детей одна из них вышла замуж, а остальные 9 детей со мной.

В 1948 г. местная власть признала нашу семью кулацкой, но в августе 7-го числа 1951 года Гродненским облисполкомом кулачество отменили. В 1950 году мой муж, кормилец моих детей умер и я осталась со своим богатством 9-ю детьми.

В прошлом 1950 году осенью я вступила в организующийся у нас колхоз.

4-го июля ночью у меня забрали корову, теленка, овец и свиней, да еще меня и избили. Забирал все и избил меня агент Райфо И. Делал он все это без деревенского депутата. У меня сейчас ничего нет кроме 9-и детей и кур.

Малых детей нечем кормить, а главное малому нет молока.

Обращаюсь к Вам как к отцу, так как у детей нет кормильца, а также как к высшей нашей власти и прошу Вас ответьте мне правильно со мной поступили или нет? Неужели мне как многодетной матери воспитавшей 10 детей, вместо ордена «Матери героине» изъять все до последней ноги моей скотины?

Я знаю, что и дети нужны государству, но сейчас еще они малолетки, так дайте мне возможность воспитать их и я отдам государству бойцов.

Дорогой секретарь поймите мою материнскую боль и не оставьте без внимания меня.

Анна Ш. не грамотная + + +


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 93, арк. 162.


Скот у Ш. быў канфiскаваны за нявыплату сельгаспадатку, пасля разгляду скаргі мясцовымі партыйнымі органамі ёй была вернута карова.

№ 157

В Центральный Комитет ВКП(б) Белоруссии в гор. Минск

гр-ки Ж. Марии Викентьевны, дер. Шашкевичи

Королинского с/с, Зельвенского р-на, Гродненской обл.

Заявление

Семейство моего мужа Ж. Иосифа Николаевича состояло из 7-ми человек. С/хозяйство его складывалось из 8,79 га земли всяких угодий и обрабатывалось завсегда исключительно только за счет силы труда членов своей семьи. Как за время былой Польши, немецкой окупации и по настоящее время, чужого наемного труда никогда не употреблялось.

В 1948-м году с/хозяйство моего мужа занесено до списка кулацких хозяйств, что якобы на с/хозяйстве употреблялся постоянный чужой наемный труд, с каких причин, мне неизвестным, что была подшита такая ложь т. е. наемный труд.

В 1949-м году мой муж остался осужден судом сроком на 10 лет И.Т.Л. как за невыплату возложенных на его с/налогов весьма высокого обложения и находится в гор. Волковыске, Гродненской области И.Т.Л. гор. Волковыск п/я 4.

Вносила жалобу в министерство Белорусской ССР всмысле о исключении с/хозяйства своего мужа со списков кулацтва от куда и было переслано в Гродненский облсовет депутатов трудящихся как на местный рассмотр и дня «27» октября 1950 года была комиссия по расследованию хозяйства моего мужа. Дня «27» февраля 1951 года я получила решение с исполкома Облсовета от дня «14» II-1951 года, что хозяйство моего мужа оставлено в списках кулацких хозяйств. Действующая комиссия по разгляду как на месте в составе 5-ти человек вместе с представителем с Облсовета подошла неправельно, так как мне было видно, что отношения комиссии были не однообъективные к сторонам их свидетелей и поэтому решение Облсовета считаю я и нахожу неправельным по существу. Я находясь в годах престарелости, сын мой Ж. Евгений несет действительную военную службу, второй мой сын Влодимир Ж. Иосифович является женатым и ведет самоотдельный образ жизни. Я живу с остальными двумя младшими детьми и имея ревностное желание вступить в члены с/артели, честно трудиться на пользу нашей Великой Родины, но как члены кулацкой семьи и как утратившие право для поступления в члены с/хозартели, что и становится как тормозом в жизненном существовании меня самой и моей семьи, то это для меня и моих остальных детей становится крайне обидно. Ввиду вышеизложенных обстоятельств обращаюсь к ЦК ВКП(б) Белоруссии и убедительно прошу принять мою жалобу к Вашим сведениям, проверить, а после чего еще раз прошу решение Облсовета отменить, снять из моего мужа не отбытый срок наказания и вернуть его ко мне в дом и его детям посколько такового не возможным то еще раз прошу выслать представителя из ЦК ВКП(б) Белоруссии для вторичного рассмотрения на месте с/хозяйства моего мужа как на месте и посуществу, с отношением к общему собранию кол-в ибо я уверена, что все собрание пояснит, что в хозяйстве никогда не употреблялся чужой наемный труд.

12-III-1951 г. К сему [Подпiс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 90, арк. 4.


Рашэнне Гродзенскага абласнога савета дэпутатаў працоўных па справе Ж. ЦК КП(б)Б не пераглядалася.

№ 158

20. XII-51 г.

Завед. отд. среди женщин при ЦК КП(б)Б гор. Минск

от гр-ки Т. Брониславы Станиславовны

прож. д. Скрыники, Лойковского с/с,

Сопоцкинского р-на, Гродненской области.

З А Я В Л Е Н И Е

Я одинокая женщина, имею 5 челов. детей, которые несовершеннолетние. Имела мужа, который 5–6 лет тому назад оставил семью и скрылся для семьи неизвестно куда. В годы, когда он еще жил с нами, вернее когда немцы занимали Западную Белоруссию, то муж несколько месяцев держал у себя одну восточную женщину, которая была в виде беспризорном и за эту женщину наше хозяйство отнесено к группе кулаков. В 1947 г. кулачество было снято, а в 1951 г. обратно обложили наше хозяйство в индивидуальном порядке налогом — главой хозяйства в те годы, когда временно была у нас та женщина, являлся муж, а в данном случае причем же я? После того, как муж бросил нас, я никогда не прибегала к найму посторонней силы ни временной, ни постоянной. Других признаков в хозяйстве у меня не было и нет и за действия мужа я считаю обложения меня является незаконным. Имею я 5 челов. малолетних детей, которые в отсутствии меня обречены на явную гибель, так как никаких родных я не имею.

[Подпіс]

НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 94, арк 26.


Муж Т. быў асуджаны Ваенным трыбуналам за бандытызм, яна ж сама праз тры месяцы пасля паступлення гэтай заявы была асуджана да 10 гадоў турэмнага зняволення, 5 гадоў высялення ў аддаленыя раёны СССР і 5 гадоў паразы ў правах за неўплату сельгаспадатка.

№ 159

В редакцию газеты «Правда»

Уважаемый т. редактор! Прошу ответить на мое письмо, так как ответ Ваш в печати поможет некоторым руководящим товарищам разобраться в важности подымаемого мною вопроса, ибо незнание своих функциональных обязанностей ведет к невыполнению решений партии и правительства, а такой факт имеется и он неопровержим.

В настоящий период времени в нашей стране как никогда поставлен партией и правительством вопрос — развитие животноводства, а как выполняется 3-х годичный план развития животноводства в западных областях БССР. Я постараюсь изложить этот факт ниже. О том какое имеет важное значение развитие животноводства в нашей стране я думаю, что этот вопрос понятен для каждого гражданина СССР, но мне хочется охарактеризовать те факты которые я наблюдаю в течение всего послевоенного периода 1945-51 гг.

Известно, что в западных областях БССР до 1950 г. основной вопрос был коллективизация сельского хозяйства, в этот период времени до 1950 года коллективизация была в стадии агитации и пропаганды населения, тогда вопрос о развитии животноводства повидимому был второстепенным вопросом и запретить поголовное истребление молодняка не представлялось возможным в силу 100 % единоличного крестьянского хозяйства.

В настоящее же время когда в этих западных областях почти закончена 100 % коллективизация сельского хозяйства, стало быть имеются все возможности сохранить скот-молодняк, так как это было в центральных областях СССР в годы сплошной коллективизации. Все же в западных областях и до сего времени продолжается истребление молодняка — телят в возрасте от 1-ой до 3-х недель и со стороны местных властей никаких мер не принимается в этом отношении.

Как пример: я беру только один городишку Западной Белоруссии с которым я больше всего знаком и очевидец всех неопровержимых фактов касающихся массового истребления скота-молодняка. Это город Новогрудок Барановичской области, который расположен в 25 км от железной дороги, где можно скрываться всем проходимцам, ворам и строить свое благополучие, заниматься спекуляцией и различного рода махинациями. На рынке г. Новогрудок вы можете наблюдать, когда в каждое воскресенье и четверг (базарные дни) вывозится на рынок по 250–300 шт. телят сосунков, которые закупаются и уничтожаются как цыплята, с этого рынка скот-молодняк вывозится и в другие города, как Барановичи, Минск.

На проходившей в марте м-це с/г партийной конференции в г. Новогрудок был поднят вопрос о запрещении массового истребления скота-молодняка, но секретарь Новогрудского РК партии т. Г и председатель Барановичского облисполкома т. Л. ограничились ответом, что не в силах запретить убой молодняка, что этим вопросом должны заняться все партийные и государственные органы, вернее все сочувствующие, но от этих ответов истребление молодняка не прекратилось. Напрашивается вопрос, кто же является хозяином района и кто же может запретить убой телят и ускорить развитие животноводства. Может быть убой молодняка связан с тем, что в г. Новогрудок не имеется ни одного мясного магазина где бы можно было купить ежедневно килограмм мяса? На этот вопрос может ответить т. Г., но как видно что и здесь он не в силах ответить ибо в Новогрудке так много развилось чайных, столовых и пивнушек, что они заняли все помещения, в силу чего нельзя открыть мясного магазина и нельзя повидимому разгрузить среднюю русскую школу, которая переполнена до отказа.

Т. редактор! Я надеюсь, что мое письмо будет известно в ЦК партии и я получу ответ через газету или письмо и сообщу т. Г.

15. 03. 51 года.

Гв. майор В.

Мой адрес: БССР Барановичская обл., г. Новогрудок, в/ч 45866


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 69, арк. 326.


Факты, выкладзеныя ў лісце мелі месца ў Навагрудскім і некаторых іншых раёнах рэспублікі. СМ БССР і ЦК КП(б)Б прынялі пастанову аб узмацненні масава-тлумачальнай работы сярод насельніцтва, накіраванай на спыненне масавага забою жывёлы, асабліва цялят, з мэтай камплектавання імі жывёлагадоўчых ферм калгасаў.

№ 160

12/І 51 года

В col1_0 /б/ г. Минск

от П. Марии Фёдоровны

проживающей в дер. Мицкевичах обл Барановская

р-на Городищенски с/совет Молчадски

Жалоба

Прошу принять мою жалобу по расмотрению моего хозяйства, так как мне наложили кулачество не помоему хозяйству. И выплатить таких налогов я немогу потому что в меня нет нечево потому что моё хозяйство в прошлые года на выплоченне податков и теперь нет возможности выплачивать такие налоги потому что мой муж П. Антон Якимович, который осужджон на три года за этия непорозумённыя кулацкия податки, который имеет 62 года, и я тоже уже нетрудоспособна имею 56 лет, и трое ребятишек которые ходять в школу. А старши сын П. Антон Антонович 1930 года служить в Красной Армии. Он надеется что-бы свою родину невпустить в обиду. И чтоб она была в полности и годовать будущих бойцов которые ещо молодые, но современем тоже пойдут в Красную Армию. Я к вам обращаюсь из другой жалобой и что-то на первую жалобу нет ответа незнаю почему это так или по почте не дошло или вы сами недаете ответа. Я по таких непорозумённых податков попродала всё что имела на прошлые года, и ещё в прошлый год заплатила 1 500 рублей посколько было возможности, а тепер не могу выплачивать потому что за один год невспевает даже вырастать и скот, а если нет скота то и выплачивать нет чем в господарцы, потому что заработать нет кому. И прошу вас что-бы выслали камисию на местодознание и тогда будеть решение правельное, а то если из Минска пошлют на Барановичи а Барановичи не высылают камисию не расмотрать дело, а просто присылают такие непорозумения, что и читать нестоить. Я попрошу в вас что-бы вы выслали камисию из Минска и разобрать этие непорозумённое кулачество и сбросить его потому что это не правильное. Вышлете камисию и пусть она расмотрить и распытает в людей, люди скажут что это не правельное. Попрошу неотказать моей прозьбе.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 69, арк. 397.


Гаспадарка П. пасля паўторнай праверкі была выключана з ліку кулацкіх.

№ 161

Редакция газеты «Правда»

копия: Секретарю ЦК КП(б) Белоруссии тов. ПАТОЛИЧЕВУ

от гр-на И. Гаврила Евтихеевича, проживающего

дер. Липники Каменского с/совета, Антопольского р-на, Брестской обл.

23/3-51 г.

З А Я В Л Е Н И Е

Работники Антопольского райфо избили меня и еще четырех человек в октябре м-це 1950 г. Об этих безобразиях мы как колхозники написали жалобу Секретарю Брестского Обкома партии тов. С., выезжал представитель Обкома, факты подтвердились, но все это дело скрыли. Мы крестьяне Западной Белорусии возмущены хулиганскими действиями работников райфо. Эти случаи в антопольском районе не единичны. Просим редакцию газеты «Правда» проверить сколько жалоб поступило Прокурору Белоруссии о творивших безобразиях в Антопольском районе. Почему они укрываются и создают недовольствие среди населения. Я обращаюсь в редакцию газеты «Правда» надеюсь, что вы поможете найти в Антопольском районе правду и виновников в нарушении Советских законов привлечь к ответственности.

Прошу истребовать мое заявление с Брестского Обкома партии и потребовать от них об’яснения, почему они скрыли мою жалобу и почему не прислали мне ответа.

[Подпісы]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 77, арк. 219.


Пракурорская праверка фактаў, выкладзеных у лісце, не пацвердзіла, ва ўзбуджэнні крымінальнай справы было адмоўлена.

№ 162

Заведующему планово финансово-торговым

отделом ЦК КП(б) Белоруссии

от гр-на Х. Николая Петровича

1904 г. рождения инвалид III групы проживающий

Брестская обл. Малорытский р-н Малорытский с/сов.

дер. Замшаны, из крестьян бедняков, не судимый

Семья моя состоит из 6 душ.

Жена: Х. Зиновия Леонтьевна 1912 года

Сын: Х. Александр Николаевич инвалид II гр. 1934 года

Сын: Х. Иван Николаевич 1943 года

Сын: Х. Петр Николаевич 1947 года больной водянка мозгов, неходит и неразговаривает

Мать: Х. Феврония Ефстафьевна 1870 года

С получением Вашего решения от 3 апреля 1951 г. за № 51, в котором ясно для меня пишете, что наложена на меня сумма 5 145 руб. 38 коп. правильно и законно, что я имел прибыль в свое хозяйство от крестьянского промысла 3 657 р. 38 к. Считаю что наложенная вышей указаная сумма от неземледельческих зароботков, наложено неправильно и незаконно, так как неземледельческими зароботками не занимался и в настоящое время незанимаюсь. Начто я Вам выслал подписанный лист граждан нашего села, которые подтверждают своею подписью в том, что я незанимался никакими зароботками, так как я неимел швейной машины с 1949 года марта масяца. На каких основаниях райфо начислило мне неземледельческого налогу 3 657 р. 38 к. Это все делалось по злобе.

1949 года в марте месяце я вынужден был продать свою швейную машину, начто имею свидетели кому продал. Потому что я в 1949 году возил своего сына Х. Александра на курортлечение в Крым гор. Евпатория, так как моего сына парализовало, и в настоящее время находится парализованый инвалид ІІ групы.

Дело вследующем, Вы должны принять во внимание чем-же я мог шить неимевши машины плюс к тому у Вас в материале имеется свидетельские подтверждения подписей гр-н нашего села Замшаны, что я действительно никакими неземледельческими зароботками не занимался и прибыли в свое хозяйство неимел. Вы этого не приняли вовнимание, что на меня наложено добавочно 3 657 р. 38 коп. неземледельческого налога, считаю неправильно и незаконно. Я прошу Вас разсмотреть мою просьбу и дать правильное решение согласно Советского Закона и Сталинской Конституции, как я неземледельческими зароботками незанимался и семья моя вся является инвалидами. Только одна трудоспособная жена.

Прошу неотказать моей просьбе и разсмотреть мою жалобу и вынести решение по закону в защиту инвалидам и снять с меня 3 657 руб. 38 к. Прошу вторичного Вашего решения и мне с ответом уведомить

К сему проситель [Подпіс]

13/ІV 51 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 77, арк. 119–120.


Падатак на неземляробчыя заробкі з Х. не знялі.

№ 163

Первому секретарю ЦК В.К. П. Б. Белоруссии

от Л. Александры Михайловны дер. Зеньковцы

Словатичского с/совета Ружанского р-на Брестской области

Заявление

Простите мне, что обращаюсь к Вам с просьбой, потому что иного выхода не имею. Где я не обращалась только проверят по инстанциям в область и отказывают. Наконец решила написать к Вам.

Я гр. Л. Александра Михайловна жена Л. Ивана Иосифовича, на котором числилось хозяйство 9, 85 га пахотной земли. Настоящее хозяйство належащее троим братьям Л. — Михаилу, Ивану и Александру, что и обрабатывали все братья сообща. Только при Советской власти Л. Михаил работал в городе Волковыске, но жена его Б. Ольга которую он привёз к нам во время Немецкой оккупации в 1941 г. в июле месяце находилась на хозяйстве и работала вместе. Весной 1948 года при организации колхоза в нашей деревне Л. Иван впервые вступил в члены колхоза и работал в нём со мной и братом Александром. Жена Л. Михаила в колхоз не вступала и не работала к тому ещё к нам имела великую вражду повседневно ругалась что мы згубили деревню что первые пошли в колхоз. Мало этого ещё подала заявление что она работала с 1941 года по 1948 год не как жена Л. Михаила, а как работник у Л. Ивана, за что решением Ружанского Райисполкома наше хозяйство занесли в список кулацких хозяйств. 26 ноября 1948 года нас исключили из членов колхоза. 27 ноября 1948 года Райфо забрало что имелось на хозяйстве, даже в мае месяце 50 г. выбросили из жилого дома в котором я проживала и дом разобрали. 22 ноября меня вызывали в Словатичский с/совет для вручения на меня хозяйство за 15 километров в величине какое было до вступления в колхоз. Я не имею возможности принимать хозяйство и работать его так как у меня ничего нет. Имущество что было сдано в колхоз никто ничего не возвратил. Имею только двое детей девочке двенадцать лет и мальчику три года которых не имею средств воспитывать.

В настоящем прошу первого секретаря В.К. П. Б. Белоруссии помогите в моей просьбе о снятии с нас кулацтва так как оно не законно наложено, что мы своё хозяйство работали исключительно только своими силами, чужих работников никогда не имели. Прошу решите на месте или вышлите представителя чтобы приехал и опросил всех граждан деревни Зеньковцы. Рассмотреть заявление по существу и принять меня снова в члены колхоза так как я организовала его. Прошу не отказать. К сему предлагаю приговор выданы колхозниками деревни Зеньковцы колхоза имени «Молотова».

25 января 1951 года [Подпіс]

Приговор

Выданы настоящий Приговор нами колхозниками имени к-за «Молотова» деревни Зеньковцы Словатичского с/совета Ружанского р-на Брестской области Л. Александре Михайловне жителю деревни Зеньковцы Словатичского с/совета в том, что мы хорошо знаем как они обрабатывали своё хозяйство ещё при Польше, за время Немецкой оккупации и при Советской власти до организации колхоза в нашей деревне только своим трудом, чужой наёмной силы у них на хозяйстве действительно никогда не имелось. Что собственными подписями подтверждаем.

Настоящий Приговор для предъявления в ЦК ВКПБ Белоруссии.

[46 подпісаў]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 77, арк. 134–135.


Скаргу Л. разглядала Міністэрства фінансаў БССР і прызнала рашэнне аб аднясенні гаспадаркі яе мужа да кулацкіх слушным, бо на момант яго прыняцця ў 1949 г. яна складалася з 18 га зямлі (10, 1 га раллі і 6 га сенажаці), а таксама з забудоў (2 дамы, кузня, хлебны свіран, свінарнік і склеп) і жывёлы (1 конь, 3 каровы, 2 цялушкі, 7 авечак і 7 свіней). Акрамя таго, у гаспадарцы стала ўжывалася працоўная сіла.

№ 164

Дорогой тов. Патоличев.

Колхозный путь для нас новый и мы вступаем на него с опаской. Иногда в своей семье лад не брал, а тут такое большое сложное хозяйство. Нам разъясняли, что сами колхозники будут решать свою судьбу, все вопросы на общем собрании. Первое же собрание по объединению колхозов в первых числах февраля, которое происходило в железнодорожном клубе, показало что здесь нарушается принцип демократии. Представитель из района прямо диктовал нам избрать председателем П., который не пользуется уважением и доверием. Все были против его избрания и хотели иметь председателем председателя другого объединяемого колхоза из деревни Плоски. Свою волю выразили единодушным голосованием за него. Но представитель не согласился с этим, сказал, что собрание сорвано и нужно перенести на другой день.

Дорогой тов. Патоличев. Представитель из района проведет собрание и уедет, а нам ведь надо жить, работать, новую жизнь строить и под руководством человека, которого не уважаем. П. приписывают различные заслуги в борьбе с немцами. Но ведь мы знаем как он «боролся» с ними. Украл у немцев бочку меду, а его поймали и посадили в тюрьму. Разве в этом заключается борьба за освобождение Родины, а ему приписывают заключение в тюрьме как заслугу. И только когда его выпустили он ушел в партизанский отряд т. е. за несколько месяцев до освобождения Бреста, когда стало видно на чьей стороне победа. И этого П. выдвинули кандидатом в депутаты Веховного Совета БССР. Неужели не нашли более достойных людей? Когда люди просили на собрании слова, чтобы сказать почему они против П., им не давали возможности высказаться. Так например и не дали возможности выступить демобилизованному воину Советской Армии Ивану К. А он имел право на это. Кровь пролил за освобождение Родины, за новую счастливую жизнь. В боях с немцами был ранен.

Дорогой тов. Патоличев. Мы верим в то, что Вы не пройдете мимо такого факта и укажете кому следует, что нарушать демократию нельзя. Тогда зачем собирать собрания, говорить о воле колхозников, если уже намечено вперед кого поставить у руководства. Действовали бы тогда приказным порядком.

Колхозники сельскохозяйственной объединенной артели им. Горького, Березовского сельсовета, Брестского района, Брестской области.

Простите тов. Патоличев, что не подписываем свои фамилии. Боимся. Если узнают наши руководители на нас будет большое гонение.

11 февраля 1951 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 77, арк. 295–296.


Сакратар Брэсцкага абкома ЦК КП(б)Б патлумачыў у ЦК, што перанос калгаснага сходу быў выкліканы тым, што на ім не было дастатковай колькасці членаў арцелі. П. пазней усё ж стаў старшынёй калгаса імя Горкага.

№ 165

ЦК КП(б)Б

г. Береза, Брестской области

Создалось нетерпимое положение. Вот уже более полмесяца, как остро ощущается большая недостача хлеба. Вчера было продано всего 40 кг. хлеба, а сегодня до 14 часов хлеба нет совсем. А люди стоят у магазина с 6 часов утра и не расходятся в ожидании хлеба. Многие не достают хлеба уже в течении нескольких дней. В настоящее время такое положение уже нетерпимо. Это наруку врагам Советского Союза, которые могут распространять всевозможные слухи.

Когда в газетах и по радио ежедневно передаются доклады т. Сталину о выполнении и перевыполнении колхозами, районами и областями хлебопоставок, когда промышленность перевыполняет производственные планы, когда продукции вырабатывается больше, чем до войны, в Березе сахар является редкостью в магазинах, а такие продукты как крупы, вермешель, макароны и т. п. совершенно отсутствуют годами, а если когда и появятся в небольшом количестве, то да рабочего населения не доходят. Пора-бы заняться этим вопросом серьезно, найти корень зла.

Рабочему человеку необходимо только достаточное количество продуктов, что-бы он был в состоянии хорошо кушать и одеваться и он для своей страны все сделает. Но подобные явления (недостача продуктов) является предлогом для всеразличных кривотолков, что помогает нашим врагам. Не мешало-бы взглянуть в соответствующие аппараты: не является-ли это умышленными действиями с целью создания недовольства народа? Это очень серьезное дело. Война окончена давно, а у нас налицо пробел с хлебом. А хлеб — основной продукт.

Житель г. Береза [Подпіс]

12 августа 1951 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 78, арк. 131.


Па указанні ЦК КП(б)Б Міністэрства гандлю БССР зрабіла захады па ўпарадкаванню продажу хлеба ў Брэсцкай вобласці.

№ 166

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БССР тов. КОЗЛОВУ

от граждан дер. Замшаны Малоритского р-на,

Малоритского с/совета, Брестской области.

Ж А Л О Б А

Просим Вас, Председатель Верховного Совета БССР рассмотреть нашу жалобу и дать соответствующее решение согласно Советского закона и Сталинской конституции и просим Вашего расследования и Вашего содействия, дело в следующем:

У нас в районе еще полностью коллективизация не произведена и в таком часть населения в колхозе, а часть живут единолично. Малоритские районные руководители всякими незаконными террорами издевательствами уничтожают хозяйства единоличников. Малоритские районные руководители всем единоличным хозяйствам земли не дали и в нашей деревне 160 хозяйств единоличников, которые ничего не сеяли и даже картошки не садили и скот пасти не дают. Земли не дали единоличным хозяйствам, а обязательства на госпоставку и сельхозналог вручили каждому единоличному хозяйству, такие издевательства и насмешки производят районные руководители над народом, районные руководители своим слепым руководством направляют народ на голодную смерть. Разве Советский закон Партия и Правительство дают такие указания районным руководителям производить такие издевательства и насмешки над народом, земли не дали, а госпоставку и налог требуют.

Такие издевательства над нами производили только немецкие изверги, которые старались замучить белорусский народ. Малоритские районные руководители своим террором стараются рассеять ненависть против Советской власти, они своим издевательством заставляют народ ненавидеть Советскую власть. Скот пасть не дают, а молоко требуют, в настоящее время самое дорогое время на сеноуборку, но единоличным хозяйствам сенокоса не дали и в каждом хозяйстве нет сена даже и килограмма и в таком случае народ вынужден будет резать своих коров, что может получиться общее уничтожение скота через слепое руководство районных руководителей.

Народ высоко оценил такое руководство Малоритских районных руководителей, которые своим незаконным террором народ угнетают, земли и сенокоса не дали, а зернопоставку, сенопоставку и сельхозналог требуют, даже можно сказать грабят, так только делали немецкие изверги, которые старались замучить весь русский народ и по такому же методу Малоритские районные руководители угнетают народ, такого издевательства над народом еще не помнит история.

Просим Вас не отказать нашей просьбы и рассмотреть нашу жалобу и дать кое-какие указания нашим районным руководителям о прекращении такого незаконного террора над народом. И просим Вас выслать комиссию к нам на место для расследования данного вопроса, в данном случае, если комиссия приедет для расследования, то просим Вас вызвать нас на общее собрание, потому что нас никогда не вызывают.

К сему граждане дер. Замшаны Малоритского района [8 подпісаў]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 78, арк. 183–184.


31 ліпеня 1951 г. сакратар Маларыцкага РК КП(б)Б паведамляў у ЦК КП(б)Б, што 127 адзінаасобным сялянскім гаспадаркам было выдзелена 315 га ворнай зямлі ва ўрочышчы Карч у 3 км ад вёскі Замшаны.

№ 167

В Центральный Комитет ВКП(б) в Москве

от граждан дер. Токари, Высоковского района, Брестской области

В связи с выпрамлением границы между Польшей и СССР{90} новая граничная линя отделила нашу деревню от Польшы и прысоединила к СССР. Всем извесно сколько горя и издевательств перенесли мы, белорусы, в 1945-47 годах в Польше! Грабежы, убийствы, контрибуции и избиения были каждодневным занятием польских бандитов Николайчыка{91} и Андерса{92}. Прыходилось не ночевать дома по две-тры недели! Бандиты сжыгали цэлые белорусские деревни. Но вот в мае 1948 года стали мы граждаными Советского Союза. Так как вся наша деревня оказалась в пограничной полосе нам пришлось переселяться. Обещано было многое: безвозвратные ссуды, бесплатный лесоматериал, гвозди, стекло и т. д. Но ничего мы не получили благодаря «хорошему руководителю района». Задолжались в Госбанке на отселение и почти окончательно разорились. А тут еще в 1950 году выпал очень большой сельхозналог. За 3–4 га земли пришлось уплатить от 3-х до 4-х тысяч рублей. Всё выполнили своевременно. И вот 5 февраля 1951 года в 16 часов прыезжает в деревню несколько машын с районными работниками для организации колхоза в нашей деревне. Переночевав на следующий ден сразу же берутся за дело: крадут у нас дровы, за которые мы работали на погран-полосе целое лето и осень. В ниских местах прокладывали кладки, прорубливали просеки и толстые дровы возили на заставу, а тонкие начальник заставы отдавал нам. Как только стемнело, по распоряжению уполномоченого райкома, зам. председателя Райисполкома и прокурора Г. началась кража дров: подгоняют машыны и увозят дровы каждый себе в город. Поднялся крык и кража прекратилась. На следующий ден уже с самого утра начинается обратно та же картина. Дровы забрали у Л. Федора Федоровича, С. Фидота, Г. Евгеня, С. Панкрата Никифоровича, К. Ивана и С. Семена. У С. Семена один из уполномоченых грузили дровы, а другие нагадили в очишченую уже рожь, которая лежала на куче в хлебном сарае. У К. украли 20-литровую банку с керосином, у Л. самовольно взломали замок и залезли в кладовку, у С. Панкрата Никифоровича у 3 часы ночи поломали дверы, вошли в кладовку и найдя в корзинке яички, заставили хозяйку жарить их. У С. Семена в 12 часов ночы выламали дверы и когда женшчыны подняли крык, прокурор Г. четыре разы выстрелил из нагана. Поднялась тревога прыбежали пограничники з заставы, попросили их лечь спать и не делать ночью безобразий. Вот до чего доходит в нашем районе! Мы прывыкли видеть в партейных людях что то высшее, умное, но увидели совсем обратное. Ведь прокурор это ж человек знающий закон. А что выделывал! 14 февраля прыезжает в деревню судить людей за дровы которые он же украл. Зачем же он позорит справедливый нам Советский суд? Кого же нужно судить: нас или прокурора? Пошли к С. Панкрату и набрали дров (машына была с маслозавода, директор которого со своими починеными грузили дровы, и ушла на маслозавод). Прямо стыд и срам! Мы всёже твёрдо верим, что Вы разберетесь во всех безобразиях и накажете виновных.

Токари 14. II. 1951 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 66, арк. 342–343.


За рабаўніцтва вёскі мясцовымі праваахоўнымі органамі да адказнасці быў прыцягнуты ляснічы.

№ 168

ЦК

Секретару ВКП(б)

от рабочих Виноградного совхоза

Пружанского района Брестской области

Тов. Секретар, просим Вас обратить внимание на рабочих винсовхоза, так как директор винсовхоза т. Т. не обращает на рабочих внимания, а занимается благоустройством своим и кажется за счет рабочих. За время своего директорства рабочие не слыхали хорошего слова, а только ругань и клевету. Дале такого положения рабочие не могут терпеть. Наше хозяйство на убыли, да оно и не выйдет с такого положения потому, что директор этим не заинтересован. В этом совхозе живут несколько человек, т. е. считанные бухгалтер, директор, которые занимаются расхищением государственного имущества, а именно:

Со склада винзавода при кладовщике М. брали всякую муку без денег и сколько нужно, а рабочему приходились килограммы, а другому и ничего. Этой мукой выкармливали на году по двое кабанов, а рабочий никак не может убить одного.

Каждый вечер у бухгалтера бал, когда зайдет случайно рабочий к бухгалтеру, то у него на столе, чего хочешь, а рабочие работают без хлеба.

Тов. директор выписывает муки для отвода глаз рабочих 10–20 кг, а несет два раза полмеха.

Директор т. Т. уже больше месяца держит у себя маляра для того, чтобы несколько раз перекрасить себе комнаты по вкусу своей жены, а рабочие живут в небеленых квартирах, в некоторых не подшит потолок, побелка отлетела, окна не на завесах, нет подвойных окон и он не беспокоится, а всё отпущенное затрачивается на директора и бухгалтера. Только можно сделать побелку два раза на году бухгалтеру, а директору трафарет раза два, потому что его жене не нравится, а рабочие могут больше года жить в небеленных квартирах.

Товарищ директор пасёт корову отдельно от рабочих и совхоза, так как его корова не привыкла в стаде, а может ходить па клубники и пахоте совхоза.

Бухгалтер может косить траву своей корове, где ему нравится.

Приусадебный участок директор себе берет отдельно от рабочих, чтобы рабочие не знали сколько он засеял, но от рабочего глаза ничего не может скрыть, а засеял 0, 36 сотых, а навозу может возить себе столько сколько нужно, так как положено иметь участок 0, 15 сотых. Бухгалтер посеял с рабочими 0, 15 сотых, да к тому директор разрешил засеять больше, т. е. дал еще добавок. Рабочих директор обзывает всякими словами, а когда рабочий скажет, что так нельзя, он расчитывает с работы, так рабочий вынужден молчать. Расчитал он следующих товарищей: Г. Анну, К. Николая, П. Трафима.

Жена директора занимается развратом, а что кто скажет Т. вызывает к себе в кабинет и давай крестить, а на кого и смотришь приказ уволен с работы.

Вообще много можно привести фактов, но думаем достаточно пока этих фактов, что партии можно было вмешаться. Разве так наша партия и вождь товарищ Сталин гласит руководить. Партия гласит, прежде всего обращать внимание на рабочих, а потом на себе. Тов. Т. поступает не по-большевистски и он не оправдывает того доверия, которые возложила на него партия, правительства. Его партия послала директором в совхоз для исправления своей ошибки, которую он допустил в Жабинке, а он наоборот, стал на путь наживы, еще её повторяет.

Просим Вас обратить внимание и помочь рабочим.

Ж.

НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 78, арк. 6–8.


Па выніках праверкі, падчас якой большасць фактаў, выкладзеных у скарзе Ж., пацвердзілася, 10 жніўня 1951 г. Міністэрства сельскай гаспадаркі БССР выдала спецыяльны загад аб пазбаўленні ад сур’ёзных недахопаў у рабоце дырэктара вінаграднага саўгаса Т.

№ 169

В Центральный Комитет ВКП(б) Белоруссии

гр-ну Секретарю I-му в гор. Минске

от ученицы 7 класса СШ в Словатичах,

житель дер. Зеньковцы, с/с Словатичи, Ружанского р-на,

Брестской обл., БССР Б. Вера Владимировна

Заявление

В 1946-м году отец мой Б. Владимир Григорьевич помер и оставил как в наследство с/хозяйство в количестве 11 га всяких угодий для своей жены Б. Степаниды Федоровны т. е. для моей матери. В 1947-м году с/хозяйство моей матери зачислено до списка кулацких хозяйств, и а 1948-м году все имущество с/хозяйственного двора приведено к полнейшему изъятию. При организации к-за в нашей деревне в 1948-м году вся земельная площадь отошла в масив колхозной площади, и так как взамен для моей матери земля не была наделена, то мать моя до сего времени землей никакой не пользовалась, и я как в школьном возрасте, а мать моя как престарелая, — имея 56 лет проживала до сего времени из ласок кровно-родных. Мать моя имевшая ревностное желание быть членом с/хозартели, еще в 1949-м году вносила заявление в Правление колхоза в смысле о зачислении т. е. о принятии в члены с/хозартели, но в связи, что мать моя окулачена, то в члены с/хозартели не приняли. Дня «19» октября с. г. Райпрокуратура задержала мою мать как за не выполнение госналогов с привлечением к судебным органам за неуплату сельхозналогов.

Как видно из сего, что все имущество нашего двора было приведено к полнейшему изъятию, землей мать моя не пользовалась никакой, плюс этому всему как престарелая, а я еще малолетняя и посему мать моя являлась не в силах оплачивать госналоги. Вверность того, что изъято все имущество и не пользовались землей прилагаю к сему заявлению список поручения кр-н нашей деревни. Как и вовсей Совецкой детворы, так и у меня имеется ревностное желание осягнуть большими учебными знаниями и стать патриотами нашей Великой Родины, а после чего честно трудиться в благо ея, но в связи с задержанием моей матери является для меня тормозом в осягнении моих учебных знаний и житейного моего существования. Ввиду изложенных обстоятельств, обращаюсь к Гр-ну Секретарю ЦК ВКП(б) Белоруссии и убедительно прошу принять мою жалобу к Вашим сведениям просмотреть, а после чего еще раз прошу о Вашем ходатайстве о освобождении моей матери от задержания Райпрокуратуры и от передачи ее судебным органам, после чего о предоставлении права на члена с/хозартели в чем осталась-бы я счастливой и благодарной.

Прошу не отказать мне в моей просьбе. О результате моей просьбы прошу поставить меня в известность.

К сему [Подпіс]

20/X-1950 г.

Список поручения

Мы граждане дер. Зеньковцы, с/с Словатичи, Ружанского р-на, Брестской области хорошо знаем состояние о положении с/хозяйства Б. Степаниды Федоровны как о ея хозяйстве так и о ней самой. Даем честное ручательства в том, что в 1947-м году хозяйство ея было зачислено до списка кулацких хозяйств. В 1948-м году все имущество ея было приведено к изъятию. С 1949 года и по настоящее время Б. Степанида Федоровна земельными угодиями не пользовалась никакими по настоящее время. Что и подтверждаем своими собственноручными подписями. [53 подпісы]

№ 170

В Центральный Комитет ВКП(б) Белоруссии

от гр-ки Б. Веры Владимировны

дер. Зеньковцы, с/совет Словатичи Ружанского р-на

Брестской области

Заявление

В дню «20» октября 1950 года относилась с жалобой по отношению неправильного зачисления по списку кулацких хозяйств моей матери Б. Степаниды Федоровны и через что неправильно осталась осужденой моя мать. ЦК ВКП(б) Белоруссии учел мою просьбу. Дня «25» января 1951 года был представитель из ВКП(б) по расследованию как на месте по данному делу. С нетерпением ожидаю результата по моему делу, которого и по настоящее время не имеется. В виду выше изложенного обстоятельства обращаюсь вторично к ВКП(б) Белоруссии о выдаче для меня результата по отношении моей жалобы к Вам с дня «20» октября 1950 г. Прошу о удовлетворении моей просьбы к Вам.

К сему [Подпіс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 78, арк. 151–154.


Пастановай бюро Савета Міністраў БССР ад 21 ліпеня 1951 г. гаспадарка Б. з ліку кулацкіх была выключана.

№ 171

В ЦК КП(б) Белоруссии

от колхозников колхоза «Искра», Докудовского с/с,

Лидского района, Гродненской области

ЖАЛОБА

Мы, колхозники к-за «Искра» направляем свою жалобу в ЦК КП(б)Б. В 1950 году, убедившись в преимуществе колхозного строя организовали в своей деревне Петрин, Докудовского с/с, Лидского района, Гродненской области колхоз «Искра». В 1951 году мы производили сев весенних культур сообща, а рожь которая была посеяна нами в 1950 году мы убрали кто сеял. В этом 1951 году нам пришли обязательства на поставку государству сельхозпродуктов, как единоличникам. Вышло так, что мы за один га пахоты платили два раза, один раз колхозники, а второй раз колхоз. Единоличники и те стали над нами подсмеиваться, что мол вы выгадали. Мы неоднократно обращались в районные организации, но там нам отвечали, что они начислили правильно, а значит, что колхозники должны два раза платить за землю, а единоличники раз. Осенью получили обязательства на сельхозналог и опять оказалось, что нам приходится платить как единоличникам, и сколько мы не обращались в райфо, ничего положительного нам не сказали, а поэтому мы решили обратиться в ЦК КП(б)Б с жалобой. Эту жалобу подписывали все колхозники колхоза «Искра». Просим секретаря ЦК КП(б)Б разобрать нашу жалобу и сообщить нам.

2/XI-51 г. [37 подпісаў]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 87, арк. 194.


Па прапанове ЦК КП(б)Б скаргу калгаснікаў разглядаў упаўнаважаны па БССР Міністэрства нарыхтовак СССР, які вырышыў, што абкладанне сялян падаткам з’яўляецца правільным, а адзіны недахоп работы падатковых органаў ў тым, што яны не забяспечылі поўнага спагнання збожжа з калгаса «Іскра».

№ 172

Секретарю ЦК КП(б)Б т. Патоличеву

в/служащий в/ч 22156 г. Брест К.

18. 7. 51 г.

Уважаемый тов. Патоличев! Я в течении 20 суток находился в отпуску в гор. Лунинец Пинской обл. БССР. За этот короткий промежуток времени я имел возможность разговаривать с народом в гор. Лунинец, кратко изучил их просьбы и настроения. По рассказам жителей, часть руководителей, как райкома партии, а также райисполкома грубо нарушают требования нашей партии о работе с массами, т. е. о их воспитании. Взять например вопрос о коллективизации. Руководители района донесли в вышестоящие инстанции о том, что коллективизация по району завершена на 90 %, фактически этого не было — для того, чтобы завершить эти процессы, прибегали к грубостям и насилию. Был такой факт. Когда прокурор района и уполномоченный комитета заготовок района убили женщину, потому что она не записалась в колхоз, этот случай был замазан. Уполномоченный комитета заготовок района В. систематически применяет к жителям физическую силу, занимаясь пьянством, тогда как сам пишет в область на других ложные донесения. По рассказам жителей секретарь райисполкома понасеял себе ржи даже в селах. Сенокосные угодья также разбазариваются, начальство берет себе сенокосы в колхозных массивах, причем уборкой их и доставкой сена занимаются жители.

Имеются случаи, когда уполномоченный В., а также и другие в отсутствие хозяина дома взламывают двери и забирают сено и другие предметы, якобы в погашение задолженности. Имеется очень много случаев оскорбления жителей. Все это приводит к плохим настроениям жителей, с кем не поговоришь все обижаются на творимое беззаконие со стороны руководителей как горсовета, а также и района (конечно не всех). Председатели колхозов также занимаются пьянкой и делают всякие сделки. Даже по рассказам самих работников райисполкома я убедился в том, что если в райисполком придет по какому либо вопросу просить человек, то он там ничего не добьется. Работа по воспитанию населения находится в запущенном состоянии, тогда как именно здесь надо вести усиленную работу с населением.

Моя просьба к Вам будет в том, чтобы каким-то образом усилить наблюдение за работниками местных властей, проверять систематически их работу, чтобы выезжающие на места работники выше стоящих инстанций больше разговаривали с народом, а от народа можно иметь все исчерпывающие данные. В своем письме я Вам не указываю конкретных фактов потому, что у меня на это не было времени, и притом я этого письма не думал писать, но видя недовольство населения, я как коммунист решил поставить Вас в известность о этом ненормальном положении. Я не знаю имеют ли данные о всех этих ненормальностях работники Пинского обкома КП(б)Б, или возможно они только получают сведения из районов и на этом все дело заканчивается. Еще раз убедительно прошу Вас проверить через соответствующих своих работников работу Лунинецкого райисполкома, райкома и других организаций, чтобы в дальнейшем не было подобных случаев.

Конечно, если мое письмо будет с детальностью проверено, а не будет направлено туда о ком я пишу, то оно даст свою пользу, а если его направят в Пинск или Лунинец, то результатов никаких не будет. В 1949 г. я был в отпуску у себя на родине в Курской обл. и написал письмо в обком партии о некоторых безобразиях в районе, это письмо попало к тех. секретарю обкома, а тот его направил в район причем даже за секретаря кто-то расписался другой. Я как коммунист не могу спокойно реагировать на все эти ненормальные положения, ибо наша партия нас этому не учит. Если бы я имел больше времени, я бы Вам собрал подробные данные, 20.7.51 г. я выезжаю для прохождения службы в другое место. Ответ по данному письму прошу направить г. Владивосток в/ч 10922 К.

С уважением к Вам [Подпіс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 107, арк. 198–201.


Ліст К. разглядаўся Лунінецкім райкомам КП(б)Б. Быў высветлены шэраг фактаў парушэння закона мясцовымі кіраўнікамі, у т. л. збіццё людзей, канфіскацыя прыватнай маёмасці з карыснымі мэтамі, незаконныя ператрусы. Вінаватыя былі вызвалены з кіраўнічых пасад і прыцягнуты да суда.

№ 173

ЦК партии

от гр-на К. Юльяна Стипановича,

прож. дер. Сельцы, Володьковского с/с,

Плисского р-на Полоцкой области

Заявление

Убидительно прашу Вас разобрать мое заявление от нижеследующих фактах. В 1950 году я со своей женой жил единолично, имел огород 20 соток, имел лошадь, корову и теленка. Сельхозналог который был начислен за лошадь я заплатил за 1950 год. В декабре м-це в 1950 г. пред. колхоза тов. Г. Димитрий нахально отнял у меня лошадь и тёлку. Правильно ли он поступил? Имел ли он на это права? Тогда как я имел права держать лошадь и уплатил все податки. В этом 1951 году не приняли меня в колхоз, недали не одной сотки земли. Как я должен жить и содержать свою семью. Я имею семеро детей. Из каких расчотов так зделав я незнаю. Прашу посодействовать в моей просьбе. Вернуть мне лошадь и телёнка или-же наделить меня огородом. Из колхозного посева, а семена я оплачу. Прошу не отказать моей просьбы.

Проситель К. 20 / июля 1951 года


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 123, арк. 391.


Па разглядзе скаргі сакратар Пліскага райкома КП(б)Б дакладваў у ЦК, што К. незаконна карыстаўся калгаснымі выпасамі, яго скаціна рэгулярна наносіла патравы калгасным пасевам. Пасля таго, як ён адмовіўся выплаціць калгасу 350 руб. кампенсацыі, у яго была забрана скаціна, што было прызнана парушэннем закону. Кіраўніцтву калгаса было прапанавана вярнуць К. яго скаціну і спагнаць кампенсацыю ў судовым парадку, а таксама надзяліць К. прысядзібным участкам.

№ 174

Первому Секретарю ЦК КП(б)Б

Мой партийный билет который ношу на груди с 1935 года и коммунистическая совесть которая обязывает нас всех идти к коммунизму, воспитывать и учить население так недавно еще освобожденных от ига капитализма областей заставляет меня поставить Вас в известность о факте, как партию так и правительство, которое местное население сопоставляет с местными органами безопасности, ставит в виде насильственника и угнетателя, вредит коммунизму и вызывает враждебное отношение к СССР среди так неблагонадежных граждан западной Белоруссии. Мне известен факт ареста в Лиде Гродненской обл. одного из врагов нашего строя ксендза католической церкви Б., ну и чорт с ним, всем известно какие они, если виноват пускай сидит. Но в последствии этого ареста, местные органы безопасности в лице полковника МГБ, майора МГБ и других слишком грубо и слишком неумело совершили нашествие на квартиру этого священника и произвели незаконную ревизию, забрав исключительно все продукты питания и некоторые ценности не только его, но и квартирантов, подлежащие конфискации в служебном порядке судебными органами. Безпримерная незаконнасть вызвала среди населения недовольствие и волнение, тем более что преступление совершили органы безопасности. Мое личное мнение следует наказать и уничтожить людей на таких постах, которые своими незаконными действиями вредят государству и нашему строю.

Выше изложенное к Вашему сведению передает член КП(б)Б, гор. Лида, Гродненской обл.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 124, арк. 201.


Разгляд скаргі праводзіў аддзел кадраў МДБ, следчыя якога высветлілі, што падчас арышту ксяндза Б. па абвінавачванню ў сувязях з Арміяй Краёвай у яго было канфіскавана 9 тыс. рублёў (здадзены ў фінаддзел МДБ), матацыкл «Масквіч» (здадзены ў гараж МДБ), 70 кг мукі, 20 кг сала, 15 кг мяса, 25 кг вяндліны (перададзены ў гандлёвыя арганізацыі г. Ліда). Сястра Б., якая забрала пасля арышту рэшткі яго рэчаў, і, на думку следчых, абвінаваціла ў гэтым у вышэйпададзенай ананімцы афіцэраў МДБ, была прыцягнута разам з арганістам мясцовага касцёла да крымінальнай адказнасці за крадзеж.

№ 175

Ц.К.К. П. Б. Белоруссии

Финагентом по Крулевщизненскому с/совету числится гр. Ш. О его «работе» я хочу сказать. Известно, что в Крулевщизне имеются портные, портнихи, часовые мастера, столяры и домохозяева имеющие своих лошадей. Все они после своей основной работы на производстве понемногу подрабатывают. И если до сих пор не обложены налогом, то потому что Ш. свои личные интересы ставит выше государственных. За угощение он готов сделать очень много. В минуты веселого настроения, когда в кармане ощущается пустота, а выпить хочется, он отправляется к одному из кустарей, имеющему побочные доходы. После изрядного угощения, Ш. забывает о своем служебном долге и такой кустарь становится ему своим человеком.

Часто подвыпивший заходит в чайную Крулевского сельпо и требует, чтобы водки и закуски ему отпустили в кредит, а так как в большинстве случаев как ненадежному кредитору — отказывают, то поднимает дебош и скандал. В октябре месяце с. г. Ш. с товарищем, тоже финработником (фамилии которого не знаю) сильно пьяные явились на квартиру гр. Б. Дома оказалась одна дочь. Взяв ее за горло они требовали немедленной уплаты денег, хотя известно, что подаходный налог ее отец платит через производство. Только после того как завидя приглашенную жел дор. милицию хулиганы поспешно удалились.

Такой метод обложения и взимания налогов окончательно подорвали авторитет Ш., вызывают справедливые нарекания граждан. Среди населения Крулевщизнянского с/совета он слывет как «пьянчуга-рвач». За время работы Ш. фин. агентом я не помню случая чтобы он ходил без синяков под глазами, подбитыми губами и поцарапанным лицом. Докшицкий Райфо, безусловно, знает о такой работе своего финагента и отказывается освободить его от должности, мотивируя свой отказ тем, что для замены нет подходящего человека. Довод какой-то не убедительный. Не пора ли Докшицкому Райфо серьезно подумать о дальнейшем пребывании Ш. в должности финагента.

14/ХI-51 г


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 123, арк. 47.


Ананімны ліст правяраў Докшыцкі РК КП(б)Б, сакратар якога 15 сакавіка 1952 г. дакладваў у асобы сектар ЦК, што факты парушэння падатковага заканадаўства фінагентам Ш. не пацвердзіліся, а факты пьянства на самой справе былі. Ш. па выніках праверкі была абвешчана вымова.

№ 176

г. Мінск ЦК КП(б)Б тов. Зимянину М. В.

Полоцкая обл. Шарковщинский р-н

п/о Гермоновичи М.

Михаил Васильевич!

Я вынужден обратиться к Вам от имени учительского коллектива Гермоновичской СШ по следующему вопросу. В местечке Гермоновичи насчитывается более 100 рабочих и служащих. Районный центр и рынок отсюда за 22 километра. Хлеб нам сюда не доставляют ни печеный, ни мукой. Мы обращались с просьбой и в Райисполком, и к председателю Райпотребсоюза. Ответов нам не последовало. Как же быть? Неужели нужно, как мы делаем, ходить пешком за 20 км на рынок, покупать там за 80 руб. пуд ржи, а потом еще нужно думать, где ее смолоть. Неужели нельзя через сельпо обеспечить нас минимум мукой?

8/ХII-51 г. [Подпіс]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 123, арк. 127.


30 снежня 1951 г. сакратар Шаркаўшчынскага РК КП(б)Б паведаміў у планава-фінансава-гандлёвы аддзел ЦК, што кіраўнікі райспажыўсаюза наладзілі безперапыннае забеспячэнне служачых пас. Германавічы мукой.

№ 177

Центральному Комитету Ком-Партии (б) Белорусии г. Минск

гр. Б. Владислав Людвикович житель дер. Шалыги

Прончейковского с/совета Родошковичского р-на Молодеченской обл.

Жалоба

В октябре м-це 1950 года поданое на Ваше имя моё заявление дослоно было на рассмотрение col1_0П.(б)Б. в результате чево я получил ответ № 06–81/3213 от 21/XI.50 г. подписанный Зав. Облфо, подтверждающий правильность отнесения моего хозяйства к числу кулацких. Я уже не буду писать о том, как отцу моему батраку сапожнику удалось в 1924 году приобрести землю и с трудом восстановить сельское хозяйство и как в последствии меня (его сына) после трехлетнего издевательства, поставили в безвыходном положении, к уплате налогов за ту землю, которой уже второй год пользуется колхоз. Представляя факты о оформлении ложных справок взятых от граждан былым председателем нашего с/совета, в которых он вместо пол дня по существу сумел вписать целые месяцы и недели. Этого не хотели принять во внимание ни районная ни обласная обследовательная комиссия, а на оборот старались добавить число работавших у меня когда нибудь людей (хоть бы это было десять лет тому назад). При таком методе можно вплне окулачить первого с краю колхозника.

Я не противоречу, что в момент уборочной кампании и выполнения госпоставок, без помощи родных и соседей я не мог бы выполнить в сжатые сроки увеличеной госпоставки по сколько я являюсь одиноким, но ни в коем случае нельзя считать сезонной помощи — постоянной и вписывать в справках вместо пол дня — целые месяцы, на протяжении несколька лет. Справки о фактической помощи соседей и проживания у меня моего родственника Ч. и других я приложил к своему заявлению, подоному на имя Председателя Совета Министров БССР тов. Клещева.

Когда в 1949 году оканчивая выполнение трижды по 80 кубаметров лесозаготовки и вывозки я заболел и слег в постель, а земля моя объединилась в колхоз. Никто, никакого замена земли мне не предложил. В колхоз меня не приняли, несмотря на несколькократное решение колхозников, а осенью мне предъявили в срочном порядке уплотить увеличеную зернопоставку и сельхозналог с надбавкой за всю бывшую когдато в моем пользовании землю не смотря на то что я снял урожай 0, 90 га озимых и нигде больше (будучи больным в посевном сезоне) никакой земли не сеял. Однакож я решился выполнить и это несправедливое начисление, после чево я остался «кулаком» без земли, инвентаря, семян и хлеба и в 1950 году, по извесным причинам, я не пользовался никакой землею. На каком-же основании мне начисляют поставки и пришивают эксплоатацию за 1950 год? В котором я сам искал заработка чтобы прожить и пропитать свою старушку.

На основании всего мною описаного, прошу Вашего содействия, для выезда Республиканской обследовательной комисии, по моему делу, которая бы могла на месте присмотреться с близка моему ничтожному хозяйству, проверить лично лживые факты вписанные в справках неграмотных женщин на основании которых недобросовестные люди стараются подбросить мне эксплоатацию и убедиться, может ли такая домохозяйка как Ф. Антонина (имеющая мужа и сына на постоянных государственных работах) ходить месяцами в заработки, а так же побеседовать с моей старушкой матерью, которая будучи батрачкой, перенесла тяжелую недолю капиталистического гнёта, а теперь дождавшись победы социализма, оставили её доживать в нищете и одиночестве последние годы своей жизни. Примером я показал своё социалистическое происхождение. За последние три года я вместе со здоровьем сдал всё что имел в государство. Я доживаю пятый десяток лет не пополнив никакого преступления. Не ужели правильным будет судить меня за фантастические недоимки 1950, может 1951 года? Для того только, что недобросовестные люди использовывая свой авторитет сумели оформить справки, активно добирая до их подписания присяжных свидетелей, вписывая в них людей которые у меня никогда не работали

Я хочу верить что во имя справедливости, которая не должна погибнуть на свете — просьба моя будет удовлетворена.

Жалобщик [Подпіс]

г. Минск дня 13. III. 1951 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 119, арк. 160.


У адказ на скаргу Б. сакратар Маладзечанскага РК КП(б)Б паведаміў сакратару ЦК, што гаспадарка Б. аднесена да кулацкіх слушна, таму што апошні меў 10 га зямлі, аднаго каня, дзвюх кароў, дзвюх авечак і 5 вулляў. Да таго ж, Б. выкарыстоўваў сталую і сезонную наёмную працу.

№ 178

Председателю Совета Министров Союза ССР

Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ

от колхозников, колхозниц и работников МТС

и сельского хозяйства Шарковщинского района

Полоцкой области, БССР

Дорогой наш отец и учитель!

Примите от нас большевистский горяче-пламенный привет и пожелания доброго здравия и многих, многих лет жизни на благо процветания нашей могучей Советской Родины. Мы пишем Вам из отдаленного уголка (бывшей Западной) Белоруссии, которую в 1939 году освободила Советская армия от гнета панов и помещиков. Этим мы обязаны — Партии, Правительству и лично Вам, товарищ Сталин. Сейчас мы влившись в многомиллионную семью братских народов Советского Союза, строим новую — цветущую жизнь, ведущую к вершинам заветного коммунистического общества. Этого мы добились только под мудрым руководством Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) — боевого авангарда передового человечества.

С большим воодушевлением и энтузиазмом мы встретили постановление правительства о проведении подписки на шестой Государственный заём восстановления и развития народного хозяйства Союза ССР. Мы хорошо знаем и понимаем, что каждый рубль нами данный взаймы государству, пойдет ни на что иное, как только на улучшение культурного и материального благосостояния нашего народа, на укрепление боевой мощи нашего государства, на укрепление мира во всем мире. Мы твердо и уверенно заявляем, что это постановление как и все другие, выполним с честью и достоинством советских людей. Эта столь важная политическая кампания еще раз продемонстрирует нашу сплоченность, преданность и любовь к партии, правительству и лично Вам товарищ Сталин.

Чем больше и сильнее крепнет дружба народов, чем ярче выражает народ свою любовь к партии и правительству, тем злее становятся враги народа. Они всеми силами стремятся как можно больше нарушить эту священную дружбу, искажая сущность и значение советских законов, твёрдо стоявших на защите прав человека. В Шарковщинском районе, Полоцкой области многие партийные и советские работники как раз и не дооценивают большевистское воспитание народа. Такую политическую кампанию, как проведение подписки на заём, превратили в «частную лавочку» давно забытой спекуляции. Только за один день, то-есть 4 мая 1951 года в Германовичском сельском Совете было отказано 48 колхозникам в приеме денег и выдаче облигаций, только лишь из-за того, что сумма взноса не соответствовала предложенной уполномоченным. Так, например, колхозник вносил 125 руб., а с него требовали 200 или 300. Но и этим не ограничились. Каждого колхозника вызывали в помещение политотдела МТС и сельского Совета, где пред’являлся ультиматум: «Или внести соответствующую сумму или поедете в Сибирь, вплоть до предания суду».

Мы считаем, что эти беззаконные проделки отдельных лиц, которым партия и правительство доверили проведение подписки, не должны быть оставлены безнаказанными, так как это позорит и унижает честных советских людей, которые полны решимости отдать во имя своей любимой Родины все, а если потребуется — и жизнь.

С уважением: [386 подпісаў]


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 122, арк. 166–168.


31 мая 1951 г. сакратар Полацкага абкома КП(б)Б паведамляў сакратару ЦК аб тым, што факты, выкладзеныя ў лісце, не пацвердзіліся, размяшчэнне дзяржаўнай пазыкі сярод насельніцтва Шаркаўшчынскага раёна праводзілася «на аснове шырокай масава-палітычнай работы».

№ 179

В Центральный Комитет Коммунистической Партии(б)Б

от гражданки С. Олимпиады Иосифовной,

проживающей в деревне Мажали, Раковского сель/сов.

Смаргонского р-на, Молодечненской облости

Я гражданка Н. Олимпияда Иосифовна 1882 года рожд. обращаюсь с просьбой рассмотреть мою жалобу и жизнь от дня моего рождения. Находясь еще при отцу с малых лет, жизнь моя была очень тяжёлой, так как отец мой жил по батрацку и меня бездольную детину отдавал служить помещикам и кулакам, и я безприютная детина осталась на всю мою жизнь страдающей, неграмотной и безхозяйственной. С 1913 года пришлось жить и работать в Америке. В этом-же году вышла замуж, за такого-же самого бедняцкого сына, который также само служил в помещиков. В 1923 году с Америки возвратились на Родину и взяли у помещика на выплат 17 га заброшенной неудобной земли на которой страдали до 1939 года теряючи здоровье добывали себе кусочек хлеба. В 1939 году после освобождения Белоруссии от панской польши Советской Армией мы вступили в колхоз, где прожили до нашествия немцев, которые ведя всюду захваты разгромили наш колхоз и заставили нас вновь разбросанными и неимеющими состояния к хорошей жизни. В 1944 году после освобождения Белоруссии Советской Армией от немецких захватчиков мы вновь приступили к новой жизни, но до организации колхоза жили единолично. В 1949 году уполномоченный Смаргонского района тов. С. из-за личных дурных дел поставил наше бедное хозяйство в кулацкое хозяйство с обложением такого налога, которого продал всё наше имущество нехватило выплатить. Вымененый уполномоченный тов. С. имея с нами вражду и чтобы привести к наказанию поставил Н. Владимира в наёмную рабочую силу и защитал наше хозяйство кулацким с обложением такого податку, которого спродал всё наше хозяйство выплотить не в состоянии. Указанный Н. Владимир сын сестры моего мужа, который пробыл в Красной Армии два с половиной года и не имея хорошего здоровья был отпущен с армии домой, но не имея ни отца, ни матери, ни хозяйства своего возвратился к нам как к родителям и уполномоченный тов. С. неимея другого исхода к наказанию воспользовался этим наказанием и моего мужа Н. Ивана Степановича забрали и судили как кулака на десять лет.

В виду сего с горячей просьбой обращаюсь в Центральный Комитет К. П.(б)Б. выслать своего доверённого проверить мою жалобу, так как не я не мой муж не происходили с богатой семьи, а с семьи батрацкой и небыли ни в каких организациях и прошу снять кулацкое звание и освободить моего мужа.

Что и прошу неотказать в моей просьбе.

Проситель [Подпіс]

Дня 28 августа 1951 года.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 120, арк. 195.


Пасля атрымання скаргі справа Н. Пракуратурай БССР была адклікана з суда ў парадку нагляду. З яе пракуратуры стала відавочна, что гаспадарка Н. з’яўлялася кулацкай (14, 85 га зямлі), сам ён злосна ўхіляўся ад уплаты сельгаспадатку, таму падставы для аспрэчвання прысуду знойдзена не было.

№ 180

Секретарю ЦК КП(б)Б тов. Зимянину

Плисский район, Полоцкой области — один из отстающих районов в области, несмотря на одинаковые климатические условия и общую экономику района. В чем кроются основные причины такого отставания по всем кампаниям Плисского района? Основной и главной причиной является то, что руководство районом осуществляется поверхностно, формально, безо всякого анализа и кампанейски. Вместе с этим в районе почти отсутствует работа на идеологическом фронте, нет абсолютно никакой воспитательной работы среди руководящих кадров с/советов и колхозов. Наличествует семейственность среди руководящих работников района, которые до сего времени прикрывают людей, нарушающих революционную законность, повышая их в должности. Для подтверждения можно привести много фактов.

Рассматривая вопрос поверхностного руководства, формализма и кампанейщины, достаточно указать на то, что ни один из секретарей райкома не знают действительного положения ни в одном колхозе, несмотря на то, что они бывают в колхозах. Они в колхозы ездят для того, чтобы формально побывать в колхозе, с тем, чтобы потом отчитаться перед обкомом, что они были в таком-то колхозе и т. д., что такая-то кампания в районе проводится или проведена, а спросить чем колхоз живет, какие организационные неполадки в колхозе, какая работа воспитательного характера проводится в колхозе или в с/совете в целом — они Вам не ответят, потому что не знают действительности. Руководство колхозами сводится к ненужной бумажной волоките, телеграммам, молниям и разговорам по телефону. Еще не было ни одного случая в Плисском районе чтобы заранее предусматривалось в плановом порядке та или иная кампания. Этого здесь не заведено, этим здесь пренебрегают и этого здесь не хотят знать. И как результат, бесплановость в работе, отсутствие должного анализа действительности и конкретного большевистского руководства привело к тому, что все хозяйственные кампании не выполняются, экономика колхозов падает вниз.

Кроме того здесь укоренилась практика чуждая большевизму — это завышение (увеличение против действительного) цифр в государственной отчетности по любым показателям. Это приводит к деморализации хода выполнения той или иной кампании. Вместо напряженной повседневной работы всей парторганизации района, мобилизации широкой общественности на выполнение очередных задач стоящих перед районом, здесь искусственно выполняется план, формально принимаются решения и постановления, а действительность протекает самотеком.

В подтверждение поверхностного руководства приведем один факт. В августе месяце 1950 года в районе было вновь организовано 22 колхоза, из которых один в Защислянском с/совете, один в Голубическом с/совете, два в Островском с/совете, два в Свильском с/совете, два в Митьковском с/совете, три в Володьковском с/совете, три в Лужском с/совете, пять в Веритеевском с/совете и три в Стрельцовском с/совете. До сего времени в Володьковском, Митьковском, Веритеевском, Стрельцовском, Лужском и Островском с/советах (18 колхозах) имущество не обобществлено и крестьяне продолжают жить единолично, хотя с них списаны большие суммы с/х налога как колхозников. Видя такие ненужные «поощрения», другие колхозы и колхозники возмущены этим и естественно упадок трудовой дисциплины и возникновение организационных неполадков. Или взять такой пример который относится всецело к семейственности. Председателя лужского с/совета С. сняли с работы за нарушение революционной законности и нужно добавить, что С. завалил работу с/совета вообще. Но с «благословления» РК КП(б)Б С. преспокойно работает райторгом. Ни в прошлом году, ни в текущем воспитательной работы среди руководящих работников колхозов (председателей) не проводится никакой. Ни одного семинара не состоялось, а в этом есть крайняя необходимость, но неизвестно по каким причинам РК КП(б)Б этим вопросом не желает заниматься.

Внутрипартийная критика здесь настолько зажата, что если кто-либо из коммунистов скажет несколько слов в адрес РК или его работника — считай что этот человек больше не существует. Это было с коммунистами П., Г., Ч. и ряд других. Между политотделами МТС и РК КП(б)Б на почве критики завязалось ненужное подсиживание, как цель «кто кого». Наталкивается сам па себе вопрос — можно ли так продолжать. И сам по себе ответ вытекает — нет, не может. Руководство района и в особенности работники РК КП(б)Б и его секретари более 4 лет живут в этом районе. Они сжились с местными условиями, а если точнее — превратились в небольших «божков» и поплевывают на все остальное. Их пока что интересует личная жизнь, свой домашний уют, а не общественные дела. Вот почему они стоят на пути очковтирательства, на пути самотека, считают себя превыше всего и выше всех.

Очень хотелось бы, чтобы Плиссой занялись бы по-настоящему, а не так, как однажды проверяли правильность госпоставок хлеба колхозами. И второе: если в Плиссе будут руководить те же и по-прежнему, то району неминуема катастрофа.

15 января 1951 г.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 122, арк. 415–416.


Інструктар аддзела партыйных, прафсаюзных і камсамольскіх органаў ЦК КП(б)Б паведамляў у сакратарыят ЦК, што па разглядзе ананімнага ліста кіраванне сельскай гаспадаркай рэзка крытыкавалася на Пліскай раённай партканферэнцыі ў сакавіку 1951 г., на ёй жа былі вызначаны шляхі паляпшэння сітуацыі ў галіне. Факты ўціску крытыкі і дрэннага стаўлення да кадраў, выкладзеныя ў лісце, не пацвердзіліся.

№ 181

В редакцию газеты «Правда»

О неправильной политике коллективизации в Западных областях Белоруссии.

Дорогие товарищи, прошу Вас разобрать мою статью или заметку и направить своих работников для проверки фактов и принятия действенных мер. В своей заметке я коснусь следующих вопросов. Как показал большой опыт колхозного строительства в нашей стране, что основным методом проведения коллективизации было убеждение основной массы крестьянства: о преимуществе колхозного строя, о преимуществе сельско-хозяйственной артели, как основной формы социалистического хозяйства, что только через колхоз крестьяне уйдут от нищеты и разрухи. Этот путь оправдал себя и об этом упомянать излишне. В западных областях БССР некоторые партийные и советские органы допустили промахи в этом вопросе. После освобождения этих районов от немецко-фашистских захватчиков воспитательная работа на селе была поставлена плохо. В селах не читались лекции, не делались доклады, не велась индивидуальная работа с населением, не подбирался актив. Я допускаю оговорку, что это было не везде, но в большинстве районов Барановичской, Молодеченской, Гродненской области имели место такие факты, но не надо забывать, что в этих районах уже были колхозы в 1940 г. и известно, что на первом этапе они были малосильными и не были образцом, что давало повод в руки кулачества оболгать колхозный строй, охаять его и оторвать массы от колхозного строительства. Следовательно работникам советских и партийных организаций Белоруссии надо было учесть эти факты и повернуть работу по новому. Однако на деле этого не получилось.

Коллективизация шла по методу принуждения и лишь в отдельных случаях по методу убеждения. Для обобществленного рабочего скота помещений не делали, а колхозники продолжали держать лошадей у себя, что привело к тому, что в разгар весенне-посевной кампании часть из них (колхозников) выезжала на рынки срывая работу в колхозе. Далее, большинство мужчин пытается уйти то на транспорт, то в другие места, лишь бы не быть в колхозе, а учреждения принимают без надлежащих документов, это приводит к «немой агитации» — неверие в силу колхоза. Когда началась уборочная кампания, то здесь были допущены промахи. Хлеб (рожь) убирали каждый на своем участке, засеянном осенью. Затем сдавали хлебопоставки государству и семенной фонд. Здесь была допущена ошибка в том, что кулаки, имевшие по 5 и более гектаров сумели записать себе меньше и следовательно сдать хлеба меньше. В этом вопросе была допущена и следующая ошибка: мягкотелость к кулачеству. Кулаки жгут там хлеб, сено, поджигают деревни, убивают из-за угла и все таки они остаются на местах и продолжают вредить нашему государству. Другая часть кулачества заранее выехала в другие места (города) Гродно, Барановичи, построили себе дома под квартирантов и усмехаются над нашими трудностями. Кажется пора их прибрать везде и в городе и в деревне и спросить чем он занимается, потому что воспитать его можно только другим путем. Чтобы наладить работу необходимо проводить усиленную воспитательную работу на селе. Почаще выезжать партийным и советским работникам на места интересоваться жизнью колхозников, их нуждами и запросами. Построить культурные учреждения: клубы, дома культуры, ставить побольше кинокартин, создать библиотеки, читальни. Больше снабжать деревню товарами широкого потребления: мануфактуру, сахар и т. д. Это даст возможность преодолеть те трудности, которые имеются у нас. Другое пожелание: необходимо почаще высылать лекторов по распространению научных и политических знаний в села, хутора, высылать группы артистов, даже из столицы нашей Родины и основное это проверка исполнения директив партии и правительства. По всем вопросам колхозной деревни.

Вот о чем я хотел написать. Печатать ее не нужно, я думаю она (эта заметка) найдет ход и без печатания и будут приняты меры с помощью которых эти трудности будут преодолены. Этому примером служит богатейший опыт колхозного строительства в нашей стране, а также наличие нашей Советской родной власти.


НАРБ, ф. 4, воп. 65, спр. 136, арк. 145–146.


11 верасня 1951 г. сакратар ЦК КП(б)Б, пасля азнаямлення з ананімным лістом, паведамляў у рэдакцыю газеты «Правда», што падчас калектывізацыі заходніх раёнаў БССР дапускаліся некаторыя памылкі, у т. л. парушаўся прынцып дабраахвотнасці, быў нізкі ўзровень палітычнай работы сярод сялян, але не ў такіх маштабах, як гэта падаецца ў лісце. Па словах сакратара ЦК, на бягучы момант было калектывізавана 89,9 % бядняцка-серадняцкіх гаспадарак.

Раздзел V Дзяцінства, малалецтва, юнацтва

№ 182

В ЦК КП(б)Б г. Минск 4. VI.-51 г.

Мы, учителя Клецкого района просим обследовать и проверить работу Клецкого РайОНО (зав. РайОНО т. А.). В результате плохой постановки работы в РайОНО, нет хорошей учебно-воспитательной работы в районе.

В подтверждение к сказанному приводим некоторые факты далеко не охватывающие весь перечень недостатков в работе РайОНО. Руководство всей учебно-воспитательной работы поставлено плохо, срыв секции методической работы в районе. Не проводились совещания директоров, завучей и классных руководителей.

Руководитель метобъединения тов. Б. неоднократно докладывал зав. Рай ОНО т. А. о срыве методических совещаний и указывал учителей, уклоняющихся от методической работы и однако никаких мер со стороны РайОНО не было принято.

Плохо была поставлена работа с Всеобучем в районе. РайОНО этим делом не занималось. И только в течении 2-ой половины учебного года было выявлено, что в Застровечском с/с не охвачено всеобучем больше 100 человек. Такое же положение обстоит в Морочанском с/с, но РайОНО об этом умалчивает и проверить этих фактов не хочет, так как Морочанский с/с далеко отстоит от райцентра.

Экзамены подтверждают плохую постановку учебной работы, достаточно упомянуть о Кухчицкой школе которая на протяжении года была под контролем РайОНО. Из 31 учащихся 5-го класса по родному языку 20 учащихся сдали на оценку «два». В Яновичской НСШ из 37 уч. седьмого кл. 6 человек недопущено до экзаменов, 6 чел. испытание на осень и 2 чел. получили работы на осень в процессе хода экзаменов. Директор Бабаевичской НСШ т. Ж. использует учеников на хозяйственных работах в личном хозяйстве. Так например учитель II кл. Л. неоднократно снимал с уроков ученика А. и заставлял няньчить свою дочь. Родителей учащихся заставлял выполнять всевозможную работу. Поездки в город Клецк, посев картофеля и прочее.

Зав. РайОНО т. А. является нарушителем трудовой дисциплины, так как учителя Клецкой средней школы Н. снимает с уроков и превратил его в личного шофёра. Таким образом было сорвано не менее 7 уроков в школе.

Зав. РайОНО не руководит кадрами, вместо живого руководства издаёт приказы, так побывав мимолётно в школе издал приказы с выговорами администрации. За последние 2 месяца было написано 15 приказов, в которых отмечает плохую работу Яновичской НСШ, Клецкой СШ, Щепицкой НСШ и др.

Работники РайОНО и в том числе зав. РайОНО т. А разезжает ежегодно на курорты и дома отдыха, а членских взносов уже более года не платят. Когда пред. м-кома т. Ш. предложил А. уплатить членские взносы, то Афонский соврал и сказал, что я и работники РайОНО отдельно выплатили членские взносы пред. райкома Р. Недавно б